Th. JA1 Heiri liielsi. e ünrwerl F. G. L Houthandel. Jaarmarkt te Venray HE ye°R SU M Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen V. FöNCK, - VENRAY. Hij wielenfabrick „VULKAAN Schoenmakerij en Sehoenliandel VENRAY. Fijne Dames- en Heeren- Werk Amerikaansche Rijwielen. P 6 1 N TUBE B06AEJKT& Paarden- en Rundvee-Verzekering-Maatschappij, Tlieod. CAMPS te Oostrum, MANGELEN LIMONADES, J. Verheugen. Ouders Hoofd Eau de Cologne tichel BaÜissen, KAREI BEWEZ, l KOFFIE. Prima kwal, THEE, G. Wintels. JOS. ARSAENS, SCHOENEN. G. II. Teurlinox Meijers, Jean Semps. MEUBELS, Oirschotscbe Stoelen, E CUSTERS, Naaimachines P. Laurensse, Venray. TIMMERHOUT, M. TALKEN, HOLLANDSCIIE WA All! E. Odenlioven &r 50 cerdlPi Eon floor dj en Handelsvoorwerpen, op Maandag 1?' October 189B. Bonds-RijwielMersteller le klas. levert soliede goedkoope Machines. Hoofd-Ageiit der onovertroffen Phanomen Rover. Speciale inrichting voor alle REPARATION ook voor BANDEN. Veinikkeiing, Emailleering. Magazijn van Naaimachines, KINDERWAGENS en allerlei Sportartikelen. Speciale inrichting tot het vervaardigen van 830 03002302 AAAA JA At en al wat tot het vak behoort. Voor Jleercn Schoenmakers Alle soorten Leesf/ilaar Schoenwerk. Uitsnijden van alle Zool- en Overleer. Handel in verschillende systemen Naaimachines, o. a. de onverbeterlijke I\F A F F-Machines. Agentschap van „THE KING SPRING Co." Levering aan uiterst concureerrende prijzen. PORTRETTEN in Olieverf. IJet^mooisle het nieuwste hel goedkoopste op dit gebied. He gelijkenis van een op gewone wijze geschilderd poilret is afhankelijk van het (aienl en da heha aamlifl'itl van den kunstschilder. De gelijkenis van een portret, naar onze uitvinding uitgevoerd is zeer juist indien do phologrnphie gelijkend is prijzen ('er portretten op Amerikaansche paueelen uit éen stuk: iiaiii'l levensgroot hoofd) f 0.50 bij meerdere stuks f 3.50 per stuk. f 3.50 in olieveif in éene kleur. Half f 1».hij meerdere stuks f 10.— f 7.50 in olieverf in éeno kleur, t i f .'0.hij meerdere stuks f 2U. - f 15.in olieverf in éene kleur. gol»«»el - f 10.bij meerdere stuks f 30. f 20.in olieverf in éene kleur. Geïllustreerde Prijscourant op aanvraag franco. Agent voor Venray en Omstreken H. BOGAERTS Co., W. Vav oen MUNCKllOP SASSEN. Boxtel. DS ONDERLINGE „]M gevestigd te Almelo, —AL optgeviclit in 1892. verzekert mi betaalt bij overlijden, brand en allo mogelijke ongelukken de volle verzekerde waarde, en vergoedt bovendien de halve veearisfiiiijkoston. 'Agent voor VEN RA V on omstreken. Frontespiesstraat. beveelt zich beleefd aan tot bot van Waschgoed, Uiterst proper en secuur, a i/s cent de rol Verschillende soorten Ondergeteekende maakt bekend, dat bij zich ingericht heeft tut het maken van alle soorten nis ïirmui-ï Citroen, Frambozen, ^uast etc tevens fabriceert alle Mouscusse Dranken als bovengenoemd in kogelfleschjes, zoomede Kogelflaschjes Spuitwater, tot welker levering hij zich minzaam aan beveelt. Stolt gij er prijs op. dat uwe kinderen een zuiver en rein hoofd hebben en de groei van het haar Levoidcrd wordt, gebruikt dun steeds Dezo doodt onmiddellijk alle levend honfj- onrem, lot zelfs de onzichtbaarste kiemen. Verkrijgbaar bij Mr. Smid, VENRAY. Tevens ta bekomen aan verminderden prijs 03373 333300133 voor wagens en karren. Handel in NAAI5IACÜIMN, Smeerolie en alle onderdeelen. Horlogiemakei*. V EN RA Y, 1 'AT ERSTRA A T. Goedkoopste adres voor met garantie. Brillen voor elk oog geschikt, vanaf 30 ct. Iïuime koitze in. Goud- en Zilverwerken. Zilveren Knoppen por paar 8 cents. Harmonikas en Muziekwerken. Ilopimilien aan alle (Jnrwerkni, ook aan Coud- en Zilverwerken, Horloges goed schoongeiuaakt (30 cents. Nieuwe veeren inzetten GR Glazen voor Cylinder horloges lo 12 - Spil 0 Hmlogiewijzeis G Jloilogiesleutels 3 Groote reparation naar overeenkomst. Dad Goud en Zilver wordt in betaling aangenomen. Tabak, Snuif, SürJ Ondergeteekende mn.tkl liet geachte publiek bekend dat bij hem steeds verkrijgbaar is Oude Clare, Holl. Jenever, Fransehe en Hollandse/ie Brandewijn COGNACS, Rhum. Morgenwijnen, Alls n]2,e tebbei? en. fiwi&c Like