BEHANGSELPAPI^, GurjiiH-inrld II. P. Heuws, Venray. Naaimachines- touts wu: Dankbeiuiging. Let wel! een verkeerden Hoed ecu R. K. Keukenmeid, Flinks Agenten BOERENBOND. Xlgemeene Vergadering ïi\^sri, cu. ME Da Notaris Linssen lawaaia FHiaAïa H. Arts, De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh Notaris Van den Bergh, Dv N v li lo w du li ÏJ 8a ONTVANGEN: Eens ruima prachtige ksuza Jaarmarkt te Venray «Kit ,oob sn Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen benevens Fijne Krocn-Limonaue. PETER. MEUWS. De Notaris Van den Bergh Zeldzcasn aanbod m, vimn, P. Laurensse, Venray. Spring stieren. Bedevaart te Oostrum TULP2j' Bo termijn te Maastricht. 25 Kei», üi nu;ntl 9850 k;>«>^i tin lm Ier 1J. I.; .<it f 1.10 a f 1 25 Gemiddeld f 1.20. Botermijn te Eindhoven. ?2 Feb. A.mgovoeip 729(1 le.-r. h.iiar Hoog- u prijs» 1 J .27. La i-s-.: prijs 1 J 20. Sambet/t. 12 Ffl-r. A mgi v i ord lialv i.iiii's boier. Frijt. dei Boter pui Halve ki!o - 4 a 62 ct. ill. Prijs, Fabriek, Verkoop- reden. Adres Burean dezer Courant. ADVERTENliEN. Net COMITÉ van den Op'oolit, benevens de Wieliijdorsolub RAMUS betuigen bun wclgemecnden dank aan allen, die mede gewerkt hebben tot. bet glansrijk slagen van den Opiorht op Dinsdag jl. VENRAY, 25 Febr. 1898. Ilij, die Dinsdag avoud na afloop der Processie in de Paterskerk bij vergissing bedt meegenomen, ka" dieu- i.uitrent naden: iuliebiingen bekouien to!m iiet Bureau dezer Courant. VERMIST: Een zwarte ruwe Scheepshond, luisterende naar den naam FAROi druagt een lederen band Tegt bt-loouing terug te bezorgen by den eigenaar J. Loonen, It LEt'KEN. In Friesland wordt tegen 12 Mei in een manufacturen winkel GE\ RAAGD, kunrende koken, tegen DO ^uDPon l.'nii. Wnseli buitenshuis. Geen IuikJkivII. Franco brieven letter F Uutvau dezer V»i'.ler,is, Timmerman Co., AMSTERDAM, vragen «-na rfon verkoop van hunne SOLIDE 1REM1 KLOTEN- Hnogr pevisie en u 5 zicht op sal nis. ""stad VEfiLO. VOOR Paarden, !r Hoornvee, Schapen en Varkens, zn! gebonden worden op Maandag den 7 Maart 1898, op den iiatJiburgeisingcl bij liet Pos'kauteur. S'andp' ld wordt niet geheven. Met vei loting van 10 premion a f 5.00. HET BESTUUR. V E N It A Y. jn de Muziekzaal le VENRAY. op bndag den 27 Februari, des namiddags 5 ure. Puntte van behandeling» Verslag en *L,kening over 1897i Bestelling van Veevoeder, Meststoffen en ™\de k korting op Mcst- Kalk. Terughelalinj Btoffen en Betaling van Contribute door do Loden en Eeroledcn. J1E Voorbereidende Klassen te VENRAY. Zij. die als leerlingen bij de Btijli» uorinnalleKMcii wenscben toegelaten te worden, geli.-ven zich voor den 5 ilSaurt SCHRIFTELIJK aan te melden by deu Directeur, met overlegging van lo. Geboorteakte, waaruit blijke, dat. de eandidant op den 1 Ap-it 1S98 den locf(ij<! van 14 jaren zal bereikt hebben; 2o. Een of meer getuigschriften van bet Hoofd der School, bij wicn de candidaat les omvangen beeft; 3o. Eunu verklaring van Ouders of Voog den. dat de candidaat voor het onderwijs urdt beSlemd. Voorde Voorbereidende Cilusscn aan genoemde Normaallessen vei bonden, dt do ouderdom van 12 jaren vcrei.