Postkantoor Venray. Algemeens Armen. Dankbe-tuiqinri Wed. J. Camps; 4G00 jaren moeten verloopcnjj voor de geheele aarde even dicht bevolkt is als Europa op ditoogenblik. Vrees voor overbevolking ten opzichte van de geheele aarde bestaat er dus in de eerste duizenden jaren nog niet. Statistiek van het verhandelde over 1897. O X T V A N G E N Ann betaalde porten Verkoop fraikeei zegels, brief kaarten cnx. Zegel' en legt s Gestunte postwissels. Verkoop postlfewijszegds Ingevorderde kwitanties Inlagen Spaarbank li-liisiiiig op buitenlaiidsche post pakketten Veirekeuingsgelden op buiten- landscbe post paket'.en UITGEGEVEN: Aan uitbetaalde postwissels Uitbetaalde postüewijszegels 'Ier inning aangeboden kwi tanties Terugbetaling Spaai bank Verrekenbedrag wegens pakket ten naar bet buitenland ver zonden f S7.35 5359.29 40.42 39572 S3 62.00 22011.77s 92244.IS 137.94 720 22 35615 54s 37.00 12350 63» 68936 29s Verzonden Regeerings- en bijzondere telegrammen 900 Dienslteligramitien 6 Ontvangen ltegeerings- en bijzondere telegrammen 1292 Di-nsUelegramrnen 76 Opgenon.en en verder gezonden telegiammen 1099 Totaal 3382 De Direclewr, A E R N O U T. Overzicht omtrent den loop der Bevolking van Venray, over het jaar 1897. Kr werden voltrokken 19 huwelijken, waar van tusschen jonkmans en jongedoeMers 17 vroduwenaars en jongedoebters 1 wed «wenaars en weduwen 1 Het aantal geborenen bedroeg 201, waar van 113 mannelijken en 88 vrouwelijken, behoorende tot de werkelijke bevolking der gemeente. liet aantal overledenen bedroeg 99, waar van 49 mannelijken en 50 vrouwelijken, behoorende tot do werkelijke bevolking der gemeente. Levenloos werden aangegeven 5 manne lijken en 2 vrouwe!ijken. Het nantiil ingekomen personen bedroeg 250, waarvan 138 mannelijken en 112 vi ouwelijken. Hot aantal vertrokken personen bedroeg 240, waarvan 95 mannelijken en 145 vrouwelijken. De totale bevolking der gemeente op 31 December 1897 bedroeg al zoo: 3010 mannelijken. 3112 vrouwelijken. Te zamen 6152 zielen, tegen GO 10 op 31 December 1S96. De gemeei t; is alzco in bet afgeloopen jaar vermeerde!d met 112 zielen. Frankrijk De zoolang besproken Droijfus-zaak zal nu alK-iigs vim de baan gaan. Al de pogingen van den Jnodschen geld- rommel. om den b *oitein Dreijfua de plaats de kinderen alleen thuis gelatrn, welke van die gelegenlieiJ misbruik maakten oin met lucifers te spelen. Toen de moeder thuis kwam vond zij bare 4 lievelingen dood. Oostenrijk De oudste inwoner van Weenen, M. Kobn, vierde Maandag zijn lilden vei jaardag. Hij is nog volkomen bij zijn verstand en kan ook nog vry goed loopi n. Alleen bet gehoor laat hem in den steek, terwyl lijj daarentegen nog ui bet bezit is van al zijne tanden. Haren cn baard zijn sneeuwwit. De laatste heeft eetie lengte van 60 cM. De oude man eet niet veel, slaapt geregeld 8 uren per nacht, en gebruikt dagelijks drie kannen krachtig bier. Twee jaren geleden overleed een broeder van hem. die den ouderdom van 1C2 jaren bereikte. Nederland. COLLECTE De Burgemeester van Venray, Brengt ter kennis, dat de jtmrlyksche Coliec'e ten behoeve van bet Algemeen Bur- geilijk Armbestuur dezer gemeente, aan de Imi/.en der ingezetenen, door Heeren Rogenten Geestelijken cn Raadsleden in den