Buitenland. Verkorting van Militaire Dienstplicht? De ^Staatscourant" van 9 Nov. 11. bevatte eene zeer merkwaardige, tot dusver, naar het schijnt, nog weinig opgemerkte beslissing. Bij Koninklijk. Besluit van 19 Oct. is de eerste oefeningstijd voor de milïlieplichtigen bij de infanterie en de vesting-artillerie der lichting 1898 bepaald op ACHT MAAND KN; dat is vier maanden minder dan lot dusver regel was. Kannen in werkelijkheid acht maan den voldoende wol den geacht om van het gros onzer miliciens bij de infan terie en de vesting-artillerie bruikbare soldaten te vormen, dan verdient na tuurlijk het besluit van den Minister Eiand te worden toegejuicht. Het staat echter te voorzien, dat bestrijding niet zal uitblijven. Waar in Duilschland en Frankrijk zelfs een eerste oefeningstijd van twee jaren onvoldoende wordt geacht, mag het zeker een stout stuk gaheeten worden, den oefeningstijd van één jaar, zooals die tot dusver hier te lande bestond, op eens met een derde te verminderen. Toont de ervaring aan, dat minister Eland in deze juist ziet, dan zal het Nederlandsche volk reden hebben, hem dankbaar te zijn. Wij gelooven echter, dat men ver standig zal handelen, zich niet te vroeg te verheugen. België Zondag had te Tongeren eene groote verga dering plaats der hoerengilden, onder het voorzitterschap van Mgr. Doutreloux, bis schop van Luik. Ruim 3000 boeren waren aanwezig. Zoowol door den bissciiop, als door ver schillende andere goede sprekers werd het woord göfoërd. Allen wëruen zeer toegejuicht en er heerschte eene geestdriftige, hoopvolle stem ming onder de talrijke boeren, vooral toen opgesomd weid, wat er door de Gilden ten voordeele van het landbouwersbcdiijf verricht was en zal worden. De vergadering werd met don bisschoppe- zegen besloten. Te Gent kwam een artillerist in een menagerie bij de kooi der tijgers en sarde de dieren met de hand. Eensklaps kwam een tijger naar voren en bracht hem een klauwslag toe, zoodat zyn rechteroog uitgerukt eu de wang afgescheurd werd. Frankrijk Het dorpje Montataire, in het departement Oise, heeft een socialistisch gemeentebestuur, dat begonnen is met den kruisweg in het dorp af te breken. rThans heeft men ook besloteD hot priester- graf op de kerkhof op te ruimen. Dit besluit werd terzelfder tijd genomen dat de pastoor der parochie op sterven lag. O, hooggeroemde vrijheid! Ook niet te vroeg De graveur Chesnay. eeD zwager van Victor Ilugo, heeft echtscheiding aangevraagd. Het merkwaardige ven het geval is, dat het eehtpaar reeds zijne gouden bruiloft gevierd beeft. Chesnay is 80 jareu oud en zijne vrouw 75. De rechter heeft dan ook de oudjes aange raden om nog wat te wachten. Te Parijs heeft een 19-jarige karreman zijno vrouw, die pas 17 jaren oud was. ten huize van haar oom, m9t een mes vermoord. Het ongelukkige vrouwtje had aldaar haren toevlucht genomen voor de mishandelingen va» hsien man. Rusland Een moedermoordenaar Eene afschuwelijke zaak is deze weok voor het gerechtshof te Petersburg behandeld. Er Btoud een 17jarige knaap terecht, die zijne mine, oude moeder geld had willen afpersen, doch zijn doel niet kon bereiken, waarna hij geweld gebruikte en z'yne moeder met mes steken doodde. Vervolgens brak hij de kast open, om de laatste spaarpenningen te rooven. en begaf zich hiermede naar da herberg Het monster is slechts veroordeeld tot tien jaren dwangaibeid. Duilschland Prinses Sybille, zuster van prins Frederik Karei van Hessen, is v&st besloten om te trouwen met een officier zonder vermogen en die niet eens van adel is. Ondanks alle pogingen door hare familie aangewend, blijft zij op haar stuk staan. Dit verwekt des te meer opzien, wijl haar broeder gehuwd is met eene zuster