Buitenland. Eon getWlle tier gronden wcnl nu door den molenaar beak I; old, een ander g- do.-he met houtgewas beplant. Op de plaats der oude pachteis- is een jachthuis opgetrokken, 1 de Rosmolen, midden lusschen sschen gelegen den jnchtlievendcn jken eigenaar doet kennen aan liet boven op de windspil geplaatst, »eze goederen liggen op de uiteiste óns der gemeente Venray. ]J'o>v// vervolgd. Rijksiandbouwproefstation MAASTRICHT Nair men ons mededeelt, wordt door den Heer Dr. J. J L. v:in Rijn, Directeur van h-;i lij/Man'. tor proefstation te Maastricht, dagelyks vao 812 uur gelegenheid gegeven oiu aanvragen tot liet verrichten van onder- ng'-ii 'tè doen "f inlichtingen te vragen, ij maken er onze lezers op attent, dat .s alleen geldig is voor hen die woon- ilig rijn bimen het ressort, dat voor het «yksliincibouwproefstatiou Maastricht is aan- gewetcTv Dit ressort omml de Provincie Limhurg, en het onstelyk gedeelte van Noordbrabant. Zooals wc! bekend moet geacht worden, wTijen alle mondelinge en schriftelijke inlich tingen door den Directeur kosteloos verstrekt, t. rwijl voor het verrichten van onderzoek in- r^n de kosten hetaalJ moeten worden volgens .arief, vastgesteld by besluit van den Minister van Binnenlandscho Zaken. België Uit goede bron wordt gemeld, dut do 'elgisclie grens eerst op 15 October zal geopend worden voor den invoer van het illandsche melkvee. Voor de andere veesoorten blijven de bestaande verbodsbepalingen voorloopig nog gehandhaafd. Duitscliland Nog al meer moorden Bij gelegenheid van eene brufloft te Giefrath werd de broeder der bruid door vier twistzoekers overvallen, die hem nut hunne messen zoodanig toetakelden, dat hij als lijk naar huis gebracht werd. Men kan zich den toestand der feestvie renden voorstellen. De daders zyn gearresteerd. Ook te Aken is Zondng avond bij een vechtpartij een persoon doodgestoken. De moordenaar is gevlucht. Frankrijk Mevrouw Carnot. de echtgenoote van den vermoorden President der Fmnsciie Repu bliek, is Zaterdag overleden. Italië Een der hoogste leden van liet H. College, Kardinaal Macchi is Dinsdag op treurige wijze verongelukt. Terwijl hij met zijn secretaris op reis was in een bergachtige streek, kantelde het rijtuig om, waarin beiden gezeten waren. De kardinaal viel 200 ongelukkig, dat hij onmiddellijk dood was. Amerika In de Vcreeuigde Staten is oene beweging gaande, om het trouwen te verbieden aan menschen, die met zekere ziekten en gebiekon zijn behebt. Bij de Weggevende Vergadering van den staal Pennsylvania is reeds een wetsontwerp aanhangig, waarbij huwelijken alleen worden voi oorloofd, a's beide partyen met een genees kundige verklaring kunueo bewijzen, dat zy niet aan een geheime ziekte, drankzucht, krankzinnigheid, epilepsie of tering lijden. In don stant Texas is het huwelyk van lijders san vallende ziekte verboden; in Mas sachusetts het huwelijk van lijders aan val lende ziekte, drankzucht en geheime ziekten en in de stalen Ohio en Maryland zullen eerlang dergelijke wetten worden ingevoerd. Post- en Telegraafkantoor, Venray. is dagelijks open. ook voor de Spaarbank vau 8—1 en 31,2Gi,'ï Spoonijdj. Op Zon- en Feestdagen, van 7i, 281,2 en 12)/t1J/2. voor de Spuarbunk alleen van Ti tSr i (sponrtijd). Voor Wissels en Quitanties alleen op werk dagen van 81/2 voorna., tot 1 nam. (spoortijd.) RIJKSPOSTSPAARDA .XK. Aan hot post kantoor te Venray en