WRAAK, ZATERDAG 23 NOVEMBER 1895. ZESTIENDE JAARGANG. No. 47. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venrat franco por post voor liet buitenland afzonderlijke nummers 50 c. 05 c. 85 e. 6 c. Prijs der Advertentiën: Uitgever: A.. SASSEN. van 15 regels elke regel meer groote letters en vignetten naa Advertentiën, 3maal geplaatst, 30 e. 6 c. plaatsruimte, i'orden 2maal berekend Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. Advertentien of Ingezonden Stukken gelieve men 's Vrij dags vóór 2 uur 's middags te bezorgen aan het Bureau van »Peel en Maas" te Venray. Slot. En toch! Wie onzer durft met de hand op het hart verklaren nooit te hebben verkeerd in omstandigheden, dat hij wensclile iemand, die hem op grove wijze had benadeeld, dat te kunnen ^betaald zetten?" Wie heelt zich nooit klein gevoeld in zijn mach teloosheid, als hij van een sterkere een bejegening moest ondergaan, over welke het hem werkelijk een behoefte van het oogenblik was, zich te kun nen wreken? I)e vraag is niet, wat men wel zou gedaan hebben, als inderdaad en on verwacht de kans daartoe zich had aangeboden. "Waul, zijn in menig op zicht onze daden beneden het gehalte van de gevoelens die wij belijden, ook liet tegenovergestelde is waar, in stonden van hartstocht en opwinding denken en zeggen we niet zelden din gen, die we zeer stellig niet door on ze handelingen zouden bekrachtigen. Maardat de gedachte aan do behoefte van wedervergelding in ons kan op komen, ernstig gemeend of niet, wijst er op, »dat er nog veel heidensch in ons is, dat de oude geest niet door dien van het Christendom geheel is uitgedreven. Feuilleton. Een echte Amerikaansche streek. i. Een reis naar Amerika! Ik werd daartoe uitgenoodigd door een mijner vrienden een jong Amerikaan, dien ik in liet jaar 1SG3 te Jana bad laeron kennen, waar ik mij voor mijno studio ophield. Zwitserland en frank rijk bad ik al bezocht. Italië had ik ook niet overgeslagen ee« Duitsch s'.ident rnocht zich wel eenmaal zulk een buitengewone plei- zierreis veroorloven. Kortom ik bedacht mij niet lang; toen ik Hailelherg veertien dagen vóór het einde van hel lia'fjaar verliet, daarbij zes weken Paaschvacantie rekende, en dan nog veertien dagen er bij namhad ik bijhh, een vierendoels jaars don tijd zoo was zulk een reis nog de moeite waard. Ik pakte dus mijn boekje veel afscheidsbezoeken had ik niet to raikeii reisde naar Hamburg, ging aan boord van eon gereed liggende boot. en »na eon snelle reis van lien dagen en acht uren," slapte ik behouden aan wal, en werd door mijn vriend met do nzeusto hartelijkheid ontvangen. Voal te schirlyk voor ons beiden, en ook veel te spoedig voor mijn verlangen om het land en de menschen to leeren kennen, verliepen de weken mijn vriend wijdde bijna al zijn tijd aan mij, en honderden mijlen had den wij te samen te water en te land afgelegd. Helaas, liet einde der gulden vrijheidsdagen was voorby, nog slechts veertien dagen en mijn tijd was om. Op zekeren dag kwam mijn reisgenoot in mijn kamer, maar niet zoo opgei uimd als go- En, laten wij ook niet al te gun stig oot'deelen. Wraakoefeningen van allerlei aard hebben nog dagelijks en overal plaals. De minst nauwgezette in het betalen van hetgeen hij schul dig is toont zich soms heel ijvorig in het «betaald zetten" van een beleedi- ging, en niet verbijsterend groot is het getal dergenen die over hetgeen zij een krenking van hun eer of een benadeeling van hun belangen achten, kalm kunnen heenstappen. Laat het maar eens gebeuren, dat een persoon, van wien bekend is dat hij zich in ongunstigen zin over ons heeft uitge laten, onze voorspraak noodig heeft otn een betrekking te krijgen voor welke wij weten dat hij de