P, J. Buitenland. Herstemming Dankbetuiging. V. Fonck. J. M. Smitsr Ds Notaris Verbunt Dit portaal werd in 1889 afgebroken ea door een sierlijker ver vanyen. Bede huisje van den If. Anlouius va a Padua ie Lull. y Hoepel de vereertng van d-n grootcn Wonderdoener van Padua reeds lang door schier geheel het Christenrijk verspreid was, nam te Venray de «eredienst van den H. Antonius, sedert de vestiging der Minderbroeders aldaar, ontegenzeggelijk cene hoogere vlucht. Wanneer of doordien dit kapelletje ter eere van dien Heilige, in de buurt Lull, op de uiterste grens der oude heerlijkheid Oostrum gelegen, gebouwd ia, valt bij gebrek aan nadere bescheiden at oei el ijs te zeggen: denke lijk had dit plaats op hel laatst der 17de eeuw. Het- onderhoud berustte bij het kapelbestuur te Oostrum, dat deswege ook meermalen "s jaars hel offerblok lichtte. geltjK uit de rekening van 1719 blijkt, ten gebruik dal lot heden bleef voortbestaan. Ten jare 1724 is hel voor het grootste gedeelte, misschien wol geheel nieuw opgetrokken, blijkens de loet» opgemaakte rekening, volgens welke hiervoor nieuwe leien en ongeveer 2<)00 tichel sleenen gebezigd weiden. Thans nog prijkt het Heiligenhuisje tussohen pijnbnomen, linden en eiken en ontvangt menig bezonk van Sint Antonius' trouwe vereerders. Wordt tOTolyd. België Naar men niet «ekoriieid beweert, zal o<>k in België Linnen kort een wetsontwerp worden ingediend. tol afschaffing van «Je plaatsvervanging by liet leger en invoering *;«ii persoonlijke dienstplicht. Te, P>schen, aan d«- Belgische grens. z«t een nieuw station worden gebouwd. De rooting i'»mwy«a t'*-ye aiillioen irstics. Frankrijk Te Parijs, in bet middelpunt der beschaving, scliynt in sommige klingen nog liet domste bijgeloof le lieerschen. Zoo kan men aldaar voor een der huizen. Alwaar om grof geld gespeeld wordt, (les avotnis gewoonlyk een man met een bult den staan, d e den biinientredt-nden Toor vyl fiaucs toestaat zijn bochel aan te raken. Volgens het spelersbygeloof moet deze aanraking geluk naubienceu. De gebochelde is er in(u*ac|ien ook goed n«ee en verdient een aaidig kapitaahje aan die'hoogst verlii-bte hoeren. Het zijn echter gewoonlijk dezulken, die spotten mei God en godsdienst eti het kerke lijk ceieuionieel mi het belachelijke trek ken. Duitschland Alweer een Te Beidt wilde Zondag morgen een meisje rooi behulp van petroleum de kachel aan maken. Door de ontploffing geraakten hare kleeren in brand cu spoedig daaiop strnd zij in volle vlam. Het arme meisje werd het slachtoffer van dit januneilijk gebruik, dat haast ,uk>l af lé wennen schijnt. Te KenJpteti heefteen houtvester terechtgestaan, die per ongeluk eenc oude vrouw had doodgeschoten. Hy had hei oude vrouwtje, dat in een bnsch bout spiokkelde, in de vei te aangezien voor.... ce» stuk wild. Do rt-chtbauk veto rdc-elde hem tot drie maanden gevangenisstraf. r Door een hond werd dezer dagen te SaargeiEUnd eeue afschuwelijke misdaad aan bet licht gebracht. Benige personen warer. bezig den hond t* tjiteii app' rieeien mei in bet water ge worpen sieeiien. Op éeiis kwam Int dier uil liet water met bet lykje van een pasgeboren kind, waaraan een /.waren steen levestigd was. N.< een omlei zoek ble«-k dut hei afkomstig u. - van een aldaar wmieudcn Italiaan, die hel ler sUnd na de getwMe inet een mes had d dgesti ten cii vervolgens mei een steen aan dot» hals m hei water gewoi peö." hoek. door GuDevibeig in 1452 met metalen lelleis gediukt. Nederland. Engeland Te Londen is de/.er dagen een bij bei publiek vei kocht voor de kolossale sora van 35.