Bliiteniand. floor '"bijna ioilercon gdkociit en inge slagen, zoen eel zelfs, dal als er eens een jaar kwam, waarin de vruchten- oogst tegenviel, men nog in voorraad had. De vraag is niet ongewettigd of 'l gebruiken van veel vruchten tegen woordig ook niet aan te raden zou zijn. Menige ziekte van de laatste tijden is •daaraau toe te schrijven, dat men het gebruik van vruchten achterwege laat. De praktische Amerikanen, die niet zooveel aardappelen eten als wij, eten eiken dag vruchten, van allo soort, op <le meest verschillende wijze toebereid en bijna bij eiken maaltijd. Vandaar dat Amerika zich bijzonder hoeft toe gelegd op vruchtenproductie, waardoor liet niet alleen in eigen behoefte kan voorzien, maar ook nog do wereldmarkt snet verscbe en geconserveerde vruchten bedient. Veldp. België 'Zondagmiddag had in België weder oen spoorwegongeluk plaats en wel op de lijn Parijs-Keulen niet ver van het station Tomse. De sneltrein ParijsKeu Ion had te 1 uur 20 het slation Temse verlaten, toen hij den twee sprong Mettet en Landen, drie waggons lo klasse en de achteiste goederenwagen uit de rails vlogen en door het afbreken der koppe lingen bezijden den weg neervielen. De trein had gelukkig nog geen groole snelheid on aan deze omstandigheid alleen is het ie danken, dat de reizigers met den schrik en «enige lichte blessuren vrijkwamen. De aangerichte schade is echter zeer groot, daar de ontspoorde rij tuigen geheel zijn vernield. Drie uren duurde liet, vooidai da weg weder vrij gemaakt was. Ka een oponthoud van drie kwartier konden de reizigers v«n den sneltrein de reis naar Kamen en Luik voortzetten in de twee wag gons, die niet ontspoord waren. Frankrijk "De nieuwe Fransche minister-president Bourgeois ontving Vrijdag avond de leden van het Groot Oosten, en het onderhoud was zeer hartelijk, zegt de -Soir", die er bijvoegt fjr-r «n— aO o!f P-onj/'ii» nunislpj'B iij metselaars zijn eu dal de hooge bezoekers zeer tevreden waren over de -beminnelijke ontvangst" en de levendige sympathie, door Bovrgeois voor do Fiansehe Vrijmetselarij betuigd. Terwijl dus de godsdienstige Congre gatiën met vernietiging worden bedreigd, kan de groote Vrijmeisclaais Congregatie op den steun, neen, op do -gehoorzaamheid" van hei ministerie staat maken. De regeering is slechts de uitvoerster van de hevelen der Loge. 't Is althans goed dat men 't weet. Dinsdag is Poincaré met 213 van de 222 stemmen tot vice-president der Fransche Ka mer gekozen. Kniest Carnot inet 192 vaa de 194 stemmen tot secretaris. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft te Ancenis op de lijn naar Orleans, eeu vrij ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Een vrachtrijder vervoerde op oen z. g. mal lejan een aantal populieren-stammen, toen bij het passeeren van den overweg der gemelde lijn plotseling «lo ketting, die de booinun vast hield doormidden brak. De spoorlijn werd door de boomon gelioel versperd en ofscliooiü mee uit alle macht arbeidde om de zware stammen van do rails te verwijderen, kwam men niet tijdig gereed, zoodat de sneltrein uit Augers derailleerde. Verscheidene waggons werden verbrijzeid eu een aantal personan bekwamen mi li of meer .ernstige kwetsuren. Duitsehland Keizer Wilhelm nam Donderdag te Berlijn aan de garde recruten dun eel af. Bij die ge legenheid heeft Z. M. in eene toespraak de mannen er op gewezen, dal zij liet als een eer moesten beschouwen lot hel leger en in het bijzonder tot du garde te belmoren. Voor alle dingen moesten zjj vertrouwen op God en zorg dragen voor de handhaving hunner eer. Trouw moesten zij wezon aan Keizer en Va derland. zoowel tegenover den buitéiilandschen als