vereischte bekwaamheden bezit, zullen we dan niet eerst vorderen dat hij zijne vroegere tekortkoming berouwvol ei- kent? Laat iemand, die door ijver zucht gedreven ons eenmaal in do wielen reed en daardoor een onder neming deed mislukken in welke wij gerekend hadden te zullen slagen, laat liem eens in hoi guvai vtukeenru dat hij zich zonder onze hulp niet uit een verlegenheid kan redden, zul lt»n we, indien we althans niet laag geuoeg zijn hem die hulp te weigeren, de edelmoedigheid hebben hem niet te doen gevoelen dat hij eigenlijk verdiend had aan zijn lot te worden overgelaten Laag genoeg. zeiden we. En voorzeker. Wraakueraing, niet slechts door iets lo doen dat verkeerd is maar ook door na te laten wat door de ongeschreven wet der humaniteit wordt bevolen, is een laagheid. liet woonlijk. Hij scheen ontstemd, zeer ontstemd en een donkere wolk bedekte zijn voorhoofd, »Wat scheelt er nan?" vroeg ik, zijn hand vattend. Hij schudde verdrietig liet, hoofd. -Een malle geschiedenis," zeide bij; "mijn vader is ernstig en op geheimzinnige wijze bedrogen," -Bodrogen!" zeide ik, «door wienf" Hij zag mij ernstig aan. «-Ja, als wij dal wisten 1" Ik keek vragend op. Hij leunde met de vuist op da tafel en staarde voor zich. -'t Is een leelijk geval, dat wij niet eens openlijk durven vervolgen, omdat wij andors de bedriegers waarschuwen. Ik weet, dal gjj er Hiet over spreken zult, luister du?: "Sedert acht dagen zijn er verscheidene wissels op onze bijkantoren in Elraira en Buffalo afgegeven, die niet van ons zijn uitge gaan. Wegens de bolangrijklieid dor sommon hebben onze agenten aldaar per telegram bij ons aangevraagd, of hot bedrag juist was. Evenmin als wij wissels hebben algegovoc, zijn die vragen per tolograru tot ons gekomen, maar toch hebben onze chefs telegrafisch ant woord ontvangen, dnl het bedrag juist was. en daarop hebben zij liet geld aan do houders dier aanwijzingen, dio het kwamen ontvangen, uitbetaald. Van ochtend ontvingen wij eon brief van onzen zaakwairnomcr te Bufinlo, wien het geval verdacht begint voor te komen en die om inlichtingen vraagt. Verder weten wij niets, maar de schade bedraagt 25,000 gulden. Ik schrikte er van. Dat was een echt Amerikaansche streek. -Wat denkt gij te doon?" vroeg ik. "Zou het niet raadzaam zijn er do politie kennis van te geven." Hij schudde het hoofd. is misbruik maken van overmacht. Mochten wij toch eé is wat meer bedenken, dat da ChriDelijke zede- wet, die spreekt van zegenen die ons vloeken, weldoen di ons haten, kolen vuurs stapelen op het hoofd onzer belagers, dat die wet niet eenvoudig iets is om er precken over te houden of aan te h co ren, om er étische beschouwingen over te schrijven of te lezen: maar dat zij is een levensrichtsnoer. Geen Christen is hij, wie zich wreekt, vie zelfs ooit de behoefte daaraan bij iich voelt op komen. Voorzeker, we z. n volkomen gerechtigd en ook verplicht, ons te beveiligen tegen slechte handelingen van anderenniemand mwg ons euvel duiden, dat we, alvorers de vriend schapshand te reiken aa; iemand die ons eenmaal onheusch t jegende, bij hem het besef trachten te wekken dat hij verkeerd deed, om een waar borg te hebben tegen herhaling: maar het mag van geen inv.oed zijn op onze handelingen. il_ Ons eïgbn gevóel va.. „.'