leste Mrita pps Vil tpan tof fels, i§£ vooa 135 Ha. BOERENBOND. Algemeene Vergadering Schutterij H. WILLIBRORDUS Op Cisbo&rsplaats Clevelands Lijnzaaduieel, A- Berkens, VEILIGHEIDS-GEBITTEN De Notaris Linssen De Notaris VandenBergh De Notaris VandenBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh De Notaris van den Bergh HUIS De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh De Notaris van den Bergh Een Huis Van den Uergh en ïlafïinans, een Schoenmakersknecht, Eleitrisclie Bellen Ps F, H, Dreessen-de Seriêre^ Jaarmarkt te Venray Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen Aan Hcereu Kieseni voor Leden van den Gemeenteraad te VEN RAY. Hiermede betuig ik mijn oprechten DANK, voor het reeds zoo ruimschoots genoten vertrouwen bij de Stemming op den 9 November jl. Ik beveel mij bij deze beleefd en dringend bij UI'd. aan, voor uwe stem en steun bij de aanstaande HERSTEMMING, UEd. nogmaals de verzekering gevende, niets anders mijn streven zal zijn, dan YEN11AY's welzijn te bevorderen. Met de meeste hoogachting, UEd. dw. dienaar, óp Zondag den 20 November, 's ayonds half zes, in'de Muziekzaal le VEN HAY, Degenen, die nog wenschen toe te treden tot de PA ARDEN VlCRZEK ERÏNG, kunnen, tich alsduD aangeven, terwijl tevens do POLISSEN der Yeeverzekering gezamenlijk zullen worden uitgereikt. HET BESTUUR. om 3 flinke prijzen, op Zondag 13 November. Aanvang 's namiddags 2 uur. Liefhebbers van schieten, alleen uit Venmy cn de gehuchten, worden beleefd tot deel neming uitgonoodigd. Ilel Bestuur. Plechtige viering van het Feest van den te Gejjsterex. F EESTZONDAG 13 November. Plechtige Hoogmis rnet preek in de parochie kerk, oin 9i,i uur. Gelegejilwid om zich te lnt«-n opnemen in *i Broeuetschap van den II. VVillibroidus, waaraan, behalve de nmniidelijksclie 11. Mis, bovendien door Z. II. Paus Leo XII, zeer vele aflaten verhouden zijn. te HEISTEREN ni" v-™ ÜBaamlitg 21 tot Yriitlag 25 iVovciulier te bekomen aan f I0.50 de 1000 kilo Ontvangen: P RI ISA. A. CONTANT te bekomen hij Bakker.- Paterstraat. «V 'iMlj NIEUW!' NIEUW! De eerst sedert Januari 1S98 in zes Staten gepatenteerde welke beletten de paarden op hol te gaan. Vanaf, de gewone blanke tut de fijnst vernikkelde, v.-rkrijgbnnr hij P. F. II. biwsscn-de Seriêre, Roei'niondsclm S'rant. VKNLO. Alleenverkooper voor Venlo en omstrekeij. te Ven ray, zal ten vawkc van Au'.ooti PodsVan nèfileii. op WOENSDAG 23 NOVEMBER. 1898. 's middngs 12 uur (na aflO'p der Vecmnrki) nabij het Hotel -Je Gouden Lceuvt- to. Venray, publiek verkoopen: 25 beste Ooisehapen. zal op Maandag d>-n 11 November 1898. des vooi middags 11 ure te Lottum, na afloop dei jaarmarkt, ter het berge van Jan Kelijeus, up verzoek van Kat el Dowez, publiek verkoopen. Eene groote partij regulateurs, klokken, wekkers, horloges, ketjingen, en oen best Singer Naaimachine enz, euz. Op crediet mits borgstelling. zal op Maandag den ld November 1898. des namiddags 3 ure te Swolgen, ter herberge van M. Iioeken, op vet zoek vuil don heer Louis Timmermans, publiek verkoopen. 50 slagen dennen tuphout en schalen, liggende te Swolgen in de Swolgensdie bergen, in 't boscli »fk. van II. Janssen, Vooraf te bezichtigen. zal up Vrydng den 18 November 189S. des namiddags 2 ure, tc Venray aan de Heide, op verzoek en ten huize vau de wed. 1'. J. van Meijcl. publiek verkoopen: 10 korven met bijen. 17 korven met honig. Kuce partij ledige korven, hoogsols. doeken bijm.bakken, lionigeinraer en homgmes. zal op Vrij» den IK !\ovc!iit>cr 1898, (les namiddags d nui\ te Venray. ter plaatse den tfntidcrik. ten verzoeke en ter herherge van do -kinderen Hendrik Po* ls, publiek verkoopen Gemeente Venray. 