Een ge:]o."lie der j nu door den molenaar bcakketil, een ander g' dcelle met houtgewas beplant. Op de plaats der oude pachlers- woning is een "jachthuis opgetrokken, terwijl de Rosmolen, midden lusscheti de bossclien gelegen den jachtüevenden adel ijken eigenaar doet kennen aan liet hert boven op de winds pil geplaatst. Deze goederen liggen op de uilciste grens der gemeente Ven ray. Wordt vervolgd Rijkslandbouwproefstation MAASTRICHT Naar rn-ra ons mededeelt, wordt door den Hoer Dr. J. J L. v;in Rijn. DirecijSfir van liet II ijkxlandboutcproefstation le Maasli iclit, dagelijks vac 812 uur gelegenheid gegeven om aanvragen tot het verrichten van onder zoekingen te doen of inlichtingen te vragen. Wij maken er onze lezers op attent, dal zulks alleen geldig is voor hen die woon achtig zijn binnen het ressort, dnt voor het Rijkslandbouwproefftalinu Maastricht is aan gewezen. Dit icssort omvat de Provincie Limburg, en het oostelijk gedeelte van Noordbral-ant. Zooals wel bekend meet geacht worden, worden alle mondelinge en schriftelijke inlich tingen door den Directeur kosteloos verstrekt, terwijl voor het verrichten van onderzoekin gen ile kosten betaald moeten worden volgens tarief, vastgesteld bij besluit van den Miuister van Binneiilaiidsche Zaken. België Uil goede bron wordt gemeld, dat do Belgische grens eerst np 15 October zal geopend worden voor den invoer van bet Hollandsche melkvee. Voor de nndero veesoorten blijven de beslaande verbodsbepalingen vourluopig nog gehandhaafd. Duitschland Nog nl meer moorden By gelegenheid van ecne biui'oft te Grefratli werd de broeder der bruid door 'tiOH - oye-viilep. dje hem met a!s lijk naar huis geluncht werd. Men kan zich den toestand der feestvie renden voorstellen. De daders zijn gearresteerd. Ook te Aken is Zondag avond bij een vechtpartij een persoon doodgestoken. De moordenaar is gevlucht. Frankrijk Mevrouw Carnot, de cchtgenoolc van den vermoorden President der Fransciie Repu bliek, is Zaterdag overleden. Italië Ken der hoogste leden van het H. College, Kardinaal Macohi is Dinsdag op treurige wijze verongelukt. Terwijl hij met zijn secretaris op reis was in een bergachtige streek. kantelde het tijtuig om, waarin beiden gezeten waren. De kardinaal viel 200 ongelukkig, dat hij onmiddellijk dood was. Amerika In de Vereeuigde Staten is eene beweging gaande, om het trouwen te verbieden aan menschen, die met zekeie ziekten en gebreken zijn behebt. Bjj de Wetgevende Vergadering van den staal Pennsylvania is reeds een weisontwerp aanhangig, waarbij huwelijken alleen worden vcioorloofd, als beide partijen met een genees kundige verklaring kunnen bewijzen, dat zij niet aan een geheime ziekte, drankzucht, krankzinnigheid, epilepsie of tering lijden. In den staat Texas is het huwelijk van lijders san vallende ziekte verboden; in Mas sachusetts het huwelijk van lijders aan val lende ziekte, drankzucht en geheime ziekten en in de staten Ohio en Maryland zullen eerlang dergelijke wetten worden ingevoerd. Post- en Telegraafkantoor, Venray. is dagelijks open. ook voor do Spaarbank van 8l en 3l/sGi/t (spoortijd). <>p Zon- en Feestdagen, van Ti/t—81/2 en P-1/2—112. voor do Spaarbank alleen van 7I/a81/s (spoortijd). Voor Wissels en Quitanlies alleen op werk dagen van 81/2 voorm. tot 1 nam. (spoortyd.) RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het post kantoor te Ven ray en de, daaronder ressor toerende hulpkantoren werd gedurende de maand Sept. ingelegd f 6375.58; terugbetaald f 6057.91. Het laatste, door dat kanfoor uitgegeven boekje draagt het nummer 189-1. 