van den Keizer van Duilschland. Tusschen Kafdenkirchen en Bruggen zal een c-lectrische tram aangelegd worden. Het plan bestaat urn de lyn door te trekken tot Venlo. Wegens den moord op twee missiona rissen uit het Missiehuis van Stoyl, by Venlo, gepleegd door Chineesche heidenen van Zuid- Sjantong, is door de DuBsehc Regeeriiig aan de Chineescho eene onmiddellijke voldoening geëischt. "t Is dan ook te verwachten, dat de Chi neesche mandarijnen voor hunne opstokery tot deze moordenarijen, ecus eeu gevoelig lesje zullen ontvangen. De keizer laat op dat gebied niet met zich spotten 1 Oostenrijk Bij eene beerenjnclit in Hongarye, gehouden door Aartshertog Otto van Oosteiuyk. sprong een aangeschoten beer. razend van woede op een boschwaclitcr, en sloeg hem met een slag dood. Engeland Maandag avond liet een bekende komiek in een café chuutaiit te Birmingham, de toe hoorders zoodanig lachen, dat eene vrouw in eene lachbui bleef steken en stikte. Te St. George bleef de hond van een jnger staan voor een eikenboom en begon hevig te suuflelen en deu grond om te krab belen. Toen men het dier niet van de plaats kon krijgen, ging men aan het graven en vond men 2 meters onder den grond, een menscben- hoofd begraven, dat nog slechts weinig was verteerd. Niettegenstaande oen streng onderzoek heeft men nog geen licht gevonden in deze duistere zaak. Italië Op Nieuwjaar viert Paus Leo XIII zijn diamanten (60 jarig) Priesterfeest. Ofschoon er nog geen feestelijkheden voor zijn vastgesteld, worden omstreeks dien tyd vele bedevaarten uit verschillende landen te Rome verwacht, Spanje Uit een juwelierswinkel te Sevilla hehhen inbrekers voor een bedrag van een half millioen francs aan kostbaarheden gestolen. Do dieven hadden een ondcraardscheit gang gegraven, waardoor zij in don winkel uit kwamen. Amerika Het stadje Denver, in Colorado, is vorleden week geheel door brand vernield. Het was onmogelijk om het vuur te blus- schen, want nauwelijks was men hierin op de eene plaats ireslnagd, of de vlammen Blaken weer op 3 of 1 andere plaatsen omhoog. Later bleek, dat het 't werk whs van eene rooverbecde. die van do verwarring gobruik maakte om te stelen. De ge'neele bevolking zit de rooverbende achterna. Nederland. VENRAY, 20 November 1897. Niet alleen door het aanbrengen van kunst schatten. tot opluistering van Gods liuis, maar ook door hot trachten naar andere verbete ringen in onze Parochiekerk, toont onze ZeerEerw. heer Pastoor, zijne moeielijke lauk op de uitgebreidste wijze ts begrijpen en vervullen. Reeds sedert lang. doch bijzonder tijdens do Missie bad men ontdekt, dat men onder in de kerk de preek met goed, en op sommigo plaatsen zelfs in het geheel niet kon verstaan. Daar dit voornamelijk moet liggen aan de slechte accoustiek, zijn Zund tg in do kerk proeven genomen met een nieuw klankbord aan den preekstoel. Dit scheen echter ook niet aan de vereiscli- ten te voldoen, althans, naar wy vernemen, wil men den preekstoel wat hooger in de kerk plaatsen en wel zoo, dat de predikant onge veer front maakt tegenover zijne toehoorders. Bovendien wil men de preekstoel dan voorzien van een vertikaal eenigzins gebogen klaakbord. Mogen deze pogingen met een gunstigen uitslag bekroond worden. De Loterijvereeniging -De Goudmijn" alhier, schijnt voor hare leden werkelijk eene goudmyn te zijn. Deze week viel op No. 3276 van de St3atslotorij, waarvan zij een geheel lot had, een prijs van 1500 gulden. Proficiat! heeren! Donderdag is onder deze gemeente eene klopj icht gehouden, waaraan deelgenomen werd door 6 jagers en eene partij drijvers. Er werden gescholen 5 hazen en eenige konijntjes. O, die stroopers 1 1 Als een buitengewone zeldzaamheid voor den tijd van het jaar. kan gemeld worden, dat deze week alhier een vogelnestje gevonden is met v ier jongen. Door eeu herbergier alhier werd Zondag avond een dronken bezoeker, die herhaalde lijk vloekte, na eene waarschuwing, op eene min zachte wijze uit het café verwijderd en op straat geslingerd. Bravo 1 Zoo moet het gaan. Uit Yen ray schrijft men aan de L. C.