E GÜSTEBS, ei iet Bipis, Th. Hermans, Huis sen. Algemeene Vergadering HOEFSMIDSKNECHT een bekwaam Timmerman EENE DIENSTBODE. Provinciale Staten, PROVINCIALE STATEN Oirscliotscbe Stoelen, L. Raedts. EINDERELBEDINS De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Notaris Van den Bergh, De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Een Hnis Be iotaris Linssen Ce IMaris Linssen De Notaris linssen Met Voorgras De Notaris Linssen na-mis laaaaaa Eooigras te Geysteren, openbare verkoop. De Notaris Haffmans Ïoor de ondubbelziiinigstc blijken van belnngslolliiig en deelneming-, ondorvon- den bij de -/.icicle en lic'. overlijden van mijnen on verhei el y ken Echtgenoot en onzen dierbaicn Vader, betuigen wy onzen inmgen en welgemcenden dnnk. VV'ed. Pu. ESSER—Esgei.s en Kinderen. Yenhay, 4 Mei 1808. Verkoop van 259 perceelon van do Leden der Veeverzekering, op Zondag 12 Juni, 's namiddags lialf zes, in de Muziekzaal Ie V EN RAY. fitt IJi-Sl uur. A11P tl 'e*8 ,e vori'cren hebben van of verschuldigd zijn ann de onbe- beerde n.latciiM-li.ap van LEONARPUS HERMANl'S JANSSEN, gewoond hebbende te Niki'whi is—Yhnuay, en aldaar overleden 30 October !S97. wordt verzocht daarvan voorden lOJunij a. s. opgave of betaling te doen Ion kantore van den Curator dier Nalatenschap. M. F. H. Linssen, Notaris. Wordt gevraagd, om zoo spoedig mogelijk in dienst te trodcu, Kou bekaaain bij E. THIELEN, Mr, Smid, Moerdijkstraat, VENLO. Wordt gevraagd dogen hoo£ loon, by MATJE TACKEN, Mr. timmerman, Langstraat. Terstond gevraagd do AflnnslicoK, Te bevragen aan het Bureau dezer courant. De Burgemeester van Venray Brengt bij deze ter openbare kennis: dat de formulieren voor de opgave van ORiitlivladon, voor de op 7 Juni 1808 plaats hebbende VERKIEZING vau TWEE LEDEN van de vanaf heden tot en met den dag der verkie zing ter Secretarie dezer gemccnto verkrijg baar zijn gesteld; en dat die opgaven bij den Burgemeester te Horst kunnen ingeleverd worden op den 7 Juni 1838. van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur. VENRAY, 22 Mei 1898. De Burgemeester voornoemd, J. ARTS L. li. By de annstnnndo VERKIEZING van twee loden voor de in het Kiesdistrict Horst hebben ondeigctcckcndon Aftredende Lcdon de eer zich weder herkiesbaar te stellen. Evenals vroeger zullen zij de belangen van Limbuig on bijzonder die van hun Kiesdistrict in den Provincialen Raad naar hunne besio krachten behartigen. Th. V/. Ottsn. E. Haffmans. i"«,21 Mci i8i,s- Fauteuils enz. Stoelen vanaf f 1.20 per sink. Stoelen vanaf f 1,00 per stuk. Meubelmaker, Venray: on verpachting van NAWEIDEN, op Maartdag den 20 Juni 1898, voor- middags 10 uur, bij BOEKIIOLD te lieijen. OTTEN, Rentmeester. Aan spotprijs ts koop: Twee zoo goed als nieuwe MARTIN POELS. Wed. A. POELS (Keizer). T E K OOP: Een bijzonder goed onderhouden FORNUIS, zeer geschikt voor een groot huisgezin, bij TE II U Uit: om met Augustus te aanvaarden geschikt voor allo nering of bedrijf, gelegen in de Schoolstraat tc VENRAY. Te bevragen by M. CLAASSENS, bakker, op de Markt. TE KOOP, best Klaverkaf voor Varkens en vooraard-appelen bij A. HANCKX, op de Staoi te Waussum. ONTTANJGEX eene ruime keuze allei'nieuwste van de fijnste tot de goedkoopste, beuoden nlle concuuentio. Kleermaker, LnngUrarit. zal op Xrtianljjg den If Juni 1898, des namiddags 5 u-e, te Biitteiswijek, ten huize van Gerard Hermans/ publiek verkoopen a. Voor Gerard Vissers: Het voorgras van zijne w<jiio naast Linderdo weide in 4 slagen en nawcidi in 1 slag. Voor deR. C. Kerk van Blitteiswijck Het voorgras va\ e-,'br-ooksche