-clit. Het examen voor beide inrichtingen zal relmuden worden in de maand Maart op nader te bepalen dag. De Directeur, J. liEVERS. Rokrmonh, Februari 1898. N. B. De Leerlingen voor de voorbc reideude klassen kunnen zich aanmelden bij den Heer EL'G. KRELTZER. TE II UUR: om met M«-i of Juni te aanvaarden: EE3STE gelegen in de .HeltooÜMfrnaf. Te bevragen bij M. CLAASSENS, bakker. I» VKXHAY, lal pub' v .1 kóopen n Cf 'AMi.iu A. -rutu, 1* - -Je Z y. ei e 'Ctke van de Krfg. J i*o o- G. Ve 7. 1- K i en op den Tru.j t; N'743. nm. •?-. Lom- - <-i, du Wed. \V ilh'iu »:.i. gei. G 'Umaiw. 2. Een d 'O kgroot 59 mén. sectio c N 4596. i. n weg. Peter Goumcn« «mi den Welueiw, neei Marii nus Verbeek, kapelaan ie Bucbten. 8. Een diio in bet Venmysuh Veld, achter de Paterskerk, groot 10 aren 20 mil :m v», sectie C No. 1502. naast Gcaidn- WKu.m.s, den weg en du WeJ. Ge.m dus R. u-m-m. ffa. Up DINSDAG l MAAKT s mor- ^•"r gcns 1(1 uui, in i el Ge;ueeii(-OC;cl. le Geys<cr>'ii, ton ve.-zoekc ..m .et E iel Achtbaar Genie,-ijtubes'uur van Wans-uui. 85 slagen dennenhout, zijnde boonstaken, rekl.out, opleggers, en kele en dubbele latten, brandhout enz. 3 Op MAANDAG 7 MAART, 's nam. #5 uuili r bei berge van Piel Tjivuws ic Venray, ten verzoeke van dun beer Job. Gilzels en kinderen. Gemeente Venray. Een perceel weiland, zonder de daarop staande hoornen, gelogen aan liet Bi ukske, groot 67 aren 00 centiaren, sectie I) N is 1475 en 1470, nuast de wed. Maitiuus Dallussen en Mej. de Wed, Ant. PoelsJ.ins.-en. 4 0mnidib>lijk daarna, ton verzoeke «van Jacob Gitzels: Gemeente Venray. Een pui ceel weiland gelegen in de Nieuw molen, groot 57 aren 40 centiaren sectie C Nos 175 en 170, naast Mej. de Wed. Mart. van de Voort en den lieer Philip Esser Patei si iaat). TEN KANTORE van, des te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITALEN- OP le Hypotheek verkrijgbaar. De ondergeteekende maakt hiermede bet geachte publiek van VEN WAY en omstreken bekend, dat hij zich alhier geves'igd heeft als Dooi eene nu'te en vluege bediening ver- rouwt hii de voi 111 du rende gunst van velen te zulk Hoenderslrn.it, VENRAY. zal op .^E«ass«fl:5^ den Fc-I»riiari 1898, des namiddags 2 ure, te Horst aan don M egel sum, tor bei berge van Willem Ilanssen, op verzuek van den beer J, Billekens, publiek verkoopen 50 slagin topiiout, liggende m zijn bosch in Ruuelsburg. Vooraf le bezichtigen. zal up ,\Sn»n<:a^r den 28 Februari 1898. des namiddags 3 u:<-st, aan Provideh,,-, ter iiurbeige v>m Joh. IIagens, op verzoek van Poter Malliys Arts. publiek verkoopen 50 slagen boonstaken, afbind-els en brand hout. geleden ie Hois-i aan den grintweg n >ar Venlo, in bei bosch afa. van Mevr. de Wed. Di. Petcis. 8 slagen hranJiieut nldar.r, achter de Kamp van Herin.ui Cm oc» Vuo af h, zichtigen. zal oj> den 28 Fvhriaai'i des namiddags 4 ure, le Hoi at. ter bei beige van I'. J.m.iskeus aan bet Molenhuis, op veizoek van bet Ed. Aebtb. Gemccntcbesiuur van Horst, publiek ve kbopen. SO flagon l;eper=. rekhcut, gelinfpnlcn. nfbindscls. latten en lirandaoui. gelegen ill bet Gcnieenteboscb achter bet Molengat. Vooraf to bezichtigen. zal op V«-i!i3a£ don 12 SBaacj l.S',18. des nainiddiigs 2 uur. le Venrav mui de lleyde. lei herherge van J.m van Dijk, op verzoek van de buoren Gub'. v.m de Kamp, publiek verkoopen: 20 slagen lopbout, ligg«-rde in bet bosch afk. van Joh Swii.k.-ls. aan de Nachtegaal. 85 slagen bo iifaken. latten en braudlioiil. aen ie fvu»tirt, in het bosch afk. v, u M. u de Voort. 