- Dat het niet raadzaam is, by zoogenaamde heg-advokaten ter rade te gaan, is hier weer ten duidelijkste gebleken. Verschillende eigenaars van honden hadden verzuimd de hondenbelasting te betalen, en bleven ook na herhaalde aanmaning weigeren deze te voldoen. Voor een diec eigenaars bedragen de kosten nu reeds ongeveer -10 gulden. Maandag werd beslag gelegd op den inboedel on deze zal de volgende wéék publiek verkocht worden. En dat voor een hond! Waarschijnlijk zullen de ovevigeH een en ander gaan veiefleiien. Als een bijzonderheid vermeldt men ons. dat Maandag op de paardenmarkt te Lottura een veulen van een half jaar oud verkocht is voor 240 gulden. Op de Maandag tc L^t*um gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 73 paarden en 28 koeien, alsmede veel vlas. manufacturen, touwwerk enz. De handel in paarden was vrij levendig. Voor graspaarden werd besteed f 300 a f 350 en voor veulens f 110 af 230. De prijs der koeien was f 140 i f 180 en die der vaarzen f 95 f 120. Het vlas werd verkocht voor f 140 a f 1.S0 de 6 pond. De markt wns zeer drnk bezocht, ook door kooplieden uit Pruisen en Belgie. Maandag 29 Nov. wordt te Maastricht aanbesteed, bet maken van wei ken tot verbe tering van de rivier de Maas, onder de gemeenten Broekhuizen, Meerlo en Bergen. Raming f 12,760. Zondag zal de Fanfare -Concordia" te Helden-Panningefl een concert met tooneel- voorslellfng geven, met medewerking van de Liedertafel -St. Cecilia" te Helden. De Rechtbank te Roermond veroordeelde ninutioGT a landbouwer to Schan-r delo, tot 15 maanden gevangenisstraf, wegens mishandeling van A. Hilden, 6mid te Arcen. De eiuch was 10 maanden. Dinsdag zal do Bierbrouwersbond van Noordbrabnnt en Limburg zijn jaarlijkiche algemeene vergadering houden iu het Café -Suisse" te Venlo. Op do intoekenlijst voor de TolefooD te Venlo staan reeds 72 namen. Het bestaan isderlialvo gewaarborgd. Maandagavond is te Gennep brand ont staan ten huize van den heor P. V. Janssen, drukker-uitgevorven de -Maas-en Nierahode" Het huis is gedeeltelijk en de drukkerij geheel uitgebrand, zoodat de uitgave der Courant vooi'loopig groote moeielijkbeden zal ople veren. Te Belfcld is in 2 huisgezinnen Typhus geconstateerd. 't ls te hopen, dat de gevreesde ziekte in haar begin moge gestuit worden. Uit Weert wordt verschrikkelijk ge klaagd over de verregaande baldadigheid der meer opgeschotene straatjeugd. Verbreking en vernieling is aldaar aan de orde van den dag. Te Weert zyn wederom valsche twee- Markstukken in omloop. Zij hebben eene loodachtige kleur en zyn gemakkelyk van de echte te onderscheiden. Te Hushoven, bij Weert, werd Zondag avond een geslacht kalf ontvreemd. Daar men het nog tijdig bespeurde, en de dieven direct ac'ntervjlgde, moesten deze hun buit in den steek laten. Do dieven konden iu de duisternis gemak kelijk ontkomen. Te Nederweert is Zondagavond een net, oppassend jongmensch zonder eenige reden door een drietal onverlaten aangevallen en als het ware overdekt met messneden en steken, waarvan sommigen zeer gevaarlijk waren. Als men den nrmen jongeling niet spoedig gevonden had. was hij zeker doodgebloed. Een der gemeene schurken is gearresteerd; de anderen zijn op de vlucht. Ten nadeele van een landbouwer te Ospel is dezer dagen in de Peel een kar turf gestolen. Op den eersten Zondag, dat te Roer mond de nieuwe