1 Nederland. VEN RAY, S October 1S98. Uit zeer vertrouwbare bron vernemen wij thans, dat de Feestelijke Installatie van onzen nieuwen Burgemeester, den Edelachlb. Heer Hemi Esser-Tiyiies. vermoedelijk zal plaats hebben op Dinsdag den 18 October. Naar bet zich thans reeds laat aanzien, zal deze dag een bijzonder feestelijk verloop hebben. Het corps Gaide d' lionueur is bereids samengesteld en bestaat vooiloopig uit 24 kranige ruiters, onder commando van den lieer IIub. Janssen; als ondeicommandant en porie dm peau zuilen fungeeren dc beeren Jos. Aerts en Jean Poels. De optocht belooft heel wat te worden, want alle deelnemers doen nu al hun best om zoo 11.nk mogelijk voor den dag te De volgende corporation bobben tot nu toe hunne deelneming toegezegd: Eerewacht te paard met het prachtig drnpeau der gemeente. Fanfare -Eu'erpe." llandbongschuttery -Diana". Schutterij -Het Zanrlakker", ■Het Huff" -St. Anna. Eindt". Wïelrijdersclub -Ramos." Liedertafel R. K. Zaïigeiskoor. De B-iUw vak bond. Met de Schoolkinderen der verschillende scholen, en wat er nog bijkomt, zal bet een heel flinke stoet zijn. die tevens door degelijke variatie vau costumes een prachtig gezicht zal voinren. Nog konden aan den optocht deelnemen, en we vertrouwen dat ze hiertoe ook zullen overgaan: Sehoenmakei«gilde -St. Oispinus-. Lieve Vrouwe-Uilde, Oost rum. Sigarenmakersvcreeniging -Vriendenkring' Benevens deputaties van do Gilden Sint Eloy en Sint Nicoliius, van den Boerenbond, Hakkeisbond, Sint Ludovicus, Goudmijn eu Foriunn. Komaan, allen aangetredenDaardoor geeft ge niet alleen een bewijs van sympathie aan onzen nieuw en Bui gei vader, maar toont daarbij tevens, dat in Vemay nog de ware eendracht bestaat, en de kunst van degelijk feestvieren bier niet verloren gaat. Naar men ons mededeelt, zouden morgen de diie Schutterijen eene gezamenlijke oefe ning houden, en met dnt doel omstreeks 5 uur aantreden op het Henseniusplein. om daarna ^^«ocht te maken door de voor- Van harte juichen wij dit plan toe. daar het veel zal bijdragen tot een flink optieden in den optocht. In hit begin der volgende week zal de Gemeenteraad alhier eene vergader houden. Onder de te behandelen onderwerpen komt voor, de nanhïeding der gemeenterekeuing, en vermoedelijk ook de begroeting. Het Artiste»-Concert in de Muziekzaal alhier, dnt bepaald was op Zondag 6 Oct., is wegens eene bijzondere omstandigheid uitgesteld tot een nader te bepalen daj dc maand November, D»or de Handboogscliutterij Diana alhier is besloten, om in het winterseizoen weder ecne toonceluitvoering te geven hare honoraire leden, in do zaal van den heer W. Wijnhoven. Ook thans zullen weder eenige speciali teiten op verschillend gebied hunne mede werking verleenen, zoodat er dus zeker een prettige avond in het verschiet is. Van zeer bevoegde zijde hoorden wij dezer dagen een oordeel over het fabrikaat van de nieuwe Steenfabriek -Mazenburg", van de Firma Trynes Co. te Boxmeer en Venray. De briksleenen die thans ter i.fleveriii{_ gereed zijn, werden geroemd als zyude zeer deugdelijk en bijna onovertroffen van kwa liteit. Bij zulke gunstige resultaten, zal bet de Firm.i niet aan afnemers ontbreken, welk