KATHOLIEKE ILLUSTRATIE Jean Kemps. E CUSTEBS, 11- P. Laurensse, Naaimachines. si'"- st M Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen J)e Roo de Haan. SCHOENEN. „UTILE DULCI Dürkopp's Naaimachines G. L TIMMERHOUT, KAREL DEWEZ, Uurwerken, Voor Bruiloften C. H. Teil. i r6r. W'mtels. MEUBELS, Oirschotsche Stoelen, Ijsssti P 1 U T B E i 0 G A E R T S. Het tanden krijgen der Kinderen. V. FONCK, VENRAY. Bij wEclenfabriek „VULKAAN" m agazijn van Naaimachines, -s m KOFFIE. Prima kwal. THEE, P. Laurensse, Venray. 1IOLL AN DSCH E WAAR! E. Odenhoven. sn - a*- 50 cent Jssrnii - it v tm uj en Handelsvoorwerpen, op Maandag- 37' Juni 1898. De inteekening is opengesteld op den 32en Jaargang YAK UK Het eenig geilUastréerde en daardoor het goedkoopstedegelijhsle en incest gezochte tijdschrift voor de Katholieke huiskamer. De Katholieke Illustratie verschijnt in 52 wekelijksclie nummers of 12 maan- delijksche afleveringen {naar verkiezing te bekomen). De abonnementsprijs is slechts f 15 tiO per jaar, franco per post f -J.OO. Ue nu ingetieden jaargang wordt geopend met eene aangrijpende Vlaamsche dorpsgeschie denis van den gevierdeu schrijver Pieteu Dakco, getiteld: Vervolgens zullen er ook in voorkomen. Uoutdredacteur J. It. van i.eu Lans, ten titel vi een romantisch geschiedverhaal van den erende: De Roomsch-Koning, en eene novelle van J. Vkstkhs Jr.: PLICHT IIET HOOGST. Als prijzen voor Rebussen worden aangekocht Een Garnituur, Pendule met Candelabres, onyx met verguldsel; een 4 lichts Hanglamp met 3 armeneen Vogelkooi met stander; een Vulkachel met nikkelversiering, enz. Bovendien ontvangen de inteekcnaien op de.-en jaargang eene FEESTGAVE voor het KROMNi'SJAAR. waarin onze geliefde Koningin als zoodanig wordt gehuldigd. Deze premie zal eene werkelijke VERRASSING zijn. Dan nog genieten de inteekenaren het voorrecht om voor den prijs van f 1.5© te ontvangen het Geïllustreerde weik De Katholieke Missiën, waarvan jaarlijks 20 afleveringen in omslag het licht zien. Bij alle Boekhandelaren en op kleine plaatsen bij de llecren Brievengaarders kan men inteehenen en het le nummer ter inzage bekomen. Burgemeester en Wethouders van VEN RAY, Herinneren hij deze den belangheblienden, dat alle vorderingen ten laste van de gemeente over liet jaar 1897, voor of uiterlijk op den laatste» Juni moeten worden ingediend, cu dat alle vorderingen, waarvan de indiening niet vo.ir gemelden dauiin zal hebben plaats gehad, overeenkomst! er de voorschriften dor wet voor verjaard gehouden en vernietigd zullen worden. Venrny, den 4 Mei 1898, De Burgemeester, J. ARTS, L. B. De Secretaris, J. STOOT. TosTariaens, Groote Straat, V e n r a y. Verkrijgbaar alle soorton Tevens beveel ik mij aan tot bet maken en leveren van alle soorten Leestklaar werk. Alles ann uiterst lage prijzen. N Alberts, Uitgever Kerkrade. Onderhoudt uwe talen. Abonneert U op (Het nuttige met bet aangename) Lectuur in het Nederlandsek. Eransch. Duitsch en Engelsch. J Wekelijks 8 bladz. 4° in 2 kolommen. Prijs voor Nederland p. p. f 2. per jaar van af 16 gulden^ Deze Machines zijn om hunne eeiivomfigë- en toch degelijke bewerking ten zeoraiUann. te hoielen voor tl H. Kleermakers en Schoenmakers, benevens aan Modisten en in ieder huisgezin. Het beste bewijs van de soliede constructie dezer Machines is. dat zij overal ingang hebben weten (e vinden, daar er jaarlijks GO.000 stuks worden afgeleverd, met VIJF jaar garantie. Handel in RIJWIELEN. 'REPARATIE van' Rijwielen en Naaima chines in den korlst^o^lijkeu tijd. M. Vleest. De vif .