Weekblad too? VEHBA7, H9BST se oxastrekea. Gezelligheid ZATERDAG 9 NOVEMER 189». ZESTIENDE JAARGANG. No. 4 Abonnementsprijs per kwartaal. voor Verrat 50 c. franco per post 05 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der A.dvertentiën ▼an 15 regels 30 c. -*■ ©Ike regel meer 6 c. grcote lettors ea vignetten naar plaatsraimle. Advertentien. 3iaaal geplaatst, worden 2maal berekend. Deze Courant verschijnt lederen Zaterdag. dvertentien of Ingezonden Stukken gelieve men rs Vrij- B^dags vóór 2 uur 's middags te bezorgen aan het Bureau van »Peel en Maas" te V enray. Slot. sZe begrijpen mij niet," is een on ophoudelijk torugkeerende klacht. Noen» men kan of wil mekaar niit begrijpen, en lioe zal-mr dan gezel ligheid ontslaan? Oudcis en kinderen gaan vreemd naast elkander, de denkbeelden, wen- schen, idealen der ouderen zijn niet meer die der jongeren, een kloof gaapt tusscben hou en maakt het hui selijk leven niet tot een toonbeeld van gezelligheid. Reizigers, die elkander ontmoeten, gaan ieder zijns weegs, hoe minder men zich met zijn ka meraad bemoeit, hoo botor hot staat. Yroegci reisde» mon uloi zuo v^l, niet zoo gemakkelijk, maar hoeveel gezelliger! Wat aardige kennisma kingen en ontmoetingen, wat prettige avontuurtjes! Mpn gaat nu uit voor veel geld, bijna dagelijks, 't is een onontbeer lijke behoefte geworden, vroeger deed men het zelden, maar dan ook good, gezellig. Op de feesten ging het er vroolijk, hartelijk toe. niet zoo deftig en weelderig maar hoeveel gemoede lijker! Nu komt man bij elkander en weet wiet wat te zeggen, er zijn zoovele Feuilleton. De broek van den Brigadier. 1. Saint Mnxinain ia oen lief, keurig, net stadje in Provonca, zondig en schaduwrijk, boroeiud door zijn kerkje kathedraal zegden do inwoubrs natuurlijk cu bekend door het avontuur van den brigadier Caninréon. Do heldendaad va» dien dapperen veteraan uit de Fransch Afi-ikaansche oorlogen is fraseo's vereeuwigd op do vier groote paneelen die een besehet romen van de gelagkamer der herborg -Pöramo do Pin", waarin dertig jareil geleden -de gr.>=ilo sociel-ut" gehouden werd door do gegunde burgers van stad en omstreken. Hei eerste paneel stelleen •Slaande" hond vonr; verder ontwaart men ui 't verschiet op oen twijlelachttg verlicht voetp.rd, de gcolalie van twee gendarmen. Op hel lwoede ziet me» de biide bowaksra der openbaro rast ca vei Ir'hcid in galop, moer achtervolgd da» wel gevolgd door de» Imnd. Ilel derde biedl de» toeschouwer het toonuel aan va» een vredig middagmaal, waaraan pok do hond deelneemt. Hot vierde eindelijk bevat het welgelijkend portret, te» voelen ui\ va» don biigadior tiimatéon bijna zou Je» wij zeggen .u al rij» hooi Itjklietd. Do ut tcliueaige goud irmes'.eek pronkt ZO) keurig op drie haren, als ware hij pas een oógetibllk geleden mot de grootste zorgvuldigiimd geschikt etógOj laatstgelaarsd cn gespoord met opgedraaide» kuovel slaat Camaréou daar, werkelijk indi ukwtkkcnd zoo hij niet in zijn hemd stond, en zijn ver bijsterde blikken, i» plants van op oen misda diger voor deu hoogen raad, niol.gericht wa ren op hut achterdeel van u'on hond, die zoo punten waarover men liever zwijgt. Op godsdienstig, staatkundig, artistiek, maatschappelijk gebied gapen zooveel kuilen van meeningsvcrschil, liggen zoovele voetangels en klemmen dat men liever over zulke meer of minder verheven onderwerpen zwijgt - en over gewone, dagclijksche dingen een gemoedelijk praatje te houden? Neen, daar slaat men te hoog voor. In de kunst hetzelfde vei schijnsel, kunst is zoo iets verbazend hoogs en voor naams geworden dat gewone door- sneé menschen waaruit do maat schappij toch hoofdzakelijk bestaat er geen woord meer over durven zoggen Kunst is éénzelvig en zonderling geworden, en daardoor ook vervelend, onbegrijpelijk. Zie