i Buitenland. i; soortoli'.k HcMer zijn, naar boven; zoodoende de iaag vh bollotj'.-s n-*t {ip'-r- !.ik>rt dus .1:*' dic:i- ter, en l-tii-' -t-n na p 'ld.-n (n4 e..-ne d-chu* scier-h:, den zoo^-naannJ«-o 1.100m". Wal i oiider staat iioeiui tut--!» de rondere r.n ik, i*.t nu Ikïuiker, waarvan spr. een m.ioi gekrisiallis«erd monster li«tl 53e», cu l!i(hebbers ze!is eerde op.een jIje dezer gepulveriseerde s'e I, is opgelost in het water. Hiervan bev: t d melk afwissel, nd 3—0 j>Ct., gvin.rf- (i M ongeveer 4i/3 pCi. Van andere 5<uiki'tsoorun verschilt bij door minder oj'losbaarlie.id" in wao-r. De smaak is z\\ ak z. <1. De kaassiof of caseïne is d.-n veehou ders bekend als onze tewore kaas. Deze sief is <K»k niet op close aanwezig in do melk, maar komi er «gezwollen'- in voer. Voegt, reen bij d> imdk zuren of vormen d z-: zich in de tiK.dk, nelgeea bij warmt- eerder «cscir.idt dan Irj koude, si oil do kaassioï en siuit tcle vetin llc.'j.-s iü zich op. We zuüen la. r zien. dat dit van groot belang is voor do v houder. Laat men rm.lk i. a voral bij warm weder, dan verandex «.'Iksi-ïk.-r in melkzuur, en dit zuur e-1 -orsaakt de stolling dor m ik. De ka:i6su>f komt gnv-ldeM lot 3 pCt. in de ni'-lk voor. Eiwit vindt meu tut 3 pCu in de melk. De molkzoutcn of minerale les»and- deden vindt men tot 2/3 a 3/4 pCt. aanwezig. T. A. L. DEEL. Wordt vervolgd Brlgié By öe lc»t:ng voor -is eiiüb» te Namen hebben znke dis :e «eli'f<rtii«i plaats gehad, df twee ioolingeü -levensgevaarlijk gewond >yu. Te Gindeihen heeft er n dolle sehaaps- hond 15 pereauen erns'i? gebeten. Na veel moeite Mauwde meu et' iu liet razende beest d'.ud te «chietett. lie g..'h.-i'-n personen /«lb n zich naar Sint Ilobo i in de Ardennen 'ev-nen. lef behan deling. V ens hel Hanlelshl d v-.cp'-s. ia de proefneming Int aiseknünig je: eerste klos ry'U'gcu bij de spoorwegen volkomen ruis!ukt. Met bestuur ziet er san ai" deze bervot ming io te voeren. Te Tongeren heeft een jonkman terecht gestaan. die verklaarde een motwd ie Itobben betraon, waarvan zijn vader weid beschuldigd. waarvoor deze lot 2 jaren gevangenisstraf wart vetoordeeld. Het bl-ek echter, ondanks zyn -bekente nissen" dat de jonkman de misdaad niet had gepleegd, ep alleen zich zeiven beschuldig de om z.jn vader onschuldig te doen verklaren. Le rechtbank gpak.ljera daarom vry- To Tilff, nabij Luik. is eeu afschuwelijk bedrijf ran het licht gekomen. De eeh'genoote van een spoorwegarbeider, die steeds iieel jonge kinderen ter verpleging had. is gevangen genomen, onder beschuldi ging \an niet minder dan 13 dier kinderen van gebrek eo hongei te hebben la'en sterven. Eenigo ongehuwde moeders zullen waar schijnlijk als medeplichtigen vervolgd kunnen worden. Deze zouden de moordenares belangrijke sommen betaald hebben. Do ze*en kinderen, die er thans rog in de kost waren, zyn geheel vervallen tan gebrek \cn ellende. Frankrijk f- *ot gioo'e verlichting van het publiek is Zo la* zaag eindelijk nfgc-loopen. jury he<f' den beruch'en marktschreeu- SCHULDIG bevonden, zonder vcrzach- 'e, omstandigheden. 