-100 gulden. Hel was een der 25 exemplaren, die nog ter wereld bestaan van het beroemde eerste VENRAY, 12 November 1S98. Woensdag hnd alhier de stemming plaats voor een lid v..n den Gemeenteraad, ler vervanging van wijlen den EdelAchlb. heer i'liihp Esser. Burgemeester. In den omtrek van het slemlokaal, zijnde de Muziekzaal, hefiischte den gelieelen dag eeue bedrijvigheid vuil belang. De opkomst was zeer dl uk, eo blijkens bet groot aantal s'euimeii van onwaarde, waren er veel uien weinigen bij. die met de thans gebruikelijke wijze van stemmen nog niet «>p de hoogte waren. Toch is er geen moeite gespaard om het den kiezers duidelijk le maken, terwijl de verschillende candidaten natuurlijk hun beste beentje voorzetten. By zulk eeue verkiezing blijkt wel. dat de behartiging der gemeentebelangen door zeer vele kiezers ernstig gewikt en gewogen wor.it De uitslag was als volg1: Opgekomen kiezer* 572 Ongeldige stemmen 30 Aldus vereisclite meerderheid 272 Dn geldig uitgebrachte stemmen waren verdeeld als volgt: 1*. J. Dorks, Veltuin 1S6 Theodor Slits. Peterstraat 155 Victor Konck, Hofstraat US Mathijs Smits, Schoolst raat 83 Ei' moet alzoo eeue herstemming plaats hebben tnvschen de heeren 1', J. DERKS en TH. SLITS. Deze herstemming' is hepaaid op Woensdag 23 November (Veuray-clie markt.) Zondag namiddag om 4 uur had ir> de painc .iekerk alhier de gewoife jaarlijksche Ilef-Jadigheidspreek plaats. Do WelÉei w. Pater Odtilphu* de Haas, uit het klooster alhier, gaf in eeue gloedvolle lede oen overzicht van de armoede, die zich onder zooveel- vei schillende vormen in onze t.-gMhwnordige maatschappij vertoont. Gestaafd door «Je woorden van Christus zeivcii, betoogde ZEcrw. de noodzakelijkheid voor de meergegoeden, om steeds de helpende band uil le stouen naar hunne noodlijdende broeders, waarvoor de bekroning èu hier èn hiernamaals ni"t zal aitblyven, ilei scheen wei am Je wadden van den gewyden spreker diepen indruk gemankt hadden op de volksmenigte, die den tcmp-l vulde, want de dauiop gehouden collecte door eeuige heeren leien der Yiuceniius-Vereen»- ginc. bracht de aanzienlijke som op van f 111.04. Hieruit blijkt dat in Venray de deugd van liefdadigheid web degelijk beoefend wordt. Moge liet zoo blijven, en de nood van de ongelukkige muien, vooral iu den banen winter, sou veel mogelijk gelenigd worden. Dinsdag inorgen werd onze gemeente, of liever hel ktoosicr der Eerw. Paters Franciscanen verrast met het bezoek van een 24 tal blinden, zijnde het Muziekkoqs van hei Blinden -Instituut to Grave. Na in den Refter van het klooster een uitgelezen programma op keurige wijze ie hebben uiige woerd, wei d het concert voort gezet in de Groote Zaal van het Gymnasium voor de Heeren Studenten. Zooals wij van een bevoegd beoordeelaar vernamen, m-'cht de uitvoering van alle stukken, zoowel op vocaal als instiumeniaal gelded, in één woord meesterlijk genoemd worden. Vootal maakte diepen indiuk e«-u solo voor tenor met acc. van piano, uitgevoerd door don componist zelve, die levens dichter was. In gevoelvolle bewoordingen en liefelyke accooiden bezong de blinde kuns'cnnar zijne gewaarwordingen in het eeuwige naid«che duister, daarbij editor geleid eu verlicht door het hoogere Licht des Gelooft. Oma»reeks 4 uió vertrok hei gezelschap, onder begeleiding van eemge Eeiw. Bioedeis, weer naai den trein. Bij zijn tocht door onze stralen, on'lokte de opgewekte maar toch beklagenswaardige s'oei aan menigeen een ir.edelijdendeti blik of deelnemend woord. Waarlijk, zoo tets, dm verdient zeker liet Blinden-Instituut te Grave den steun van alle WVldenkendcu. Maandag avond gaven, de Hoe-en Studenten van het Gynnms uui alhier iu iiuune zaal eeue Tooneelui'voering, waartoe waien