45 slagen b. onslauen, latten topiiout 011 sclialen aldaar, in bet b sch afk. van H. van Di.ik 'uuraf ie bezichtigen. zul op Ya'ijjiiïg den S3 1898, te Venraai. publiek verkoopen i'es nnmiddugs 4 uur, 111 (Jen Bra bander, ter beibuge van Albert Vei 11 eulen, ip \vizoek van den heer Jo<. Sloegh, 25 slagen tup! out. liggende aan bet Euid!, in het bosch :4'k van den beer L. Riiedis. IS* Des namiddags 6 uur, te CaMennv, ten huize v-«n G. de i'uiiti, op verzoek van de Kindei°en Slrybos. 25 slagen luions'aken, rekbout, afliindnels. lanen en brandhout, gelegen iu huu Bosch te Oirlo, naby den M- lor.. Vuoraf te bazichtigen. "tl tvolev 10 l„ 'li.,., V.. 'y. Ke er. e r G :1 Pc-te - ei. .T -. k.uj. k. 7 .ük v - ko-p.... Ten S'ANTORE villi dsn □Wa&tö van lien zijn steeds (JUOÓTE en KLEIN li K A P I I' A L l<: N «I» le llypothecli hescliihhitar vanaf 6 cents de rol, benevens eene uitgebreide sort.eering tegen zeer concurreerende prijzen. en Handelsvoorwerpen, op I\Laandag' 14 Maart 1890. lii lilt) Alles aan VEEL verminderde prijzen bij zal op ^Saantlag den 14 Haart 1898. des voor-middags 11 ure. te Venray, na afloop der Juarmaikt. iu liet café -de Engel", op verzoek van Gysbertus van Krieken, publiek verkoopen 12 dragende Varkens. Op eri'di 't mits borgstelling. van eene proote partij Euxking, Cheviot Kleet^jesstofreu en andere □AamSÏSMÜA Kanten, Mutsen, Zijde, Lint enz. a Contant, aan spotlage prij'zen bij Magazijn van Ruime keuze voorbanden, en zeer billijke prijzen. Kandmachine van af f 13.50. Gemakkelijke afneloling. Agenten gevraagd voor de omstreken. KEURING van De Burgemeester van Venray, Brengt lei kennis, d it, voor wat de boven gemelde gemeen ie boliifi, do keuring van SpniigöU'ereii ui 18;-S zal plaats hebben te Meerlo, op een perceel weiland mm bet einde van de kom, 'tégenover bet l uis van J. Lichteveld. langs uen weg in.ii' VV.m:>um, op Doi.derdag lU Maart a. s., des vo um. 11 me, Venray, den 18 Febr. 1898, De Burgemeester voornoemd, "SSEIi. Hui^einocsicr en Wclüoudcrs van VEN^Y, brengen by deze ter opefibare kennis, dati op heden afgekondigde vêroidoping tr/ eener plaatselijke lielasting wegj gebruik van stnndp'a iisen op mua j wndure openbare phatson, met de vei, op do invordeuiig dier belasting, gedu1^ niiiaudei» op de Secretarie dezer g rif* 'li voir een ieder ter lozing zijn nodergel tegen beialmg der kosten algeineeu verkrijg baar zijn ircsield. VENRAY, 23 Jan. 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Pil. ESSER. De Secretaris, STOOT. BurgeiueesU-r eu Wetbondrrs vim Venray, Brengen tor opejibnie kennis, dat de fi, kun CoHe: ie op dei, 27 Jan. 1898 voorlo vas ge.-u |e. s A. eu B, deraintik singel) in il- ze. gi .-nri'iite nu t de daaid-y bulio v rende schetsen, gedurende CO dage» Secretaries ulzer gemeente voor ecniede inzvg-? zij'i in gelegd; en dat gedurende dien lermyn eenieder VÜ Ged. Sl.lltrii* van Liml uig sclirif'elyk bezwaren tv-en die 1-,-gers knn inbrengen Venray, den 80 jan. 1897. Burgemeester eu Wethouders voorrn PH. ES SEP De Secretaris, STOOT. Op de ZATERDAGEN in don Viifjle. om' 8 uu.', plechtige MIS met Op 25 Maart, O. L. V. Bondfcb Solemneel LOF mei JELet Beken te VENT -Hied W. vim den Stul>

Peel en Maas | 1898 | | pagina 3