^r sl. lt namens het Collegio van Burgemeester cn Wethouders voor, dat den Raad c:ii Voorzit', i' ei) cea Sec;clans aan- J Hoenderstraat, Venray, maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend, dat. bij hom steeds te bekomen zijn alle soorten eerste liualileit als: Greenen KOZIJN- en RICHELHOUT, Vuren RIBHOUT, Vuren BADDINGS, PANLATTEN en PLEISTERLATTEN, Vuren PLANKEN in alle dikten en lengten. Bezuagde KEPERS. Geschaafde en geploegde VLOERDEELEN. enz. enz. Schilderijlijsten, Schilderijen en Spiegels. Horlogiemaker, VENRAY, PATERSTRAAT, Grootste en schoonste keuze in alle soorten tot de laagste prijzen. Drillen voor ieder oog geschikt, üluziebu'crken met en zonder automaat. Zlveren en Nikkelen VcHlkeUingen, nieuwste modellen. Gouden- Zilveren- en Diamant-Werken. Reparation aan alle l'urwcrkou, ook aan Goud- en Zilverwerken, als BROCHEN, BELLEN, KK TT IN GS enz worden spoedig en goedkoop uitgevoerd. Oud Goud cn Zilver wordt in betaling aangenomen. en -Jegens gebrek aan groenten, Verschillende soorten 11, i i uiiliuii, en andere Gedroogde Vruchten. Tevens te bekomen - alle andere Hakkers- en kruidenierswapen. Puike waar. Loge prijzen. Beleefd aanbevelend. do kleeren aai.-z''"! - kind bijna Oltg -rrteu. f.\KRANCIERS. ST003fïAliRIEK VAX Amerikatlnsche Stoelen, Banket en Tafels, te OIRtlCHOT (N.-B.) Deze stoelen zit geheel van hout vervaar digd en om dó l'lzondere sterkte zeer aan te bevelen voor filifioliuizen. Wachtkamers, Gestichten, Hoofs, Tuinen, en bijzonder geschikt voor VeAenigings-Lokalen. Kerkstoelen iiAille modellen en prijzen. Onze firma weflte onderscheiden met nieuwe firma's van hier vin. elders van ons fabrikaat. Teekeningen dy prijscouranten gratis en franco. Herbergstotilen vanaf f 1.20 Stoelen vanaf 90 cents. Voetenbankjes 25 ets. Eenig Agent te VENRAY: De .uitende beveelt zich beloofd aan tot het leveren van alle soorten Spiegels. Schilderijen. Lijsten, met en zonder vcrhmple hoeken enz. enz. Als Agent voor VENRAY en omstreken van de Firma Geltr. TI-lIUIW te <>i i'Mchoi, beveelt hy zich tevens aan tot de levering van Fauteuils enz. Stoelen vanaf f 1.20 per stuk. Stoelen vanaf f 1,00 per slok. Meubelmaker, Venray: Ontvangen voor het aanstaande 3SQ3 33133 B3323 can zeer concurrcercnde prijzen. Mij in -ieders gunst aanbevelende, hoogachtend, VENRAY, Langstraat, PORTRETTEN in Olieverf. liet j/joötsb het nieuwste hel goedkoopste op dit gebied. De gelijkenis vai een op gewone wijze geschilderd portret is afhankelijk van hel talent en de hcLuaaitiiicitl van den kunstschilder. De gelijkenis van een portret, naar onze uitvinding uiigevodd is zeer juist indien de photographic gelijkend is prijzen «lor portretten op Ameriknansohe paneelen uit écu stuk Kwart levensgroot (hoofd) f 6,ö0 hij meerdere stuks f 3,50 per stuk. f 3.50 in olieverf in éene kleur, f 15.bij meerdere stuks f 10.— f 7.50 in olieverf in éene kb-nr. f 30..Lij meerdere stuks f 2ll. f 15.in olieverf in éene kleur, f -10.bij meerdere stuks f 30. - f 30.in olieverf in éene kleur. Geïllustreerde Prijscourant op aanvraag franco. Agent voor Yenray cn Omstreken 11. BOG A-ERTS Co., W. Vin dun ML'NCKIJOF-SASSEN. - Boxtel. Ilalf gcliccl I Belangrijk Ouden Zoodra bij het kind het tanden krijgen een aanvang neemt, komen vooreerst de speekselklieren evenals alle deelen van den mond in ongewone werkzaamheid; het kind kwijlt en brengt, als wilde het de plaats aanduiden waar het pijn voelt, alles wat liet in de handjes krijgt naar den mond Bij teedere en zwakkere gestellen, waar het doorkomen der tanden onder moeio- lijke omstandigheden geschiedt, ontstaan dikwijls koorts, ontstekingen aan hot hoofd en aan het tandvleesch, opzwelling