:ia Firia Truss Cs. Iti Inhuldigingsfeesten. Fokstieren. Wed. H. J. SLITS, Aanbesteding. een Bakkersleerling, Een flinke RAM Best Amerikaansch Spek Beste Groene Zeep Zoekt uw voordeel! De Notaris Linssen De Notaris linsssn Os Notaris Linsssn De Notaris VandenBergh De Notaris Van den Bergh HUIS De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Een Huis C 1 De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris VandenBergh Ta-ra-ra-boem-di-i Steenfabriek Mazenburg, Dürkopp's Naaimachines Stoekmachine. M. VAN AARSSEN, i" Smtrlaactes onze Lampions „Favorite" Dames- en Kindermantels, Botermijn te Maastricht. 4 Oct. O raijnJ 9020 kilogram boter ijzen f 1.23 a f 1 40. Gemiddeld f 1.25. Botermijn te Eindhoven. 4 Oct. Aangevoerd 7210 kgr. boter. Hoogste prijs t' 1 37. Laagste prijs f 1.27. Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 1 tot den 7 Oct, 1898. Geboorten. Petronella Frnncisca 'Matsen. Maria Ilendrina Antonia Aarts. Sterfgevallen. Ilendrina Hnbeita Lucassen. oud 2 tnnd. ADVERTENTiEN. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis ran belanghebbenden, dat bet kohier No. 2 van de belasting op bedrijfe en andeie inkomsten over bet belastingjaar 189899. beden dea betrokken Ontvanger is ter hand gesteld, en dat ieder verplicht is zynen aanslag op don by da wet bepaalden voet te voldoen. VENRAY. 29 Sopt. 1898. Dc Burgemeester voornoemd J. ARTS L. O. liet Gemeentebestuur vim VENRAY, zal op den cljTtlcn Riovcinlicr a. 8., dos voormiddag» 11 uur, by inscbryving publiek AANBESTEDEN. De verlichting der straten en pleinen en van het Raadhuis in deze gemeente. Voorwaarden van aanbesteding liggen ter inzage ter Gemeente Secretarie. Wordt gewaagd, onj terstond in dienst te treden, niet benedon de 10 jaren, bij AiHJÜAllA, Banketbakker, BOXMEER. staal ter DEKKING by Jae. Zeegen, Zandsche Bleek. 24 cents per pond. Inlandsch Gerookt Spek 33 cents per pond. in Vaatjes, voor Heercn Winkeliers, aan uiterst concureerende prijs. Beleefd aanbevelend, Gerard Wismans, paterstraat. VENRAY. Groote Verkoop VAN IT' J DOOR i- HENRI JANSEN, in Manufacturen, uit Boxmeer, legen zeer Inge prijzen, op aanstaanden B$iissc!:»g, IVoeitsdng en E)omI<*rdag, van 's morgens 'J tot 's avonds 7 uur, by .G. VAN MEIJEL, Café, op de Trap te VENRAY. •W. van den Munckiiof-Sassen te VENRAY, beveelt zich beleefd aan lot bet te Venray, zal ten veiz.oeke en ten huize van de Wed. Jaeohus Jacobs en Kinderen, aan de Schei' te Venray op DONDERDAG 13 OCTOBER, 's namiddags 2t,'i uur. publiek verkoopen. Een hengstveulen van 4i/o maand. 2 dingende koeien. 2 dito malen. 1 dragend varken, en 20 kippen. te VENRAY. zal op DONDERDAG 20 OCTOBER 1898. 's namiddags juist 4 uur, ten lierberge van deft lieer Hendrik I'oels, in de Groole Straat te Venray, publiek verkoopen Gemeente Venray. 1. Een HUIS met stal aan den Eendenpoel, groot 75 ccutiaren, sectie B No. 231S. 2. Weiland aldaar, groot 41 a. 70 c., sectie B No. 2314. 3. Bouwland aldaar, groot 44 a. 00 c., sectie B No, 2315. 4. Heide aldaar, groot 39 a. GO c., sectie B No. 2316. 5. Bouwland aldaar, groot 38 a. 85 c., sectie B No. 2317. I)e massa groot 1 h. 64 a. 50 c. Toebehoorende aan de erfgenamen Willem Hermens en in gobiuik bij Hendrikus Pirlo. te VENRAY, zal ten verzoeke van Johannes Maas. op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1898. 's nam. 3 uur, ter hei berge van Mallus Ai ts te Mersclo, onder Venray. publiek verkoopen 25 beste jongs Schapen, zijnde 12 ooien en 13 gussclingen, benevens eenen éénjarigen scliooncn Schaapshond. zal op Woensdag den S3 (ïciober 1898. des namiddags 4 ure, te Hoi si in Voor-America, ter herbogo van Hubert van der Coulen, op verzoek van deu lieer Louis Timmermans, publiek verkoopen. 