maar de schil dcrijen op tentoonstellingen, hoo wei nigen spreken tot ons gemoed, ja, zelfs lot ons versland, wij zijn ver plicht die vormlooze massa's verf, die afschuwelijke karikaturen van men schen mooi to vinden, op §f|7.f[6 van,, vuui .i.vi ..t:tv\TK.icetü door te gaan, maar of die kunst ons doet genieten, wie zal in alle oprecht- beid hier, ja, op kunnen zeggen? Eu is er bij uitzondering iels wat ons aantrekt, v.at ons prettig of aan doenlijk stemt dan is er dadelijk een wijzer bij de hand om lo glimlachen over onze naïveteit en ons beschaamd te doen siaan over onzen ongeoefen de» smaak. En 'l is hetzelfde met do andere kunsten en de literatuur; hoo zelden worden onze ooren gestreeld door echt aangename muziek of het moeten ouderwetsche zoogenaamde straks met ham aanzat aan den disch, en nu door een stuk. papier schijnt ta vliegen, dat do plaats van eea vonslorruit innocmt. Dezo fresco's z\jn ondertcckeud -Lucoli" co» schilder, die in 1816 ïii vnj eliondigen toestand het land afliep, en die ihaua in bet jaar ouzos Hoeren 1879 oen kasteel bewoont in Florence, zijn vaderstad. li» ziellier nu do geschiedenis die zij verha len, en dto op oen buidigen dag verhaald kan wordeu door de inwoners van Saint- Maximin cn van l'uy Loubien, van 'i'rets en van do gebeele vallei de l'A-c, zoo beroemd door de overwinning van Marius on do neder laag der Cimbren. M. Frédêiic de Trets was con geweldig jager overal in den omtrek bekend «m oven Lioisch op do juistheid van zijn schot als up do uitstekende eigenschappen van zijn trouwen volger Faro, een praclttigen jachthond, op welks voort rc-flel ij ke africliting vooral bij zich met weinig beroemde. Op zekere» avond niet goed gevuiJu wei tasc'n huiswaarts koerende. ontmoette luj op de» hook van oen rijweg zij» buurman Sixto- Clioua. SixtcCiiöUi was ook jager, muur... vogelaar; in zij» hinderlaag liggende, sloeg bij verraderlijk alle vinken, of welke trek vogels dan pok, onder zijne netton-, die liet ongeluk haddiil om een bezoek te komen afleggen bij kuuno lokkende en wiccdaaidig vastgebonden natuurger.ooijes L'it den aard van dit bedrijf had bij den diepsten afkeer van bonden, die, zooals bij verzekerde, tot niets deugden, dan om hel wild te verschrik ken cn to veijagcn. M. Frèdéric en Sixte Ciioua begroetlen el kaar, wisselden een bai.ddi uk cn vei volgden te zaracn hun weg naar Trets. Faro volgde als oen goed gedresseerde hond, d. w. z. met den neus zoo dicht mogelijk op do hielen zijns afgezaagde stukken zijn Hoe zelden lezen wij nog een boek, dat pakt, dat boeit, dat doet lachen, waarin wij opgaan zonder dat wij ons behoeven te schamen over onze aandoeningen, en onze bewondering? 't Zijn alle nare personen, afschuwelijke princi pes, onbegrijpelijke stijl. Alles wordt afgebroken en het ge volg is dat er bitter wei.iig overblijft wat nog der moeite van het genieten waard is zoo dat reeds van te voren ons plcizior bedorven i:. Een jacht naar alleiding, een wed-en om geld, een zoeken naar nieuwe sensaties, ziedaar, wat men van ons leven ge maakt heeft, maar intussehen is de kostbare deugd van gemoedelijkheid, en daarmede het zoo onschatbare ge voel van gezelligheid verdwenen. Misschien ook nog vele kostbaarder bezittingen daarmede verloren gegaan Helaas! _<f dj Ilcl bewaren van vlcescli. Ilel is met het vleescb, als rnet vele andere dingen, die men lang moet bewaren, men moet or omzichtig mee te werk gaan. Vleescb en boter komen hierin overeen, dat beide in goed geluchte versohe vaten bewaard kunnen worden. Nimmer late men het vleescb vat van verleden jaar op dezelfde plaats maar men brenge het buiten en vuile hel met helder put- oi pompwater. Als het zoo bene week gestaan heeft. meesters. Het duurde natuurlijk r.iet lang, afliet ge sprok liep over de jaeiit, en Sixlo-Choua