Th. JANSSEN, alle Uurwerken, B.L Jaarmaf Ki te Venray Jean Kemps. 11. CUSTERS, Naaimachines. 'aarden, Hoornvee, Varkens, Schapen V. FGNGK, - VENRAY. Rij wiclenfabriek „VULKAAN" Magazijn van Naaimachines, Schoenmakerij on Schoenliandel YENKAY. tma aaai. Pijne Dames- en Heeren-Bottines, Werkschoenen Amerikaansche Rijwielen. P El N T U R E BOSflEBTS. !-Verzekering-Maatschappij, Paarden- en nuuu Tlieod AVJ- \J p'$" Oostrum, MANDELEN LIMONADES, J. Verheugen. Ouders Hoofd Eau de Cologne Michel Baltisssn, aasTa aaaaaóiia KAREL DEW EZ, KOFFIE. Prima kwal. THEE, fiililöi1 G. Wintels. JOS. ARIAENS, SCHOEN EN. G. H. Teurlincx Meijers, MEUBELS, Oirschotsehe Stoelen, P. Laurensse, Venray. TIMMERHOUT, M. TACKEN, IIOLL ANDSCUE WAAR! E. Odenhoven GRATISS PF"? Ankar Pain Expall&r. FfAr» Msr-Pais-Expsügr. fis1™ - Ankö-r-Faiit-Expgilsr. göceBtW en Handelsvoorwerpen, op Maandag 17 October 1898. Bonds-Rijwielhersteller le klas. levert soliede goedkoope Machines. Hoofd-Agent der onovertroffen Phanomen Rover. peciale inlichting voor alle REPARATIEN ook voor BANDEN. Vernikkeling, Eraailleering. KINDERWAGENS en allerlei Sportartikelen. Speciale inrichting tot het vervaardigen van en al wat tot het vak behoort. Voor Hoeren Schoenmakers Alle soorten Lees/klaar Schoenwerk. Uitsnijden van alle Zool- en Overleer. Handel in verschillende systemen Naaimachines, o. a. de onverbeterlijke PFAFF-Machines. Agentschap van „THE KING SPRING Co." Levering aan uiterst eoneureerrende prijzen. PORTRETTEN in Olieverf. Hel mooiste het nieuwste het goedkoopste op dit gebied. De gelijkenis van een op gewone wijze geschilderd portret is afhankelijk van liet talent en de beltnantnlieid van den kunstschilder. De gelijkenis van een portret, naar onze uitvinding uitgevoerd is zeer juist indien de photographic gelijkend is prijzen <!ei* portrctleai op Araeriknanscho paneelen uit 6on stuk f G.50 bij meerdere stuks f 3.50 per stuk. f 3.50 in olieverf in éeno kleur, f 15.bij ra°onJere stuks f 10.— f 7.50 in olieverf in éene kleur, f 30.hij meerdere stuks f 20. f 15.in olieverf in éene kleur, f -10.bij meerdere stuks f 30. f 20.in olieverf in éene kleur. Geïllustreerde Prijscourant op aanvraag franco. Agent voor Venray en Omstreken II. BOG A ERTS Co., \V. Vak den MUNCKHOP SASSEN. Boxtel. iitvurt levensgroot, (hoofd) Half t* geheel XDE ONDERLINGE gevestigd te Almelo, opgericht in. 1S92. ËkfëliSia; verzekert en bi'la.ilt bij overlijden, brand en allo mogelijke ongelukken do volle verzekerde waarde, en vergoodt fyneViieïf' d<> '!a'v0 vcearisetiijkostcn. AQ' '.AX, 'wn. 