70 slagen zwaar dennen topliout, en 5 slagen schalen, liggende to Horst, aan het Langoren, nabij de wed. Gaspar Liuskens, in liet bosch, afkomstig van den heet P. 11. Beuyssen. Vooraf to bezichtigen. zal op V&'ociiMdiag den BiS Grtober 18Ï5<4, des namiddags 5 ure, te Horst, aan do Middelijk, ter herberge van Cornells Hoomans, op verzoek van Tlieodor H"uben, publiek verkoopen: Een sterk en goed dooiiunmerd met stal, schuur, tuin en bouwland, gelegen te Horst aan do Middelijk, kadastraal bekend in sectie A nos. 2976 en 2977, samen gioot 33 aren 70 centiaren. Aanvaarding met Paschen aanstaande. zal op Vrijtliig den Orlohcr 1S9S, des namiddags 2 uur, te Venray. ter plaatse Merzclo, op den Fit hof, op verzoek en ten huize van de wed. Gerard van Dyk en kin dei 011, publiek verkoopen: 2 melkgevende koeien, 3 solioutelingvarkens. 1 goed ponnypnard m -t getuig. Verder lange kar. km ie kar. ploeg, egge en meer andeie akkergeteedschappen. ftcljoH, Sfeili, Vliiji; en nik'r«d Goedkoop. zal op Vrijdag deu 21 October 1898, des namiddags 5 uie, te Venray, uau bot Eindt, ter herhergo van Th. Verheek. op verzoek uan Jacobus Lamers en kinderen, publiek verkoopen Gemeente Venray. stal, schuur, tuin en bouwland, gelegen in den Brabander, kadastraal bekend in sectie C Nos. 4317, 4109. en 10 aren oostwaarts uil C 3070, samen groot 96 a. 70 c. 2. 'Bouwland aldaar, C 2573 en 3008, groot 25 a. 50 c., gienzcnde deu lieer Theud, vuil deu Boogaau. 3. 39 aren bouwhui I nldnnr, westwaarts uit C 3070. grenzende Peter Pouwels oude kind. Scliieurs, 4. Een pei ceel weiland in de Laagheide. C 34S4. groot 27 aren, givnz. L. Wismans en Jan Perlo 5. Een perceel weiland in de Vnllemrulen. C 189. groot 33 aren 80 cent grenzende de heercn Th. van den Bougiiurt en Notaris van den Bergh. De massa groot 2 hectaren 22 aren. Te aanvaarden up den gewonen vertrektijd aanstaande. zal op Woensdag den 26 Ociolier 1898, des namiddags 3 uur, te Blitierswyck, ter lierbei ge van Keuier Jochijms, op ver zoek van J. W. Janssen en kind, publiek verkoopen: Gemeente Meerlo. 1. Een goed doortimmerd HUIS met stal, schuur, bakkery en tuin, gunstig gelegen te Bliitersw yck in bet Doip, sectie A nos. 605 en 1190, groot 16 aren 50 centiaren. 2. Bouwland op de Beeten, sectie A 416. groot 33 aren 60 cent. grenzende den IIWG. Baron do Weicbs de Wenne en den lieer V. Reyncn. 3. Bouwland nldnar, sectie A no. 461, groot 61 aren, grenzende den lieer V. Reijnen en den weg. 4. Hakhout aan het vorige gelegen, sectie A nos. 462 en 463. groot 50 aren. De Massa van koop 3 en 4. 5. Heide en dennen, op de Hoogheide, sectie A nu. 1296, giool 80 greuzende J. en 11. Joostcn. 6. Maaswnard in Mnrsveld, sectie A no. 1693, groot 39 aren 10 cent. grenzende H. Henckens en de Maas. De perceelon worden ook in Massa geveild. Aanvaarding op do gewone tijdstippen iu 1899. zal op E>onderdag don 2? October 1893, des namiddags 5 ure, te Leunen, ouder Veniay, ter horberge van de wed. Thomas Bcurskens, op verzoek van de Kinderen Jan Hendrik Tacken, publiek verkoopen Gemeente Venray. 1 koop. Een HUIS, stul, tuin, boon gaard eu bouwland, gunstig gelegen te Leunen aan uen grintweg, kadastraal bekend in sectie I) No. 1231, 1234, 1235, 1236, 1237 en 2035, samen giout 53 nrca. 2 koop. Een perceel bouwland in bet Leunsche veld, sectie D 3184, groot 41 aren 20 cent. grenz. den Edeluclitb. Heer Henri Esser. Burgemeester, Houd. Geuits en Mart. Geurts. 3 koop. Een perceel bouwland aldaar, D 904, groot 9 aren, grenz. de wed. Mart. Niessen, wed. Peter Lemmcns en den grint- Do massa groot 1 heet. 3 at en 20 cent. Aanvaarding op de gewone tydstippon in bet aanslaande jaar. zal op Vrijdag den 28 October 1898, des namiddags juist 1 ure, te Leunen, op verzoek en teu huize van dc Kinderen Jan Hendrik Tacken, publiek verkoopen Den geiieelen inboedel, als: 1 dragende en gevende koe. 1 scheutclmgvarken. 12 beluien met baan. Kasten, kisten, stoelen, tafels, spiegels, schilderyen, mantelketel groot 75 liter, 2 kachels met toebehooren, tobbe, kern, koper, tin, poicelein, glas, aardewerk enz. Verder timmermans en radmnkei.