tegenover den biunenlandsclioti vijand. ,\.i -de toespraak volgde eer; Uticvoudig -hurrah" voor den Keizer. In Duitsehland zijn er 20,252.430 vrou wen en 25.405.634 mannen, dus bjjuo eon jmllioeu vrouweu meer. Valsehe munters. Te Berlijn is een werkplaats van vaischc munters ontdekt. J;ij de huiszoeking werden reeds een groot aantal uitstekend bewerk te twee marksiukken gevonden. De valsciie stukken waren nauwelijks van de echte te •onderscheiden. Eeu werkman. Kramer geheeten eu twee vrouwen werden gevungc Een Bismarck-monument. Sedert langen tijd was men druk in de weer om te Kiel een Bismarck toren op te richten, in de nabijheid van de oorlogsliaven en het Keizer-Wilhelm kanaal. Tijdens de Bismarck-fecstcn stond de stede lijke vertegenwoordiging een bedrag toe van 10000 mark, van particuliere zijde werd 20000 mark ontvangen, terwijl door andere iukom- s'oii het geheole bedrag kan worden geschat op 50000 mark. In do jongste zitting van het comité, het welk zieii mot de inzameling van gelden heeft belast, deed professor dr. A. ilanel liet voor stel, om geen Bisinarck-turen te bouwen, doch een standbeeld voor den eersten kan selier op te richten. Het comité heeft zich mot het voorstel vereenigd en waarschijnlijk zuilen liet stedelijk bestuur en de overige gevers wei hetzelfde doen. Italië Tengevolge der beide laatste aardbevingen heeft de koepel van t>int Pieter geleden. Er moeten herstellingswerken verricht wordon aan de glazen lantaarn en aan het voetstuk, waarop de groote bronzen bol rust, die het geiieele reuzongebouw bekroont. Het Pausschap van Z. H. Leo XIII. In de drukkerij van het Valicaan is ver schenen hot Pauselijk jaarboek voor 1S95. Hieruit blijkt, dat Leo XIII sedert zijn optre den als Paus, in de Kerk heeft, opgericht1 patriarchaat voor Oost-Indic, 29 aartsbis dommen, 85 bisdommen, 2 abdijen -nultius d hees cos", die rechtstreeks onder een paus staan, 53 vicariaten, 2 apostolische delegaties en 22 apostolische prefecturen. Te zanten be draagt dit 194 nieuwe titels, die bewijs geven van de zegenrijke uitbreiding der Knlhoheko hiërarchie over de wereld in 17 jaren. Cavalolti maakt zich weer gereed ton kamp tegen Crispi. Bacelli heeft :o Ferrara dat plan met woorden der diepste veronlwaatdiging bestreden. en de gezant Cnmbou'et toen welen, dat hij. indien één Fransch|iiIéFdoan gedood werd, liet hoofd van den ""i'*" Spanje In het nonnenklooster to Cordcjuela zijn drie dynaimeibommen ontplof:. Kiemand werd gewond. De daders zijn gearresteerd. Te Sabade] is eon bom gesprongen in het jongeuspensioimaat St. Jozef, waardoor tweo leerlingen ernstig gekwetst werden. Turkije liet donkere puilt aan den hemel dor alge- mecne Europeescbe politiek is de Armenische quaestie, of liever het Oostersche vraagstuk iu -»-V— -g^Vicel. -VV'ij ...J.. I•yjI dat de Oostersche crisis ernstig dreigt te wor den. Ernstig naar binnen, want in het Turk- sche rijk begint ecu algomeere ennos te ont staan, ernstig naar buiten, want de mogend heden rusten zich vastberadener dan ooit uit tot een tusschenkomsl. Overal, in Azië en in Europa, wordt van uit Konitanlinopel door de Armenische en Jong Turksche partij de fakkel van het oproer geslingerd; hier zijn het de Turken (ofKurden) dio Armeniërs vermoorden, ginds Armeniërs, die Mohamodanen aanvaller., hun moskeeën vernielen, hun winkels in brand steken, hun vrouwen en kinderen dnoden. Van alle kanton komen verontrustende tele grammen over een tusschenkornst dér mogend heden. Zelfs verneemt men dm lussciicn de Europcesciie kabinetten leeds onderhandelin gen worden gevoerd ten behoeve van een interventie der groote mogendheden in Turkije. Rusland zou dan bereid