de, daaronder ressor teerende hulpkantoren werd gedurende de maand Sept: ingelegd f 6375 58; terugbetaald f 6057.01. Het laatste, door dat. kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer ÏS'J-L Nederland. VEN RA V, S October 1898. Uit zeer vertrouwbare bron vernemen wij thans, dat de Feestelijke Installatie van onzen nieuwen Burgemeester, den Edelnclilb. Heer Henri Esser-Trynes, vermoedelyk zal plaats hebben op Dinsdag den 18 October. Naar het zich thans reeds laat aanzien, zal deze dag een bijzonder feestelijk volloop hebben. Het corps Gaide d' bouueur is bereids samengesteld en bestaat vootloopig uit 24 kranige ruiters, onder commando van den heer Hub. Janssen; als ondeicommandant en porte drnpeau zullen fungeeren de heeren Jos. Aerts en Jean Poels. De optocht belooft heel wat te worden, want alle deelnemers doen nu al hun best om zoo flink mogelyk voor den dag te komen. De volgende corporation hebben tot nu toe hunne deelneming toegezegd: Eerewacht te paard met het prachtig drapeau der gemeente. Fanfare -Euterpe." HnndboogschuUet y - Diana". Schutterij -Hut Zandnkker", -Het Hoff." -St. Anna. Eindt". Wielrijdersclub -Ramos." LieJertafcJ R. K. Zangerskoor. De B uwvakboud. Met de Schoolkinderen der verschillende scholen, en wat er nog bijkomt, zal bet een heel flinke sioet zijn. die levens door degelijke variatie van costumes een prachtig gezicht zal voimen. Nog konden aan den optocht deelnemen, on we vertrouwen dat ze hiertoe ook zullen overgaan: Schocnmakersgilde -St. Crispinus-, Lieve Vrouwe-Gilde, Oostrum. Sigarenmakersvereeniging -Vriendenkring' Benevens deputaties van de Gilden Sint Eloy en Snit Nico laas, van den Boerenbond. Bakkersbond, Sint Ludovicus, Goudmijn en Fm'una. Komaan, allen aangetreden 1 Daardoor geeft ge niet alleen een bewijs van sympathie nin onzen nieuwen Burgervader, maar t»ont daarby tevens, dat in Venray nog de waie eendracht bestaat, en de kunst van degelijk feestvieren hier uiot verloren gaat. Naar men ons mededeelt, zouden morgen de drie Schutterijen eene gezamenlijke oefe ning iiouden. en mot dat doel omstreeks 5 uur aantreden op het Hensemusplein, om daarna een tocht te maken door de voor naamste straten onzer gemeente. Van harte juichen wy dit plan toe, daar het veel zal bijdragen tot een flink optreden in den optocht. In het begin der volgende week zal da Gemeenteraad alhier eeno vergadering houden. Onder do te behandelen onderwerppn komt voor, de aanbieding der gemeenterekeuing, en vermoedelijk ook de begrooting. Het Altisten-Concert in do Muziekzaal alhier, dat bepaald was op Zondag 6 Oct., is wegens eene bijzondere omstandigheid uitgesteld tot een nader te bepalen dag in de maand November, Door de Ilandboogschutterij Diana alhier is beslolcD, om in het winterseizoen weder eene toonceluitvucring te geven voor hare honorair» leden, in do zaal van den heor W. Wijnhoven. Ook thans zullen weder eenigo speciali teiten op velschillend gebied hunne mede wet king voilecneu, zood;<t er dus zeker een prettige avond in het verschiet is. Van zeer bevoegd» zijde hoorden wij dezer dagen een oordeel over iiet fabrikaat van de nieuwe Steenfabriek -Mazenburg", van de Firma Try nes Co. te Boxmeer en Venray. De bnksteenen die thans ter aflevering gereed zijn, werden geroemd a's zijnde zeer deugdelijk en bijna onovertroffen van kwa liteit. Bij zulke gunstige resultaten, zal het de