loop van deze maand zal gehouden worden. De ingezetenen worden dringend verzocht, liet hunne wel te willen bijdragen ten behoeve hunner arme gemeentenat en. Venray, 7 Jan. 1898. De Burgemeester, Pil. ESSER. Burgemeester en Wethouders van Venray, Noodigen bij deze de lotelingeu van de lichting van het jaar 1898 uit. om, zoo zy verlangen bij de ZEEMILITIE te dienen, zich daartoe aan te melden voor 1 Februari 1898, ter gemeente secretarie alhier. VENRAY, 2 Jan. 1898. Do Burgemeester, P H. ESSER, Do Secretaris, J. STOOT. Burgemeester en Wethouders van Venray, Brengen ter kennis vati belanghebbenden, dat de mannelijke ingezetenen, geboren in liet jaar 1879, verplicht zijn zich tusschen den 1 en 31 Januari 1898 ter Secretarie dezer gemeente aan te geven, om voor de MILITIE te worden ingeschreven. Venray, den 25 Dcc. 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PH. ESSER. De Secretaris, STOOT. VENRAY, 15 Januari 1898. Zondag had alhier de vergadeiing plaats van den It. K. Onderwijzersbond, afdeeling Venray, welke ook werd bijgewoond door de Eerw. Heeren Geestclyken. de EdelAclilb. heer Burgemeester, de heeren leden van de Schoolcommissie en nog enkele genoodigden. Het voornaamste doel en liet glanspunt dezer vergadering was ongetwijfeld eene lezing jver «het Lezen", welke gehouden werd door den WelEerw. ZeerGel. heer Dr. A. IJ. Geurls, professor te Roldue. Het spijt ons ten zeerste, dat wij niet in de gelegenheid zijn een volledig verslag te geven van deze belangwekkende lezing, die naar men ons rerzekerde, buitengewoon schoon en degelijk was. Trouwens, waar iemand als Dr. Geurts optreedt, kan niet auders dan bewondering volgen. Zooals wij vernomen, werd daarna nog eene lezing gehouden door den WclEd. heer G. Depoiili. hoofd der school te Oirlo, over het Schoolverzuim. Het scheen dat dit onderwerp zeer rekbaar •s, althans, naar men ons mededeelde. zelfs ons bl.ul hierin op min of meer 'ijke wijze voornoemd, an wij dit verdiend hebben, is ons 'delytc. ans echter voor den genchten antwoord te dienen, zoo op de hoogte zv»j van het e avond hield de Sociëteit -Bur -e j larlijksche vergadering, 'uiignooegier rekening en ian van liet geldelijk '"i zich aan een voerden toen den boventoon, cn bet was waai lijk oen lust om te zien hoe smake'yk vn vlug die heerlijke lappen ro.-bief en kalfsvloesch verdwenen in de nmgeo der leden. In eene Hink gesproken rede bracht de President, de beer M. Verriet, buide nan den Si'cieteilhouder, den lieer Joh. Scbaelfers, voor het zoo heerlijk toebereide souper. Spreker bedankte vervolgens de leden voor liunnc li ouwe opkomst, cn constateeide met genoegen, dat de Sociëteit, waar de vriend schap altijd zoo gehuldigd werd, steeds iu groei en bluci toeneemt. De avond werd verder onder zang en voor drachten op gezellige wyze doorgebracht. Met genoegen vernemen wij, dat de welbekende komiek, de heer L. Semeij van Helmond zyne welwillende medewerking z»l vetleencn bij de Tooneeluitvoering. die alhier op Zondag 23 Januari wordt gegeven door de Haiidboogscl.a'tcry -Diana", in de zaal var. den heer W. Wynlioven. Het vele goeds, dat wij betreffendo de komische talenten van den heer Semeij van alle zyden vernamen, steunt ons in het ver trouwen, dat de