we AA Kt ZATERDAG IG NOVEMBER 1895. 1r-r- ZESTTENDE .1 VARGANG. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vkxuay franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers 50 c. 05 c. 85 e. dvsrtontiea of Ingezonden Stukken gelieve men 1s Vrij- adags vóór 2 uur 's middags ts bezorgen aan bet Bureau van «Peel en Maas"' te X enray. Zij is zoet, nietwaar? D« geslachten tier menschen, die elkander als de golven des oceaans opvolgden op dit benedenrond, hebben het nagezegd: do wraak is zoet. Welk een voldoening, als wij een vijand hebben gebracht in een toestand, die hem in meerdere of mindere mate afhankelijk doet worden van onze vergevingsgezindheid! Hoe heerlijk, hem eens recht diep te doen gevoelen hoe dwaas het van hem was, ons te bejegenen gelijk hij gedaan heeft, onze eigenliefde niet te ontzien, onzen toorn te minachten. Dat gevoel moet wel iets natuurlijks zijn, immers, men ontmoet liet in Wc .tjden A menschen samenwoonden of nog bijeen zijn. Het werd gewettigd door de voorschriften van den godsdienst, liet maakte den grondslag uit van de rechtsbeginselen. Een ongewroken bo- leedigiug drukte den stempet der eerloosheid op liet voorhoofd van den man, die haar had ondergaaneen misdaad bleef ten hemel schreien, zoolang do bedrijver haar niet had geboet en do w re kenden arm der ge rechtigheid zich nog uitstrekte in de Feuilleton. Oe broek van den Brigadier. De brigadier was een man van ondervinding de bewegingen van den hond trokken zijn aandacht, en hij steeg af. Faro -hield hem in de gaten," zoonis men dat zegt *ao do kat en de muis. Camnréon zoo heette do brigadier wentelde den steen om, cn ontdekte on danks de reods ingevallen duisternis, het glinsteren van een zilveren mum stuk op de zwarte aarde. Bravol... bromde Faro en schoot vooruit; doch de brigadier was hum voor én greep het vij:'-n iiics.siu:;. «Wel, verduiveld i" riep hij uit. -wat zou dat belcckcnun Zou daar een geheim achter zitten Is'a een oogonblik te hebben nagedacht, stak bij liet gold zorgvuldig in don zak van zijn paii.alou en steeg weer op. Vervolgens, daar het hoo lunger zoo don kerder werd, gaf hij zijn paard 'U sporen cn reed in galop, door zijn ondergeschikte ge volgd, naar Saint Aiaxiu.iu. Faro stond in gepeins verzonken, overbluft als hij waarschijnlijk was door do oukiesche handelwijze van den brigadier; spoedig echter kwam eok hij tot oen besluit on zotte iu vollen ren do gendarmen na. Zoo onder hot ryde» voi'Sloutto zich de ondergeschikte te vragen -Zoudt gij denken, brigadier, dat het geldstuk...." -Een overtuigend bewijsstuk is."' viel Carnarvon hem dadelijk in de rede, tegelijker tijd den ondervrager met eene indrukwekkende beweging der hand het stilzwijgen opleggende, -op de plaats waar ik hei vond is de slager Beausset vermoord on uitgeschud... ik ben hol spoor van do miaUdig bijster geraak'.,,. ruimte, zoekende naar het offer. In de zeden der oude volken nam do wraak een geduchte en voorname plaats in. De formule: Oog om oog en land om land, die in de Mozaïsche voorschriften voorkomt, werd, zij het ook in andere bewoordingen, overal verkondigd en immer toegepast. Niet rustig mocht hij het hoofd nederleg- gen, wiens aanverwant in den strijd den dood had gevonden, vóór het vergoten bloed met woeker was te ruggehaald een lafaard heette hij, die een oogenblik vertraagde liet spoor des v ij an (Is te volgen, totdat hij hem het leven had benomen. En toen bij eenigo verhooging van liet peil der beschaving, de maatschappelijke orde zich begon to verzetten tegen do persoonlij ka wraaknemingen, en er een macht werd gevord, die het op sporen en bestrallen van boosdoeners zich tot taak stelde, bleef de recht spraak haar wraak-oefenend karakter behoudende eischer vroeg voldoe ning voor de krenking vau