M ei Trouw. HOEST en W. van den Munckhof-Sassen. Oostrum No 4G. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vp.nray franco por post voor het buitenland bij vooruitbetaling afzonderlijke >i 50 e. 65 e. 85 c. Prijs der Advertentiën van l4 regels 20 c. elke regel meer 5 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. AdveiToutiün, 3niaal geplaatst, w u-den Smaal berekend. Deze Courant verschijnt icdcren Zaterdag. ZATERDAG 12 NOVEMBER 1898. NEG e jm xEN I/I) JAARGANG. lil Advertentien of Ingezonden Stukk9n gelieve men Vrij dag vóór 2 uur 's middags te bezorgen aan het Bureau van «Peel en Maas1' te Ven ray. en de Miraculeuze Kapel. VI. Troon voor hel Miraculeus beeld. Oudlijils waren in de kapel twee altaren, liet hoogaltaar en aan de Kpistelzijdè liet, 11. Kruisaltaar. In den beginne berustte bol mira culeus beeld op het hoofdaltaar, totdat het op ln-t laatst der 17de uf begin der vurige eeuw op een afzondei lijk troontje werd uitgesteld, waarbij de r U"ieu en gouden ex-volos in ver schillenden vorm gehangen werden. Meerdere krukken cn andere gfl- dachlenissei; van genezingen, aan de voorspraak van Maria toegeschreven, berustten vroeger onder den toren. Dit trout if ju stond ter zijde van het H. Kruisaltaar, en werd onder bet bestuur van reetor Ramaekma in 196-1 door een sierlijken gutiscln'n troon vervangen. Ten jare 18G5 werd door den bouw kundige Seger Reekers van Veiirav een nieuw altaar gemaakt, waarop bet miraculeus beeld met troon geplaatst werd. De predikstoel werd lager geplaatst en in deszells plaats kwam dit altaar, maar door deze regeling werd in du kerk het uitzicht op liet hoogaltaar zuur belemmerd. Feuilleton. Geschiedkundig verhaal uit den tyd der Fransche Revolutie. 11 Heklngèiiswnardig was de toestand, wnrtrin Mevr. du Munt verkeerde. Dadelijk naar bed gobrncht, verviel zjj in eene ijlende koorts, die een einde aan haar ie veil dreigde ic tinken. Na acht dagen schier n hewus'zyn geweest tu zijn. kwurn eenige hetei schap in dun 'toestand der zieke, en kou de dokter verklaren, dal hel grootste gevaar geweken was. Toch duurde het nog meer d -n twee maanden, eer Mev. du Mout krachten ge noeg verzameld had, om hare kamer te kunnen verluien. Kene diepe zwaarmoedigheid had zich vnli haar meester gemaakt, en hol leven scheen voor de zwaarbeproefde geen waarde meer te hehhon. llaar echtgenoot wns zoo wreed van bate zijde weggerukt, en bad misschien den dood reeds gevonden op het schavot, e- ai op weid haar zoon aan do wraak yu opgeofferd. an Milfort t Tol verfraaiing van dit altaar en troon gaven meeidere inwoners blijken van belangstelling, o. a. de familie Poels tc Oostrum, (later te Horst en S walmen gevestigd.) Op de achterzijde van dit troon- altaar leest men: »H. Maria! Bid voor vader f 187G, moeder f 18G0 en vcor ons allen. Lamb. Pools." Deze echtelieden waren Johannes Poels en Wilhelmina Janssen. Later zijn do zware gordijnen of vela achter hoi altaar vervangen door houten steek wei k. Van dezen troon en beeld met het ondeischrift «Sancta Maria, Mater Dei", d. i. "II Maria, Moeder Gods", zijn voel gekleurde en ongekleutde gravuren gemaakt, waarop in het verschiet do kapel met omliggende woningen en procession waren afge beeld, en er bij vermeld is, dat Oostium (Venrayj op den weg van Eindhoven naar Kevelaar lag. Als onischiifi om hel geluel was het volgende aangebracht; rDie eapr llc is