'chi bank veroordeelde daarop Znln tot gevangenisstiof en 3000 francs boete .n uitgever Herrem tot 4 maanden en 1 fr. boete. oltt. hoewel veroordeeld tot do hoogst üiijko 6lraf, zal niet in hooger beioep ukkig voor hem. want dan werd het .sschien nog gevaarlijker voor hem en., vool de joden. Chat' ligt hij nu in het slijk, de lafaard, die vuile pen zelfs God en zijne Heilige rachite te bezoedelen neb hem de Dreyfus kwestie. Nader word' gemeld, dal Zola op zijn besluit is teruggekomen en iu honger beroep komt. Dut» zal T wat geven 1 ite onderofficieren, te BrTf»ct in garni zoen, hebben de boekerij l utmcr d«b gezui- veid van de werken van Zola, die op bei plein der kazerne onder gejuuw weiden ver brand. Mogen veie bibliotheken dit voorbeeld volgen. Het is een werk van zedelijke verbetering, dat nu eu io-de toekomst goud zal doet). Een vreesdyke xaDd.md is te l'loubalny. bij I'inan, gepleegd. Daar i* een 2öj:uige schoenmaker. Cordon genaamd, een bruide ra nog wel, die den volgenden zou 'rouwen, gevangen genomen onder verdenking vnn nionrd op zijne moeder. Hij moot hnnr 's morgens vroeg zijn nagegaan en baar met drie hainerMugeu op het hoofd hebben gedood. Duitschland Te Neudingen is een meisje, dat leeds 170 dagen zonder voedsel leeft en by na vimrt- du'-end slaapt. Verschillende profess ren hebben he' geval onderzoekt, doch kunnen er geeuc veiklaiing van g-*veii, Eene vergiftiging op groole schaal heeft plaats gehad tc l)i enden. Er zijn niet minder dan 320 personen ziek ;ew »rden in het eten vau biood vau ecnen bakker aldaar. I)e politie die een onderzoek instelde, kwam tol de ontdekking, dat isct meel schromelijk eiv.ilsc!it was. Een bierbrouwer te Straatsburg, die met 70.000 francs, aan een ander toebehoo- rende. op den loop ging, is te Parys aange houden. Roovers 1 In een park ie Bremen is een wandelaar ip klaarlichten dag doodgeschoten en toen van al zijn geld en goed beroofd. De moordenaar en dief bad gelegenheid om te oulvluclitcn. Zwitserland Nn een langdurige» zachton winter is het in Zwitserland op eens zoo erg gaan sneeuwen dat verschillende verkeerswegen totaal ver speul rijn. De sneeuw ligt r p sommige plaatsen meer don 3 meiers bn- g. HukiIe tremen bleven i» de sneeuw s'eken en de lelegrofi-che gemeenschap is op vele lijnen vei broken, daar de draden onder den uw last bezweken. Nederland. VEN RAY. 26 Februari 1898. De Vastenavondsdagen zijn iu onze ge meente zeer vroulyk doch zonder eeiuge stoornis voorbijgegaan. ODcboon bet *s avonds nog al eens d. uk en woelig was, beeft er niet «d.een geen enkele vechtpartij plaats gehad, maar we bleven tevens verschoond van zelfs de minste balda digheden, die op zulke dagen gewoonlijk gebeuren. Dit getuigt ten zeerste voor den orde- lie*endeu geest van Vecray'a bevolking. Maandag hadden op verschillende plaa'seu volksvermakelykbeden plaats, die heel wat volk bijeen lokten. De kasteleins maakten bierdoor goede zaken en bet publiek amuseerde zich. lie humoristische Oploclil Dinsdag middag werd de aangekondigde humoristische optocht gehouden. In aanmerking genomen het korte tijds bestek, waarover de ontwerpeis beschikt hebben, om het geheel tol stand te brengen, mogen en kunnen wij den optocht als glans rijk geslaagd beschouwen. Omstreeks 1 uur vereenL-den nllen zich op de Langstraat, alwaar de stoet geregeld werd om vervolgens, tegen 2 uur, den tocht te beginnen door de voornaamste straten onzer gemeente. Door bet heerlijkste weer begunstigd, waren lal van vreemdelingen in ons dorp aangekomen, welke allen cens'eiumig hunne tevredenheid