Fokstieren. Stoekmachine. Wed. H. J BLITS, - een Bakkersleerling. Een flinke RAi Best Amerikaansch Spek Beste Groene Zeep Is I, Zoekl uw voordeel! li® m mm ,Pe Notaris linssen Be Notaris Linssen De Notaris Linssen De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh HUIS gül§ De Notaris Van den Bergh De Notaris Yan den Bergh Een Huis De Notaris vaii uen Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Ta-ra-ra-hoem-di-jee! Steenfabriek Mazenburg, Firn frp k Co. Diirkopp's Naaimachines M. YAN AARSSEN, ei rar m Dames» en Kindsrmaniels Betermijn t.o Maastricht 4 Oct. G-mijnd 0020 kilogram boter Plijzen f 1 20 n f 1 40, <ioii.iOJ.old f Botermijn te Eindhoven. 4 Ocl. Aangevoerd 7210 kgr. boter. Hoogste prijs f 1 37. Laagste prijs f 1.27 Burgerlijke Stand. VENRAY Vail don 1 tot don 7 Oct. 189S. Geboorten. Pctronella Fnuoisra Mneseri. Maria Ilemlrinn Antonia Aarts. Sterfgevallen. Hondrina Hnbeita Lucasscn, oud 2 rand. ADVERTENTiEN. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bet kohier No. 2 van do belasting op bedrijfs en andere inkomsten over het belastingjaar 1898,90. lieden den betrokken Ontvanger is ter band gesteld, en dat ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden vciCt te voldoen. VENRAY. 29 Sept. 1898. De Burgemeester voornoemd, J. ARTS L B. Aanhestedhuj Ilct Gemeentebestuur van VENRAY. 5,1 op den elfden [Vovcinhcr a. s.. vooroiiddags 11 uur. bij inschrijving publiek AANBESTEDEN. Dg verlichting der straten en pleinen en van het Raadhuis in deze gemeente. Voorwaarden van aanbesteding liggen ter inzage ter Gemcento Secretarie. Wordt gevraagd, om terstond in dienst te treden, niet beneden de 10 jaren, bij mmsm* Bnnkellmkkcr. BOXMEER. staat ter PEKKING bij Jae. Zecgers, Zandselie Bleek. 24 cents per pond. Inlandsch Gerookt Spek 33 cents per pond. in Vaatjes, voor Heercn Winkeliers, aan uiterst concureerende prijs. Beleefd aanbevelend, Gerard Wismans, Paterstraat. VENRAY. Grootc Verkoop VAN DOUII I-IENRI JANSEN, in Manufacturen, uit Boxmeer, tegen zeer Inge prijzen, op aanstaanden Woensdag en Kfcouclcrdag, van 's morgens 9 lol 's avonds 7 uur, by G. VAN MEIJEL, Café, op de Trap to VENRAY. tV. van den Munckhof-Sasssn te VENRAY, beveelt zich beleefd anti tot bet fWdjl'M, KR'I'k, Vlug CJS uiferitl <«occJ8io«jï. te Venray, zul len verzoeke en ten huize van de Wed. .hu-obus Jacobs en Kirdercn, aan de Suheii te Venray op DONDERDAG 13 OCTOBER, 's namiddags 2i/i uar. publiek verkoopen. Een hengstveulen van 4i/e maand. 2 dragende koeien. 2 dito malen. 1 dragend varken, en 20 kippen. te VENRAY. zal op DONDERDAG 20 OCTOBER 1898, 's namiddags juist 4 uur, ten bei beige van den heer Henduk Poels, in de Groote Straat to Venray, publiek verkoopen Gemeente Venray. 1. Een IIUIS mei stal aan den Eeitdcnpoel, groot 75 centiaren, ecctie B No. 2318. i 2. Weiland aldaar, groot 41 a. 70 c., sectio B No. 2314. 3. Bouwland aldaar, groot 44 a. 00 c., sectie B No, 2315, 4. Ileido aldaar, groot 39 a. 60 c., sectie B No. 2310. 5. Bouwland aldaar, groot 38 a. 85 c., sectie B No. 2317. De massa groot 1 li. 04 a. 50 c. Toebehoorende aan do erfgenamen Willem Hermans en in gcbiuik bij Hendrikus Pirlo. te VENRAY, zal ten verzoeke van Johannes Maas, op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1S9S. 's nam. 3 nur, ter hoi berge van Malbis Aits te Mcrselo, onder Venray. publiek verkoopen 25 beste jonge Schapen, zijnde 12 ooien en 13 gusselingon, bc-novens eenen éénjurigen schoonen Schaapshond. zal op Worns«3ag den Ex?i* 1898, des namiddags 4 ure, te Hm si in Voor-America, ter hei berge van Hubert van der Coulen, op verzoek van den heor Louis Timmermans. publiek verkoopen. 