«gereed schappen, als: 1 draaibank, 3 schaafbanken, slijpsteen, 1 groote radrffer, schaven, bijtel*, zagen, boren, vijlen, koppelscln oeven, dissels, aksen, bijlen enz. Eer.e gro.-te party timmer- cn radmnkers- Imut, zijnde 4, 3. 2i.z. 2 en 1 duirase planken. 2 lange knrburrien waarvan 1 uitgezaagd, 4 koile kaïbunien. 2 ploeggiindels, 5 hiui- wngenburrien, 2 uitgezaagde ploegstaarten, 10 kurassen, 1 groot ploegrnd. 500 karspaken uitgezaagde vellingen, 25 gedraaide karuven. 1 bekapte bulk, 1 afgekapte eikenboom en eene partij zwaar eiken tophout. 3 kanndas en 2 loodwilgeboomen, staande te wassen bij liet buis. Daarna eene partij hooi, stroo eu aardap pelen. Ten KANTORE van den WA213 van den üjd-Bl, zijn steeds G HO O TE en KLEINE K A P I T A L li N op 1c Ilrpofhcck beschikbaar. zul op nader te bepalen dag. te Venray. in den IIuitdenk, ten verzoeke en ter herberge van Hendrik Pods, publiek verkoopen Een buis. wantin goede beklant' herberg, met stal. schuur, tu bouw- cn weiland, gelegen Venray in den Handenk, kadastraal bekend sectio B Na. 1908. 1909. 1910, 988, 1069 en 1522. samen groot 2 beet. 96 aren 80 cent. Te veilen in perceelen en in massa. Aanvaarding op de gewone lydstippen iu 1899. Beroemde nieuwe kruisen, gognramfl Salon-pianino's A f 265 en I gob. als Beclislein. van Exp. TE Kt dubbele waarde. Op proef verkrijgbaar f\ Litis. Brieven lett. M, Bureau dezer cou.A -4 Vrienden, wilt eens aan mij denken. En my uw klandizie schenken: Burgers, boeren, buitenliön. Komt eens in mijn winkel zien I Zware, lichte, groote, kleine, Zeor goedkoope, extra fijne, Puik Sigaren, goede waar. Ik verkoop ze graag, niet waar HENRI MICHIELSEN. BOXMEER. BOXMEER, - VENRAY, leveren Prima kwaliteit STEEN EN van kleur cn klank, Franco Station of werk. Vraagt prysopgave. Monsters ter dispositie. Levering direct. ECHTE van af 1G gulden. Handel in RIJWIELEN. M. CUSTERS, Agent te Venray, Langstraat. Provinciale Commissie ter bevordering van Rijkswege van de Veefokkerij in Limburg. Op Maandag I? Oriober 1898, des middags om 12 uur, zal Notaris E. II. C. L. STREXS te ROERMOND, ten verzoeke van bovengenoemde Commissie, in bet openbaar aan den meestbiedende VEBKOOPEW: Een 25 tal door de Commissie aangekochte De verkooping gpschiedt te ROERMOND op de Veemarkt (Minderbroedersingel.) Betaling a contant zonder kosten. Elk Litnburgscb Landbouwer kan koop er worden. Omtrent de verdere voorwaarden wordt vei wezen naar de berichten, in alle Lint- bui gsche Couranten opgenomen. Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris. Namens de Commissie voornoemd, G. CORTEN, Voorzitter. Michel Baltissen, Mr Smid, VENRAY, mankt het. geachte publiek bekend, dat bij s' bent radbititden cn kurassen worden gekort door middel van een nieuw model Door deze bewerking worden de banden en assen veel sterker en mooier afgewerkt, dan op de oude manier door lasschen. Minzaam beveel ik mij in de gunst aan. TEN KANTORE van □uTAiU-j (Luasaaa te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE ZKEA-3? I TAL ZB LsT op le Hypotheek verkrijgbaar Paterstraat, VEETRAY, Paterstraat, bericht hiermede de ontvangst der allernieuwste voor Demisaisons, Winterjassen en Costumes. zijn de prachtigste, de goedkoopste en de beste versiering voor straten en huizen, alsook in diverse kleuren. Verkrijgbaar aan de voordeeligste prijzen bij waar ze dagelyks te bezichtig» bericht hiermede het geachte publiek van VENRAY en omstreken, dat bij voor bet aanstaande winterseizoen heeft ontvangen eene groote en schoone collectie naar den laatsten smaak, aan zeer voordeelige doch vaste prijzen. Wollen DOEKEN in iedere grootte. Alle Manufacturen aan zeer lage prijzen. Yioiiw model l»OT*l!N on WI VTIUtlSOIIMV.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 3