bezoekers zich dien avond op kostelijke wyze zullen amuseeren. De beer Frans van Will, ook van Helmond, die Lier als Pianist reeds gunstig bekend is, zal de voordrachten begeleiden op de piano, en den avond verder opluisteren. Door de leden van -Diana" zullen twee Tunneelstukken opgevoerd en cenige tableaux vivants vertoond worden, zoodat bet een avond belooft, dio rijk is nan afwisseling. Het wak Zondag avond druk en bepaald gezellig in Venray. Het Zangerskoor van Merselo bracht oen bezoek aan bare zustei voreeniging in liet Dorp. De ontvangst was zeer hartelijk en welhaast weerklonken de vroolyke tonen der beide gezelschappen op straat en in vet schil lende cafê's. Overal waar men zich vertoonde, was Ifet zoo vol, dat aan zitplaatsen niet te denken viel. De belangstelling was zeer groot en deze was vooral waar te nemen, wanneer Merselo zich deed hooien. Dan lieersclite er eene ademlooze-stilte en nlgemeouc aandacht, zoo- dat de goedgekozen stukken tot hun volle recht kwamen. Merselo bezit, een flink Zangerskoor, goed geschoold, zuivere stemming en een duide lijke uitspraak. liet moet gezegd worden, dat do degelijke Directeur, de lieer J. M. Michels, met de krachten weet te woekeren, want niettegen staande zyn koor slechts leden kan winnen van een bdtrekkelyk klein gehucht, toch zou het, wat gehalte betreft, best den toets kunnen doorstaan met vereenigingen van sommige groote gemeenten. In één woord, in Venray was men ten zeörste tevreden over Merselo's Zangerskoor, eii wy vermeenen wel de tolk te zyn van allen, als wij den wpnsch uilen, deze flinke voroenigiug weer spoedig in ons midden te mogen eien. Een woord van lof komt hier ook toe ann het Zangerskoor onzer parochiekerk, dal zeer veel toebracht aan het gezellige van den avond. Moge het onder de degelijke leiding van den yvorvollen Directeur, den heer Alphons Vermeulen, steeds meer en meer voortgaan op de baan der kunst. Wy lezen in de L. K., dat de landbou wers van Ou lo, evenals die van Merselo, afzonderlijk eene paarden verzekering zullen oprichten. liet bericht eisclit nog bevestiging, doch inoclit bet waar zijn, dan is bet dubbel jam mer, dat liet edel streven van den Boereubond niet bet gewonschte succes ondervindt. Landbouwers, bet zy verra van ons, om u eeue meening op to diingen, maar bedenkt wel, in eendracht zit de macht en alléén door algemeene samenwerking is voor den Boerenstand vei belet ii.g denkbaar! Donderdagavond bad in de Muziekzaal alhier eene vergadering plaats van de voorloo- pig benoemde personen, die belast waren met het beramen van middelen, om een algemeenen Bond ouder de beoefenaars der bouwvakken te Venray in bet leven te roepen. Voorlezing werd gedaan van een ontwerp- reglement. Daarna werd overgegaan tot liet verkiezen van zeven candidmeu voor het bestuur van den op te richten Bond. Besloten word om op Manndag 24 Januari een veigadenng v.m alle werklieden in liet' bouwvak te Venray te houden in de Muziek zaal. Op deze vergadering zal het hierboven besprokene behandeld worden, de Bond opge richt en een definitief bestuur gekozen. Bij de Woensdag alhier gehouden aanbe steding der weikza.imbcden aan liet nlt-uw te bouwen buis voor Jac. Scbaeffcrs, wai de uitslag als volgt: Metselwerk: M. Jacobs en Gerard Poels, f 2.75 per 1U00 steenen. Timmerwerk: P. Speo. Deuren en ramen met hijlevering van materialen f 76 50. Kapwei ken, vloeren en zolders zonder by le vering f 31. Bij koninklijk besluit is aan den WEorw. heer M. J. Janssen, knp.