be'uigdeu over het gumuiy verl <op van deu optocht en hulde brachten aan de deelnemers. Do optocht was ongeveer samengesteld als volgt: Twee maréchaussees te panrd. Een voorrijder (de heer P. Laurensse) die, gekleed in een prachtig riddercostuum, de algemeene bewondering opwekte. Hierop volgde de Faulare Euterpe, welker leden voor deze gelegenheid gekleed waren in een zeer eigenaardig costuuiu, namelijk: oudorwetsche hooge hoed, blauwe kiel, witte broek en kaplaarzen. Deze onmisbare deelnemers aan iederen optocht, vormden alzoo een koddig geheel, dat veel bekijks had. Voora'geguan en gevolgd door een ridder uit den tijd der ki uïstochten, volgde toen Prins Carnaval met gevolg, gezeten in een j prachtige landauwer, bespannen met twee paarden, welwillend beschikbaar gesleld door d'-n heer [Inheit Janssen (Gunden Leeuw) Prins Carnaval was gekleed in gain, liet gevolg in rijke costumes, welke zeer de aandacht trokken. Deze groep werd \oorgesteld door lcdpn der Feestcomn>is>ie, de heeien Joh. Gitzeis, Louis Janssen en Henri Slits. Een aardige club vormden de zoogenaamde -Iloifsiliiinen". Dal waren bepaald lollige snaken, die met hunne geïmproviseerde muziek instrumenten heel wat noten op hun zang hadden, doch daaibij bet drinken j niet vergaten. liet idee was zeer goed en iedereen luchtte met de vronlijke -Hm fsibanen." De wagen der Venraysche Wielrijdersclub Ramos, welke toen volgde, was bepaald netj.-s. Het -allemaal op de flets", hetwelk als devius was nungebrncht, werd bier echter igzins gewijzigd vertoond. In aaiisohouwe- Ui ken zin werd er voorgesteld -Alles in beweging door de fiets". Op eene verhevenheid was een rijwiel geplaatst, waarop een der vlugs'e fi-'sers denkbeeldige spurt maakte: liet mooiste was echter, dat door zyn -trappen" vei>clnl- lende andere muchiims iu beweging kwamen, zoodat <1. a. een barbier, schoorsteenveger, schiirenslieper enz. hunne werkzaamheden machinaal konden verrichten. Het geheel werd aangevuld door komieke toeren van clowns en andere kunstenaars, die met kwistige hand confetti en serpentines onder de menigte wierpen. De hnndboogschuitcry Diana wns vertegen woordig door dc zoogenaamde -Wilde Commissie", benevens door eene groep bat i- ereo. De eersten zagen er niet erg -wild" uit, integendeel vormden zy in hunne prach'ige cosiuim-s, gezeten op ponncys. een schoone groep. De Ridder* v ti de Halve Maan waren bepaald <eenig in bun snort. De Batavieren waren gedeeltelijk gezeten in eene nutou'Iijke hut, welke door een os werd voortgetrokken, terwyi eene afdcclmg er achter lit p. Gehpel gekleed in dierenhuiden, en gewa pend met ppei-u. bo^-eu en pylen, zagen d- ze •eprodm-é"* onzer vooronJers er zerr kiijgs- hiiftig, doch niet erg aantrekkelijk uit. Do vliegi»»w:hitip. welke toen volgde, was een origineel denkbeeld van den beer Willem Wijnhoven, waaimedo hij veel succes behaald Ir; f:. Voor 2 cents een reisje naar de maan" kr.n toch zeker niet l»r duur gerekend worden, eu velen lieten zich dan 'i»k verleiden, om. g- dragen du.