zijn Armenië to be zetion en Frankrijk zou hel daarin ondorsteu oen. Engeland zou verschillende havens aan de Aziatische kust bezetten. Duitsehland en Oostenrijk nemen lot dusver een afwachtende houding aan. maar gunstig voor den Sultan zijn ook zij juist niet gestemd. Het laatste bericht meldt, dat Italië iu volkomen overeen stemming is met Euyeland. De Dalisansclie vloot is gereed om de Engelsche vloot te vol gen, overal waar het belang van don vrede dat noodig maakt. Het binnentrekken der Russen in Turksch- Armenië meldt men uit Weenen, zal niet lang op zich laten wachten, wannéér de jobstijdingen niet ophouden en zelfs zonder dat Rusland eerst de toestemming van liet overige Europa zal vragen. Tevens zou echter onwiddelijk na of gelijktijdig met den intocht der Russen iu Armenië eeu Europeescbe conferentie plpats liehbun, waarop de duur der Russische bezet ting en haar uitgestrektheid zouden wolden vastgesteld. Een eigenlijk Armenië met bepaalde grenzen bestaat met, en het zou kunnen gebeuren, dat de Russische bezetting zich zelfs uitstrekte lot aan de Perzische Golf, met de bewering, dat ook Bagdad en Bassorah als Armenische ste den moesten worden beschouwd; Een Euro pt-eschè conferentie zal daarom eerst bepalen, waar Armenië begmt en waar het ophoudt. I):t alles wijst er op dat men Armenië wansclit los te maken van het Turksche Rijk op dezelfde wijze als dit voor 20 jaren is geschied met Bulgarije cn Bosnië. Het weinige nieuws dat le Xonsiantinopel uit Klein-Azië ontvangen wordt is eenvoudig verschrikkelijk. Te Diarbekr alleen moeten vijfduizend menscheu vermoord zijn. De Fransche consul telegrafeerde dat hij eu andere Fransche onderdanen in gevaar* verkeerden, Syrië overgeslagen, althans uit Damascus komen berichten vi een opstand onder de Drusen. Anrrika Uit Detroit wordjgonield, dat Maandag morgen om 9 uur c)i lievige étoomkétalont- ploffing aldaar heeft [laats gehad, tengevolge waarvan een groet geouw, waar een dagblad werd gedrukt instel*, e. liet personeel der drukkerij bleef onJloerd, doch een groot aantal 'andere persffiio, die in het gebouw werkzaam waren, yornamelijk vrouwen en meisj'.s, werden ondeido puiahoopen begraven Door de ontplofliogiplf, werden 15 personen gewond, die eenigen .id later werden gevon den en naar het hospital vervoerd. Het door zoeken der pumhoobn ging met de grootste moeite gepaard, daa de rume in brand ge raakte. Benige urn na do om piaffing waren reeds 12 lijken le v« schijn gebracht, terwijl er nog 29 porsonei vermist werden. Men vreest dat allen, die og onder de puinhoopen liggen, bezweken zij Ncd rlnnd. YEN KA yTk, November 1805. LIJST van brïevej geadresseerd aan onbe kende personen gem ende dc 2e helft der maand Oct. 1895. jn welke op schrifte lijke aanvrage aam len Directeur van hot Postkantoor te Yenisy kunnen wordon gere clameerd. DiiUchland. G. Peters, Muhllinusen. Z. D. H, Mg F. A. II. Boermans, Bisschop van Roermnd, heeft, benoemd tot pastoor te Meliekj'lcn WelEerw. lieer J. Janssen, thans pastest- to Geijsteren. Alleen voor rekiniiig der gemconto wor den 28 ingezetenen (vin Venlo in krankzimii- gengestichten verpleegd. Tc Arcen bij'de Duitsche gronzen zijn aangehouden tweoj vrachtwagens, beladen ieder mei 800 kilo suuer, welke door de rijks ambtenaren zijn benllerd. Te Weert vintt men op elke 125 inwo ners een slachter. De sergeant-i irifantoi ie te Maastr te Roei mond aan d( - Dé ioKClLAV heeft nabij Weert zijn 25sie ree ge-si.oten. I)cor de politie to Maastricht is gearres teerd zekere bur«n d. 1. M., (Belg), laatstelijk aldaar woonachtig. Zijne uitlevering wordt door de Bolgisclie regeering gevraagd, als zyude hij verdacht