en ontsteking van de oorspeekselklieren, j krampen en meestal storingen iri de ondcrlijfs- en spijsverteringsorganen, die dikwijls hel leven in gevaar brengen. Nu zijn er, om liet tanden krijgen der kinderen gemakkelijker te doen plaats hebben, verschillende middelen aanbevolen en aangewend, doch van al dio verzach tende en pijnstillende voorschriften. Reeft zich nog seen zóó uitmuntend in zijne werking bewi-zon als de door Doltcrl IIuit.', vervaardigde iCL'Cfrotiiofo— risclie Tsindlialsliaiitljes. zoodat deze een groot.e bekendheid hebben verkregen, en! zoo als uit do voor ieder ter inzage liggende getuigschriften biykt, in hel gebruik uitstekend hebben voldaan. Men lette vooral op den naam van den fabrikant ROBERT HOLTZ, Nijmegen. Deze bandjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad 1>5 eenl, of gelijk, bedrag in postzegels verzonden. Verkrijgbaar le VENRAY bij den Heer I*. C'antpK-Deliioii^ne. Tabak, ipüuïï, i Bonds-Rijwielhersteller le klas. i levert soliede goedkoope Machines. HooftT-Agent der onovertroffen Phanomen Rover. Speciale x^ichling voor alle REPARATIEN ook voor BANDEN. IZ= Vernikkeling, Emailleering. KIND 2RWA.GENS en allerlei Sportartikelen. Depót "j. Etoxmcc V. ijvert" bij den Heer B. JANSSEN, den Ileor G. GLABBERS. r'Enn.^ 'cl te beuoudéir .^recume? Ondcrgetcekenle maakt het geachte publiek bekend dal bij hemsteeds verkrijgbaar is Oude Clare, Hoil. Jenever, Fransche en Hollandse/ie Brandeicijnt COGNACS, Rhum. Morgenwijnen, Al.la fijne dubbele ea gawaae Likeuren, Frambozen- en Citroen-Limonade. Citroen bitter. Boonekamp, Oranjebitter, Cooijmans-Elixer, Puike gebrande en opgebrande Gegarandeerd zuivere Levertraan en Slaolie. Onze van ouds bokenclo ROLTABAK 2 1/2 cent. Onder minzame aanbeveling, Jac. Goumans, Magazijn van Ruime keuze voorbanden, en zeer billijke prijzen. Handmachine van af f 13.50. Gemakkelijke afbetaling. Ondergeleckcnde maakt het ÊËvË&r geacht puitlick van Veil ray en Omstreken bekend als dat bij hem te bekomen zijn: 1ste snort Hol- lanilscltc blauwe en roode «lab— pannen, alsmede lste soort I/vtlandsc/ie roode en blauwe plavuizen. Verder te bekomen Verglaasde muurtegeltjesK Engelsche grésbu zen. Gewone verglaasde annlebuizen, Cement, Gips en parket! vloeren, STIJGERGK- REEUSCHAB te huur per weck en per maand Coiiciireerende prijzen. «d GRATIS bokomt elke lezer van dit bind hot uiet alleen voor zieken m.inrooV voor gezonden hoogst belangrijke en nuttige boek: DE VRIEND DER ZIEKEN. Men schrijve enne briefkaart aan Richter's Boekhandel te /aava/a Rotterdam. Wof is de beste in wrijving tegen Jicht. Rlionniatiek, Lendenpijnen, kortom pa? Anker-Pain-Expeller. Wat is met liet baste succes aan te wondon tegen HSL;-An!ter-Paiii-ExpeHer. dun worden fiitlisr-PainExpeliar. Trijs 50 cent, 75 cent en f\:l5 de fluseh. Voorhanden in de meeste AjioUicken en bij F. Ad. Richter Co. te Rotterdam. dat Is spotgoedkoop voor een middel, dat reeds vele dui zenden personen, die lange jaron door smartelijk Rhemnatisme geplaagd werden, hulp en genezing gebracht hoeft. Meestal zyu enkele in wrijvingen met ANKER-PAIN-EXPELLER (50 c., 75 e. en f 1.25 de flesoh) voldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rhenmatiek onz. te doen ophou den. Een huismiddel, dat boter werkt, dat gemakkelijker aan te wenden is dan de ANKER-PAIN-EXPELLER, is niet denkbaar; daarom is het ook in de moeste huisgezinnen en op tal van schepen aller nation stoods voorhnn- don.«Verkrijgbaar bij de meeste Apo thekers en drogisten. Alleen echt met „Anker!' F. AD. RICHTER Cie ^Rótte^anun

Peel en Maas | 1898 | | pagina 4