succes wij aan de ondernemers van harte toawensclien! De Weleerw. heer J, A. Obers, thans rector te Oustium (Venrny), is door Z. I). H. Mgr. Buermans, bisschop van Roermond, benoemd tot pastoor te Middelaar. Tol rector te Oostium is benoemd, de Weleerw. heer W. Wiertz, thans kapelaan te Grubbenvorst. Bekend als ijverig priester en vereerder- van Maria, benevens als degelijk musicus, heeft men te Oostruin van den Weleerw. heef Wiertz gioote verwachtingen. Moge deze aloude bedevaartsplaats onder zijn geestelijk bestuur dan weder de plaats innemen en den roem verwerven van vroeger, toen zich duizenden en duizenden verdrongen om liet Wonderbeeld van O. L. Vrouw van Oestrum. De Eerw. Zusters Ursulinen alhier ontvingen op 19 September een schrijven van den PartK en Secretaris van II. M. H'—in"r mens Duze op hrashf v ordt voor do aiifuitv... et. prachtige album, hij gelegenheid (arer Majesteit? plechtige inhuldiging. Het all>um, irv rlyi door ons breedvoerig besproken, wordt jtjuur 11. M. op zeer lioogcn prijs gesteld. (Dit bericht koliden wij wegens eene bij zondere omstaudiJneid in ons voiig rummer niet opnemen.) Dat ecne fliijko regenbui aan boeren en burgers alhier i?.v zeerste welkom zou zijn, en aan sommige Veldgewassen misschien nog eet: weinig levemjlust kon scheuken, is iets van algemeene bekendheid. Doch dat d de droogte alhier reeds watergebrek liit 'e, wisten we niet. Zoo vertelde rns een voerman, dat hij dezer dagen in ren buitenhvrheig, op deu weg naar Mergélo, wel bier kon krijgen, maar geen tvalei' voor liet pnnid, dooid.it de put totaal waj uitgedroogd. Hoewel dit gellrck zeer lastig is. zou het tegenovergestelde nu juist ook niet pietlij zijn. Trouwens, voor biergebrek behoeft men te Ycnray ïu de eerste dagen niet te vrcezen. Met genoegpn vernemen wij, dnt de heer G. van den Berg, thans onderwijzer te Oirlo (Vemay) benoemd is lot tweede hoofd der school te Scvcnum. Moge het den yverigen en bekwamen onderwijzer, die tijdens zijn 5-jarig verblijf als opvoeder dei/ jeugd te Oirlo aller hoog achting verworven had, op zijne nieuwe standplaats goed gaan. Te Oirlo, ouder Venrav, viel erne 60 jatige vrouw; die bezig was met aard appelronien, in eene sloot, met het tmrig g-volg. dat zij haar arm brak, terwyl tevom den schouder ontwricht was. Dank de spoedige en degelijke hulp vat den lieer Koning, g<»nee«heer te Horst, zal het vrouwije waaischijniijk het gebruik van den arm behouden, Maandag werd voor den tijd van 6 maanden naar de rijkswerkinrichting te Hoorn overgebracht, J. R. L., oud 35 jaar, arbeider te Vemay, wegens herhalende dronkenschap. De Zeereerw. Paler Bernardinus, uit het klooster der Eerw Paleis Mindei broedeis ie Weert, vroeger te Veuroy, is benoemd tot Secretaris vgn den Generale Overste der Frnnci iscunen te Rome. Moord te *ïh?rick Eene afschuv ijke misdaad heeft Zondag 0 keriuisvi «u <u> 'lrooyi.»p. vySe verston» De gebroeders H. en G. Wilders, beide oppassende lieden, werkzaam aan hel spoor, zyn op een eciuatneen weg door een diietal onverlaten overvallen en ernstig mishandeld. 