F s rinvitt Haiti- a Ktaijissi Mr VAN AARSSEN. G. L. VERBEEK, X; Voor Bruiloften G. Wintels. I^et we1 LIMONADES, J. Verheugen. KOFFIS. Prima kwal, THEE, De troólijke Voordrager 0. H. Teurlincx Meijers, Jean Kemps. löS. ARIAENS, SCHOEN EN". Het tanden krijgen der Kinderen. F. Laurensse, Rij V:|F0NCK, m Ff >'S2ijn van Naaimachines, ScTioejïimakerij en Scliocnliandel VENRAY. Fijne Dabs- en Heeren-Bottines, Werkschoenen Amerikaansche Rijwielen. de Allernieuwste Stoffen nieuw Dennenzaad WENADE-GORDEJN E. Odenboven. en P E I JI T U R E 8 0 £S A E J? T S. Paarden- en Rundvee-Verzekering-Maatscliappij, TliC 1. CAMPS te Oost rum, i^r 50 cent TIMMERHOUT, en wegens gebrek aan groenten, Verschillende soorten en andere Gedroogde Vruchten. Tevens te bekomen alle andere Bakkers- en Kruidenierswaren. E*u:kc wnnr. l,age |irijzcn. Beleefd aanbevelend, Ondergeteckemle maakt hekend. dat hy r.ich ingericlit hoeft tot het maken van alle soorten als Hroon-Uuionade. Uilroen, Frambozen, Ounst elc tevens fabriceert alle Mouseusse Dranken als bovengenoemd in kogelflescbjea, zoomede Kogelflesclijes Spuitwater, tot welker levering bij zicb minzaam aan beveelt. Tabak, Snuif, Ondprgeteekrtnde maakt liet geachte pnb'iek bekend dat bij hem steeds verkrijgbaar is Oude Clare, Holl. Jenever, Fransche en HollandscJtc Brandewijn coglntacs, Rhum. Morgenwijnen, AU» Êjns dubbsla 33 gawoss L&ettrsa. Frambozen- en Citroen-Limonade. Citroen bitter, Roonekamp, Oranjebitter, Cooijmans-Elixer, Puike gebrande en opgebrande Onze van. ouds beleende ROLTADAK 2 1/2 cent. Onder minzame aanbeveling, Jac. Goumans, is het nieuwsie Voordrachtenboek met liomieke Voordrachten, hu- &3O moristische coupletten, vroolijke scènes enz., met en zonder zang, (bekende wijzen) en geschikt voor alle vroolijke partijen. INHOUD: Jan Halfccntje. Een rommel zootje. De regisseur van Bommdenbakkie. N-iar bet'l bal-marqué. Ik weet er alles van. De verkiezing.sbude. De kellner. De koopman in lucifers. Mijn laatste stui ver. Vroolijke potpourri. Als Mijn Saai ijelief. De vroolyke soldaat. Na het souper. De vroolijke student. Zes trouwlustige jullërs. Levie Prikker. De kermis. De struikroover. -- Het ver heugde noy. Twe» koppen koffie. Ware liefde. De verwlende dikke. Janije de knappe of Jantje de ryke. De gevolgen van een verjaaringsfeest. De grens-korumies. De raad vau tante. Een nieuw program. Dit gelioele vroolijke boek woidt na ont vangst van postwissel a f 0.55 of van 11 blauwe postzegels franco toegezonden door J. D. DIJK, boekhandelaar-uit gever, Nieuwe Kjjk- in-'t Jatstraat, Gkoningex. HOFLEVERANCIERS. STOOMFABRIEK VAX Amerikaansche Stoelen, Banken en Tafels, te OIRSCHOT (N.-B.) Deze stoelen zijn geheel van hout vervaar digd en om de bijzondere sterkte zeer aan te bevelen voor K> tfiebuizen, Wachtkamers, Gestichten, Hotels. Tuinen, en bijzonder geschikt voor Voreonigings-Lokalen. Kerkstoelen in alle modellen en prijzen. Onze flrrnu wel te onderscheiden met nieuwe firma's van hier en elders van ons fabrikaat. Teekeningen en prijscouranten gratis en franco. Herbergstoelen vanaf f 1.30 Eenig Agent te VKNRAY: Groote Straat, V en ray. Verkrijgbaar alle soorten Tevens beveel ik my aan tot het maken en leveron van alle soorten Leestklaar werk. Alles aan uiterst lage prijzen. Belangrijk voor Ouders Zoodra hij liet