be reed, ouder gewoonte, al spoed.zija stok paardje -honden deugen nergens toe." M. Frédéric zocht zijn buurman tot betere gedachten te brengen, doer de gedane veld tochten. bekomen wonden en uitsiokonde daden van zijn Faro op te sommen en to roe men; doch Sixte Choua had op dat puut eeno te gevesligdo ovoHuigiilg dan dat bij zich ooit van zijn stuk zou laten brengen. Na elk hel denfeit, door M. Ficnêrik in eene halve ver rukking verhaald, gaf hij steeds droogjes ten antwoord -Niels dan bloot toeval." M. Fiédéiik werd opgewonden. -Wat verstaat gij toch in 's Hemels naam door bloot toeval?" nep luj ten laatste en ten einde raad. «Och, dat weet ik zoo niet." -Geef dan ten minste cons een voor beeldv"{ -Jn, och, wat Zul ik zeggen,''ging Sist >- Choua, altijd even droog voort, -vooronderstel bv dat go uw mond zoo wijd mogelijk opent en ik met kersen ga gooien, wikkend» lus- schril uw neus en km, komen zo dan niet in uw mond terecht, dan is dat bloot toeval. -Zoo." bromd» NiFiéJctic, zoo, is dit dan een toeval, gij zjt nog koppiger da» con oïel." Dit zeggende stond hij stil en deed alsof hij zijn geweer ging laden; Faro stiekto zijn stam t ou volgde met zijn verstandige oogen elke handeling dus jagers. «Zoek," riep hij ton laatste naar eon klaverveld wijzende dat aan dull weg grensde. Daarna wendde hij zich tot Six'e Clioua: -let nu goed op, wij zjn thans alleen, niet waar? Faro kan ons zien noch hooren. Welnu kijk ooiis hier. ik ueem Uit vijffrankstuk en plaats late men llink den borstel er door gaan en vorgeto mon do naden vooral niet. Daarna late men 't vat drogen, liet aan sluit ken gehakte vleescb komt niet dadelijk in de kuip. Men legt het gedurende een minuut of vier in tamelijk heet water. Waarom? Door de hitte van 't water sluiten zich alle bloedvaten, zoodat do bloed vloeiing ophoudt. En deze is in 't vat vaak de oorzaak van een onaan gename lucht. Juist doordat het nog aanwezige bloed in de aderen wordt op-, en dus van de lucht wordt af gesloten, weert men liet verderf. Het is dan ook vooral zaak, het vleesch aan stukken zoo passend mo gelijk op elkaar te leggen, opdat et- zoo weinig mogelijk lucht titsschen kan. Komt er niet zooveel pekel op dat het vleesch er even onder staat dan maakt men pekel en giet die met eenigf dagen bij. Jlet deksel van de kuip sluite goed, on om van die goede slui ting vorzokerd to zijn is 't aan te bove- l&y&ct het deksel ton overvloede daar- Wordt bet viê'èsèiV ü?L''"ae nomen, om opgehangen te worden, dan late men 't gedurende een hal ven dag op een ©enigszins hellend bord goed uitloopen en bange 't vervolgens aan een donkere plaats op. Zoo men die niet in luis als geseltiklc plaats heeft make men do voor 't op to hangen vleescb bestemde plaats donker, dooi er «enig goed om heen to spannen. Dio gewoonte is op vele plaatsen zeer algemeen en 't is duidelijk dat men daardoor de vliegen en in 'i bijzonder de vleescb vlieg weert. Deze toch legt I graag hare eieren in 't vleesch en daar uit komen de »spi ingers", die 't vleesch oneetbaar maken. Heeft men do springers er toch iu j gekregen, dan is 'i vleesch daardoor toch nog niet weg. Twee middelen staan ons ton dienste lo. Wij kunnen 't vleesch in een goed ge vulden ketel met kokend water dompelen. Niet lang daarna drijven de springers aan de oppervlakte. 