11. Wildeis was erg verwond aan Imofj en handen, doch zijn broeder Gijsbert Wilders was zoo vreesdijk toegetakeld, dat by naar huis moest geluacht worden en den anderen is overleden zonder tot bewustzijn gokomen te zijn. De dood is veroorzaakt door een lievige» slag met een hunton paal op het hoofd, waardoor de schedel gesp eten was en de hersens nagenoeg bloot lagen. Bovondien had het slach'cffer een messteek achter het rechteroor en een in de rechterdij. Als vermoedelijke daders zijn aangehouden en na een vooiloopig verhoor naar Roermond overgebracht, do twee gebroeders Pubbon van Sevenum en Jean Peeters van Bleiick. Zij hebben de mishandeling nl bekend, doch beweerden door de gebr. W. achtervolgd te zijn en aldus uit tegenweer gehandeld te hebben. Bij de instructie is echter gebleken, dat dit niet waar is, en de moordenaars wel degelijk hunne slachtoffers achtervolgd en aangevallen hadden. Het wapen, waarmede de doodulijke slag werd toegebracht, is op de plaats van den moord gevonden: Het is een dennen paai ter grootte van iunu 1 meter en ter dikte van ruim 7 centimeter. Sporen van bloed zijn er niet aan ontdekt. De vermoorde Gysbcit Wilders laat eene weduwe na met drie jeugdige kinderen. \olgens mulei e berichten blijkt de wreede moord eene wraakoefening te zyn, die dag- tei-kent uil het velleden. In 1895 werd een der verdachten, Godfr. Pubben, veroordeeld t"l 2 jaren gevangenis, wegens meineed. In dit proces trad als getuige op. Hendrik Wilders, de broeder van den verstftgene. Pubben moet hem dit nooit nebben kunnen vergeven eu daar steeds wraak over gekoesterd hebben. Toen nu Zondagavond ter gelegenheid der Blericksche kerifiis de gebr. l'ubbcn met i Jenn Peeters in een danstent kwamen, out- I moeiten zij danrjdo gebr. Wilders, waarop Godfr. Pubben zonder de minste aanleiding aan Hendrik Wildeis eeu schop gaf. Eene woordenwisseling, die hiordoor ontstond, nam spoedig een einu'e. Toen echter wat later de gebr. Wilders overeen veldweg naar bet calé La ra era wilden gpn, werden zy onderweg de verdachtA-» a ingevallen en had het afidiuwelijke feit als. Toen zij later iet lijlc van hun slacht off.-r gebracht warden, bleven de hese' ulJig- den tonaal onveisehillig en vertoonden niet j bei minste teeken van berouw. I De gebr. Pubben stonden ook te Sevpnum i niet gunslig ai-ilgc-schreven. Behalve dc onder gane gevangenisstraf, hebbcui zy al meermalen zeer geachte pei sonén gedreigd met het mes. Zulke gevaarlijke kerels mochten wel voor go-'d uit de maatschappij gebannen worden. Waarlijk, er behoort een gestreng vooi- t-eelil gesteld te worden. Het aantal moorden noemt in Limburg op onrustbarende wijze toe, cn er gaat ireen week voorbij, zonder dat een dergelijk feit voor de rechtbanken in het Zuiden in behandeling komt. Het schijnt echter wol dat de straffen fe gering zijn, in evenredigheid der misdaad, althans cr wordt niemand door afgeschrikt en het aantal moorden en andere misdadeu vermeerdert steeds. Maandag avond, nog onder den indruk van liet bloedige treurspel, werd te Blenck bij eene vechtpartij het mes weer gebruikt cn een persoon de hand open gesneden. Dinsdagnacht werd aid iar de Wilhclmiua- boom door onbekende ploerten gedeeltelijk vernield. Waar moet lief toch heen Dit is zeker, indien vooi moordenaars do doodstraf bestond, en andere misdadigers gestraft werden met dwangarbeid, dan zou bet wel beter worden Doch de heeren boeven hebben liet te goed in de gevangenis In het Pensionaat der Eerw. Zusters Ursulinen te Gmhbenvorst is Dinsdag liet ui' uwe studiejaar beg-omou met 160 leer lingen. I11 de omstreken van Venlo vertoonde zicli in de laatste dagen eene >.iikfc onder de varkens, waarvan