.iuimiigticiü en verantwoordelijkheid verbet zich daartegen. Of brengen wij dat niet ten offer, wanneer wij ons van den weg van den plicht laten afleiden door hetgeen een ander gedaan heeft. En dan, dat begrip van eer, waar mede de zucht naar wraak zich als met een gestolen kleed tracht te dek ken. Onze eer kan immers niet af hankelijk zijn van hetgeen de eerste de beste goedvindt te zeggen of to doen? Zij staat of valt met eigen woord en daad. Beleedigingen treffen hem het minst "Dat zou alles bederven. Wij hebben hier peen door den Staat georganiseerde politie zooals bij u, tuaar onze poliuo is slechts eone stedelijke instelling, wier bevoegdheid niet verder gaat dan haar gebied. Eenheid van regeling ontbreekt geheel, en de onderlinge samenwerking der beambten laat veel ie wen schen over. Een politiebeambte van New Vork is op ecne andeic plaats met bevoegd zijn ambt uit le oefenen. Derhalve blijft ons niets anders over dau ons tot do bijzondere p-litie van Allan I'inkerton te wendenals w ij daar niets te weten komen is alles te vergeefs." i»Wi« is dat vroeg ik. -Iemand dia eon groot aantal knappe agenten m zyn dienst heeft, die door behen digheid en geslepenheid vergoeden wat hun aan openbaar gezag ontbreekt. Zij woten tot in het ongelooflyko .speren te ontdekken of misdaden uit te vorsclun en verkrijgen beter uitkomsten dan de best samengestelde politie. Zij worden dan ook zeer goed betaald." »l)us wilt gij dio instelling gaan opzoe ken -Dat zou in 't oog vallen. Ik heb er reeds met raijn vader over gesproken en ei' zijn maatregelen genuinen, dat er van avond een agent bij ons komt. 't Is waarschijnlijk, dat de ingang van ons huis bespied wordt, en heb binnentreden van een gewoon poluieagont zou de bedriegers waarschuwen. Daarom is lust mij zeer aangenaam dat ik met u in de laatste weken veel gereisd heb; er zal dus niets bevreemdends in zijn als ik weer op -Wilt gij dan zelf met den agent op reis gaan -Ongetwijfeld, en ik verzoek u dringend mij te willen vergezellen." Ik was natuurlijk terstond bereid, want ik voorspelde mij iets bijzonders en vei nioodde niot, dut ik een levenslang unudenk.cn aun die die zedelijk het hoogst staat. De ken merkende uitdrukking, dat hij er zich niets van aantrekt is zoo juist moge lijk. Wie wraak neemt, plaatst zich op het niveau van een mindere. In verhand hiermede vinden we, dat niets gemakkelijker is dan vergeven. Men beschouwt het algemeen als een prijsgeven van het recht van vergelding van een recht dus, dat niet bestaat. Het is eenvoudig het nalaten van iets, hetwelk in geen geval geoorloofd is. Onzuiver is de smaak van een iege lijk, die beweren durft, dat da wraak zoet is. Kieren. Het in de eieren (evenals in de tarwesoorlen, peulvruchten, groenten, in de melk en in het vleesch) voor komend eiwit is voor de voeding van menschen en dieren van het grootste, gewicht. Het ei bevat ongeveer 13 °/0 11 v«t„. en zwavel, derhalve de hoofdstoffen voor de. bloed vorming in ons lichaam. Voor zwakke en aan bloedarmoede lijdende menschen is het dan ook aanbevelenswaardig nu en dan 1 of 2 eieren te gebruiken. Het gemakkelijkst verteert men ze, wanneer men ze klopt in melk en water of suikerwater en dan con sumeert. Wil men de eieren niet rauw, dan doet mon 'l best ze half week te koken. Maar te veel gebruik van eieren kan gemakkelijk nadeelige gevolgen hebben. Voor men zich te reis zou bchoudon. Des avonds kwaai de goheime politieagent do beer Carpe, en werd in de kamer van den heer des huizes ontvangen, waar, behalve deze, mijn vriend en ik aanwezig waren. Hij was een klein, nietig manneije, met een paar grijze, bedaarde oogen, die, zooals ik later opmerkte, gewoonlijk een niets beteekenende of liever onverschillige uitdrukking hadden, maar die iiij hij het binnentreden op mij ge richt hield, zoo scherp alsof hij mij door en dooi en door wilde zien. Er werd hem een kop thee aangeboden, en mijn gastheer deelde hein do reden van de uilnoodiging medo. Ik verstond Engolsch genoeg om liet gesprek te kunnen volgen. Toen hy uiigesproken had, knikte de kleine man, dio bcdaaid geluisterd had, en zeide op luchligen toon -Zoo is '1, mijnheer ik weet het al." «Hoe gij wist riep de vader vol verbazing uit. De agent glimlachte even. -Waartoe zou ik dan zijn wat ik ben! Maar stel u gerust! Niemand anders weet van de zaak." -Maar, mijn hemel, hoe weet gy het?" -Genoeg dat ik het weet," was he; ant- wyltend antwoord. "Ik was er gisteren reeJs var. onderricht. Onze verbindingen strekken zich vor uit." "En wat raadt gij ons nu le doen?" "Korst eemge vragen mijnheer. Als gij naar Buffalo telegrapbeort. gebruikt gij voor uwe trina aliyd den draad No. 17 1" Do oude heer knikte. "En dat reeds sedert vier jaar?" »Ja." "I)at is neem mij niet kwalijk eenc onvoorzichtigheid. Gij hadt eens moeten veranderen." Het gesprok liep nog over eenige bijzaken, slapen legt moet men er geen gébruik van maken. De geschiktste tijd om eieren te genieten is de middag. Ean hangende Tuin. Om een zeer aardig tuintje in huis te hebben, neemt men een niet te dure spons, hoe grooter, hoe beter en legt die ecnigen tijd in lauw water, zoodat ze geheel opgezwollen is. Daarna drukt men de spons half uit en stopt aan alle kanton in de ver schillende gaatjes vele zaadjes van enkele koren-, klaver- en grassoorten, van tuinkers, van spinazio, van pos telein, in 't kort van planten, die vlug ontkiemen en liefst verschillend ge kleurde bladeren hebben. Dan plaatst men de spons op ecne vaas, in een schotel, of wel hangt die vooreen raam op, zoodat de jonge plantjes later da gelijks de zon kunnen begroeten. Besproeit men nu de spons iederen morgen aan alle kanten, dan zullen na verloop van eene week of een w einig langer de verschillende zaden reeds beginnen le ontkiemen. Door te letten op verschil van_.;.nnn en kleur der bla- üeren "hij tic te\ obruikèto z.tden. kar men er voor zorgen, dat het geheel een schoon elfcct maakt. Bloedstelping. De Russische dokter Paschkoff raadt het gebruik aan van pas verbrand lin nen of katoen, als een uitstekend mid del. het blooden der wonden snel te stolpen. De op de wonden gebrachte asch vormt met het bloed een dikke korst, waaronder de wond spoedig ge neest. Wijl dit steeds versch bereide middel volstrekt geen besmettelijke kie men bevat, voorkomt het elke ontste- en daarna stond de man op. "Ik denk, op zyn laatst, overmorgen weer hier te zijn. Intusscben verzoek ik u in deze znak niets te doen. Wij zullen er dun, nader ovor sprekon." Do agent boog en wij bicven alleen. Ik zag mijn vriend aan. De kleine man met zijno oogen zonder uitdrukking en zijne droge rauwer van spretten had mij volstrekt geen vertrouwen ingeboezemd. Om eene misschien gevaarlijke onderneming door te ze'ten scheen hy mij le fiauw toe. Ik kon met nalaten dozo bedenking te kennen te geven. Mijn vriend schudde het hoofd. "Eeh schijn, mijn waarde," zeide liy kortaf; »zyu oogen zijn scherper dan die van een arend, en in zijn klein lichaam heeft de man stalen zenuwen. Hij is een van de beste agenten, en als het hem niet gelukt het bedrog op 't s,oor te komen, kan niemand bet." Reeds dos middags van den derden dag kwam hij terug. II y hurt de boeken van het telegraafkantoor te New-York ingezien en de beambten scherp ondervraagd, maar niets kunnen ontdekken, dat tegen den regel was. Zyn gelaat leekonde don kwaden luim waarin hij verkeerde. «Hebt gij in do laatste vier jaar eene verande*ing in uw kantoor personeel gehad?" voeg hy, nadat hij zijn verslag had uitgo- broclit. "Ongoveor negen mnanden geleden heb ben wij. een bedicudo omslagen, omdat hy met stipt genoeg zijn plicht deed," gaf mijn vriend in plaats van zijn vader ten antwoord; anders is het personeel hetzelfde gebleven Carpe zag op, -Hebt gij later wat van dien man gehoord -Neen." Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1