van alden ticion een platxe van groote devotie ter eeren van d<- II. Moeder Godts ende Magl Maria, die seer plnclil gevisiteerd ondo gefre- quenteert te worden van alle Quartieres." Deze zin kwam voor in het reeds besproken vonnis van het Ilof te Roermond, ten ja re 1030. De prenten hadden binnen works eene hoogte van 20 hij eene breedte van 12 centimeter, en allen waren aan liet miracuh use Beeldjo van 0. L. V. aangt streken door L. Ramaekers, rector der kapel. Eene verandering»^ welke uiterst doe matig en sierlijk mag genoemd worden, werd in den zomer van 1803 door dm welecrw. rector Obers aan ge- Vijf maanden waren reeds verstreken, on niettegenstaande de meest aangewende moeite h id men niets meer vernomen omtrent den ruiter cn het gestolen kind. liiIII.lid was spoorloos verdwenen. Op zekeieii middag, toen Mrv. du Mont met Hendrik in den tuin zat, seliecn zy nog tieuiiger, hoewel ilc trouwe bediende allo mogelijke Hoost ledenen aauhauhie. Zij zal in di»p gepeins verzonken, en hol \v is alsof haar een besluit voor den geest z .veefde. Op eens lichtte zij hel hoofd omhoog on vroeg: Hendrik! hoe lang ia het geleden, dat men lidu ii'].. Zij eindigde den vol/.in niet en begon te Hendrik, die di' onderwerp meeds vermeed, zag zijne meestelen zeer veijogcn aan en Ft unelde: Vijf iiiaMtdMU. mevrouw! Ketst vijf maanden, vervolgde zij. hire tranen nfwisschende. boel.mg lo-cft dien tijd mij toegeschenen! Maar tiet is witar, ik ben ernstig 'Uigi-flteld geweest.... Zij zweeg weder eenige nogonblikken. d«ch eindelijk scheen zij moed te sclnppen en vervolgde i ast beraden: Hendrik, ik heb plan dit huis te ver laten! Om Gods wil, mevrouw; riep Hendrik vet schrikt uit, en waarheen wilt gij u dan bugeven? Naar die plants, want- mijn plicht als echtiïenoolo en moeder my roept. -r— En waar is die plaats, mevrouw? bracht. De schoone bpidteiiissen van het II. Kruisaltaar werden tot triomphkruis op zwieiig ornament in dm kooi boog benuttigd. Het Troonalfaar mot liet Miraculeus beeld werd op do plaats van hot oude zijaltaar gestold, en de kansol, waar van men vroeger het zoo doel matige en sierlijke klankbord verw ijderd had, in zijn vroegeren vorm op zijn oude standplaats teruggebracht. Heden ten dage zijn om den troon van liet Miraculeus Beeld -12 zilveren ex-voto's gpgrnepeerd, de meeste in den vorm van harten, armen, beenen, oen paar schaapjes, oen paard, en een, waarop de b-eldtouis van Sint Jan Evangelist is aangebracht. Bovendien komen op nog G schilden de volgende opschrift'-!; voor- - 1. A. Daulzen Keizer. 2. II. Maria, bidt voor mij. 3. \V. van der Lumen gob. linings, Vt-uray Mei 1880. 4. Maria TioostaVc'^uer becllifkten 5. II. Hart van Maria bid voor ons! G. Hulde on dank aan onze Lime Vrouw van Oostrum, ter blijvende herinnering aan do van haar ontvangen weldaden. Hotst, Juni 1893. (get.) A Klokken, Do oudste nog in don turen hangende klok dateert uit liet jaar 1^92. Zij hoeft erne doorsnede van 75 centimeter en hel omschrift: -J- Anno Domini MC00XCII mensis Si-ptembiis -J- ich luys Maria Magda- letia." In hel jaar 1GG3 isj te Oosti um de klok geborsten, en in 1064 hergoten en gedoopt "S. Katrvii.v' Deze k.ok schijnt: later weer ge- To Nantes. Muur ineu-ouw, wij zegt u dat gij uw zoon daar vinden /.uil? I>lan«iiboveii kunt gij zonder eene veiligheidsmuur! de stad niet bereiken. zoodal gij dus ó\v verderf tegemoet loopt. Dc