SST m omstreken. Een wanhopige tocht. ZATERDAG 2 NOVEMBER 1895. ZESTIENDE VARGANG. NTo. 41. Abonnementsprijs per kwartaal. tooi- Vknray 50 c. franco por post 05 c. 85 c. het buitenland afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentiën: van 15 regels 30 e. clko regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2ma.il berekend. Tj. A. SA I SEINT. Deze Courant verscliijkt iederen Zaterdag Advortantien of Ingezonden Stukken gelieve men "s Vrij dags vóór 2 uur 's middags te bezorgen aan het Bureau van »Feel en Maas" te Venray. De gezelligheid is de wereld uit lift kan zijn, dat velen verwonderd zullen staan ovet zoo'n verklaring cn uitroepen »Maar 't is nog nooit zoo gezellig geweest, doet uien dan niet alles om het den menseheu prettig en gezellig te maken? Altijd maar nieuwe feesten, nieuwe pretjes, nieuwe uitvindingen, waarvan hel ecnige doel schijnt de gezelligheid to veihoogen en dan nog niet gezellig, hoo ondankbaar!" Kn 't is toch zoo, de gezelligheid cn met haar, haar zuster de gemoe delijkheid, zijn verdwenen. Maar zien wij eerst, wat is gezelligheid dan toch eigenlijk? 't Woord gezellig is liians in ieders mond bestorven, als iets niet leuk heet, dan is 'l bepaald ge zellig, maar dat zijn van die mode woorden, waarvan niemand do rechte beteekenis meer weet. liet wezen der zaak is ons zoo goed als vreemd ge worden Gezelligheid is een zeker soort van behagelijkbeid, dat ons overkomt, wan neer onze uiterlijke omgeving met ons innerlijk gevoel in harmonie is. Ken warme kamer, prettig gezelschap, een goed maal, een muoi boek, kunnen alle bijdragen tot dc gezelligheid, maar blijven zonder uitwerking op ons wan neer wij uns niet in de stemming be vinden om van dut alles te genieten. Feuilleton. iN'aar liot lOnjgelsch, Ilij vermoedde wel, wat er gebeurd was. Ilc een of andere wagen was waarschijnlijk juist komen aanrijden op den overweg, toen zijne machiuo mol bliksemsnelheid kwaui aan vlicgon. en er was geen twijfel aan. of nij was de oorzaak vuil een verschrikkelijk on heil. Waar kon anders die schok door ver oorzaakt zijn, gevolgd door imrlvcisclieuren den kreet Daar was het slation. Mattorn kon roads in do verte zij no woning zien. Ilij deed do locomotief stilstaan en sloeg den weg naar zijn buis in, gevolgd door den dokier. Door het venster vuil de tweede verdieping vielen eenigo lich'siralon. Daar lag dus z:jn kind te worstolou met den dood cu uni zijn kind te redden, had li ij misschien er wond eu gedood hoeveel anderen Hij zuchtte luid. Luigzaam gingen zij de trap op. Zijne vrouw h»d reeds op hel hoo reu van do voetstappen de deur geopend. Zyn jongen leofdo nog. Matteen zag zijn gelaat en hoorde de beklemde ademhaling. In zijne ooren klonk weder dia vei schrikkelijke kreet, dien hij een oogenblik ie voren had gehoord. Zijne tegenwoordigheid van geest, die hij tot nu toe h> l.o ilen had, veil.cl hom, nu hij aan het doel was, en hij viel buiten kennis op den vloer. Het was eerst laat in dec morgen, toen hij Wanneer dus gezelligheid ontbreekt dan komt het omdat de buitenwereld en ons eigen gemoed niet daartoe wil len samenwerken, de harmonie ont breekt tusschen beiden, de instrumenten zijn slecht gestemd; zij brengen den gcwenschten toon niet voort. Nauw met do gezelligheid hang! de gemoedelijkheid samen, Onze Duilsche buren hebben het woord Jigemiilhlich"' voor alles en nog wat bij de hand; hoe 't bij hen onder dit opzicht thans gesteld is. zullen wij maar niet onderzoeken, wij hebben aan onze eigen omgeving genoeg. Gemoedelijk is ook al een eigen schap die bij ons ouderwetsch cu schaarsch begint te worden en 't was toch zoo'n echt Hollandsch product; er