politieverordening in werking was, is legen niet minder dan 30 plakkers procesverbaal opgemaakt. Op eene drijfjacht te Nunhera werden door 3 jagers geschoten: 85 konijnen, 23 hazen en 1 houtsnip. Dinsdag avond is tusschen Schaesberg en Nieuwenhageii een persoon aangerand en van al zijn geld beroofd. De onbekende roover, die eon eindweegs medegeloopen had, loste eensklaps twee revol verschoten op den ander, en viel toen op hem aan. Een der schoten was door zijn oor gogaan. Moord, diefstal en aanranding is het voor naamste nieuws dat meu tegenwoordig van alle zyden hoort. Wat meet dat toch geven in den winter Te Meerssen is een kleermaker gevan gen genomen, als verdacht zyn buis in brund gestoken te hebben. Te Scbimmert heeft zich een comité gevormd tot het inzamelen van gelden voor een monument ter nagedachtenis van Mgr. Lemmens, in leven bisicnop van Van Couvor- eiland (Amerika). Het monument zal geplaatst worden te Schinimert, waar Mgr. Lom mens geboren werd. Te Terworm bij Heerlen is deze week onder meer anderen, een eikenboom verkocht, welke do kolossaio som van 435 gulden op bracht. Uit de Maas te Maastricht is het lyk opgevisckt van een 60jarig kleermaker. De socialist Vliegen is voor het Kanton gerecht te Maastricht gedagvaard, omdat hij op den 25 Aug. in hol lokaal dc Volkstribuun eene roode vlag had uitgestoken. Te Echt is deze week eene wagonlading ontvangen van eene nieuwe meststof bestaande uit omhulsels en afval van koffieboonen. De proeven met de2e nieuwe meststof wor den hoofdzakelijk op weilanden genomen, en voldoen deze. dan is nabestelling een volgend jaar verzekerd. Misschien wel voornamelijk, omdat er nog zooveel goede koffieboonen tusschen dezen afval waren. Wegens do veelvuldig voorkomende nachtelijke diefstallen in do Meieiy, is door den Boerenbond te Milheeze bi-sloten, eene wacht aan te stellen, orn have en goed te bewaken, daar de politie daartoe niet in slaat is. Voortaan gaat aldaar des nachts eene gewa pende macht van 8 personen rond, welke geregeld afgelost worden. Het is wel wat Amerikaansch, maar nood breekt wetten Deze week is by den WelEd. ZGel, heer Doctoi Anderegg ie Vieriingsbeek eene poging gedaan om in te breken. De dieven werden echter verrast en op de vlucht gejangd. De groote lyat vnn ongelukken op den stoomtram 's BoschHelmond is weer met oen vermeerderd. Zondagmorgen is in de nabijheid van Helmond een fabrieksarbeider overreden, met het treurig gevolg, dat zijn hoofd verbrijzeld werd en hij onmiddellijk dood was. De ongelukkige, die eene weduwe met vyf kinderen nalaat, had zich tegen den dyk to slapen gelegd, en bij nadering van den tram wakker wordende, vermoedelijk slaapdronken niet meer den lijd om iu de goode richting te vluchten. De machinist, die hei» in do veto voor een hoop dorre bladeren aanzag, kon dichtbij ge komen niet tijdig meer sloppen. In een tijdsverloop van 8 dapon zijn te Oss 3 verschillende woningen afgebrand. Zondag wns de eene brand nauwelijks ge- blusclit, of weder begonnen dc klokken te luiden voor een tweede. Men vermoedt dal er kwaadwilligheid in het spel is. Zondag morgen al vroeg verliet een oud man tc Woensel, die aan vlagen van waanzin lood, slechte half gekleed zijne woning, om eene zekere boodschap te doon. Een paar uur later werd zijn lijk drijvende in de Dommel te doen. Te Woensel wordt hot ruiten ingooien tegenwoordig zoo erg. dat de burgerij zich van revolvers wil voorzien, om desnoods er onder te schieten. Zondag nacht waren weer op niet minder dan 10 plaatsen ruilen verbrijzeld, waaronder op eene plaats al de ramen met het hout er bij. De daders zijn echter bekend. Kilometersboekjes. by 10 of 20 stuks genomen, zullon voortaan tegen verminderden