kind het tanden krijgen een aanvang neemt, komen vooreerst de speekselklieren evenals alle deelen van den mond in ongewone werkzaamheid; het kind kwijlt en brengt, als wilde liet de plaats aanduiden wunr het pijn voelt, alles wat het in de handjes krijgUnaur don mond I Bij teodere en zwakkere gestellen, waar het doorkomen der tanden orider moeie- I lyke omstandigheden geschiedt, ontstaan dikwijls ko-rts, ontstekingen aan het hoofd en aan het tandvleesch. opzwelling en ontsteking van de Oorspeekselklieren, j krampen en meestal storingen inde ouderlijfs- en spijsverteringsorganen, die dikwijls het leven in gevaar brengen. Nu zijn er. om liet tanden krijgen der kinderen gemakkelijker te doen plnata hebben, verschillende middelen aanbevolen en aangewend, doch van al die verzach- tende en pijn^'illende voorschriften, heeft zich nog geen zóö uitmuntend in zijne I werking bewezen als de door Holier! ESoKz vervaardigde Hleelronioto- J riHehtt TamlhiilNhitiiiljeH. zoodat deze een grooie bekendheid hebben verkregen, en zoo als uil de voor ieder ter inzage liggende getuigschriften blijkt, i hel gebruik uitstekend hebben voldaan. Men lette vooral op den- naam van den fabrikant ROBERT IIOLTZ, Nijmegen. Deze bandjes worden allee» na ontvanysl van postwissel ad 05 oeiif, of I gelijk bedrag in postzegels verzonden. Verkrijgbaar te VKNRAY bij den Heer I». Caiiips-Dclliougne. Ontvangen voor liet aanstaande seizoen: 3333 C3323 aan zeer concurreerende prijzen. Wij in ieders gunst aanbevelende, hoogachtend, V E N R A Y, Langstraat Bonds-Rijwielhersleller le Klas. iiwfclenfabriek VULKAAN' levert soliede goedkoope Machines. Hcofu'ftgent der onovertroffen Phênomen Rover. Speciale irJrliting voor alle RFPARATIEN ook voor BANDEN. ■EE Yernikkeiing, Email leering. lirlFi KINDS ÏWA.GENS en allerlei Sportartikelen. ■'Depót te SSoxmeer, hij den Heer R JANSSEN. Agent te .'lumbeck, den Hoer CLABBERS. Speei 5 e inrichting tot het vervaardigen van 33333333323 33A2 EMIYL en al wat tot hst vak behoort. Voor jü'eren Schoenmakers! Alle soorten Lecslklaar Schoenwerk. Uitsnijden van alle Zool- en Overleer. Agentschap van „THE KING SPRiNG Co" Lever:ng aan uiterst eoneureerrende prijzen. Handel in verschillende systemen Naaimachines, o. a. de onverbeterlijke PFAFF-Maehines. Paterstraat, VEN" RAY, Paterstraat, heeft ontvangen voor het aanstaande seisoen. Alle SDorlêé CSieviaf, Kamgarens, Buxkings, enz. enz. Alsook half wol Hoeden, Pet Alles aan uiterst Een katoenen stoflmi. ^uneiieKler»!, S'f'iiotvH. B2ei «rtius, en, Dassen. Strikken, Overhemden en Boorden. en verder alles wat tut luit vak behoort, ge prijzen, CONTANT Ilolltindscli 5. eu Duitsch gelJ -1 pCt. korting. .Alle Koloniale waren. e zeer sehoone collectie Stalen. 5232331113 Ti 117 Medicar*07lftum Gl'atïa 1*1-05:111101, het meest aanbevelende middel. to bekomen by A. J. üaenraets, Mi*. Kuiper. Eon der schoon:sla, onderhoudendste en meest gezochte Devotieboekjes voor de is de vnn de moest hoog geachte zijde allergunstigst beoordeelde en aanbevolen fsj Meimaand der of .IBnrin's Grootheden, l.cvcii v» lievooiT'cciife ihiiiigtioinieien, in GODVRUCHTIGE LEZINGEN, vo« Sikaa Sag der Maand Kei, bewerkt door A. B. en L. O Ji K. Pr. en Kap. -Tweede, vermeerderde druk. PRIJS: In linnen Prachtband GO cents, franco pel post 67 Ji