2o. Wij kunnen 't vleesch aan een onderzoek onderwerpen en de springers zooveel mogelijk verwijderen, en daarna 't vleesch afborstelen met een Sterke zoutoplossing. Springers komen aller eerst voor in de nabijheid van been* derendaarom is *t van belang die zoo veel mogelijk uit het vleesch weg te snijden. Ook hammen zijn zeer vatbaar voor springers. Jlet beste middel oni deze voor ongedierte to bewaren is, ze te rooken. In de te rocken hammen cn ook in 't vleesch dat gerookt woidl. make men kleine slipjes en kleine gaatjes vóór 't ophangen. De onder- viiigeleerd, cl.at waar men daarbij te veel intrekt eiT zooÜoPndd een zeer groot gedeelte rondom de slippt it zeer geel en onaangenaam van snaak voidt. Verder is het aan te. radon, op te hangen hammen met papier te omwikkelen. Wie ze minder sterk wil rooken, naaie er wat zeildoek om. Worsten zijn gemakkelijk te bewaren. A.s deze aan den zolder goed gedroogd zij;:, loggo men. ze op ccue donkere pbaïs in een vaatje en strooio er daarna cell naar bandon vol zont overheen. liet onder dezen steenals wij nu straks in Trots zijn aangekomen zal ik Fat-o terugzen den om liet voor mij te gaan Indenkomt hij dan werkelijk, mot hot geldstuk terug, dau dan zult gij toch stellig wel zo» goed wil ion zijn, om te bekennen dat zoo iets geen bloot toeval is -Oho! als dat gebeurt, ja, dat beloof ik u, dat zul ik geen bloot toeval noemen." O, zoo waarachtig goen wonder, dan gaan wij verder," zeide M. Ftêdêiic. Faro weid teiuggefiotoi. cn de weg vervolgd naar Trets, dal zij tegen liet vallen v*n don avond bereikte». Terwijl het avondeten weid klaar gemankt» plaatsten zich onze vrienden op een bank voor het huis onder een prachligen vijgenboom; men kon het hun aanzien dat zij er zich toe zetten om de debatten te heropenen, vooral aan M, Fiddé ic, die wel wilde weten dat hij can aardige piaitu- was. Toen de pijpen goed waren aangestoken werd Faro gefloien. en hél beest, dat zich onmiddelijk tusscben de i-nenen van zijl) vriend en verdediger plaa'sle, aanga linald cn gestreeld, zocwls jagers alleen dit doen kunnen. Daarop had lussehen meester on hond hot volgend kort gesprok plaats. -Gei-f neut Faro Op dit geldstuk," zoo hego» M. Fiödê'ic, terwijl hij een vijf franc?- stuk voor de» neus van den hond ronJdtaaide. -lirtrrrw woef F «Ik heb er juist zoo een onderweg ver loren, verloi'i'tizoek!' -Rrrrrrw! wwwouf! w wwoefant woordde Faro mot een paar luchtsprongen, als bewijs dat hij de zaak volkomen had be grepen daarop eemgo malen rondloopeude om liet spoor to zoeken, ronde bij Weldra weg. met den neus zoo dicht langs don grond, ulsot hij dien daalaiedc wilde schoonvegen. -Hoo vindt gij dal begin?" vroeg M. Fiötlóric. -Als hij met het gold terugkomt, dan zat ik zeggen," zcide Sixte-Cboua, -dat zoo ie.s geen bloot toeval is." Faro, hoewel vlug loopend», inspecite.via goed, wat men niel van alle inspecteurs kan zoggen, want juist voor den bewuste» slecu hield het schrandere beest halt. Hat trachtte dadelijk, doch te vergeefs, door zijn neus ais kuevcet lo gebruiken, den steen te doen w-oil- telcn. Een vreesalük grsnuif én geknor volgde op die teleuistelling, en al om den steen snuf felende, zocht Faro i:ur een toegang tot het verloieno zijns meesters. Na vele on vetgool'sche pogingen om do af sluiting van do schatkamer te forcceren of een toegang ta vmden, besloot Faro over te gaan tot den mineurs aibotJ, d. w. z. een onder- aardseben gang te gra en, om daardoor het voorwerp dut hij alreeds gevonden had, ld kunnen bereiken en bemachtigen. Ijverig toog hij aan 't werk. cn mot neus en voorpnoton wroetende zou hij waarschijn lijk spoedig het duel bereikt hebben, zoo do- mulat iug van Ivveo brigadiers l'.no met bad gestoord. Hij was echter een veci te bravo hond om voor dienaren van het gat eeltt te vluchten integendeel hij beschouwde hut* aankomst als core onvei wachtc ltiilpUcr be- looiiing zijner volhaidtng. Blijmoedig blafTbuda sp-ong hij de luueis Ie gegroet, draaldver volgens. oii»phuud-l:jk om zijn staart sprtu- gt'iiJe, voor beu uit nam- den reeds bail on dermijnden steen» en snvoekle onder aanhou dend geblaf cn gekrabbel met welsprekende blikken om hulp. IFoi cfc ca-vatffd. Uitgever: L. A. SASBBNT.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1