70 slagen zwaar dennen toplmut, en 5 slagen schalen, liggende te Horst, aan liet. Longeron, nabij de wed. Gaspar Linskcns, in liet bosol), afkomstig van den heet P. 11. Bciiyssen, Vooraf te bezichtigen.' zul op Woensdag den 12) October 1898, des namiddags 5 ure, te llorst, aan do Middeljjk, ter herbergo van Cornells Hoomans, op verzoek van Theodor Hnubcn, publiek verkoopen: Een sterk en goed doortimmerd met stal, schuur, tuin en bouwland, gelegen te Horst aan de MitMelijk, kadastraal bekend in sectio A nos. 297G en 2977, Samoa gi pot 33 aren 70 centiaren. Aanvaarding inet Paschen aanstaande. znl op Vrijdag; den 21 October 1898, des namiddags 2 uur, te Venray, ter plaatse Merselo, op den Fit bof, op veiznek en ton huize van de wed. Geruid van Dyk en kin- dcien, publiek verkoopen: 2 melkgevende koeien, 3 sohoutVlingvarkens. 1 goed poiniypnard m t getuig. Vorder lange kar, korte kar, ploeg, egge en meer andere akkergereedschappen. zul op Vrijdag den -21 October 189S, des namiddags 5 ure, te Yenrny, aan hoi Eindt, lor herbergo van Th. Verbeek, op verzoek Hun Jacobus [„uners en kinderen. publiek verkoopen Gemeente Venray. stal, schuur, tuin cu bouwland, geb-gen in den Brabander, kadastraal bekend in seciie C Nos. 4317, 4109. en 10 aren oostwaarts uit C 3070, samen groot 90 a. 70 c. 2. Bouwland aldaar, G 2573 en 3008, groot 25 i. 50 c., grenzende den lieer Tliood. vuii den Boogaun. 3. 39 aren bon-a l m 1 uit C 3070, grenzende kind. Schreurs,- 4. Kon percept weiiai C 348-1. gret 27 aren, gr Jan Perlo. 5. Een pen ol weiland in de V-dlemeulen, C 1S9. groot 33 aren 80 lieeren Th. vun'den Bougi den Bergh. Do massa groot 2 htyclareri 2". Te aanvuurden <>p <1 lanstaf westwaarts ouwels en do "I in de Laagheide, •iv/.. L. Wismans en nt grenzende de i i en Notaris van j/ewouen vertrektijd I.. zal op Woeststiag den Oeloiicr 1898, des namiddags 8 uiir, te Blitierswijck, ter hei bei ge. van kenier Jocbijms, op ver zoek van J. W. Janssen en kind, publiek verkoopen: Gemeente Meerlo. 1. Een goed doorliiïimt;|d. HUIS met stal,, schuur, bakkerij en turn, gunstig' gelegen te Blitierswijck in l et I)orp, sectie A nos. 005 en 1190, groot, 10 aren 50 centiaren. 2. Bouwland op de Beeten, sectio A 410, groot 33 aren 00 cent. grenzende den HWG. Baron de VVeiohs de Wenne en den heer VI Reijncn. 3. Bouwland aldaar, sectie A no. 461, groot 01 aren, greuzciide den heer V. Roijnen en den weg. 4. Ilaklmut aan liet vorige gelegen, sectie A nos. 462 en 463, gróol 50 aren, I)e Massa van koop 3 en 4. 5. Ileide en dennen, op de Hoogheide, sectie A no. 1290, groot 80 greuzeodo J. en 11. Joosfen. 6. Maaswoard in Marsvald, sectie A no. 1093, groot 39 aren -10 cent. grenzende II. Menckens en de Maas. De perceelen worden ook in Massa geveild. Aanvaarding op de göwono tijdstippen ui 1899. zal op (Donderdag dén 27 October 1898, des namiddags 5 ure, te Leunen, onder Venray, ter herbergo van de wed. Thomas Beurskens. op verzoek van de Kinderen Jan Hendrik Tacken, publiek verkoopen Gemeente Venray. 1 koop. Een I1U1S. Stal. tuin, boon- gaaid en bouwland, gunstig gelegen te Leunen aan den grint weg, kad.islrn^'. bekend in sectie D No. 1231, 1234, 128». 1280, 1237 en 2035, samen groot 53 aien. 2 knop. Ken perceel bouwland in het Leunscbo veld, sectio D 3184, groot 41 aren 2D cent. grens, den Edelucjilb. Heer Henri Esser, Burgemeester, Hond'. Geurts on Mart. Geurls. 3 koop. Een porcocl bouwland aldaar, D 904. g'fflpf 9 aren, grenz, de wed. Mart. Niessan, wed. Peter Lemiueus en den grint weg. De massa groot 1 heet. 3 aren 29 cent. Aanvaarding op do gewone tijdstippen in liet aanstaande jaar. zal op Vrijdag don 548 October 1898, des namiddags juist l ure, te Leunen, op verzoek en ten huize van de Kinderen Jan Hendrik Tacken, publiek verkoopen Den yekeelen inboedel, ais: 1 dragende en gevende koo. 1 seheutelingvarkon. 