uitgetioudigd den EdelAchtb. lieer Burgerneea- ter H. E-ser met zijne Kclitgeiiooto, heneveiis de heeren leden v; n den Gemeenteraad. H«ewel wij niet iu staat zijn, om een verslag van deze uitvoering ie geven, toch durven wy veilig te vermelden, dat de (leeicn Studenten, zooals gewoonlijk, eeu kolossaal succes hadden. Gis'er avond had een vergadering plaats van den Gouieeuteraad te Venray. In ons volgcd nummer zullen wij een volledig verslag ir;e;vau geven. Liefhebbers vajn °r hielen raden wij aan, ni «i-gen Zondag namiddag deel te iietueu mm do Prijsvorschio ing, welke van wege de Schutterij het -Zam.nUkcr" alhier gehouden wordt by den heyr P. J. Ousters, op de Langstraat, j Er wordt gëtolmeu met het geweer op don wipvogel, en allo vu inwoners van Venray met do gehuchten kunnen mededingen naai de drie prachtige pjyze». Indien het weder goed is, zul het bezoek ongetwyfeld druk zyn. Zondag namiddag is hot Gildehuis van de Schutterij liet. »2 Bid akker" alhier opnieuw verpacht ótidet do :n»teleins. Na lang loven J. i hinden weid de heer Willem Wynlioven pachter voor 28 gulden per jaar en een halte toll bier. Ge uk er mee l it goede bnn vernemen wij. dat alhier op Januari a. s. jjen groot lichladigheids- concert tuet toonpjivoni steilii(g zal gegeven worden, door de' Lu-deftafel, gevormd uit leden vaij hef- Kerkelijk Zangerskoor. Hoogstw aMi'SC'hynlyk zal een uitgelezen schare dilleitantcii zijne zeer gew&ardeeide medewerking verleenen. De ophi engst van het concert is bestemd voor de urmen van Venray, door bemiddeling v.tn «Je Vereenigiilg van den II. Vincetuius a Pau'o, Moge het edel pogen succes hebben. De VVeled. he.-r G. H. de Ponii. hoofd der sciiooi te Oirly. kt ecg dezer dagen eui ein^tig ongeluk aSn zijne hand. Bezig zijnde met de kinderen in de school sloeg hij Hiel de vlakke hand eenigzms krachtig op een lessenaar, waarin een recht opstaande griffel 'stak; tengevolge hiervan droi'g de scherpe griffel zoo diep in de lintid, dat ze, na eene pijnlijke operatie,aan de bovenzijde er uitgehaald moest woiden. Ter voorkoming van koelen of andere onaangenaamheden, herinneren wij onzen lezers, d.->t zonwil de Peisoiieele als de Grondbelasting v««ir het einde dezer maand bobooien voldaan te zijn. Hieraan niet voldoende, ontvangt men eene waai schuw ing. Ecnige bybds. die dezer dagen door bemiddeling van het Bijbelgenootschap in hel naburige Waussuio verspreid waten, hebben spoedig daai op hon weg gevonden naar hel vuur. Wanneer die 'ui dus bier ook mochten IcAaion. dan w - "ju d«i warn bestenmiing dier boeken Tot buitengewoon opzichter bjj de werken t«t veibewnng van de Mans onder Meeilo en Bergen is benoemd, de beer H. G. Hagenanr. Maandag viert de Stedelijke Brandweer te Veulo op leestclyke wijze haar 20-jatig bestaan. Behalve te Venlo, heeft deze verdienstelijke corporatie reeds velschillende malen hare zeer gewaardeerde hulp verleend in oudere gemeenten, o. a. iu 1891 by den grooten brand van het Klposler der Urauliuen te Vein ay. De afgebrande kerk te Tegelen zal in haar ouden voin\. hersteld of vemieu wd worden. Van li«-t plan om eenc nieuwe, grootere in de plaits te zetten, heeft men heeleu>ual afgezien. Voor de rechtbank te Maastricht stond Maandag een 2»j«rtg j- ngmeiisch ter-clit, heschuhJigd van op/et'elijke brandslichtiiig ten huize zijner oudeis. Er weid tegen hem eene gevangenisstraf van 2 jaieti geëiselil. Moord te Maarheeze. Een verschrikzelijk lei' is te Maarheeze Zondagavond gepleegd. Velschillende luituin-n zalen orns'iei-kS iistf '»cli» in de helberg der kindeiou V-S h^ elkaar, zonder dat ei twist of er zelfs woorden vnden. Bij hel naar hui ten g»;ui l.'ep »r - émi rnet een dolkmes op H. S'everis van -Budel ill eu stiet hem in hel onderlijf. Eene pus bh ed wees de plaais der misdaad aai», terwijl eenige sclncJrn «eider tiet lijk legen eet» mestlioop aan gevonden werd. De jutdrie ran Roei-tnond was Maandag ter plnaiso. Een i weetal personen was reeds d»or de geiiioeniepoiiiie gcvangei. en een van hen met name Gijsbert vau- Esch heeft bekeod de «l.