Firma niet aan afnemers ontbreken, welk succes wij aan de ondernemers van harte toewenschen! De Weleerw. heer J. A. Obers, thans rector te Oost rum (Venray), is door Z. D. H. Mgr. Buermans, bisschop van Roermond, benoemd tot pastoer te Middelaar. Tot rector te Opstruni is benoemd, de Weleerw. lieer W. Wiertz, thans kupel.ian te Gi ubbenvorsl. Bekend als ijverig priester en vereerder van Maria, benevens als degelijk musicus, beeft men te 0 >strum van den Weleerw. heer Wiertz groote verwachtingen. Moge deze aloude bedevaartsplaats onder zijn geestelijk bestuur don weder de plaats innemen en den roem verwelven van vroeger, toen zich duizenden en duizenden vei drongen om het Wondei beeld van O. L. Vrouw vau Oostrum. De Eerw. Zusters Ursulinen alhier ontvingen op 19 September een schrijven van don Particulieren Secretaris van 11. M. de Koningin, waai in namens Deze op harte lijke wijze dank gebracht wordt voor do aanbieding van het prachtige album, by gelegenheid van llurer Majesteit» plechtige inhuldiging. Het album, indertijd door ons breedvoerig besproken, wordt door II. M. op zeer Imogen prijs gesteld. (Hit bericht konden wij wegens eene bij zondere omstandigheid in ons vorig nummer Met opnemen.) Dat eene flinke regenbui aan hoeren en burgers nlhier ten zeerste welkom zou zijn, en aan sommige veldgewassen misschien nog eei: weinig levenslust kon scheuken, is iets van algemeene bekendheid. Doch dat door do droogte alhier reeds watergebrek heerschte, wisten we niet. Zoo vertelde ons een voerman, dat hij dezer dagen in een buitenherheig, op den weg naar Merselo, wel bier kon krygen, maar geen xcater voor het paard, doordat de put totaal was uitgedroogd. Hoewel dit gebrek zeer lastig 13. zou het tegenovergestelde nu juist ook niet prettig zijn. Trouwens, voor bicrgebrek behoeft men te Venray iu de eerste dagen met te vreezen. Met genoegen vernemen wy, dot de heer G. van den Berg, thans onderwijzer te Oirlo (Venray) benoemd is tot tweede hoofd der school te Sevenum. Moge liet den ijverigen en bekwamen onderwijzer, die tydens zijn 5-jnrig verblijf als opvoeder der jeugd te Oirlo aller hoog achting verworven had, op zijne nieuwe standplaats goed gaan. Tc Oirlo, onder Venray, viel eene 60 jarige vrouw, die bezig was roet aard- appelrooien, 111 eone sloot, met hel treurig gevolg, dat zij haar arm brak, terwijl tevens den schouder ontwricht was Dank de spoedige en degelijke hulp van den heer Koning, geneesheer te Horst, zal het.vrouwtje waarschijnlijk het gebruik van den arm behouden, Maandag werd voor den tyd van 6 maanden naar de rijkswerkinrichting te Hoorn overgebracht, J. P. L., oud 35 jaar, arbeider Ie Venray, wegens herhalende dronkenschap. De Zeereorw. Paler Bernardious, uit het klooster derEeiw. Patets Mindei hioeders te Weert, vroeger te Venray. is benoemd tot Secretaris van den Generale Overste der Frnnciiscanen te Rome. Moord te Blerick Eene afschuwelijke misdaad heeft Zondag de kernnsvi eugde te Blenck op droevige wijze verstoord. De gebroeders H. en G. Wildere, beide oppassende lieden, werkzaam aan het spoor, zyn op een eenzameen weg door een drietal onverlaten overvallen en ernstig mishandeld. H. Wilde's was erg verwond aan hoofd en handen, doch zijn broeder Gysbert Wilders was zoo vreeselijk toegetakeld, dat hij naar huis moest gebracht worden en den anderen is overleden zonder tot bewustzijn gekomen tc