Hemel zal mij geleiden, sprak de thans fm-eJigo vrouw uk-I rertmu *en; ik wil cn moet narichten van mijn echtgenoot en kind hebben. Welnu, mevrouw, dan zal ik mij nn-t die taak belasten; ik heb mijnheer den Markies beloofd voor uwe veiligheid te zorgen, en ik Lui u bier onder de linede di-s geueuslieurs acuter. Heloot mij dus mijne terugkomst u! te wnelileii, cn reeds lieden niusik ik mij reisvamdtg. Neen, Hendrik, dut mug ik niet vergen; weet gij wel dal uw leven i-p iiei spel staal, al- men u herkent. Dat is mij onverschillig, mei touw, ik heb het Wel, l"«n ik ijog soldaat w.is, voor zaken gewaagd, die mei zoo pryzeuswaai dig willen, waai om z"u ik dus aai zelen, nu liet uwe bclai g'-n geldt Gij bezit eens edele ziel, Hendiik, heiuaui mev. du Mom aangedaan; ik zal dan uw edel ..aniiod aanvaaidcu, docli beloof mij eeliier. dat gij uw ieien niet r.-ekelous zult wagen. 8iel u gerust, mevrouw, zei Hendrik, gij zul' over mij voldanA xyn. Mevrouw du Mout 'reikte don trouwen hedieiidi) du hand, die jlezu mot vuut m do zijne di uk ie. Keeds den volgenden imnrgen hij liet ann- breken van den dag vertrok Hendrik, door borsten te zijn, want in 1815 werd ie Aarle-Rixtel dc oud» hergoten; deze tweede klok heelt eene middellijn van 65 centimeter en lol opschrift: "Henricus Petit me fecit anno 1815." Zij weegt 330 pond. Orgel. Aanvankelijk was gelijk in meerdere landkerker. in do Miraculeuss Kapel te Oostrutn geen orgel aanwezig. liet orgel schijnt omstreeks het j-iar 1740 (e zijn aangebracht, ten minste voor dien tijd vindt m>>n geen uitgaven geboekt voor het orgelspel, organist en windtrapper of trekker. Dit orgel was eerst geplaatst op het oxaal onder den toren, maar ten jure 1896 werd dit zangkoor afgebroken en een nieuw oxaal achter in de kerk geplaatst, waarop ook hel orgel zijne plaats vond. In 1834 had eene groote herstelling plaats aan het orgel. In 1874 yond het orgel met oxaal weiferóm zijne oude oésïerniiiing ofio/r - den toren, waardoor de k'»pel veel aan ruimte en sierlijkheid won. In het begin w erd hei orgel bi-speold door kloosterzusters; later komen anderen voor. '/.ij ontvingen voor het spelen en zingen van iedere Mis een schilling (ongeveer 18 cellis van onze t-gen- wourilige mum) on de ca leant "1 orgel- trekker kreeg 1 stuiver Ktei-fsclt. Later kreeg de organist een vast jaarlijksch traktement vat: 25 Klecf- sclie gulden, of I 10.87 hollandsdi en weid de bediening waargenomen dooi de opvolgende Venraysche school meesters: Willem Z-elon 179G1806 Peter Frans Pubben 18961832, was ook voorzanger lo Yenray. don dokter ruitn voorzien van geld. Nadat Hij den ganschen dag onverpoosd had domgfloopeii, kwam hij tegen den avond in eene herberg, waar Itij besloot den nacht dt-or te brengen. Under alle'lei voorwendsels en strikvragen kwam hij eindelijk van do vrouw des huizes t- welen, dat eenigeil tyd geleden en m den uacM, zich ilaar ter pbiaise een ruiter eenige Ougi-ublikken had opgehouden, die een kunup vuur zich in den za«lol had, die zeer d oevig scheen ie woenen, en dat du leizigei mul den jongen den weg naar Natiies was inge slagen. Verheugd hier zoo onverwacht cenig naricht van Edu-u-d te vernemen, vroeg l.ij daarop zoo onverschillig irmgelyk, of het ook nu l groote zwarigheid gepaard ging binnen N idles te gei aken, daar hij m die stad zaken te vi-rrichiefi luid. Dc viouw beloofde liiorover met boar man ie