«- d«l* te zijn. Een oorzaak, echter «oor dè daad is nog niet bekend. Over deze -misdaad valt nog te melden, dal Stevens dour tleii oveilaal naar buiten werd gcë schl, ^tevens, voor geen kleintje bang, hoewel niet twistziek, nam het aim. Nauwelijks buiten kr-eg hij deu duodciijkui) st-ek in de liesstioek. waardoor een gioote slagader getroften werd, 't geen («iiitien en kele rnii-utcn dei» dood door verbloeding Ue«'d intreden. De mooi denaar. zonder verder naar zijn slachtoffer oim. te zien. ging naar huis vin kleederen vei'wisselen, zoodal later de bebloede jis en farjnok daar werden gevonden. Men mug wel zjrggcn dat de strafkamer der rechtbank le R'^ruiond haftr biood mot in ledigheid De cene iloodslng is nog niet «an de rol. of ande'O vraagt weer plaats. Gratleiu. Weert, Buitel. Blorick en nu Maarheeze zyn de gemeenten, waar achtei een- volgens, zoo in een maand of ijf, bloedige tnoneelen voorvielen, die telkens een menschouleven eischten. Om het lijstje vol te maken, kunnen wy er n g een viertal mooi den bijvoegen, die iu hetzelfde-tijdperk in zuidelijk Limburg plaats hadden. T ls treurig Wij ontvingen een brochure over het Wijwater. Dunt ill wordt betoogd hoe gevaarli jk uit liet oog runt van gezondheid het gebruik van Wijwatei dtkwijft is wijl liet wywatersvat in de Kerk vaak een verzamelplaats wordt van vuil. Daarom heeft de uitgever J. J. Bruns Jr. er nat andcis np bedacht. Een snor» b«n- lein zal liet wywatcrsvui vervangen. Ily mocht voor zijn plan de gnedkeuiMig van Z. D, II. den Aai tsbissehop van Utrecht wegdragen en nam daarop octrooi, in ver- schillende landen. Reeds wordt deze uitvinding in verschillende kerken toegepast. Tegen zekeren Van E. uit Deursen c. a. werd eene gevangenisstraf gcetsclil van zes weken, wegens het door den ambtenaar van deu burgeilijken stand aldaar doen opmaken van eene «al.-che nutheniii ko akte, dooi op le geven dat een kind «an hein een dag later was geboren dan wei keiijk is geschied. Te Tilburg is een hond opgericht onder de winkeliers van manufacturen eu aanver wante vakken. Het hoofddoel is om zoo min mogelijk des Zondags te verknopen. Terwijl een gi oentenkoopmnn met zijn vrouw ie Nijmegen op de markt stonden, weid ten hunnen huize ingebroken, en uil een kas ongeveer f 120 peet-den. De hoogbejaarde lieden werden daarmee van hun geheel spam potje beroofd. Door «ten Minister vau Oorlog zijn met hel oog op do afschaffing vau de «Jienst- vervanging» hij de militie, de vomsuln ifton ter verdere uitvoering van de wet betrekke lijk de nationale militie herzien. Gemengde Berichten. Tc Tienhoven werd het batig saldo van de kroiiihg>fcesten gelyktnalig veideeld onder de twee aldaar bestaande protcstanischc ui mbo- sturen. De overschot bedroeg3 centen, zoottal iedere vereeuiging derhalve anderhalve cent ontving. I-Icn erfenis. Meneer Lommer, die het niet al te breed bad. leefde sedert jmen in «le hoop door eifdtis, een prijs uit de loterij of een «lei- gelijkert glimlach dor fortuin een lijk man te worden. In deze hoop werd hij door een droom vei stel kt: waai in hy een blief ontving uit Anieiika. die hein de zekerheid bracht, dat een voor vele jaren dam heen vei huisde nerf als ryk grondeigenaar gestorven was en hein universeel