zijn. De dood is veroorzaakt door een hevigen slag met een houten pnal op het hoofd, waardoor de schedel gesp eten was en de hersens nagenoeg bloot lagen. Bovendien had het slachtoffer een messteek achter het rechteroor en een in de rechterdij. Als veimoedelijke daders zijn aangehouden en na een vooiloopig verhoor naar Roermond overgebracht, do twee gebroeders Pubben van Sevenum en Jean Peeterg van Blerick. Zij hebben do mishandeling al bekend, doch beweerden door dc gebr. W. achtervolgd te zijn en aldus uit tegenweer gehandeld te hebben. Bij de instructie is echter gebleken, dat dit niet waar is, en de muordeuaars wel degelijk hunne slachtoffers achtervolgd en aangevallen hadden. Het wapen, waarmede do dnoddijke slag werd toegebracht, is op de plants van den moord gevonden, liet is een dennen paal ter gioolic vau luim I meier en ter dikte vnn ruim 7 centimeter. Sporen van bloed zijn er niet aan ontdekt. De vermoerde Gysbeit Wilders laat eene weduwe na met drie jeugdige kinderen. Volgens nndeie berichten blijkt de wieode moord eene wraakoefening te zijn, die dag- teckcui uit het verleden. In 1895 werd een dor verdachten, Godfr. Pubben. veroordeeld tot 2 jaren gevangenis, wegens meineed. In dit proces trad als getuige op, Hendrik Wilders, de broeder van den verslagene. Pubhen moet hem dit nooit hebben kunnen vei geven en daar steeds wraak over gekoesterd hebben. T»en nu Zondagavond ter gelegenheid der Blericksche kermis de gebr. I'ubbcn met Jean Peetera in een danstent kwamen, ont moetten zy daar de gebr. Wilders, waarop Godfr. Pubben zonder de minste aanleiding aan Hendrik Wilileis een schop gif. Eene woordenwisseling, die hierdoor ontstond, nam spoedig een einde. Toen echter wat later de gebr. Wilders overeen veldweg naar Het café Earners wilden gaan, werden zij onderweg door do voidncliten aangevallen en had het af>cliuwelijke feit plaats.' Toen zij later hij het lijk van hun slacht ofTer gebracht werden, hieven de hese' uldig- tlen totaal onveisclnliig en vertoonden niet liet minste teekeii van berouw. Do gcbiPubben stonden ook te Sevenum niet gunstig aangeschreven. Behalve de onder gane gevangenisstraf, hebben zij al meermalen zeer geachte personen gedreigd met het roes. Zulke gevaarlijke kerels mochten wel voor goed uit de maatschappij gebannen worden. Waai lijk, er behoort een gestreng voor beeld gesteld te worden. Het aantal moorden neemt in Limburg op onrustbarende wijze toe, en er gaai geen week voorby. zonder dat een dergelijk feit voor de rechtbanken in het Zuiden in behandeling komt. Het schijnt echter wel dat de straffen fe gering zijn, in evenredigheid der misdaad, althans cr wordt niemand door afgeschrikt en hel aantal moorden en andere misdaden vermeerdert steeds. Maandag avond, nog onder den indruk van het bloedige treurspel, werd te Blerick hij eene vechipartij het mes weer gebruikt en een persoon de hand open gesneden. Dinsdagnacht werd aldaar de Willielmina- bonro door 01.bekende ploerten gedeeltelijk vernield. Waar moet liet toch heen T I)it is zoker, indien voor moordenaars do doodstraf bestond, en andere misdadigers gestraft werden met dwangarbeid, dan zou het wel beter worden Docli de heeren hoeven hebben het to goed in de gevangenis In het Pensionnat der Eerw. Zusters Ursulinen te Guihhenvorst is Dinsdag het nii-uwe studiejaar beg<'iinen met 160 leer lingen. In de omstreken van Venlo vertoonde zich in de laatste dagen eene ziekte onder de varkens, waarvan zij onmiddellijk sterven en voor het gebruik ongeschikt zyn. Zij worden dan ook door de politie ver brand cn in den grond gestopt. Te Steijl viel een schooljongen al spelende van de schouders van een anderen jongen en bink een arm. Een waarschuwing voor velen, om niet 200 wild te spelen.