ei Souoobweide, elk in 1 y weide, c. Voor de R. C. Armen van BJilterswyck Het voorgrus der Beuscbwcide ui 2 slagei en naweide «I. Voor Notaris Van den Bergh: liet voorgras van do Vecmansweido, naast Seholtusweide te Waussum, ui -1 slagen en naweide in 1 slag en du daaraan grenzendo weide, afk. van Tervooren, groot 37 aren 80 centiaren, in 2 slagen en naweide in 1 sl: Het voor- en nagras van èeoo weido te Blitterswijck bij bet doip, elk in 1 slag. Do koopeis ann de overzijde dor Maas hebben VRIJ VEER. f. Voor Willem Grootfini0: 2 slagen aan den Eikknbosseidijk, naby G Cbristiaens. g. Voor Peter Jan Verbers: 2 slagen aan liet Broek in zijne weide aan den grintweg bij de Venlosche biug en naweide. E». Voor Notaris Van den liergli: 1 slng aan den Vrouwenboom in de weide van Oplieij en naweide, benevens naweide van bet perceel in de Hosselen. Daarna om 5 ure, ten huize van den lieer G. van Daal. i. Voor den lieer Jos. Slocgh: 18 slagen aan den Hegelsum, nabij wachtpost No. 13. zal op .Vaaittlag den O Jmii 1898, publiek verkoopen .4. Des namiddags 2 ure te Broekhuizon op de Stokt, ter herberge van Ant. Thijssen, op verzoek van den lieer J. Lnumuns. 40 slagen zwaar dennen tophout en 15 slagen schalen, liggende te Broekbuizen op de Stokt, ui hel boscb afic. van den beer Chretien Borger. Daurna^aldaar voor de Gebr. Il.iegens: 10 slagen eiken tophout en iouikluppels, liggende aan bet Broekliuizor broek, a.m den weg naar Horst. 150 eiken gelinl palen. liggende aldaar. Et. Denzelfden .big, om 1 ure te Swolgen, ter herberge van Hendrik Cox, op verzoek van den heer Hemi van de Kamp. 10 slagen tophout. liggende Ie Swolgen op het Kieserke, in *t boscb ufu. van do wed. Janssen. Alles vooraf Ie bezichtigen. zal op 4YocitM<ing den 8 .9 etui 1898. ües voormiddags 9 ure. te Horst, op verzoek van den lieer Frans llouben, publiek verkoopen 1 koetskar, 2 kasten enz. en 40 hennen, aan zijne schuur in de Veeslrnat. Daarna om half 10, op verzoek en ten huize van Mej. de Wed. Pollen: 1 glazen kast, 3 kleerkasten, 5 tafels, 21 stoelen, spiegels, schilderijen, koper, tin, porcelein, glas en aardewerk, 1 ledikant met matras. 1 fornuis, 1 kolomkachel, 1 koperen soepmarmiet, 1 aanrecht, 1 zitbank en meer andere voorwerpen. Danrna om 1 uur tc Horst aan de Konijus- wnrando, op verzoek en ten huizo van Peter Achten: Eenigo huismeubels, als: kasten, kisten, sopketels, potten, pannen enz. en 4 hennen. Verder 2 perceelon rogge, 1 eik, 1 beuk, 1 note- en 1 beikelwom, slaande bij zijn huis. zal op Vrijdag den lO Juni 1S9S, des namiddags 5 ure, te Venray aan de Langstraat, op verzoek en ten huize van Willem Wynboven, publiek verkoopen. Een sterk en goed doortimmerd nieuw met waschkeuken, stal en tuin, gelegen te Venray op de Kruissen, hewoond door Mevr. de Jong, groot 4 aren 96 centiaren. Aanvaarding met Paschen aanstaande. zal op Ü3ttan<lag den 13 Juni 1898, des namiddags juist 2 ure, ten huizo van Victor Tervooreu te Wansstim, publiek verkoopen: n. Voor bet Burgerlijk Armbestuur van Horst: Het voorgras van de Groote Waard te Waussum, iu 9 slagen en naweide. Het vooigias vnn de Kleine Waard aidaar, in 3 slagen en naweide in 1 slag. IIet vooigias van de B'-gijnewamd te Well, in 3 slagen en liet wishout langs die perceelon. Daarna te 3 ure, ten I.ui-ze van Willem van Soest. I*. Voor Mevr. de Wed. Dr. Peters tc Deurne: liet voorgras en de beweiding van de Prnpseumaagdwaard on'ilei" daarmede ver bonden Kessetswaardje, in 5 slagen; van de groote waaid naby de veerpont, in 10 slagen; van die naast den Horster Armen in 3 slagen; van