vin diefstal. ajoor J., van liet 2e reg. dit. is op last der justitie militaire autoriteit gegeven, als verdmbt van betrokken te zijn de zaak van den Pruisischeu deserteur die met valsehe panieifen als soldaat naar Oost- Indië is vertrokken. Voor die zaal. waren reeds tweo personen, de gemeentosocéitaris van S walmen en oen rempkicantonbaaaangehouden. Zondagavdid heeft te Roermond op de spoorlijn der Gpnd Central Beige, een vree sclijk ongeluk (laats gehad. Door eeu baan wachter vi orden op de hoogte van de fabriek Stern <fc Co. verschillende hchaamsdealen ge vonden van een meiisch. Bij nader onderzoek bleek, dat do ,'Tjarige slagersknecht P. E. aldaar vermuedtlijk door den trein van 5.32, die uit Roermond vertrok, overreden word. Verschillende lichnamsdeelon weiden 'san- teren daags luscclnjn du rails te Meliek-Her- kenboscli gevonden. Zondag namiddag omstreeks i.alf vier ontspoorde nabij den wissel aan liet station le Weeit een van Antv erpen komende goe derentrein. Niettegenstaande/ den geweldigen schok heeft net dienstdoend personeel zich nog bijtijds weten te redden, zoodal er Goddank geen persoonlijke ongelukken te betreuren zijn. D9 materieele schade daarentegen is zeer aanzien lijk. Een tiental wapens worden weggeslingerd en totaal verbrijzeld, liet goederenverkeer was natuurlijk gestremd do reizigers echter konden hun weg vervolgen, door nabij de plaats des onhoils in gereedstaande treinen over te sloppen. Door spoedige en krachtige hulp is men er in geslaagd, do baan teguu 3 uur Maandaguamiddag weder vrij te krijgen Oorzaak nog onbekend. Op hst kasteel Watersleijde, bij Sittmd, zal in het einde dezor maand door Duitsche Fraiiciskaiien een collegium seraphicura go opend worden. Dit college was vroeger te S.gmaringcn in liohenzoüern gevestigd, doch werd aldaar door de regeeriug opgeheven. Voor de inrichting, die uit drie klassen zal beslaan, zijn reeds 25 leoilingen ingeschreven. Do Staatsspoorweg-Maatschappij z.al overgaan tot do intrekking van vrij vervoer ten behoeve van de Rijksambtenaren en be ambten, tenzij doze iu aeüemn dienst zijn. De 'lichting der nationale militie van 1896 bedraagt 11000 man. waarvan GOO man voor den dienst ter zee bestemd worden. Voor elke provincie bedraagt het aandeel: Noord-Brabant 1252, Gelderland 1292, Zuid- Holland 2229. Noord-Holland 1932, Zeeland 507, Utrecht 513. Friesland 862, Overijssel 7 17, Groningen 70U, Drente 320 en Limburg 616. Hel aantal ongelukken te Relenaveen is weder met een rermceiderd. De timmerman J. Daniels, oud 35 jaren, wonende te Bterick, werkzaam aan de turfslrcoisolfabnek «De Transporteur" van de Maal schappij Griendts- veon, had bij het ophijsehen van balken liet ongeluk eeu dier balken legen het lichaam te krijgen,'tengevolge waarvan hij liet evenwicht verloor cn van eclie hoogte van 4 a 5 meter naar beneden viel op ecu sieenon vloer. Hoe wel niet verwond, schijnt hij toch iuwendig te zijn gekneusd. Daar Danifils niet in staat was, zijne werkzaamheden te verrichten, is hij naar zijne woonplaats voltrokken, om onder geneeskundige behandeling te worden gesteld, Maandagavond circa elf ure brak te Gestel, bij Eindhoven ee:i felle brand uit in de sigarenfabriek van J. Ulens. Gebrek aan water maakte het blusschen moeielïjk, zoodat dan ook len een ure do geheele fabriek was uitgebrand. Ta Helmond ia do zoon van een bemid deld ingezetene'na de dit jaar gehouden loting voor do nationale militie tot de ontdekking gekomen, dat hij verzuimd had zich het vorig jaar voor de nationale militie aan te geven. Hij is reeds eenmaal voor Gedeputeerde Staten moeten verschijnen. Men is nieuwsgierig naar den afloop van dit zaakje. Een