cents, Uitgever- Jos. J. VAN L1NDERT, Cuyk HOLLANDSCHE WAAR! O ndei'gol pokende mankt het icht publiek van Ven ray Omstreken bekend als dat hij hem te bekomen zijn: Iste soon SIo!» landsehe hlnnae en roorle thtk- |iik;i;i«*», alsmede 1ste soort Hollandsche mode en blauwe plavuizen. Verder te bekomen Verglaasde inuurtegelljos, Engelsche grósbuf zeil, Gewone verglaasde nardebuizen, Cement, Gips en pnrkef vloeren. STIJGERGK- REEDSOTJAP te huur per week en per maand ('oncarecrende prijzen. «d GRATIS v> bekomt elke lever rm dit bind het niet alleen veer zieken naar ook voor pezonden hoogst belangrijke en nattige book DE Vr.lESa E£K ZIEXEH. Men schrijve eene briefkaart aan RichtePa Boekhandel te AW/.VA Rotterdam, -w--w\ Wat is de böftte inwrjjving togen Jieb*. iihtnwnatiek. Lenienfijjnt-n. kortom y" finksr-Pain-ExpsIlsr. Val i* met het te'ti lïM?! anu te wonden tegen An&sr-Pain-Ltpener. mooi dus steeds in ioder huisgezin ^.Xr-AÉerfaiikExpnlIer. houden tX Prijs 50 cent, 76 cent en ƒ1.25 de liesr.h- Voorbandan in de rueoxto Apotheken eu bij P. Ad. Richter Co. to Rotterdam. PORTRETTEN in Olieverf. Hel mooiste hel nieuwste hel goedkoopste op dit gebied. De gelijkenis van epn op gewone wijze geschilderd portret is afhankelijk van het (uioni en de bekwaamheid van den kunstschilder. De gelijkenis v.-.n een portret, naar onze uitvinding uitgevoerd is zeer juist indien de pliotographie gelijkend is prijzen «lor portretten op Amerikaansche paneelen uit Óen stuk Hanrl icvonsgrool (hoofd) f 6, 0 hij meerdere stuks f R.yO per stuk. f ü.öO in olie vei f in ëtme kleur. Blall' f 15.hij meoi'dero stuks f 10.— f 7.50 in olieverf in óeno kleur, e', 00.hij meerdere stuks f 20. - f 15.in olieverf in éene kleur, zreheel f 40-bij meerdere stuks f HO. f 20.in olieverf in dene kleur. Iièillustreerde Prijscourant op aanvraag franco. Agent voor I'dmay en Omstreken H. BOGAERTS Co., \V. Yak tl* MUtfCKIIOF SASSEN. Boxtel. DB ONDERLUSTGE gevestigd te .Almelo, opgericht in 1802. verzekert eu betaalt Dij overlijden, brand en alle mogelijke ongelukken de volle verzekerde waarde, ^..1 Vergoedt bovendien de halve veea risen ij kosten. H gent voor VENRAY en ómsti-e u, 1 1 "oil v dat Is spoigoedkcop voor oen middel, dat roods vele dui zenden personen, die lange jaren door smartelijk Rhenmatlsmo geplaagd werden, hulp en genezing gebracht hoeft. Moostai zijn enkele inwrjjvingon met ANKER-PAIN-EXPELLER (50 c., 75 e. en f 1.25 de flesch) voldoende, om de hevigste pijnen vaa Jieht, Rhenmatiek enz. te doen ophou den. Ec-n huismiddel, dat beter werkt, dat gemakkelijker aan to wenden is dan do ANKER- PAIN - KXPELLER, is niet denkbaar; daarom is hot ook in de moeste huisgezinnon en op tal van Bchopon aller natiën stoods voorhan den. «Verkrijgbaar bjj do meesto Apo thekers on drogisten. Alloon eoht raet „Anker!' F. AD. RICHTER S: Cie Rotterdam. Hoenderstraat, Venray, maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend, dat. bij hein steeds te bekomen zijn alle soorten eerste kuulifetf als: Greencn KOZIJN- cn RICilELIIOUT, Vuren RIBHOUT, Vuren BADIHNGS. PANLATTEN cn J'T EISTKRLATTEN, Vuren PLANKEN in alle dikten en lengten. IWaagde KEPERS. Geschaafde en geploegde VLOERDEELEN. enz. enz. Schilderijlijsten, Schilderijen en Spiegels.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 4