ligt iets goedigs, iets hartelijks, iets rustigs en vriendelijks in. Vroeger was alles bij ons gemoedelijk, de lan ge Goudsche pijp bleef er lang het symbool van en moeders breikous en koiïiukan hoorden er bij,; gemoedelijk was het huiselijk leven, liet uitgaan, liet picizier-maken, de lectuur, de kunst do omgang in vroogeifcn iljil en daar het gemoedelijk was, werd het ook gezellig. Men voelde zich tevreden met weinig, nam het leven zooals hot was, pochte nog niet op zijn verba zende wijsheid als thans, onderzocht en doorwoelde niet alles, men wist nog te genieten, te bewonderen, te werken tc lachen, te schreien zelfs, zonder nagedachte, in één woord men kon nog leven, eenvoudiger, kalmer, maar zeker prettiger dan thans. Ja, wij weten 't wel, oen leven als dat onzer voorvaders, als dat onzer grootouders zelfs, dat doet ons thans huiveren; wij kunnen ons het bestaan niet meer voorstellen onder dc omstan- b ij kwam; een vreeselyke hoofdpijn kwelde hom, zijne beeuen kon hij mol bewogen en zijn hoofd was zoo zwaar als lood. Ilij trachtte op te slaan, dnch viel weer niet een zucht op de kussens neer. Zijne vrouw hoorde hem en kwam met eon bleek en ontdaan gelaat naar hem toe. »0, lieve mnn, hoo blij ben ik, datje weer tol je zelve komt!" -Hoe is bet met mijn jongen Leefi bij nog! -Ja, den Hemel zy dank! Als jo een uur later gekomen waart, was bet ie laat ge west; maar de dok ter zegt, dat bij nu elk gevaar te boven is. De dokter is nu juist ge roepen voor eenigo menseheu, dio bij den overweg oen ongeluk hebben gehad. Ken man moet loods dood zijn, en twea vrouwen en een kind zijn levensgevaarlijk gewond. Tracht nu een weinig ie slapen, dal zal hol beste voor je lijn. Als do dokter terugkomt, zal ik je roepen. Zij ging been, naar de aangrenzende kamer, waar haar kind sliep. Een ment-eli gedood, drie gewond, misschien levensgevaarlijk. en dat door lijr.e schuld Had hij hei recht, zoo'n groote veiantwooidelijkhoid o;i zich ie nemen, daar hij wist, welke vieeselijkc gevolgen het na zich kon sleepen. Ilij werd wanhopig; hij kon niot langer meer stil liggen. Iu zijne ooren 'klonk nog die vreeselijko doodskreet. Mei knikkende knieën ging hij naar de slaapkamer. Vrouw en kind sliepen. Hij sloeg hen m stilte gade, eu bétere tranen stroomden langs zijne wangen. Wat zou er van hen worden, die bij zoo loer be minde? Stil ging bij naar heneden, liij kon dc blik- digheden, waarondéj Een leven zonder gesti zonder onzen hoop co geus en 's avonds, zot >r dagelijksche zij het leidden. V'ge afwisseling, ranten 's mor telegrammen van uithd zonder beursberichten reizen in een minimur van tijd, zon der electrisch of gasg telephoon, zonder reus oblige, cafê's en 'dingen,zonder .uk, mijn heuiel! menschen hel ken der wereld, zonder groote icilicht, zonder congressen en tentoons elk uur een anderen iml hoe hielden die uit. Kn zij hielden hot ut en zeer best ook; zij waren tevreden en gelukkig, veel meer hoogstwaarschijnlijk dan wij; zij namen liet levenjgemoedelijk op en leefden gezellig, maar wij liet hcelo levon tegenwoordig van hoog tol laag is één cn al j;ig<>n..iiaar afleiding, naar genot; en toch G niemand vol daan, hoe komt dal? Eenvoudig om dat de gezelligheid ontbreekt; men zoekt haar, maar als h n baar zoekt is het reeds te laat. Gen moet haat- als van zelf vinden, -mor genieten zonder erg. zonder .er^.oi bewustzijn van te hebben.' ncrim/:. fïincfo eV üvêr, weg zijn dan reeds alle gezelligheid en gemoedelijkheid. Om het elkaar gezellig te maken, moot men beginnen met elkaar goed te verstaan en nu, vragen wij, wie doet tegenwoordig zijn best om zijn buurman te begrijpen en dientenge volge te bandelen