urea. Frambozen- en Citroen-Limonade. Citroeubitter. Bnonekamp. Oranjebitter, Cooijmans-Elixer, Puike gebrande en ongebrande Gegarandeerd zuivere Levertraan en Slaolie. Onze van ouds bekende ROLTABAK a 2 i/e cent. Onder minzame aanbeveling, Jac. Goumans, 1, 11 iLLUlUli, en andere Gedroogde Vruchten. Tevens te bokoinen alle andere Bakkers- en Kruidenierswaren. I'uike naar. Beleefd aanbevelend. La: ;e prijzen. Groote Straat, Venray. Verkrijgbaar allo soorten Tevens beveel ik mij aan lot liet maken en leveren van allo sooiten Leestklaar werk. Alles aan uiterst lage prijzen. HOFLEVERA.NCIKKS. STOOMFABRIEK VAK Aiuerikaansche Stoelen, Banken en Tafels, te OIRSCHOT (N.-B.) Deze stoelen zijn geheel van hout vervaar digd en om de bijzondere sterkte zeer aan t» bevelen voor Koffiehuizen, Wachtkamers, Gestichten, Hotels, Tuinen, en bijzonder geschikt voor Vereenigings Lokalen, Kerkstoelen in alle modellen 011 prijzen. Onze firma wel ie onderscheiden met nieuwe firma's van hier en elders van ons fabrikaat. Teekeningcn en prijscouranten gratis en franco. Herbergsloelen vanaf f 1.20 Stoelen vanaf Of) coals. Voetenbankjes 25 ets. Eenig Agent te VENRAY: De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten Spiegels, Schilderijen, Lijsten, >00703713337311 met en zonder ïcrEti-upfc horken enz. enz. Ais Agent voor VENRAY en omstreken vnn de Firma lifhr. TKL'HïJXX te (lirnehni, beveelt hy Zich tevens aan lol de levering van Fauteuils enz. Stoelen vanaf f 1.29 per slak. Alsook Stoelen met rieten en biezen Zittingen, aan scherp concur reerendc prijzen. Meubelmaker, Venray: Horlogiemaker, Magazijn vau Ruime koiue voorhanden, en zeer billijke pryzen. Handmachine van af f 13.50. Geinakkelyke afbetaling. Hoenderstraat, Venray, maakt liet geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend, dat bij hem steeds te bekomen zijn alle soorten eerste li«nlile:t als: Groenen KOZIJN- en R1CHELIIOUT, Vuren RIBHOUT, Vuren BADD1NGS, PANLATTEN en PLEISTERLATTEN, Vuren PLANKEN in alle dikten en lengten. Buznagde. KEPERS. Geschaafde en geploegde VLOKRDEELEN. enz. enz. Schilderijlijsten, Schilderyen en Spiegels. De ondergeteekende bericht hiermede het geachte publiek, dat ly hem geregeld to bekomen zijn alle Houtsoorten, als Bestek en Timmerhout, planken enz. Timmerman. VENRAY, Langstraat. .Ondergeteekende maakt het gracht, publiek van Venmy en Unisticken bekend nis dat hij hem te bekomen zijn: 1 Me soort BSol-, lamfer lie Mauve en roode riaU- puniien, nli-medc 1-1 soort lollnm/sr/ie roode en Ida nice plavuizenVei dei te bekomen Verglaasde muil ri egeltje?, Kngelscho giéshu zen, G'-vkoue verghmsdó nürdehuizon, Cement Gips pii' |Uirkot vloeren, STIJOERGE- RÉeDSCHAP te huur per week en por maand ('oiieureereiide prijzen. RUIME KEUZE IN Gouden, Kcheren en AiKhele» lieeren en Dames horlogien, Pendules, Regulateurs, Klokken, Wekkers, Brillen, Barometers, Thermometers enz. Steeds het allernieuwste in 000030 0/30230» Oud goud en zilver wordt n «n do hoogste waarde aangekocht en in betaling genomen. Catalogussen vnn REGULATEURS wnrdêp franco op zicht gezonden. Op verlangen komt geregeld over voor het nazien der Uurwerken in Pensionaten of Kloosters. Gortllioope prijzen Voor kier Hortoge 3 jaar garantie. Iteparatien of Bestellingen gelieve men tf bezorgen bij den heer Jacoli Folhrrs Voerman van Venray op Venlo. WTn dat is spotgoedkoop L voor een middel, dat reeds vele dui- j zenden |>ersonen, die lange jaren door 1= smartelijk Rlienmatisme geplaagd werden, hnlp en genezing gébracht Leeft Meestal zijn enkele inwnjvingen met AHKER-PAIN-EXPF.LLER (50 c., 75 c. cn f 1.25 de Hesoh) voldoende, om de hevigste pijeon van Jicht, Rheumatiek enz. te doen ophou- Een huismiddel, dat beter werkt, dat gemakkelijker aan te wenden i INKER- PAIN - KXPEI.LEh' dan de ANKER- PAIN - KXPEI.LER, is mot denkbaar; daarom is het ook in jlo meeste huisgezinnen en op ta! van schepen aller natiën s'.euds voorhan den. ^Verkrijgbaar bij de meosto Apo thekers en drogisten. Alleen echt mot „Anker!' F. AD. RICHTER Cie I' r"~ i] Rotterdam.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 4