^ De fiiraa Oanoy, Ilcifkens Co., steenfabriek te Venlo, is voornemens hare industrie uit te breiden en eene groote fabiiek te bouwen in Rusland. Met hel oog hierop zyn twee der firmant' n naar St. Peteisburg vei trokken, om een onderzoek in te stellen. De firma Van Boom van Gasselt te Venlo, heeft te Bracht ruim negen hectaren kleigrond nangekocist, met liet doel om aldaar eene groote stcompanneiif.ibriek op te lichtell. Te Hmjthuizen is een khermakcr gevangen genomen, als zijnde ve>dacht van brandstichting in een onbewoond hui-, toe- beiiooreiide aan een anderen kleermaker. Zondag middag is te Ottersum een klein boerderij'je met den gebeden inboedel, granen enz. een prooi dor vlammen gewor den. Het vee is gered, Alleen de woning, die over een paar dagen zou verkocht worden, is verzekerd. Te Helder, werd een begin van brand in eene schuur, die op eene zeer gevaarlijke pluais lag, door spoedige hulp geblmclit. To Wcssem zag men dezer dagen een 90 jarige vrouw zoo flink als eene jeugdige dienstmeid den doisclivlegel kantoeren Te Maasniel geraakte bij het vuurtje stoken een 5jarig mei-je in brand. Hoewel de moeder spoedig te hulp vloog en men do vlammen kon hlm-schen, is de arme kleine na een hevig lijden aan de bekomen brund- wunden overleden. J. Stieren te Weert is door de recht bank te Roermond wegens doodslag op J. 11 nnssen en zwaie verwonding op A. Lcnaers, veroordeeld lot eene gevangenisstraf van 2 jaar en 9 maanden. De behandeling van don moord te Budel, welke Dinsdag voor de rechtbank te Roer mond z»u plaats hebben, is uitgesteld tot 3 November, daar een der getuigen met was verschenen. Een valsch vijf markstuk met de beel tenis vaii Keizer Wilhelm on het jaartal 1876, is te Maastricht door de politio in beslag genomen. I)e gemeente Maashees zal spoedig eeno flinke industrie rijker worden. l)e nieuwe rijwielfabnek Tan derr' lieer Jolan Cup is verleden week onder dak goko- men cn nadert hare voltooiing. Wij vernemen, dat den inventaris dezer fabriek zal ingericht worden naar de besie en allernieuwste systemen, zoodat do heer Cup. zoowel op het gebied van prijs als vau sier lijkheid der rijwielen zul kunnen concur- reereu. Maashees gaat vooruit 1 In geen j u en w as de waterstand in de Maas zoo laag als tegenwoordig, zoodat do scheepvaart zoo goed als gestremd is. De droogte brengt echier hel meeste schade toe aan de weilanden, die er uitzien als dorre heidevelden. Door don landbouwer Joh. Verslappen te Aarle-Rixiei is een struik aardappel' n gerooid, waaraan niet minder dan 116 stuks hingen. Hot is de zoogenaamdo -kraai", een vroege soort, die reeds half Mei eetbaar is. Wanneer men een veldje met zulke bossen had. dan kon men tegen den winter aati- kyken I Terwyl een landbouwer te Woensel naar het aardappelveld was, kwam een landloopor door de achterdeur in zijne wo ning en outvreemdde uil eene kas ongeveer 20 gulden, henevens de sleutel vau de voor deur. Zooals de buren zich later herinnerden, liep in dien tijd een andere lanalooper voor het l-.uis