1 knop. huis. waarin goed beklante herberg. inet st il, schuur tuin en bouwland, gelegen in di Hamlerik, kadasttnal beketul in sectie B No. 1908, 100'J en 1910, samen groot 89 aren 10 cent. 2 koop E»n perceel weiland in Int Vlakwater, genaamd de Laag weide, B 9SS, groot 30 aren 30 cent grenzende den heer Rijke, Ant. Smits en anderen. 3 koop. Een porceH weiland al laar, genaamd do Voois'.e Weide, li No. 1009. gioot 43 uien 70 cent., gronzi nJu Gerard Guumnns en de Wed Janssen van Russum. 4 koop. Ren perceel bouwland en heide, in d-m Handm ik, B No. 1522, gruot 1 heet. 27 aren 70 cent., grenzende de gemeente Venmy en den weg. I)o massa groot 2 heet. 96 aren SO cont. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in het aanstaande jaar. zal up Wor.tiMdagr den 23 Xnveniher 189S, des middags 12 imf, te Venray, na afloop der' jaarmarkt, in hot. café -de Engel", op verzoek 'van Gijsberius vim Krieken, publiek verkoopen 10 beste dragende malen, 11ollandseli ras. zal op Vrijdag den 25 November 1898, di s namiddags ure,' Ie Venray, ter plaatse het Schoor, ter herberge van J. Voesten, op verzoek van Péter Jeurit-sen, PUBLIEK VERKOOPEN: Gemeente Venray. 1. Een s<ork en goeddoortimmerd met stalling en nieuwe schuur, tuin, bouw en weiland, gelegen te Yèiirny, aan het Oierbmek. kadastraal beke. d sectio G Nos. 1099 en 17<>0, groot SOnieïi 10 cent. 2. Ken perceel bouw- en weiland olJaar. naast bet buis gelegen, G 913 en 91-1, gruot 38 aten 40 céuliaien. 3. Een perceel bouwland en hooiland nlilaar. G 1698. 522 en 872 groot I heet. 87 aren 60 cenUiuen, grenzende Willem Jermeskens, tien Armen van Venray en den weg. Te veilen in 2 pi-rceelen en in massa. 4. Ei*li perceel di'ntietvbi»«c!t in de Broe- vennen, II 007. groot 07 a'ieu 70 centiaren, grenzende Poter Reijntjos en 2 wegen. 5. Kén perceel afgekapt UeitPenbosch aldaar. II 1112. groot 81 ivon 80 centiaren, grenzende Eng. Mandeis en den weg De Massa gro< t 4 h-cfiifen 55 aren 60 centiaren, -afkomstig van Sloft. Gollmgs. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1899. zal op Vrijdag den IK Y'okmiiIh'I* 1898, dos n middags 5 ure, na afloop van de verknoping voor de kinderen H Duels, te Venray in den Haudcrik. aldaar, ten ver zoeke van den EdélAclitb. heer Burgemeester, H. Esser, publiek verkoopen Een perceel weiland, gelegen te Venray. ter plaatse Weveislo, kadastraal hek'-ud sectio M No. 915. gioot 91 aten 20 ceiu.. grenzende den lieer H. Duels—Canips en H. Smits. Daarna aldaar voor Jacob van den Munckhoff: EenP'-i C"el sclt-iapswei te Venmy aan Weversln, smiio B 1917, gioot 57 aren 20 cent., grenz. Kriozeh en tien weg. zal op lYocnstliig den 23 !\uvt>iiiiH*r 1898. des vooi middags 11 uie, mi gfloop der jaaimaikt te Vént y, aan liet Huiel do G- U'ieii Leeuw, op vurzuck van den heer Frans Cjcnders, publiek verkoopen Eene groote pitij Fruitboonjen in hoog- stammen cn py J *nals: appel, peren, kei sen. noten, j enz. Beueven' en beukon plantsoen. znl op Maandag den 2K Rioveniber 1898. deS naiiiid'.ags 2 ine, te Tienray, in hel Café vnn den heer Visscis. op verzoek *.u» den lieer Willem van de Kamp, publiek verkoopen CO slagen buitengewoon zwaar dennen tophoiit en schalm, gelegen in het hnsch afn. vim de familie Qunles, aai. dèil grindweg van Ttenray naai Hors". Danina om 3 uie ten hiu/.e van den iieer Jan Reijnen le Mêe'iTó. 40 slagen zwaar dennen lo;|hr>ut en schalen, gelegen in de jMrerlosche helde, iu 'l buscli afk. vun Van den Muuekbuf.j Vootaf le bezichtigen. zal op Maandag den '"28 November 1898, des namiddags 4 ure te, Bliliersw ysk. op verzoek cn ten l.u ze vau Géi*. Hermans, publiek verkoopen.: 7 prrccelcMi best b< u.w- en wviland. te Blitiorswyck gelegen,.ais: 1. B uwlanil. op bet Hoogveld, sectie A No. 250, gruot 72 aren, greinende JvCremera J. Rutten cn den weg, 2. Bouwland, op liet Wnnssummérveld, A 265. groot l'J aren. 50 cenlureii, grenzende H. Frnnssen cn de Kerk. 3 Bouwland i.lJaar, A 1652' groot 21 aren 40 centiaren, grenz. I'. J. Menckens en den weg. 4. Bouwland, op de Bcctt'ii. A 4 19." groot •1(5 aren 50 centiaren, gienzeiide J. l'ypets en den weg. 5. Bouwland, op de Kamp. A 1S37. groot 40 aren 50 cent., grenz. J. Joosten en den lieer Mr. O. Tlii.,ssen. 6. Wi-iland. in de GemeentoweiJo. A 1840. glom 39 men S0 cent., aan "dén wegnaar de Maas langs de B.