merkwaardige hoed! Iemand te Ililvarenbeek is in het bezit van eon hoed, dio al 13 maal bij een huwelijk dienst heeft gedaan en 16 maal hij oen begra fenis. Bij do viering van het 25jarig kronings feest van wijlen Z. M. Koning Willem III schitterde hij in den optocht. Dagen, data en jaartallen zijn in den hoed te lezen. Nog altijd is deze merkwaardige hooge hoed voor do dorpelingen gratis ter leen f De ruim 420 hectaren heidegrond te Gemept, deel uitmakende van de Deel, welke Donderdag ten overstaan van notaris Van Kemenadc aldaar verkocht werden, zijn in massa gegund aan den directeur der Ned. Heidemaatschappij, ten behoeve van den heer A. Ledeboer te Enschedé voor f9255. De veiling in afzonderlijke kavels kon slechts 12 dier koopsom opbrengen. Veesmokkelarij op groole schaal Indien de Beigmcne niiinsitu «.in* wist, hoeveel vee dagelijks België wordt bin nengesmokkeld. hij zou ni«t langer aarzelen de Belgische grenzen voor onzen gezonden veestapel te openen. Dag op dag kan men langs Rozendaal transporten van 10 tot 20 stuks over de grenzen zien brengen, waarvan geen cent iu Belgte's schatkist komt. Onze berichtgever zegt zich niet aan overdrijving schuldig te maken, wanneer hij de waarde van hot in de jongste vceiiien dagen gesmokkelde vee op ruim f 30.000 schat. Hoe het mogelijk is, met koppels van 10 tot 20 stuks best vee ongehinderd in België to komen, zal ook voor velen een raadsel zijn. Wel wordt Joor de eigenlijke invoerders, die zich echter buiten schot houden aan de drijvers van f25 tot f50 per beest uitbetaald, doch waar zitten de kom- miezen Hbl. Zekero -Jack the Ripper" hccfl aan de redactie der -Nieuwe Bredasche Cl." bekend gemaakt, dat Lij op St. Nicolaasavond eene slachting zal aanrichten ouder de Ginnokeiischo dames. Nicl minder dan 2 vrouwen en 3 meisjes zal hij vermoorden. Het bericht wordt opgenomen als een lafl'o en hoogst ongepaste aardigheid. De varkens zijn haast geen geld meer waard In Noord Brabant worden de vette varkens ad 30 cl. per kilo (schoon aan den haak) van de hand gedaan; voor prima qualiteic wordt by uitzondering nog wel eens 40 ets. per kilo besteed, maar dan mede is dan ook het toppunt bereikt. Aangezien de voorraad dezer dieren nog zeer aanzienlijk is, verwacht men nog lagere noteering. Vee uitvoer naar België I Naar wij vernemen, ondervindt de open stelling der Belgische grenzen eenigo vertra ging. tengevolge der voorbereiding vau voor zorgsmaatregelen. De openstelling is niet le voiwachten voor de eerste helft van December. N, L. W. Het echtpaar A., wonende in de Eerslo Walst raat tc Nijmegen, schynt niet iu de bo^ e harmenie to leven. Zaterdagavond kregen beiden weder twist. De man beet zijn vrouw eea gedeelte van haren duim, terwijl doxc in «cn aanval van svoede haren man zoodanig verwondde, dat hceU.unJigo hulp moest wor den ingeroepen, die door dr. Nicolai werd verleend. Op diens lust werd do zwaar ge havende echtgenoot na verbonden te zijn, naar het R. C. Ziekenhuis overgebracht. Door den heer B. v. d. II. met nog 4 andore schutters zijn in 3 dagen 285 hazen geschoten onder Middelharnis eu Sommclsdyk Veiligheid in ile hoofdstad'! Op de S'roomaikt ti Amsterdam is Dinsdag avond een Ilaliannsch heer, deftig gekleed, aangevallen door twee mannen, die hem van zijn portcmonaie on zijn horloge beroofden. Ten slotte werd de aaugevallene duchtig afge ranseld. Een kind van 3 jaar te Amsterdam lieeft tengevolge van liet spelen met lucifers zoo ernstige brandwonden bekomen, dat het in het Binnen-Gaslhuis aan de gevolgeo is over leden. Woensdag viel in de Koningstraat le Amsterdam een mail, di« in een dakgoot werk zaam was, naar beneden en kwam op