'lp [11 Ql PC iiUiill itö'il Frontesdiiesstraat. beveelt zich bolcefd aan tot bot van Waschgoed, Uiterst proper en secuur, a i/s cent de rol Ondergeteekende maakt bekend, dat hij zich ingericht beeft -tot het maken van alle al* Itroon-Limonatle. CBrocit, Frambozen, Quasi c(c tevens fabriceert alle Mousêusso Dranken als bovengenoemd in kogelflescbjes, zoomede Kogelfleschjes Spuitwater, tot welker levering hij zich minzaam aan beveelt. Stolt gij er prijs op, dat uwe kinderen een zuiver en rein hoofd hebben en de groei van het baar bevorderd wordt, gebruikt dan steeds Dezo doodt onmiddellijk alle levend hoofd - onrein, tot zelfs de onzichtbaarste kiemen. Verkrijgbaar bij Mc. Smid. VENRAY. Tevens te bekomen aan verminderden prijs voor wagens en karren. Hamlet in MAUIACHISEK, Smeerolie en alle onderdeden. Horlogiemaker. VEN RA Y. I'ATRRSTRAA T, Goedkoopste adres voor mei garantie. (trillen voor elk oog geschikt, vanaf 30 ct. I?uime keuze in Goud- en Zilverwerken. Zilveren Knoppen per paar 8 cents. Harmonikas en Muziekwerken. Repai'iilien aim alle L'urwerken, ook aan Goud- en Zilverwerken, Horloges goed schoongemaakt 00 cents. Nieuwe veereu inzetten 00 Glazen voor Cylinder horloges le 12 - Spil - 6 - Horlogie wijze is 6 Hoi logiesleutels 3 firoole reparation naar overeenkomst, Oad Goud en Zilver wordt in betaling aangenomen. Tabak, Snuif, OiuWgeteekonrtc mankt hot geachta pubiifk bekend dat bij hem steeds verkrijgbaar is Ouds Clare, Holi. Jenever, Fransche en Hollandsche Brandewijn COGNACS, Rhum. Morgenwijnen, Alls Ê|s2 «tnkhek fn geyjr.e Uks&reB, Frambozen- en Citpfen-Limonade. Ciirö'p.ti bitter, Boonoknmp, Oranjebitter, Cooijmans- Elixer, Puike gebrande en ongebrande Gegarandeerd zuivere Levertraan en Slaolie. Onze van. ouds bekende ROLTABAlK a 2 1/2 cent. Onder minzame aanbeveling Jac Goumans, Verschillende soorten m J 1 "Ui-un, en andere Gedroogde Vruchten. Teveus te bekomen allo andere Rakkers- en Kruidenierswaren. Puike waar, Lage prijzen. Beleefd aanbevelend, Groots Straat, Venray. Verkrijgbaar allo soorten Tevens beveel ik mij aan lot bet maken en leveren van alle soorten Leestklaar werk. Alles aan uiterst lage pry zen, HOFLEVERANCIERS. STOOMFABRIEK VAX Amerikaansche Stoelen, Banken en Tafels, te OIRSCHOT (N.-B.) Deze stoelen zijn geheel van hout vervaar digd en om de bijzondere sterkte zeer aan te bevelen voor Kofliolmizen, Wachtkamers, Gestichten, Hotels. Tuinen, en bijzonder geschikt voor Vereenigings-hokalon. Kerksloelen in alle modellen 0:1 prijzen. Onze firma wel te onderscheiden met nieuwe firma's van hier en elders van ons fabrikaat. Tookeningen en prijscouranten gratis en franco. Herbergstoslen vanaf f 1.20 Simden vanaf 90 reals. Voetenbankjes 25 ets. Eenig Agent te VENRAY: De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot bet leveren van alle soorten Spienels, Sciiiideriisn, Lijsten, ruaTumiJsTjj met en zonder verLritpfc hoeken enz. enz. Als Agent voor VENRAY en omstreken van de Firma Cifbr. TI'.L'Itl.B.IX te Oirnehnf, beveelt hij zich levens aan lot de levering van Fauteuils enz. Sloelen vanaf f 1.20 per sink. Alsook Stoelen met rieten en biezen Zittingen, aan scherp concürreerende prijzen. Meubelmaker, Venray: Horlogiemaker, Magazijn van Ruime keuzo voorbanden, en