spreken. Tucu de man, die er zeer goedhartig ui zag, daarop h ui Hendrik nanr hel dool zyner reis viwg. natzelde deze geen oogenblik en double lo-ni alles mede. Gij kunt nu met mij doen tmlyk gij vei kiest, zenle hy, oen blik p i.» t Idoz-nde gelaat van den bei InTgier werpeinle. die mol nftiidachl inmi'zijn vei haal geluisterd bad, gij kunt mij aanklagen en mijn hoofd den l»-ul voorwerpen, of het zotte bewustzijn mei u ronddragen, een ongelukkige een weldaad bewezen 'e hebben. l!w geheim zal mij heilig zijn. hernam Hernn'nl. en morgen zal ik u z«*|f naar de Ft,id begeieideii, en u -in' t-viiiglieid in eene Joseph Oswald Poell 1833. Nader hand verrièhiten andere Ven- rny«rs dezen dienst en in den laalsten tijd is de koster Verheijen van Oostium tevens organist. Het Heiligen huisje of Kapelletje uan O. L. Vronio. Ongeveer in hot midden van Oostium op een soort plein bevond zsch van oude dagen her een groote linde, onder welker takken een kapel letje of zoogenaamd Heiligen huisje stond met dc beeldtenis der Moeder Gods. l)it gebouwtj», in den vorm van een pilaar ler manshoogte in baksteen opgetrokken, op de w ijze van het nog bestaande Sint Jans-Kapelletj.e te Morsel o, was daarenboven aan de vier zijden door traliewerk omgeven, waar- lusscht-n onder het leien dak het beeld geplaatst was. In dc ontvangsten ten ja re 171G brachten do afgekapte lakken van deze "ihmtï uv. V .u"(fyr i—-rr/e-\.p - In 1825 werd er een kuip om die linde aangebracht door Jacob Ver meulen. In 1831 w as er nog eene uitgave aan den Waalscheu leidekker Modave voor herstellingen van dit kapelletje. In 1833 werd de oude linde door den timmerman Hendrik Jocliyms gekapt, en ontving hij voor zijne mpt-ile fr. -1.25 of f 1.54 liollamlscli. Bij die gelegenheid werd liet gedeel telijk vervallen lleiligenhuisj.- gesloopt en de thans nog bestaande lindeboom geplant. Het Mariabeeld bleef voorloopig in de Sacristie der kapel bei asten, totdat hei in 1837 in eene nis der kerkmuur tusschen twee kandelaars in het nieuw portaal geplaatst werd. woning brengen, waar gij niets zult te vree- zen bebben. De man hield woord. Hendrik, die van kleederen verwisseld had, ging door vierde km-cht van Ut'inaid, en daar deze goed aan de poort bekend was. kreeg bij zonder moeite voor zijn nieuwen bediende een veiligheidskaart, waarméde hij naar verkiezii g de stad kon binnenkomen of vei laten. Vervolgens bracht hij hem naar een klein logement, waar de vrouw des huizes in het geheim werd ingewijd, en hem, oin tegen alle vermoeden beveilig 1 te zijn, als bediende aannam. In dien tijd was het in Nantes niet pluis; de idijatjjSond Carrier met zijne trawanten legeerden eppei-iiiacluig; de gevangenissen waren gevuld n)"t de edelste personen, en dc weg van de gevangenis Baar bet schavot was slechts ecu stap. lederen dag weiden er een aantal ter dood gebracht, eu nog steeds kwam er nieuwe aanvuur voor de guillotine, want de aanhou dingen van verdachten hielden mei up. Hrt verblijf in de stad was dus bepaald gevaarlijk. Hendrik was echter thans beveiligd, r.oodat iuj hel onderzoek op zijn gemak kon be ginnen. Zijn voornaamste doel was om een bezoek to kunnen brengen aan de gevangenis, alwaar li ij zeker de meeste kans had, tets van zijn vi negeren meester, de Markies du Mont te vet nemen. Het tooval diende hem hierin. W ordt vervolgd.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 1