zij onmiddellijk sterven en voor het gebruik ongeschikt zijn. Zy worden dan ook door de politie ver brand en in den grond gestopt. Te Steijl viel oen schooljongen al spelende vnn de schouders van eer. uiideren jongen en bink een arm. Een waarschuwing voor velen, 0111 niet zoo wild to spelen. De firma Can.y, Heifkens Co., stcenfabri'-k te Venlo, is voornemens hare industrie uit ie breidelt en eene grootc fabriek to bouwen in Rusland. Met hel oog hierop zijn twee der firmant' n nnnr St. Pcteisburg \cilrokken, om een onderzoek in te stellen. Dc fiima Van Bomn van Gnsselt te Venlo, heelt te Bracht 1 uiui iiegén hectaren kWixrvnd wkl.Bol-Oïiit, niCt llOl doel OI11 aldaar eene gro.ite stoompannen!..bi lek op te 1 iel.ten. Te Hmjthuïzen is een khermakir gevangen genomen, als zijnde verdacht van brandsiid.iing ii. een onbewoond buis, too- behooi'emje a.m een anderen kleermaker. Zondag middag is te Otterstim een klein boerdeiijije met den geheelen inboedel, granen finz. een pr-'oi der vlammen gewor den. Het vee is gered. Alleen do woning, dio over een paar dagen zou verkucht worden, is verzekerd. Te Helder, werd een begin van brand iu eene schuur, die op eene zeer gevaarlijke plaais lag, door spoedige hulp geblu>cht. To Wesscrn zag men dezer dagen een 90-jarige vrouw zoo flink als eene jeugdige dienstmeid den dotschvlegel humeuren. Te MaasnicJ gerankte bij bel vuurtje stoken een öjaiig meisje in brand. Hoewel de moeder spoedig te l.ulp vloog on men do vlammen kon blu-sehen, is de arme klot(10 na een hevig lijden aan de bekomon brand wonden ovei ledm. J. Stieaon te Weert i« door dc recht bank te Roermond wegens doodslag .op J. II(tussen en zwaie verwonding op A. Lenaers, veroordeeld tot ecne gevangenisstraf van 2 jaar en 9 maanden. De behandeling van den moord te Budel, welke Dinsdag voor do rechtbank te Roer mond zou plaats hebben, is ui'gesteld tot 3 November, daar eeu der getuigen met was verschenen. Een valscli vijf murkstuk na t de beel tenis van Keizer Wilhelm cn liet jani lal 1876, is te Maastricht door dc politie 111 beslag genomen. I)e gemoenlo Maashees zal spoedig eene flinke industrie rijker worden. l)e nieuwe rij wiel fabriek van don heer Jolian Cup is verleden weck uiiJur dak geko men en nadert bare voltooiing. Wij vernemen, dat den inventaris dezer fabriek zal ingericht worden naar de besn* en allernieuwste systemen, zoodat de hooi Cup. zoowel op liet gebied van prijs als van sier lijkheid der rywielen zal kunnen coiicur- reeren. Maashees gaat vooruit 1 Iu geen jaren was dc waterstand in de Maas zoo laag nis tegenwoordig, zoodat de ecbeepv.inrt zoo goed als gestremd is. De droogte biengt echter bet meeste schade toe aan de weilanden, dio er uitzien als dorre heidevelden. Door den landbouwer Joh. Verslappen te Anrle-Ri.vi'1 is een struik aardappel, n gerooid, waaraan niet minder dan 116 stuks hingen. Het is de zoogenaamde -kraai", een vroege soort, die reeds half Mei eetbaar is. Wanneer men een veldje met zulke bossen bad. dan kon men tegen den winter aan kijken Terwyl een landbouwer to Woensel naar het aardappelveld was, kwam een landloopor door de achterdeur in zijne wo ning en outvreomdde uil ee«le kas ongeveer 20 gulden, benevens de sleutel van de voor deur. Zooals do buren zich later herinnerden, liep in dien tijd een andere lunüloopcr voor het huis op en neer. I>e schoeljes zijn ontkomen. Te