>r dc k'd '.ssnle vleng- ls dei- machine, ePii oogenblik in hoogere gewesten te vertoeven. Wi) raden den uitvinder am. om zich in verbinding te slellen met Edison, of minstens octrooi te nemen van zijne vinding. Een der natuurlijkste groepen was bepaald de wagen met zigcuneis of ketellappers, voorgesteld door bel personeel vau den Leer Victor For.ck. Onwillekeurig meende ropn ecb'e exempla ren van dit 1-stige volkje ie zien. De heer M -rtinus Chrsscns had op een wagen vontges'» IJ zijne i-xport-elagery. Geheel behangen mei eene schoone eollecMe geslachte krulstaarten, die door hunne goede kwaliteit de Pruisen kunnen doen wa-ei lan den, was deze wagen cone aardig gevonden reclame voor Martinua, die zelf, gpkleed in slagerskostuum, het een en ander nog be werk ie. Met nog cenige ruiters werd de stoet besloten, die omstioeks 4 uur op de Markt on-bonden werd. Gedurende den optocht werd door eenige daarvoor aangestelde personen gecollecteerd. Nam- men ons mededeelt, is de opbrengst bestemd voor de kus der Vercoiiigiug van deu H. Vincen'ius. Een woord van hulde komt hic-r wel toe aan de lieei cn leden der Feestcommissie, voor de flinke regeling van den optoeh'; -aan de Wiel- rydeisclub Ramos die het plan vormde, benevens aan do Fanfare Euterpe eu de Handboogschuttery Diana voor hunne wel willende medewet king, De knecht van den landbouwer Geurt», aan bet Veulen, onder Vem-ay, die Vrydag avond met zyn paard huiswaarts keerde, wil-le onderweg opstygen. met het ongelukkig gevolg dat hij viel, waarop het paard hen een zoo hrvigen trap op het hoofd toebracht, dat hy eene gapende wonde bekwam, waardoor men do hersens kor. zien. De onmiddtlijk geroepen geneesheer oor deelde, na eeue eerste behandeling, zijne overbrenging naar bet hospitaal te Venlo noodzakelijk, N»ur wy vernemen, heeft hij aldaar met gunstig gevolg eene operatie ondergaan, zoodat zyn toestand thans zonder gevaar is. De lieer Hubert J.>min, de zoon van onzen genohien s'otionclief, heeft deze week te Utrecht met- gunstig gevolg examen afge legd als surnumerair aan de Staatsspoor wegen, Van do 14 sollicitanten waren er slechts geslaagd. Bij de gehouden examens voor nuttige handwerken te Breda, zijn o. a. geslaagd de dames M. E. J. Bols en E. A. J. Kuil, beiden uit liet Pci.sionnaai der Ursulineu tc Venr.iy. De Rechtbank te Ror-rn.ond veioord.-'-lde G. C. koopmm to Horst, tot een jaar goi nig.'iiissii.if, wegens meineed. Te Wanrt.-um zijn Zate:dag nacht dieven bezig geweest. Uit eene bergplaats vau den landbouwer G. Li'jens is een ijzeren melkwsgentje ontvreemd, tcrwjjl op liet erf van den huid- bouw er W. Jv-nneskens gestolen werden: 12 kippen. 2 muiiden en een voorschool. De dude:s zyn nog niet ontdekt. Te Helden bevinden zich thrtis niet minder dau 13 co. peiuiieve botei fubt iekeu met 15 cenu ilures. I)<' groo'e .-plecht op Vastenavond Maan dag tc Vei.ló geli 'udi-n, was iu een woord l'l'I 'Vil1 T'. Dc toevloed van vtpemd.-limien wns i-uïien- gewo 11 gro Het aantal bezoekers werd ge->elin' p 15000. Ik' a s n jiiappig nrziclit. boe aan som m:ge stations dc rvoHe ii vinen brslorn.d wérd-u om nog een platn'j; ut -ebtigen. Niet alleen dai dc bagage en heest en wai/i-ns gevuld wa-eii, maar er werd zelfs phia's genomen cp ei.dei en loc. motief Heelt de opn ca' alzuo scliatl' n grids grld-si. van dm aiulcrei; kant ni'bbon de in* wileis van Venln dan. ook rtnm gepr-fi- teerd vi.11 die gmote massa behuigstciicnd- n. Te OHeisu n on.s-ond in een lo ffiebuiS onder de cmnav«lliot|deis twist, wuHi nyccn hunner zoodanig mei ten mes weid tuegetakeld dat Dij naar het Ziek-chtiis moest