12 beunen met baan. Kasten, kisten, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, mantelketel pioot 75 liter, 2 kachels niet toebchooreii, to.bbc. kern, koper, lin. uoicvleiii, glas, aardewerk enz. Vérder timmermans en ij^d.mpkersgereed- scliuppen, als: 1 draaibank, lï.RCbaufbnjiken, slijpsteen, 1 groote i-ad-dfer, .schaven. bijtels, zagen, boren, vijlen, koppelsclïfoeven, dissels, 'aksen, bijlen enz. Eene gro->te psi-'tij timmer- en radmnkers- hout, zijnde 4, 3, 2i 2 en" 1 duirnse planken. I 2 lange karhui rien waarvan 1 uitgezaagd, 4 korte kaï bui rien. 2 ploeggiindels, 5 kiui- wagenburricn, 2 uitgezaagde'" ploegstaarten, 10 kniasscn, 1 gioot plnegrad, 500 karspaken uitgezaagde veilingen, 25 gedraaide knraven, 1 bekapte bn'k, 1 nlg-knpic eikenboom en eene pari ij zwaar eiken tnptiout. 3 kanftdas nn 2 i oodwilgoboomen, staande te wassen bij bet huis. Daarna eene partij hooi, stroo en aardap pelen. Ten KANTORE van den van den 3 zijn steeds O HU O TE e>i KL ld XE K A P '1' A t K N o|> flo fiHrpofhccSi k.^»chikl>uar. zal op nader te bepalen dag. te Venray, in den Handerilc, ten verzoeke en ter herborge van Hendrik Foils, publiek verkoopen. Een buis. waarin goede beklaiiie ^erot-.. nieuwe krnissn. gegnrandeordo Salon-pianino's f 265 en 365 geb. als Becbstein, van Exp. TE IvOÖP, dubbele waarde. Op proef verkrijgbaar franco Luis. Brieven lett. M, Bureau d- zer courant. hei berg, met stal. schuur, ti bouw- ea weiland, gelegen Venray in den Hauderik. kndastiaal bekend sectie B Na. 1908, 1909, 1910, 988, 1009 en 1522, samen groot 2 beet.. aren 80 cent. Te veilen in perceelen en in massa. Aanvaarding op de gewone tijdstippon in 1899. Vrienden, wilt eens aan mij donken, En my uw klandizie schenken: Burgers, boeren, buitenlióii, Komt eens in mijn winkel zien Zware,, lichte, groote. kleine, Zeer goedkoope, extra fijne. Puik Sigaren, goede waar. Ik verkoop ze graag, niet waar? HENRI MiCHIELSEN. BOXMEER. BOXMEER, - VENRAY, leveren Prima kwaliteit STEEN EN vaak kleur ciï hiaiik, Franco Station, of werk. Vraagt prijsopgave. Monsters ter dispositie. Levering direct. Provinciale Commissie ter bevordering van Rijkswege van de Veefokkerij in Limburg. van af 16 gulden. Handel in RIJWIELEN. M. CUSTERS, Agent te Venray, Langstraat. Op Maandag 17 O-rtohei* 189S, des middags om 12 uur, zal Kolui'is E. II. C. L. STRESS te ROERMOND, ten verzoeke van bovengenoemde Commissie, in bet openbaar aan den meestbiedende VERKOOPEN: Een 25 al door de Commissie aangekochte T)e verkooping geschiedt te ROERMOND op de Veemarkt (Minderbroedersingel.) Betaling a contant /onder kosten. Elk Lituburgpcli Landbouwer kan kooper worden. Omtrent de verdere voorwaarden wordt verwezen naar de berichten, in alle Lim- burgsche Couranten opgenomen. Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris. Namens de Commissie voornoemd, G. CORTEN,. Voorzitter. Michel Baltissen, Mr Sinid, VENRAY, maakt het geachte publiek bekend, dat bij hem ratlbandcta on Btaraswea worden gekort door middel van een nieuw model Duor deze bewerking worden do banden en assen veel sterker en mooier afgewerkt, dan <-p de oude manier door lasselie». Minzaam beveel ik mij in de gunst aan. TEN KANTORE YAA des tun-Aim Msmaaa te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITALEN" op le Hypotheek verkrijgbaar Paterstraat, "VIED KT IR,Paterstraat, bericht hiermede de ontvangst der allernieuwste du voor Demisaisons, Winterjassen en Costumes. ©mlriiamctes zijn de prachtigste, de goedkoopste en de beste versiering voor straten en huizen, alsook onze lampions Favorite in diverse kleuren. Verkrijgbaar aan do voordeeligste prijzen bij waar zo dagelijks te bezichtigen zijn. bericht biermede het geachte publiek van VENRAY en omstreken, dat bij voor het aanstaande winterseizoen heeft ontvangen eene groote en schoone collectie 1 naar den laatsten smaak, aan zeer voordeeligo doch vaste prijzen. Wollen DOEKEN in iedere groette. Allo Manufacturen aan zeer lego prijzen. Na«»am' modi'S ons i£3SBSKUL,. t/sf

Peel en Maas | 1898 | | pagina 7