prijs uitgereikt wordeu. Gemengde Berichten. Te St. Oedenrode zou dezer dagen een huwelijk voltrokken worden. Daar op den bepaalden tijd het bruidspaar niet aanwezig was, werd de gomeentebode op verkenning uitgezonden. Deze trof den bruide gom in eene herbeig, en werd ontvangen met de bemerking: -Als jij zoo gaarne trouwt, doe jy 't dan Te Egmond aan Zee verliet een jongeling des morgens zijne woning om konijnen te gaan graven Toen hy 's avonds nog niet terug was en men hem ging zoeken, vond men zyne spado eu daarnevens zijn lyk, geheel in een konijnen hol bedolven door eene aardstorting. Voor de betrekking van gemeentebode te Schcgen, op eene jaarwende van f 225 en vrye woning hebben zich ruitn 90 liefhebbers aangemeld. In de zandstreken van Friosland zyn do bouwgronden zoo droog, dat de uitgezaaide wintergranen op vele akkers nog niet eens ontkiemen. Drie weken na liet zaaien was er nog geen veiandeniig in de korrels. Aan de speelbank te Monte Carlo bobben zich sinds 1 November 1890 niet minder dan 35 nienschen van het leven berooid, uit wanhoop wegens schromelijke verliescn by bet spel. 't Is schandelijk, dat dit afschuwelijke speelhol nog immei zooveel bezoekers uil alle oorden der werelJ trekt Een krffiehuisbedier.de te Brussel had voor 100 francs gewed, in een uur tyds 3600 aardappelen op te rapen, die alle op eéu méler afstand van elkander waren gelegd. Hy moest dus tweemaal, altijd bukkende, een weg van 1800 motors afleggen. Bij den 2113n aardappel viel hy uitgeput op eene bank neer en had de 100 francs ver loren. Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 12 'ot den 19 Nov. 1897. Geboorten. Maria Petronella Arts. Autonius Johannes Hubert us Ariaens. Peter Mammis Cornells Cluassen. Hendiikus Josephus Muy-ers. Huwelijken. Gecne. Sterfgevallen. Jan Engelbert Maria Droesen. 14 dagen. Anna Maria Wilhelminu Bislervdis, 1 mad Marktberichten Venrut/, 19 Nov. Aangevoerd 260 halve kilo's Boter. Pry* per halve kilo 51 4 53 ct. Botermijn te Maastricht 19 Nov. Gemijnd 11235 kilogram boter. Pryzen f 1.12 a f 1.18. Gemiddeld 1.15. Eotermijn te Eindhoven. 16 Nov. Aangevoerd 7245 kgr. boter. Hoogato prijs f 1.19. Laagste prijs f .1.-21. Sambceh, 15 Nov. Aangevoerd halve kilo's boter. Pry» der Boter por halve kilo 44 A 53 ct. ADVERTENTIEN. Burgemeester en Wethouders van VENRAY, Brongen hij deze ter algemeene kpnnis, dat naar aanleiding der wet van deu 2 Juni 1875, do navolgende vergunningen zyn verleend: Tot het oprichten van een broodhakkery. aan CUR. OLFKRS op perceel sectie C 1230, Langstraat. aan GER. PIJPERS, C 4366, Schoolstraat. T>-t het oprichten van eeno slachtery: aan CHK. OLFERS. C 1230. Langstraat, aan MART. POELS, C 4335, Groote Slraat. Tot het oprichten van een wind graan- en schorsmolen: nan HEND. VAN AARSSKN. E641. te Lull, aan THEOD. CAMPS, E 846. te Oostium. Tot liet oprichten van eeoe loerlooiery: aan PETER MEUWS. C 3769, Langstraat. Venray, 14 Nov. 1897. De Burgemeester; - P II. E S S E R, De Secretaris, J. STOOT. Burgemeester en Wethouders vnn Venray, Brengen bij deze tor openbare kennis, dat de le Zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal gehouden worden ten raadhuizc te Roermond op DINSDAG den 14 DECEMBER a. s., voorm. half elf. Iu deze zitting zullen moeten veisciijjnen de vrijwilligers voor de militie, de lotelmgen die vrijstelling verlangen wegens ziekelyke ge steldheid of gebreken, of gemis van do gevorderde lengte. Verder zal in die zitting uitspraak worden gedaan omtrent de lutelingen, die andere redenen ran vrijsieMing hebben ingediend. Venray, den 20 Nov. 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PH. ESSER. De Secretaris STOOT.

Peel en Maas | 1897 | | pagina 2