-laan te Well, toege kend do zilveten «erepenning, ingesteld bij kon. besluit van 24 Mei 1897. als blijk van waardeering zijner belangstelling in 's Rijks wetenschappelijke en kunstverzamelingen, betoond dour bet verleenen van vele en goede diensten ten behoeve van "s Rijks Ai chief in Limbnrg. De WelEerw. heer C. van Boekei. pastoor te Blitterswyck, zal dit jaar zyn 60 jnig Priesterfeest vieren. Het 25 jarig Priestoifeest zal onder meer anderen bei dacht worden door den WelEerw lieer J. II. Beurskens. pastoor teMeeilo. Te Roermond is plotseling overleden Meviouw Autoire'te Cuthariaa Thétèse Alberdingk Thyai, echtgenoote van den be kenden aiclutect Dr. Cuypers. Te EII. gemeente Hur.sel, is van wege den Boeienboiid eene Spaar- en Leenbank opgericht. T- gen een vader to Maastricht, die zyn zoon voor straf in een kist bad opgesloten, is voir de rechtbank te Maastricht eene gevangenisstraf van 5 maanden geeisebt. Te Eis Jen vond men een alleenwonend rentenier levenloos op een stoel voor de kachel zittende. Do rpbouw van de nieuwe kerk te Helmoud is gegund aan do laagste inschrijveis de beuren J. W. van der Pullen en Jus. Swinkels aldaar, voor f 90 865. De heer Vai. Groenendaai was de opvolgen de inschrijver. Te Helmond zal eene voor enkele j u en nieuw gebouwde Proteslantsclie keilt publiek vei kocht worden. Het is namelijk het kerkgebouw der Clins'elijk Afgescheidenen, hetwelk waar schijnlijk nu eerlang dienst zal doen als fabriek. Maandag avond is te Boxracer eene bende Zigeuners binnengekomen. Eu er waren nog wel zulke maatregelen genomen om de lastige si.uiteis het over de grenzen kmnun te beletten. In de provincie Noordbrabant zullen de jaarwedden van alle bui geineesters en secre- tarissen, behoudens kouiuklyke goedkeuring verhoogd woiden. Alweer een voorbeeld Te Erp is een 3 jarig kind, dat zonder toezicht bui'en liep, in eene sloot voor de ouderlyke woning verdronken. Te Groningen gaal een weduwenaar van 43 jaren trouwen met een meisje van 16 jaren. Dut is op zich zelf nog zoo erg niet, maar de man is iu het bezit van 5 kinderen," waar van liet oudste 14 jaren telt. Wat moet daarvan terecht komen? Ingezonden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur.' Plaats 8. v. p. liet volgende in -Peel en Maas' Andermaal is 't bewijs geleverd van de waakzaamheid der Vemay.-che politie. Jammer zou 't zyn, dat met elk feil openhaar werd gemaakt, waardoor de bewakers der veiligheid zicli nieuwe lauweren verworven hebben. Dat 't volgende er iets toe bijdrage, om bun geen welverdienden roem te onthouden. Weid vooreenigen tijd een algemeen geacht inwoner by hei baling liet slachtoffer van de schandelijkste vernielzucht, verleden weck moest weer een ander ingezetene het nrsgel- den. Het scheen, dat diens i uiten den een of anderen laffen straatvlegel iu den weg ston den, want de vorige week op een avond werden ze verbryzeld. Eu zelfs zyn de .ruitenbrekers" zoozeer voor de dienaien der Justitie bevreesd, dat zy met