-ek en J. Vissers. Ten KANTORE van den JufAilli van den 3iU311, 3'ju steeds GUOOTË <!\n KL KI NE Iv A 1' I T A IL K N op lo IlrpnUicck l>|c»»cl|i2*baar# zal op Dinsdag dm 29 November 1S9S. des namiddags 1 uur te GrubLenvorst, nnn de Veesiraat, op verzoek en ten liuize van do wed. I'. M. RoflVrö en kinderen, publiek verkoopen: Kasten, kisten, commode, kachels met tos behooren, tafels, stoelen, spiegels .schilderyen, klok, koper, tin. porcelein. glas en aardewerk wnschketols, tobbe kern. baktrog, enz. Een nieuwe wanmolen, kruiwagen, scbup, riek en meer nnder akkergereedschap. 3 geiten. 2 vette varkens, benevens eene pnitij aardappelen, wortelen, hooi en stroo. zal op Dinsdag den 29 November 189S. des namiddags 4 ure to Gtubbenvorst, ter her berge van J Botiteu-Broiden'riacli, op verzoek van de Wed. D. M. Rt ffers en kiuderen, publiek verkoopen De navolgende omoerende gooederen, ge legen te Grubbenvorst, nis: met s'al. schnu'-, min en hakhout, gelegen aan de Veestraat. C 2164 en 1402, groot 6 aren 25 centiaren, 2. Bouwland, op het Tuinliaversvold, C 1813, gro"t 19 men 20 cent., gtenzende de wed. G. J. Schraveii en Wed. H. Lucassun. 3. Bouwland, op de Zoom. C 5.39, groot 12 aren 40 cent., grenz. den lieer L. L. II. Berger en de Keikfab. van Grubbenvorst. 4. Heide, in de achterste Vliukenpécl, Eli 09. groot 1 hectare,'grenz. den beei J. Slei-gli en Ad. Coenen. I)e Massa groot 1 heel. 37 aren 85 cent. De Notarissen zullen up Maandag den 21 November 1898. op verzoek van Tilmnii Uouben, Tbeodor Houben en Peter Jan Houben. publiek verkoopen. u. Des voormiddngs 9 uur te Sevenum, ter plaatse de Staart: 100 stuks scltoutie eikebooroen, waaronder zwa-e en 50 stuks zware esscben, roodwiljon en canadaooomen, staande op de bouwhoeve -de Staart". Vergadering aan No. 1 l.jj het huis. 1». Des namiddags 2 ure te Horst, ter plaatse Middelijk. nau den grindweg: 40 schoone eiken. 10 zware roodwilgen en 1 zware canadaboom, staando nabij de bouwhoeve van Th. Houbèn. Vergadering aan No. 1. Direct gevraagd of later met kost eu inwoning, bij IT. L1XA, Schoenwinkel, Vleeschslraat 05, V K N L O. Informatie bij J. VERMEULEN, aan den Meiselosciien weg. Venray. Een puik Sigaar of pijp Tnbak Dat brengt oen menscit op zijn gemak I Gij kunt liet hebben naar believen. Ik kan van beiden U gelieven HENRI MICHIELSEN. Handel in Sigaren en Tabak, voor winkel, café, gesloten buizen, bow kantoor, imchtbel, huistelcgt'uaf enz. TELEPHONED, compleet 2 stations en 200 meter dmad. INDUCTIE MEDICINAL (electriseer toesteij Deze toestellen zijn alle gereed voor bet gebruik en kan een ieder zelf aanbrengt worden op verlangen tegen geringe kosten geplaatst. Acetyleengas Lantaarns voor Wielrijders. Ganglampen voor huiselijk gebruik. Beide iu 2 nummers voot handen. Brandstof zeer vnordeelig in het gebruik. Sterk eoneurreerende prijzen. VENLO, Roermondsche Straat' Inlichtingen worden verstrekt en bestellingen nangenomon door NI. Dreessen-Ijutters, Venray. Vleesehstraat, VEN EO, heeft do eer zijnen genchten begunstigers mede te deelen. dat hij voor het soizoen ontvangen' heeft eene ruime sorteering Heeren-, Dames- en Kinder- alsook Overschoenen, legen eoneurreerende prijzen, en beveelt zich voor de levering van alle Schoetiartikelen in ieders gunst beleefd aan. W. LENSSEN. 1)1* en Handelsvoorwerpen, op Woensdag '23 Xuvembei' 1808.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 3