zijn ge schonden eer, er. in de meeste ge- vciirvn A siccnis iiGT"öroeü des be leed igers den vuurgloed blusschon, die de ziel verteerde van don man, wion onrecht was gedaan. In den oorlog werd het »wee den overwon nene!" met volle gestrengheid toege past; op het slagveld word geen kwartier gegeven, evenmin gevraagd, en wie zwichten moest voor de over macht, had alles verloren. Ilij hield op een persoon te zijn. zijn leven stond geheel ter beschikking van den overwinnaar, tegenover wicn en doch U-gelijk met dit stomme geldstuk zal ik aan don kapitein een schriftelijk rapport.over handigen, waarin mijno vermoedens en ga- dachten duidelijk zullen zijn." -Vidocq!" dacht de ondergeschikte, dio verder (en opzichte van hot corpus liolicii een eerbiedig stilzwijgen iu acht nam. Faro was hen reeds op de liielon. -Do hond volgt oiis," zeide de gendarme eon oogenblik later. -Des te beter," antwoordde do brigadier, -een bewijs te meer in mijn verslag aan den kapitein. To Saint Muximin aangekomen, worden do paarden op stal gebracht en gingen do beide dionaren der heilige Hermandad hot avondeten nuttigen in do eetzaal van de kazerne der g-.-ndarmeno. Faro was niet achter do hielen dor bug-diers weg to slaan. Hij mocht dau ook medtj in de eetzaal en kreeg een uitstekend maal. Nooit nog had Camnrcon zulk een lief aan halig dier ontmoet; hoe belangstellend voigde bel i o minste zijner bewegingen, ja zelfs was dio belangstelling cn vertrouwelijk neemt vocnal do kers verscho kennismaking in aan merking zoo groot, da: Faro familiaar zijn neus in de broekzakken van don fameust» brigadier duifdc steken. Na het eindige» van hel avondeten ging een ieder naar zijno slaapkamer; C.imaióon go volgd door Faro. Wij zullen do aanstalten tot do nachtrust, die da brigadier zich voorstelde te genieten, stilzwijgend voorbijgaan, doch alleen opmar- kon, dat vooral die bezigheden in looge mate de belangstelling (rokken van den hond. Niet oonigszins tor zij dé gewenden kop, ontging zijn scherpen blik niets. Caraaréon schepte hoe langer zoo moer behagen in dio zeldzame golicehtheid aan zijn persoon; docli zijue ver bazing steeg ten top, tegelijkertijd, belaas I mei liet verdwijnen zijnor illusiën. Nauwelijks had hij nl. zijn broek over den No. 4G. r: Xj, vA. SAj-SEN. Deze Courant verschil! t iederen Zaterdag. Prijs der A.dvertentiën: ▼an 15 regels 30 c. elke regel meer 6 c. groote lettors en vignetion naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden Smaal berekend. Hint van verno Ijfét recht van icht behouden, óicer, maar een niets! zijn over hel us gewijzigde liet Christen dat was wel het U dering, hij zelf wraakneming niet Ilij was geen man slaaf, een din; In den nieuweren ccn en ander eer. denkbeelden gevorm dom heeft over do w ifc van den talion. de wet der wedervci elding, den staf gebroken, cn deze niet zonder invloed zeden. Niet zelden i gesproken, dat de ii Christelijken geest uiterst gering is, eigenlijk niet bij n een bepaalde richt Het duidelijkste be juistheid dier bewei de verzachte vorme begrip van wraak Maar ook voor de zegepraal van liet zeer onvolkomen eroordeeling is •eoleven op onze do meening uit- rerking van den de maatschappij - dat die geest chic is, haar in te hervormen, ijs voor de on- yinden we in tol welke het teruggebracht, stelling, dat de yhristendom nog dal het nog eon onmetelijk IcrrXei te veroveren |.._"-fr. vir-'Fv v- boven alle tegenspraak verheven feit, dat het woord, waarmede wij deze beschouwing aanvingen, nog voor verreweg de moesten pnzer onomstoo- telijk vaststaat. Zien we, wal er v;n is. In het afgetrokken} zijn alle men schen, dio niet benelen het gemid delde peil van moreijo ontwikkeling staan, hot hierover eens, dat wraak zucht een ondeugd isaDat is ten minste reeds een