zeer billijke prijzen. Handmachine van af f 13.50. Gemakkelijke afbetaling. Hoenderstraat, Venray, maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend, dat bij licm steeds te bekomen zijn allo soorten cci'Sie kwaliteit als: Greenen KOZIJN- en RICUELHOUT, Vuren RIBHOUT, Vuren BADD1NGS, PANLATTEN en PLEISTERLATTEN, Vuren PLANKEN in alle dikten en lengteo. Bezaagde KEPERS. Geschaafde en geploegde VLOERDEELEN. &xw.. enz. Sobilderljlijsten, Schilderijen en Spiegels. De ondergeteekende bericht biermede bot geachte publiek, dat bij hem geregeld to bekomen zijn alle Houtsoorten, als Bestek en Timmerhout, planken enz. Timmerman, VENRAY, Langstraat. Ondergclookcnde mankt bet geacht publiek van Venray en Omstreken bekend als dut bij hem te bekomen zyn: 1ste snort ISo!- litndMrlce blauwe en rowiSc <9ak- pasinrn, alsmede Jsle soort //ollanihrhe roode en blamccplariAzen. Vei dei te bekomen Verglaasde uiuui tegeltje.»Knjiclschr- grésbu zen, Gewone verglaasde unrdehuizen, Cement Gips en gïttcfkï't vloeren, ST1JGKRGE- REE©SGilAP te hum per week on por maand Concurrerend*» prijzen. RUIME KEUZE IN (■muien, Zilveren en itikkelen Heeren en Damss liorlogien, Pendules, Regulateurs, Klokken, Wekkers, Brillen, Barometers, Thermometers enz. Steeds hel allernieuwste in 333333 Oud goud en zilver wordt anti do- hoogste wnardu aangekocht en in betaling genomen. Catalogussen van REGULATEURS worden franco op zicht gezonden. Op vei langen komt geregeld over voor bet nazien der Uurwerken in Pensionaten uf Kloosters. GoeilLoftpc prijzen Ywtr ieder Saglsge 3 jaar gara&tte. Reparation of Bestellingen gelieve men te bezorgen bij den heer lacoh Foïliors, Voerman van Vcaray op Vcnlo. bekomt elke loser van dit blad het niet &Uron voor zieken maar ook voor gezonden hoogst belangrijke en nattige boek: OE VRIESD DES ZIEKEN. Men schrijve eeno briefkaart aan Richter's Boekhandel te jwavaan, Rotterdam. Wijl 's de boete imrrijving tegon Jieht. - ULeunmtiek, Lendenpijnen, korUm lorlei aard i Wat hat beste succes aan te vronden tegen - erkoudheid Wat moet das steeds in iuder huisgezin Prijs 50 cent, 75 cent en f 1.25 de fiaseb. Voorhanden in de meeste Apotheken eu bij F. Ad. Richter Co. to BoHorda'n. üat is spotgoedkoop voor een middel, dat reeds vele dui- ■S2J zendon personen, die lange jaren door smartelijk Rhonmatisae geplaagd werden, hulp ou gonezing gebracht heeft. Meestal zjjn enkele inwrijvingen met ANSER-PMN-EXPELLER (50 c., 75 e. on /T.25 de fl«sch) voldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rheumatiek enz. ie doen inhou den. Eeu huismiddol", dat boter weikt, dat geniakkelykor aan te wenden is dan de ANKEIM'AIN-EXPEI.LER, is niot denkbaar; daarom is het ook in do moeste huisgezinnen en cp tal van schepen aller nation stoods voorhan den.-«Verkrijgbaar bij de meeste Apo thekers eu drogisten. Alleen echt met „Ankerl' F. AD. RICHTER Cie

Peel en Maas | 1898 | | pagina 8