die afk. van Tervooren, in 2 slagen; van de waard naast Kcmmelings en Duykei-s in 1 slag en van de weide Lichleveld, in 2 slagen. Op denzelfden dag, des namiddags 4 lire, ten hui/.o van de kinderen G. Tax, op de Kooi aan bot Veer ie Well. c. Voor de Kinderen Ni ujeun te Bocholtz: Het vooi-gras vau de Aalweido, in 2 slagen en naweide. «I. Voor den heer Martin Poels te Over- loon: Ilot voor- en nagras van zync waard, naby do Kooi, groot 62 aren, elk in 2slagen, c. Voor Lucia Peeten le Unpei t: Het voorgras van do Haal weido of Koeweide groot 1 beci. 10 aren 50 centiaren en naweide in 1 slag. Alles onder Wanssum gelegen. I". Voor den heer Tlieod. van den Boogaart: Het voorglas en de beweiding van de navolgende perceclen, allen onder Well ge- Ufcn: liet waardje bij de Munnikenweide te Ayen in 1 slug; hot Maasbceser waardje, tegenover Maashees, in 2 slagen; de Rietwgide in 4 slagen; de Groote weide in den Band, in 9 slagen; de waard in den Band. in 3 slagen; aan den Plnnkenweg, in 4 slagen; de Pas in 4 slagen; de waard aan het Ileiligonbui.je, in 5 slagen; bet voor- en nagr:-? van de waard aan de school, elk in 4 slagen. De koopers aan do overzijde der Maas hebben Vrij veer. zal op Yrijdn^ den 17 Juni 1898, des namiddags 4 ure, te Venray, in liet Hotel »do Zwaan", de navolgende perceelon VOORGRAS, publiek verkoopen: n. Voor den hoer C. Esscr-Yun Gcffcn: 3 slagen in den Handerik. 2 id. in liet Vlakwater, 1 id. in de Lullsche Kuilen. Ei. Voor don boer 11. Esser-Trynes: 3 slagen in Weverslosche Pas. e. Voor Mej Wed. Van der Linden: 1 slag in Wevoislo ven. 1 id- nan dcZwaite klef, afk. van Verhaag. (I. Voor Willem Frc-ncken: 2 slagen in 't Vlakwater. e. Voor de Wed. Piet Potten: 1 slag in 't Vlakwater. f. Voor Theodor Maasbroeks: 2 slagen in Beekerpas. g'. Voor Jacob Gitzeis: 1 slag in 't Leunsche bioek, naast Nefkens en Goemans. li Voor Notaris Van den Bergh 2 slagen in de Lullsche Kuilen, naast Jac. Lnmcrs en Joh. Philipsen. Daarna om 6 ure te Leunoo, in 't café van Willem Ballossen. i. Voor Cornells Verschuren cn kinderen: 7 slagen aan Lnngi iebroek, naby zijn buis, ieder groot 32 aren. zal op Vrydng den 17 Juni 189S, des namid dags 7 ure, te Venray ter plaatse Castenray, ter bei berge van G. DepmUi, op verzoek \an den beer Louis Timmermans. publiek verkoopen» 5 slagen tophout en 2 slagen schalen, liggende te Castenrny, nabij Job. Verbaden, in 'i boscb afk. van Mart. van Meijel. Vooraf te bezichtigen. zal op den 141 Juni 1898, des namiddags 3 ure te Horst, in liet Cafó Poulissen, de navolgendo perceelon Vooigias publiek verkoopen. a. Voor deu lieer P. W. Vullinghs: 7 slagen in Geurljensweide by van Douveren. 4 id. in de Bulleweide in de M«laten. 4 id. in de Wilde weide, bij 'i Ruiven. 4 id. aan den Nieuwenberg. 2 id. in Speijkeubundje aan' do kleine Dellen. I». Voor den heer P. Beuysson; 5 slagon in Stuksweide. Voorden lieer Joh, Thoracer: 3 slagen aan de Endenkooi en naweide. «I. Voor den heer Is. Houbon: 1 slng ann liet Vonderen, 2de weide. Voor Gerard Cuppen: 2 slagen aan het Broek, tegenover Emous. zal op nader te bepalen dag. te Venraai, ter plaatse Merselun, ten huize van Mathijs Arts. op verzoek van de voogden van bet minderjarig kind van wijlen do echtelieden Peter Johannes Rongen en Jaceba Willems, publiek verkoopen. stal, schuur, tuin, bouwland eu weiland, gu legen tc Venraai, ter plaatse Merselo, kadas traal bekend iu sectio H Nos. 644, 878 en 586. SJinen groot 2 liect. 