belati; rijke vooruit- rug van een sioel gehange of Faro sprong V'iui uit, had hel kleedingstul met oen onkelen lap in don bek. cn sprong i wilde vaart niet zijn buit zoo ncijos door h t papier, dat een glasruit verving, alsof hij -.ijno opleiding in een paardenspel had genoten Het zou ons niet mogeli. t zijn de ontstel tenis en verontwaardiging uil Cumaiéon te beschrijven. Op zijn alanu reten snelden do in de nabijheid logeerende gt.ndarmen loe, en de brigadier verhaalde, gekleed in do half cffimcele tenue door Lucpli aanschouwelijk gemaakt, ziju ongeval. Do donkere stralen van Saint Mnxirain werden onmiddelyk in elkeiriclitiug doorkruist tol grooteu scluik natuurlijk van de inwoners doch zonder iets hoegenaamd van Faro to ontdekken. -Gendarmen begeeft u ter i us'.e," zeide Caraaréon ten JaatsLe wijsgeerig, -du hond is een oplichter... morgen co genoelo ufdeelmg opgezeten oiu zijn moestir te zoeken dio naiuurlyk nog grooter oplitlilur is." Op dat bevel gingen de manschappen weer slapen. Terwijl dat alle» voorviel, ronde Faro van Saint M xiuiin naar Trets. Six'.e Choua werd net te laat en het wachten moede, hy nam juist afscheid van M. F. êderio, die zich zooi' ongui ust bigon lu maken over bet onbegrijpelijk lang uitblijvon van Faro, toen laiUS:genoemde plotseling kwam opdagen en ieis donkers voor de vouten zyns moestors legde. - Wat is dat nu riep Six'e Choua mi. -Wij zul en zien," antwoordde M. F ré dóric. Men ging naar binnen, en herkende in hot donkeio voorwerp de pijp van een pantalon M. Fióderic stelde dadelijk een onderzoek in on vond in den zak van hel licurig overblijfsel der beenkleeding; liet geldstuk. - Wel? Wat zegt ge nu buurman?" -Wat of ik zeg? och... ik zeg." mil - woo.die Eixte Choua, do lippen voor ui'.sto sans- De ovcrwonneüng in den krijg wordt bij beschaafde oorlogvoerenden, welk een contradictie legt et- eigenlijk in die twee woorden! met ontferming behandeld, zoo noodig verpleegd en als vrij man naar huis gezonden, zoodra de vrede is gesloten. In de rechtspleging is liet idéé van wraakoefening naar het kleinst mo gelijke hoekje teruggedrongen, ondanks het geroep der ruwe menigte, die nog altijd zekere neiging heeft om het bloed des misdadigers op te eischen; thans golden twee beginselen, de be veiliging der maatschappij en de zede lijke verbetering van don ongelukkige, die zich aan da wet vergrepen heeft, maar het verouderde idee van be vrediging van het geschonden rechts gevoel" een andere uitdrukking voor: voldoening aan de volkswraak", is geheel op don achlergrond geraakt. Slot volgt. iLamerpfanren. Niet alleen versieren kamerplanten het woonvertrek cn maken dit gezel lig en behagelijk, maar ze doen ook nul, omdat ze de lucht verbeteren cn daardoor bevorderlijk zijn voor de gezondheid der bewoners. Door proeven heelt men bevonde?i dat een blad van gemiddelde grootte dagelijks gemiddeld I2 gram water uitdampt. Voor oen enkele plant van middelbare grootte, bedraagt dit dus kende en schamper lachende, -dat liet al heel toevallig is wanneer in oun oude broek een vijf-fr aii.ssi uk {.'wonden wordt, dat onder een steen aan den weg is gel'gd; waarlijk, dat is wol een bloot toevalenfin..wol te i usten." Sixte-Choua begaf zich op weg naar huis, loen M. Fréderic zich voor hot hoofd slaande plotseling uitriep: -Uli! mijn God wat een ongeluk!" Wal is er gebeurd riep Sixte Choua. - Wal or gebeurd is? oh? ik vrees bet ergste," was bot antwoord. -Ik heb Faro oen vijf f.iaiicssluk laten zien, niet. waar. Welnu, hy schijnt mij verkeerd begrepen te hebben, omdat ik waarschijnlijk onduidelijk, bon ge weest; liij verkeerde s'.eilig in net denkbeeld, dat in van hem eischic om mij meer dei gelyke lo bezorgen, en do ongelukkige,.." -We uT -Oh! 