worden overgebracht. De vermoedetijke daders wei den d'-or do marcchrusscc's in verzekeido bewn'iiig gebracht, doch loon mm hen dm vo'gcnden morgen naar do strafgevangenis zou overbrengen, vond men liet cachot ledig. He ariestant.il) hadden zich door een riool weder de vryheid verschaf'. ZonJng avond is 'e Weert een schipper vermoedelijk in de kanaal verdronken, althans men beeft een plomp in l.et water en daarop hulpgeroep gehoord. Hucwtl zyn lyk niet gevonden is. veron Ier- stelt men toch, dal hy hel moet. geweest zyn, daar Dij sinds Zondag avond niet meer is teruggekeeid «-p zijn scnip. Een zekere Ik S. scharrsli'por le Weert kieeg dezer degen de tijding au Int'è. dal fiy. door overlijden vau zijn zwager aldaar, erf genaam was geworden van eene 8>m van f 20000. Jam lyks kreeg H. S. van zijn schoon broeder eene zekere si m. In de laatste twee jat en o venwel hooide hij niets meer van dezen. Int wekte argwaan, on op een daarheen geiicllt stliiyvon, kwam bovengenoemd ant woord. Een jongeling uit Haelcn, die met eenige vrienden naar Roermond was geweest, om Y:.> - ..vond te vieren, is Maandag avoud bij h 1 m-a. in - - onderweg verdimikeu. '1 >11 mi 11 hein Dinsdag mm gen 1 phaalde, bad hij hot masker nog voor hel angcziciit. Te Roermond is aanbesteed het bouwen van eeu ext ornaat der Zusters Ursuliuon aldaar. Minste inschyier was de heer M. Reyuders, te Horn, voor f 13.000, I)e uilgever der vslsche bankbiljetten te Maastricht, is een krankzinnigengesticht geplaatst. Te Maastricht is een meisje van 9 jaar met een brandende petrobumlamp van een trap gevallen en nnn tip gevolgen van do duur- bjj bekomen brand wonden ..verleden. Gisteren herdacht de heer l'yls, burge meester van Maastricht, naar lichaam gezond en beider vut» gves', zyn 79s'en v» i jaardag. Op vastenavond Maandag was bet in liet naburige Holtbce* reeb' pret'ig. Eenige jongelui hadden zich veicenigd, om onder leiding van den hoer Mm'. Bona nis, een opiocln le formeeren, vooistellende liet vertrek van landverhuizers naar de Congo. Zooals men begrijpen kan. weid er menig grappig tooneol'je afgespeeld, zoodat met alleen de jongelui, inner ook dc talrijke toe schouwers zich flink veimaakten. Hulde aan allen maar voornamelijk »nn den heer M. Botianis, aan wie dezen vioolyken namiddag hooldzukolyk te dunken was. Dinsdag avond werd te Helmond even buiten de stad, een meisje gevonden, dut in bewurteloozen toestand op do rails v.m den tram Ing. Door een geneesheer werd haar toestand zoo gevaarlijk geaehr, dat geestulyke hulp noodzakelijk wns. De ongelukkige, die later bleek te zyn eeuo 20-jarige naaister uit Mierlo (Hou'J, was twee dagen later nog niet tot kennis teruggekeerd. Men denkt dat haar een zenuwberoerte getroffen heeft. Men kan zich den toestand voorstellen van de ouders, die hunne dochter den gehcelen nacht gezocht hadden, en eers' 's morgens vernamen, dat zij in hetLicldehuis te Helmond iu dien toestand lag. Alweer een moord Op Yasicr.avoi d Mam dag, des nticli's, le Sommen, nnby Sluis 12, een gruwelv.. dran.H nfgespeeid. E-n algemeen geachte jongeling, genaamd A. T., oud 26 jaien, die met zijn broeder en nog cenige anderen huiswaai's keerde, werd eent-klaps aangevallen d.»or J. W., een bekende woesteling, die reeds eenige jaren gevaiigcnissii at aciner den rug heeft wegens