Er is nog nooit zoo veel gepraat cn nooit zoo geschermd met groote woorden als thans, nooit heft men er zoo'n behoefte aan ge voeld zijii innigste gevoelens te ont leden en er mede te koop te loopeu en toch heeft nog nooit ieder mensch zoo op zich zelf gestaan als thans. Stot volgt. keu van lien, die bij too lief bad. niet verdra gen, en zonder een woord ;e spreken, opende bij de deur en was buileu. Daar bleef hij euuigen tijd staan; de fris>clie lucht deed hem goed. De klok sloeg zeven uur bet was nog vroeg. Werktuigelijk wendde hy zijne schre den naar de machine-loods, bij ging naar zijne machine kijken, zooals zijne ihigelijksche ge woonte was. ilij had de loods bereikt. Zijne machine stond er, waarschijnlijk door een zijner makkers daar gebracht Kr zou wel iels gebroken zijn gedurende den rit. K- ntklaps boorde bij luid lachen. Ken der wei kliedcu, wiens taak het was, do ascli uit. d> li uien ie hulou cn liet uur u.tn tu maken, stolid acinar hem en vroeg gekscherend - -Je zult zo kei je wild wel eens willen ?ien T - Wild?" vroeg hij. - Wat meen ju?" Do ander biehle luidkoG. .-ilet zal zeker wel ren gekraak veroor zaakt hebben. Het verwondert mij, datje machine met ontspoord is. Do voorwielen zalen vol baar. Ik heb de geheel* machine schoon gemaaul cn heb Jen rommel wegge nomen. De asehla was vol hoenderenhot w.iS junimer van hel gewei. Kn al sprekende had de werkman de stuk kun van een lie; tongewei voer deli dag gs has hl. -Kijk eens, do arme drommel is er Ge lijk aan toe! Ilij verwachtte zeker niet in zijne nachtelijke zweiftoclnan do r eene loco motief gedood lo worden. IIy is zeker door de lichten verschrikt. Mattern leunde tegen een der wielen van «yno machine om te blijven slaan. Dus de kreet, dien bij gehoord bad, wus vau een Hel planten van Vi-uclilboomen. Als men oen vruchtboom wil plan ten, koopt men er een bij een boom- kweeker of een handelaar. Op de plek waar men ruimte voor den boom meerit te hebben, wordt door den eigenaar zelf of door een knecht, een arbeider, soms door een tuinier, een gat gegraven, meestal een meter lang breed en diep. De boom wordt in dien kuil geplant, vaak nadat men e -iis flink het mes heeft gezet in wor tels en takkendo opgegraven aarde wordt weer in het gat teruggeworpen en van alle zijden vast aangetrapt, en niet een w enscli voor don voor- spoedigen groei, wordt het kind van Doinona aan zijn lot overgelaten. Nu, een op deze wijze geplanto boom heeft zulk een wensch wel broodnoodigwant als hij inderdaad goed groeit cn vrucht geeft, kan jnen met recht zeggen, dat niets onmoge lijk is. Een verstandig man waagt zich echter niet bij voorkeur aan de rno- geujkneoen ceuér iuteiij. Kn lrcVwel slagen bij de geschetste plantwijze is inderdaad zoo iets als de honderdui zend. De klacht over onvruchtbaar heid van hoornen zou veel minder algemeen zijn, als men niet reeds bij het planten tal van misslagen beging, maar zich liet leiden door de regels, die wetenschap en practijk aan de hand doen. Ilel is ons doel, iu dit opstel dc voornaamste dier regels uiteen te zet ten, opdat de een of ander kon het zijn, velen daarmee in hot aanstaan de plantseizoen voordeel doe. Vooreerst dan iets over de plaats, die men den boom denkt tc geven. Ilet is bekend genoeg, dat de bloesems stervend lier i geweest. Maar er bad toch een ongeval plaatsgehad. Waarbij iemand w.is gedood cu ccuige anderen verwond. Was bij nu wakker ol droomde iiijï De spraakzame werkman scheen zijne gedach ten ie raden, en ging voort -De machinist Kiel is niet zoo gelukkig als u geweest. Van-morgen, leen hij met den eersten trein vertrok, bad hij bet ongeluk, mot zijne machine tegen een