't is verschrikkelijk.! F»ro hoeft iemand op zijn weg ontmoet, aangevallen, vcrseiiourJ wellicht, cm my een stuü gold te brengen dat het mijne met is. Alle heiligen, wal ccn ongeluk -Ailons. aalmte F: ie: ie, krlmte, blyf bedaard, waar is d..t stak broes, laten ay hot eens bekijken." De bcido buren hiel leu nu eene nauwkeurige inspectie over hel stuk laken, en hel dun;de niet lang, of liet werd hurkend ais een gedeelte var. een bi igadiersbruek, -Ken brigadier, non brigadier vermoord! -Fuio! Fuiol welk ongeluk brengt ge over ons," j.unmcnlo M. Frode.ic. Sixtc Clioua wrildt» zijn bum man in zooda nige» opgewonden toestand mot alleen laten en de beide vrienden brachten oen veisciirik- kelijkeu nf.cht door. Faro, die telkens zyn naam boorde, en niet begreep waarom hij on ophoudelijk moest gestoord worden in do rust waarop hij na getrouwe pliclitsbeiracliling aanspraak meende te mogen maken, liep knorrig Laar de schuur, dekte zich toe met reeds niet minder dan 50 gram. liet groote watergehalte der lucht vooral maakt een uitstapje in bosschen zoo aangenaam. In de groote steden geeft men veel te weinig acht op den aanplant van boornen, het onderhoud van tuinen, enz. Daarom is ook cle lucht, die van de straat de huizen binnenkomt, dikwijls zoo droog. Om nu die droge lucht in de woon vertrekken to verbeteren, hebben wij een uitstekend middel in de bladplan ten als palmen, aspidistra's, philo- dendrons, anlliuria's dracaena's, enz. Do uitwaseming dezer planten, is bij zonder groot. Behalve het water, dat de planten door de bladereu verdam pen, geven ook de potten nog water damp af aan de omringende lucht. De weldadige invloed die do plan ten door de verdamping van het water op onze gezondheid uitoefenen, wordt nog grootor doordat de bladeren ouder inwerking van het zonlicht, zuurstof aau ue kamerlucht afgeven. Eet Vroehtpn - Voor dat de aardappel een algemeen voedsel was, en de menschen zich be halve met vleesch en brood, hooidza- 'kelijk moesten voeden met erwten, boonen, gort, enz., dus meer of minder zwaar lo verteren kost moesten gebrui ken, werden er vrij wal meer vruchten gegeten dan tegenwoordig, nu vruchten ais 't ware, eon weelde-ariikel zijn ge worden, De handel in vruchten was voorkeeu vrij wat belangrijker dan thans, en gedroogde vruchten werden zijn staart en zijn onschuld cn sliep den slaap des rechtvaaidiLcu. Hij het aanbn.'keu van den dag begareu zich M. FiéJeric eu Sixte-Choua, besloten om hei gevaar le gemout ie gaan, regelrecht naar het hoofd bureau der brigadiers. Doch halverwege Suuil-Maximio, en wel op du plaats zei se waar AI. Fréderic die, zou- als hy dacht iruurig nfgeloopeo, proef tuut zijn hond nam, ontwaarden zij een geheule arJee- ling hngadiera. Furo ylue de oude kennissen wéér ie gemout on Camaróun herkende Jioiu dadelijk. Met twee gewéldige sprpngeu was de brigadier naast Al. F'iéderio. -Is dat uw hond?" -Om u te dienen, brigadier." -Ku waar is ruyn broek?" -i'il vous plait, brigadier." Dit zeggende haalde Al. Fiéderic met don verschuldigduii eeibicd een la,J.- laken uit den zak. -Aha! eindelijk, zyt gij ue myneB, moor denaars van den slager Deausseil" iiup Oa- niarcou In om loerend. Kn aisiijgende g:ng hij over tot het vuoiloo,ig oiideiv.ook. Dit leidde evenwel ai zeul sp edig lot bui tengewoon bevredigende uukoiuslen, en ten laaisie t l een diner hy Al. Flétiurjc, waaraan besciiuldigdcn en besc. unligeis reclit gunoeg- lyk voicunigd wuren. Do broek werd imm vergoed. -Wat een juweel van een hond 1" zeido Camaréoii gedung. -Wel, .Sixte, wat zegt gij nu wel, heb ik te veel van hem gezegd vioeg Al. Fié deric. terwfjl bij Faro een kluif gaf. -Wat of ik zeg? Wel... ik zeg. dut zoo gij ooit over een toeval huurt sprekon, gij doze geschiedenis kunt verhalen."

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1