mishandeling met duodulyk gevolg. Bij hei gevecht, dat (oen omstond, kreeg voornoemde T. een steek mei een mes iu deu buik. die zoo lievig aankwam, dat hem de ingewanden uit het lichaam kwamen. De ongelukkige was spoedig daarop een Hjk. Zyn broeder, henevens nog een ander persoon, die het slachtoffer wilden ontzeilen, ontvingen gevaarlijke mess'eki-n op het hoofd en in den arm. De moordenaar meldde zich zelf nan by de poli .ie, voorgevende uit zelfverdediging lo hebben gebundeld Hij is gereci.telyk naar Roermond over gebracht. Voor de betrekking van ve'dwerHer to Aailc-Bix'el hebben zich maar 40 liefhebbers aangemeld. Dinsdag midd.ig is te Waalwyk het Hotel Verwicl me' den gehcelen inboedel enz. een prooi dei vlammen geworden. By het blusschingswerk viel een spui'gast van een aangienzend huis, waardoor liy zeer ernstig gewond werd. Te 's Bnsrh is epn 92-jarig stokdoof mmmike door een wagen van Van Gend Loos overreden. De ongelukkige, die den Tiendaascc'ien Veldtoclit m 1830 hnd ineeg.-innakt, was bin nen weimgc («ogenblikken een lyk. Wuaischynlyk zal bel wetsontwerp op den pei soon lijk en dienst pliut.t reeds muist. Woensdag in de afdeeiiiigen der Tweede Kamer belnuideld worden. Daarna koiut de ry wiel belas! ing aan de beurt. Gi'iiHMigde Berichten. Allemaal op .le fi.-ts 1 Te Woetisdtccbk doet de nachtwacht zyue nachielijke torhtpn. gezeten op ecu rij wiel. Z*er ainbevc'tfuswmttdig 1 Ter gelegenheid van eene vprt onpino Win le*iieim, h l een p >om zoo b.-es cliil» veel jeucver gedronken, dat l.y er m stikte fcu in de kroeg dood bleef. Als een bijzonderheid word' gemold, dat Dinsdag op dc markt ie Gi ontogen boter liP Australië wns aangevoerd. Zondag naeht had te Amsterdam jen brand pluuls, waarbij 4 personen ni'. ten gezin, dat op het bovenhuis woonde, ten dood m de vlammen vonden. Door hei voordurend vertrek van mdk- kii'.-i uien naar Du'tshlnnd bei-i-en do F. i.|eha b".-.,':i moci'e om luiee-uen te k'ygt-iidie goed kunnen lut-lken. En juisi dit is een eerste vcvisehte: i en sl'Cht ui lkei kanriun vee veel beder mi. I)e loonei) v;.n de goede boerenkiieqiD n worden dan ook hoouer, Op de kern:is 1 IMft wordl vor.. shiny plaa's voor I-vee slo-.uit-uioussels bet-ald,' 1 2450 t-n f 1826. Een vrek I Te Vecuendaal is eeu Cljarig wiens verinog. 11 r.p meer geramd wordt, gcsioiveu, mm.! bedelaar p een heil vnn zakken, terwijl Zi lis hei hoogst 11-odige on'br k. Z-Hide. eenige geneeskundige of andei <vhulp scheidde deze gi-iigaard als een liuud lan h :t leven. Cljarig laiidiiJuw j\ dan 100 4)0 Lal /en iu, liggende ills /oen Burgerlijke Stand. VEN RAY Van den 18 tot den 25 Febr. 1898. Geboorten. Johannes Hubeitus Kusten». Martinus Petrus Wilhelmus Laurensse. Huwelijken. Geeuc. Sterf gevallen. Johannes Walters, landbouwer, 71 |»ren, weduwenaar van Anna Maria Catbari.iu van Hugten en van Gertrudis Smits. Theodora Claasscns, 63 jaren, eH'tgonoote van Gerard Vermeulen. JoliaUiiU) Hubert us Arts, 2t/tjaar. Petronella Rongen, 75 jaren, weduwe van Gerard Volieberg en ectiijenoote van Juu Derix. Anna Maria Roelofi». 63 jaren, echtgenooto van Johannes Jacobus /.(.-its. Johannes Daniels, 70 jaren, weduwenaar van Muria Catharine Siebers. Marktberichten Venray, 2oFcb. Aangevoerd 130 halve kilo's BoUr* Prijs per halve kilo 52 a 53 ct.

Peel en Maas | 1898 | | pagina 2