een groentenkai' terecht. De ongelukkige overleed na ecnige oogenblikkon. Te Amsterdam violen Zaterdag 2 met selaars door het uitglippen van den steiger van een in aanbouw zijnd perceel op de Bilder- dijkkade. l)o een werd voor dood naar zyn huis gebrachtden ander transporteerde men zwaar gewond naar het gasthuis. Vechtpartij tusschon politie en militairen, Zondagnacht hebben op de Ivapelsbrug te 's Gravcnhage cavaleristen tegen de politic lievig gevochten. De agenten bekwaraeu ver wondingen en hunne halmen werden door sabelhouwen vernield. (Vechtende vrouwen! Bij ecno vechtpartij, die in do Zwaansteeg le Utrecht tusschen tweo daar wonende vrou wen plaats had, maakte een barer zich zoo boos, dat zij haar tegenpnrty eerst met een klomp een gat ui het hoofd sloeg en haar daarna een eiumer kokond water over liet lijf gooide. De verwonde, die bovendien een aantal brandwonden aan het bovenlijf had bekomen, begaf zich huilende van pijn, naar het naast- bijgolegun politiebureau, waar een pohlie- doktei' haar do eerste hulp verleende. Tegen de daderes is proces-verbaal opgemaakt. Bloedvergiftiging! Te Dantumawoude hoerscht onder hel vee van Bottoma liet miltvuur. Do zoou van dezen Bottema, dio vaak mol het zieke vee in aanra king kwam, deed daarbij bloedvergiftiging op met het treurig gevolg, dal hij na een kortstondig lijden overleed. Te Veenendaal heeft zich een geval van bloedvergiftiging voorgedaan mot doodelyken afloop. Zekere G. r. D. bad zich in den vinger gesneden on om liet blooden tegen to gaan een tabakspapiertje op do wond gelegd. De arm zwol op eu koi ten tijd daarna was du man een lyk. Te Stoenwijk was een bejaard vrouwtje -•I- knar. sloetjn slaap-.gevallj»»" -Ttr-rewrw. ming bad zij een stoot mol vuur onder de voe len genomen. Toen men eenigen tijd later haar woning binnenkwam, vond men haar dood in dun stoel zitten. Zij was gestikt. Te Barneveld is iiet 2j irig kind van de wed. Van der Kaats, terwijl de moeder even afwezig was, iu een tobbe water geraakt en daarin verdronken. De veekuoper Tjecrd Do Vries van Langezwang was Zaterdag met zijne beido zoons, Jelle en Jacob, veehouders, op do grooto veemarkt te Hoerenvoen, om zaken te doen. Toen het drietal met de tram zich huiswaarts begaf, werd do woordenwisseling, die reeds te Ileerenveen had plaats gehad, voortgozet en ging men tot handtastelijkheden over. Do vader haalde een groot dolkmes te voor schijn en bracht hiermee zijn zoon Jacob een steek ia de borst toe, terwijl hij Jelle een snede mot hot mes dwars over de hand gaf. Do wonden zijn heel ernstig, doch niet levens gevaarlijk. Do politie heeft legen den vader, die bij do justitie geen onbekende is, proces-verbaal opgemaakt. Weervoorspelling. Volgens Falb's weervoorspellingen hebben wij tot omstreeks 23 November afwisselend zware regens en doorgaand zacht weder te wachten. Na don 20en wat sneeuw en koude. In flo eerste helft van December véél storm wind uit het Zuid-Westen en do laatste dagen van het jaar zullen zeer vochtig cn buitenge woon zacht wezen. Voor Januari is er weinig kans up vorst of droge winterkoude. Burgerlijke Stand. VENRAY Van don 9 tot den 1G November 1895. Geboorten. Jacomina Maria Siehors. Wilhelmus Franciscus Hendriks. Sibilla Wilhelniin* van Kessel. Huwelijken. Gerardns Ulihertus do Ponti onderwijzer oud 27 jaien er. Maria Cathanna Schalorió oud 28 jaren beiden wonende le Vcuray. Sterfgevallen. Franciscus van Dijck ongehuwd SO jaren. Anna Cathanna van Enckevort 80 jaren weduwe van Gerard Verheycn. Anna Mar- garuta Cornelia Francken dienstmeid oud 23 jaren. Franrisca Veulings oud 75 jaren weduwe van Willem Hormons,

Peel en Maas | 1895 | | pagina 2