op en neer. I)e schoeljes zijn ontkomen. Te Escharon weiden een paar land loupers betrapt, die aardappelen van hot veld 111 hunne hondenkar laadden. Hoewel ze met achtcrlading van alles op de vlucht gingen, weiden ze spoedig inge haald, en procesverbaal opgemaakt. In de beruchte Tolhrugstraat te 's Bosch kregen twee oud militairen van het Indische leger twist, waarbij de eene zulk een hevigeu schop tegen den huik bekwam, dat hij aan de gevolgen is overleden. De dader is iu arrest. Te Oss geraakte eeno vrouw bij do kachel in brand, on is aan de Lck"tuen won den overleden. Te Roswinkel is door het vuurfje stoken van kinderen eer> 6jarig meisje levend verbrand. Daar dit gevaarlijke spello'je in den ti-gcn- woordigen lijd het meest in zwang is, mogen de ouders wel wat meer toezicht hebben over hunne kinderen. Gemengde Berichten. Do bakker B. v. d. V., in liet Haagje te Helmond, vond dezer dagen in hot hok van zijn hond een bankbiljet van 25 gulden, dal, hoewel in beschadigden toestand, toch nog geldig is. Men kan zich geen denkbeeld vormen hoe het daar gekomen is. lntu.-sclien ton aardig buitenkan)* 1 Te Weert werd dezer drgen een land bouwer voor den dei den maul verhlyd n.et de geboorte van een tweeling, een jongen cn een meisje. -- Alluz, liefhebbers To Scliin op Geulle wordt een gemeente ontvanger gewaagd op eene j mrwedde van... 70 gulden. Natuurlijk moet daarvoor borg gc&reid worden. Maandag werd in de Woenselsche Heide door een ai beider uit Best een vet kalf gevonden. Zooals later bleek was liet beestje van de knr gesprongen, terwyl een voerman, dio het uaur 's Bosch zou gaan k-vcien, onderweg zal te slapen, Zeer begrijpelijk keek ons boerljo bij aankomst in den bosch erg vicemd op. In het circus Renr. te Amsterdam werd deze door een Amerikaan voor een bekend schoolpaard f 15ÜU0 geboden. Do koop ging Dog met door, Door den Ncderlandschen Bond van politiemannen woidi f DO uitgeloofd aan hein, die de doelmatigste handboeien kan leveren. De rijtuigen stonden voor en hel bruids paar stapte in, om zich ten stadliuize (e Utrecht iu den echt te doen verbinden. Maar de vader van den bruidegom, die dezen winter bij de werkverschaffing zelfs con gé kreeg, weigerde 111 te stappen, omdat bij niet gekle«-d was vooreen rytuig, en beloofde te voel naar het stadhuis te gaan. De siocl reed af en men wachtte den vader met kloppend hart. want men kende zyn zwak. Helaas, by verscheen niet. Familie leden weiden uitgezonden en vonden hete in een heiberg in de Moreclse laan. Hij weigert mee te gaan en eisohte een nieuw pak, een een paar schoenen en een -znipucldje". On verrichter zake koerde het bruidspaar terug. Vader moest later wegens dronkenschap ingerekend worden. To Durham i9 dezer dagen een Sint Bernnrdshond van 18 maanden verkocht voor i 5880. I11 een Pruisisch dorpje, nabij Vlodrop, had het volgende grappig voorval plaats, vour do waarheid waarvan wordt ingestaan: Een ijverig jager toog 's morgens voor dug en d <uw uil, behangen met weitasch en omstuwd door iwee grooic honden.. Eensklaps spoort een dc honden een haas op, en onze jager, vol vuur, legt aan en.... bespeurt dat hy 111 plaats van een geweer, zijn stok in dc hand heeft. Hij had hét geweer vergeten. Toch wol een heel je verstrooid Marktberichten Venray, 30 Sop'. Aangevoerd 0 halve kilo's Boter. Prijs por halve kiio (50 a Ou ct

Peel en Maas | 1898 | | pagina 2