90 cent. Te aanvaarden gebouwen dadelijk en "net bouwland stoppclbloot. Onmiddellijk daarna, ten sterf huize van genoemde echtelieden. Alle Huismeubels, als: kast. kist, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, 2 klokken, kac hel met toebehooren, ledikanten, veeron bed den met toebehooren, keper, tui, porcelein, glas- en aardewerk, potten cn pannen, karn, iol.be, ijzeren ketels, 1 mantelketol, groot 100 liter. Verder een partij spok, vet, rogge, rogge, haver, boekweit, spurriezaad, enz, Daarna 1 korte kar met getuig, hakselbak, zielen, zeisen, schup, rieken en meer ander akkorgei-eedscbap. Eindelijk 3 perceclen rogge, 2 perceelon haver, 3 peiceelei» aardappelen, 1 peiceel vvoi telen, 1 perceel lupinen, 1 perceel spurrie, on 2 perceclen voorgras. te VENRAY, zal op 31;iasi<8u5 13 Junij 189S, 's nam. lijt uur, ter lier bcge van den lieer Victor Tervooren te Wanssum. publiek verkoopen: fl. Voor bet Burgerlijk Armbestuur van Wanssum: Het voor en nagras vnn den Armenwaard, Stonimerwaard. do Linkweerdstinat en do Kemp weido onder Wanssum, 2. Voor den heer 11. I'oelsIn 't Groo- nowol'; Het voorgras van de Ronde Weido onder Wanssum, groot ruim 1 hectare, in 2 slagen. Ilol nagras dier weido om to beweiden. te Venray, zal op een nader le bopMcn dag in de maand Juni. ter herberge van I*. J. van Kessel, aan bet Kwebck te Venray, op verzoek vaa den heer HENRI TRY NES. publiek verkoopen Circa 40 slagen VOORGRAS ter plaatse Jacohslust. lo VENRAY, zal op nader te bepalen dng, Ier herberge van den Hoor Hendrik PeelsCamps, m de Groote Straat tc Venray, publiek verkoopen van de navolgende perceelon Weilaud onder Venray, als van: 1. Mej. do Wed. Frans Aerts: 2 slagen in de Nieuwmolen. 2 slagen in de Sporkt. 2. Mej. de Wed. Martinus van dc Voort: 2 slagen in de Nieuwmolen. 3. Den lieer Theodor Verbeek, onderwijzer. 1 slag in de Nieuwmolen aan den Loonschei» weg, naast de kinderen Pieter Beckers. 1 dito aldaar, naast den weg vau 2 zijden en het voorgaande perceel. 4. Den heer Martinus Vermalen: 1 slag in de Laagheide. te VENRAY, herinnert bij deze aan den VERVALDAG I If lei 1838, der openbare verkoopen vau vee, akkergereedschappen enz. gehoudeu ten veiz-eke van: 1. Mej. de Wed. Martinus LITJENS (Land weert). 2. Do Erfg. Jacobus VAN RENS (Veulen}. TEN KANTORE van den te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPIT -A.X-.E0Sr op le Hypotheek verkrijgbaar OPENBARE VERKOOP van De Notaris HAFFMANS zal op Zaterdag den 11 Juni 1898. om 10 uur voorm., te Geysteren ter herberge van W. I'ceters, publiek verkoopen A. Voor den H.W.Geb. heer C. Baron de Weichs de Wenne: 20 slagen Voorgras op de Lage Waard. 27 id. - Honge Waard. 2 id. nan den Berg. Daarna VERPACHTEN om met hoornvee te bewviden: Do na weido van Bovcnswaard ciroa 2 hectaren cn van deu Hoogenwaard, groot 3 hectaren 30 aren, in 2 perceclen verdeeld. It. Voor de Kinderen Stevens te Vortum: 3 slagen Voorgras en Nagras. Zegt *t voort. BELANGRIJKE te HELDEN, zal op 6 Juni to SEVENUM, op 7 Juni to TIENRAY en op 8 Juni to BLITTERSWIJCK. ten verzooko dér Erven van den Hoogwelgeboren Heer A. A. Baron QUARLES DE QUARLES te Zeist, PUBLIEK VERKOOPEN» 2 bouwToo ven to Sevenum. 5 bouwhoeven te Tienray. Eon goed beklante windmolen met woonhuis to Blitterswijck. 45 afzonderlijke perceelen, hakhout, weiland, dennenbosschen en beide, totale grootte 260 Hectaren. 12 perceclen mijnhout, totaal 45000 stuks, te Tienray. 700 eiken-, berken-, roodwilgen- on dennenboomen. Boekjes met omschrijving der koopen cn condition zijn verkrijgbaar ad 10 cent, bij den Routmeester VAN HAEFF te Mecrlo en tea kuulorc van den Notaris.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 3