Esclmron worden een paar land lopers betrapt, die aardappelen van het veld 111 liuuue hondenkar landdon. Hoewel ze met achteilading van alles op de vlucht gingen, werden zo spoedig inge haald. en procesverbaal opgemaakt. In de beruchte Tolbrugstrnat te 's Bosch kregen twee oud militairen van het Indische leger twist, waarbij de ecne zulk een hevigen schop legen den buik bekwam, dat hij aau do gevolgen is overleden. I)e dader is in ariest. Te Oss geraakte eene vrouw bij do kachel in brand, cn is aan do bekomen won den overleden. Te Roswinkel is door hot vuurfjo stoken van kinderen een Cjarig meisje levend vei brand. Daar dit gevaarlijke spelletje in den tegen woordige» tijd het meest in zwang is, mogi-n de oudeis wel wat meer toezicht hebben over hunne kinderen. Gemengde Berichten. Do bakker B. v. d. V., in liet Haagje ie Helmond, vond dozer dagen in hol hok van zijn hond een bankbiljet van 25 gulden, dat. hoewel iu beschadigden toestand, toch nog geldig is. Men kan zich geen denkbeeld vormeu hoe het daar gekomen is. Iutu.-schen een aardig buitenkanjo Te Weert werd dezer drgen een land bouwer voor den dei den maal vci'hlyd n.et de geboorte van een tweeling, een jongen cn een meisje. -- Allez, liefhebbers 1 Te Sehin op Gcnlle wordt een gomoentc- nntvitiiL'in- cevraacd oi> ecne jaarwedde van... 70 gllldell. Natuurlijk moet daarvoor borg gesteld worden. Maandag werd 111 de Woenselsche heide door een arbeider uit Best een vet kalf gevonden. Zoouls later bleek was hel beestje ran de kar gesprongen, terwijl een voerman, die het naar 's Bosch zou gaan leveren, onderweg zat to slapen. Zeer begrijpelijk keek ons boertje bij aankomst 111 den bosch erg vreemd op. In het circus Renz to Amsterdnro werd deze door een Amerikaan voor oen bekend school paard f 15U00 geboden. Dc koop ging nog niet door. Door den Nedei lumJschen Bond van politiemai n:n woidi I' DO uitgeloofd aan hem, die de doelmatigste handboeien kali leveren. De rytuigen stonden voor en het bruids paar stapte in, om zich ton stadhuize te Uireuhl iu den echt te doen verbinden. Maar de vader van don bruidegom, die dezen winter hij de werkverschaffing zelfs con gó kreeg, weigeide in te slappen, omdat liy niet gekleid was voor een rytuig, cn beloofde te voel naar het stadhuis te gaan. De stoet reed af eu men wachtte den vad'-r mot kleppend hint. want men koude zyn zwak. Helaas, hij verscheen niet. Familie leden werden uitgezonden en vonden hem in een herberg 111 dc Moreelse laan. Hij weigert mee te gaan eu eischie eeu 'nieuw pak, een een paar schoenen en een -/uipjeldje". On verrichter zake keerde liet bruidspaar terug. Vader moest luier wegens dronkefléch-ip ingerekend worden. To Durham is dezer dagen een Sint Bernardshond van 18 maanden verkocht voor 1 5880. In een Pruisisch dorpje, nabij Vlodrop, had liet volgende grappig Voorval plaats, voor de waarheid waarvan wordt ingestaan: Een yverig jager tong 's imugcns voor dag ci draw uit, behangen met weiiasch eu omstuwd door twee groole In raden. Ei^sklnps spoort een der honden een haas op. en onze jager, vol vuur, legi aan en.... bespeurt dut hij in plants van eeu geweer, zyn nok in de hand heelt. Hij had liet geweer vergeten. Toch wel een hee'je verstrooid! Marktberichten Venray, 30 Sept. Aangevoerd 0 baD a kilo's Boter. Prijs ,»or halve kilo 60 a ÜU et.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 6