boerenwagen aan te l ijden. De voerman scheen baast hebben en beeft de sluiiboomen geopend doch toon hij overstak, hoeft de machine bom gegrepen. Het ongeluk zou nog grooter geweest zijn, a.s Kiel niet dadelijk gestopt had. Nu hooft enne vrouw haar been gebroken eu een andere baar mm; de hoer en een kind zijn licht go- wond en de paarden kwamen er zonder leisel af; do wugen is namurlijk in snikken gereden. Maar sche.lt u watgMaUernï" Mattern sprong ploisuling op. en sloeg zijn a-men om den spruker, terw ijl by lachte eu schreide van vreugde. Malle: n moes', toen er oen onderzoek werd ing-Aeld, voor c.-uc commissie verschijnen, en kreeg als boete intrekking ra i eene m i .nd loon. doch werd verder niet gestraft, daar men wist, wan om bij de wanhopige daad bad verricht. Dok'er Sardo kreeg geen berispinginte gendeel, 'zijne jinem-clilieveudo daad bezorgde beiu eeu diukke piaklijk. onzer vruchtboomen zeer gevoelig zijn voor koude en dat een enkele nachtvorst in den bloei lijd soms voldoende is c-ni den weelderigst en bloesemrijkdom lot totale onvruchtbaarheid te doemen. Niet alle soorten echter bezitten die gevoeligheid in even groote mate. Do bloesem van Goud Reinet bijv. kan zonder nadeel eer. niet (e strenge nacht vorst doorstaan, terwijl die der Belle fleur afsterft reeds bij tamelijk guur weer, zelfs al vriest het nog niet. Om deze reden plaatst men, als men veel hoornen moet planten, de sterkste op de koudste plaatsen, opdat zij van do zwakkere de koude, vorstaanbrengendo winden zouden al houden. Een gelijksoortige maatregel is het en een, die deugdelijker is Iegelijk om de vruchtboomen te planten op een plaats, die aan alle, of althans aan meer dan ééne zijde achter hooge hagen of schattingen, nog liever achter op gaand geboomte met dicht onderhout ligt. Door deze beschermende wallen worden niet alleen de zwakkere, maar ook de sterkere boomen gebaat, die dit Avcr.zcor no, dig kuhebben. I; bijv. de zomer ongunstig, dan worden de jonge loten niet goed rijp. Bij wat vroeg invallende nnjaars- of bij strenge wintervorst is er veel kans, dat dit niet lijpe, dus zwakke lot te gronde gaat, waardoor natuurlijk voor het volgende seisoen niet op een rijken oogst behoeft te worden gereken». IIoc warmer nu een boom slaat, hoe sneller iu den zomer zijn nieuwe loien zullen rijpen. Ilet spreekt vanzelf, dat dit zoowel voor sterke als voor zwakke boomen geldt. Men is hot langen tijd niot eens ge weest over den besten tijd voor planten en vei planten van vruchtboomen. Ja, zelfs nu nog zijn er tal van menschen, onder wie tuinbeden van professie, dio meencn, dat men altijd even goed kan planton, alleen niet in den zomer, het tijdperk van den vollen groei. Men ziet hen dan ook zoowel in liet voorjaar als in het najaar met dozo werkzaamheid bezig. Ken vaak geraad pleegd werk over ooftboomteelt in oi:s land roert deze zaak in 't geheel niet aan en schijnt dus volkomen vrijheid lo willen laten. E'i echter is het voor jaar, met name Maart, April en Mei, dc slechtst denkbare planllijd. I)e eenig goede is bet najaar eu het begin van den winter. De beste manier om honig in raten te bewaren. Do honig in den raat wedt uit den korf genomen en in een nieuwen (onge bruikte!. Kenlschen put gelegd, zoodat de openingen van de cellen horizontaal tegenover elkaar komen te liggeu, om het doorzakken te voorkomen. De pol wordt met een blaas gedekt en op een droge plaats bewaard (droog, omdat andors de blaas niet meer sluit Honig van 1804 op (leze wijze be handeld, is nu nog in volkomen goe den staat in gebruik en niet van nieu wen honig te onderscho.den. Veldp.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1