bun vernielings werk niet eens wachten, totdat de nacht hunne lichtschuwende plannen en daden kan begun stigen. I)at de huisgenoot en nog op zijn, daarin schijnen zij geen bezwaar te vinden. En 't is er verre van, dat dit de eenige gevallen zijn, die zicli tegen wooi dig in de gemeente Venray voordoen. Het ruilen ingooien is er aan de orde van den dag (of liever van den avond). Voorwaar, het is een treurige vermaardheid, welke Venray zich daardoor in den vreemde ver welft. Men zou beginnen te gelooven, dat iedereen zich voortaan zelf diende te bescher men. dat iedereen zelf moest waken voo eigen have of goed, zooals vt or eeuwen terug, toen 't recht van den steikste gold. Maar zou 't dan niet noodig, ten minsti raadzaam zijn, dat ieder zicli omringde dooi een soort militaire macht, want liet icclit var den sterkste Het moet ook eerlijk gezegd worden, dat di politieagenten een gewichtig en moeitevo wetk verricht hebben, als zij door zulk een» uitgestrekte gemeeirle over dag hunne bood schappen hebben afgedaan. Het zou ook t< veel van hunne krachten gevergd zijn, nidie zij dan nog moesten waken voor een ander mans goed. Zeer zeker, die eerstgenoemde diensten zijt roods belangrijk genoeg om eene f- gelijking te kunnen doorstaan met c i ensi van sommige andeie ambtenaren. Het is onnuodig te zeggen, dat gel.uci ten van liu:p der politie verste' en bly; en Of i' 't misschien in 't dorp Venray roei zoo trol vig gesteld, dat daar do gehe politieniV-ht imotlig is In /dut geval zullen we maar smeel ■Hoen, verlos ons van de ruiienhrekors Zal nu die onlmudbni e toeslnnd oei nemen Of zijn er misschien nog niet b genoegt geleverd, dat er auduio nor nnodral^sjijk zijn Mij dun&t. dat de maat thans vr M d. R.jSll.datikwiui voorde belr ik de eer to zijn Uw dw. dienaar, Hendrik van Gehuchtenisse Burgerlijke Stancj VENRAY Van den 7 tót den 14 Jan. 1898. Geboorten. Maria Hubert ma Sliijbos. Anna Ciihariua Binders. Frans Swinkels. Joseph Theodor Antoon Geomini. Huwelijken. Wilhelmus van Gei ven. 30 j landbouwer en Arimldiiia Cmijinans, weduwe van Leonur- dus Muissen, 43 j. GerarJus Wismans, 37 j., laud bouwer, weduwenaar van Mat in Gertrudis Lnjenc - en Joliunna Maria Camps, 46 j. Stex-ijgü vallen. llendrikus Daniels, oud 25 jaren, znndej beroep, ongehuwd. Marktberichten Venray14 Jan. Aangevoerd 130 hulvs kilo's Boter. Prys per halve kilo 53 n 55 ct. Botermijn te Maastricht. 14 Jan. Gemijnd 10375 kilogram boter Pi ijzen f 1.12 1 1.19. Gemiddeld f 1.11, Botermijn te Eindhoven. 11 Jan. Aaugevi ei ii 8140 kgr. holer. Hoogalo prijs f 1.23. Laagste prijs f 1.12. ADVERTEINTIEN. Do ondorge'eekonde betuigt l,ii'rm«dfi t\C oprechten DANK aan de OaiSerlinge \eeverzekei'ii)ft ASABB'.LO, voer do( vlugge en prompte uitbetaling va» mijn KOE, nfgemnnkt wegens lijdende aan buik- rlicsunlsiekmg, De ondergeteckendé bericht hiermed van VENRAY aan het geachte publiek omstreken, dat hij zijn gsnaamd St. J^ntonius-Molen, gelegen te LULL, heden in weikiig gesteld heeft. Eene flinke en degelijke bediening verzeke rende, beveelt hy zicli beleefd aan in do gunst van de inwoners van Ventny. II. van Aarsen, Molenaar. Wegens opruiming l de onderstaande goederen tegen ii koopsprijs

Peel en Maas | 1898 | | pagina 2