erfgenaam «au zyu kolossaal ver mogen gemaakt hnd. Dol van vreugde vertelde hy den volgen den morgen zijne viouw van den gelukkigen droom. Je zult zien. riep hy vol vertrouwen, de droom komt uit Ongeveer zes weken gingen voorbij en de zoo vurig verlangde geluksbriel wilde nog niet komen. Daar bracht op een tmn-geii, terwijl hij met zijne vrouw nan liet untbyt zal, de postbode hum eensklaps een defiig gelakte enveloppe. .Uit Amerika juichte Lammer, uodnt bij een blik op bel couvert geworpen had. HaaMig, met bevende «ingers brak hy «Jee brief ópen; maar des te langer hy las, des te laliger werd o- k zijn gezicht. De blief-bevatte tie volgende regelen: - Beste neef! -Mijn einde, nadert Wat moet er van mijn huisgezin worden! Je moet namelijk weten, .dat ik eene vrouw met 13 j -u.-dige kinderen nalaat. Vermogen bezit ik ni«-t. Nadat het mij «uiilel-jk gelukt is uw adres te weten te komen, leg ik het lot der mijnen vol vertrouwen in uwe handen. Het beste zal zijii, zo allen by u in liet vadei land te nemen. Vergeel echter niol. het reisgeld ie sturen, Na «-en laa'slen groet. uw neef Karei - Correspondentie. H. te M. Waarom is uw beiichtgover ii«-t gekomen le R-i>rt, «i. J Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 4 tol den 11 Nov. 1898. Gebooi'ion. Johannes Leonaidus Allegonda Trommar. ötexTfgevullen. Alberius Martinus Joseph Claessens. o" i ma<jiid«-ii. Marktberichten Vem-ay, 11 Nov. Aangevoerd 0 halve kilo's Boter. Prys per halve ktlu 55 n 00 ct. Botermijn te Maastricht, 8 Nov. Gemijnd 10500 kilogram boter Pi ijzen f 1.30 a f 1.18. Gemiddeld f 1.23. Eotermyn te Eindhoven. 8 Nov.; Aangevoerd 7595 kgr. boter. Hoogste prijs f 1 33. Laagste prijs f J.02. ADVERTENTILN. voor d»n De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dal op Woimim- dug- den 23 Yoiemlirr aniiMannde, van dra morgens 8 tot des namiddags 5 uren, de HERSTEMMING zal gesi-hiedeii ter «er- vulling vau één plaats in den Gemeenteraad. De candidaten, in alphabelDcfle volgorde, zyn; Derks P. J. Slits Tb. J. H. Venray, deu 10 Nov. 1898. De Üuryemeater, H. ES8EU. Oproeping van Vrijwilligers voor de Nationale Militie. Cui-gemceslfr en Wethouders «nu Venray, maken bekend, dat de ingezetenen, die ver langen als Vt ijwilliger bij de militie op fe tieileti, zn-b hiertoe ter geiDeen'é seiuetaiie kunnen «aiimcuten vuor of «p «ien iuatsteu dezer maand. Vuur verdere bijzonderheden loze men de Dubbende, opg« p<akt aan tiui R-iad-ms en op de gri-uchieti. VENRAY, 5 November 1898- De Bmgeinecsler, II. ESS EK. I)i' Scci el.ii is, STOOT. Oitdorgoti'i'kende boltiigt liiormcde zijn lisirii-lijkcn DANK min al imi, die up W iM-nsthiy: y Novcinbui*-oji hem gf.slptud heblicn Tevpns iii'cini hij do vrijheid, zich voor de HERSTEMMING oj> Woens dag 23 November a. s., bclvofd in de gunst van alle Kiezers van Venray aan le bevelen. OndcrgeleekiMule betuigl bionnetle zijnen wnrnicn DANK aan H. II. Kiezers, die ben» bij tie stemming óp Woensdag jl. mei bun verin ruwen hebben vereend. Den Ilecien Kiezers, die op mij hunne sten» hebben uitgebracht, mijn hartelijken DANK. Hoogachtend, l'w dw. dienaar, te Boxmeer, zal op WOENSDAG den 10 NOVEMBER 1898, namiddags precies 2 mar, voor en ten huize van de kinderen Jan Janssen to Over- loon, rUBLIEK VEUKOOPRN: Vyf drngRiido eu melkgcvcnle koeien. Twee malen. Twee kalveren. Dertig ooisclinpeii. De Burgemeester van Venray brengt tor kennis: dat. voor w.tt de grrmetinte Venray betreft de bovenbedoelde keu'ing met wedstrijd voor pieiiiien zal plaats iiebhen te Baarlo, gem. Maasbree, ter- 'aatse genaamd Marktplein, op Zaterdag D cember a. s,, des middags teu

Peel en Maas | 1898 | | pagina 2