JEUGDi Een wanhopige tocht. ZATERDAG 26 OCTOBER 1895. ZESTIENDE JAARGANG. No. 43- Abonnementsprijs per kwartaal. voor Ven hat franco por post voor hot buitenland afzonderlijke nummer: 50 e. 65 c. 85 c. 6 c. Prijs der Advertentiën: ran 15 refels 30 e. elke regel moer 6 e. groote letters en Tignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, Smaal geplaatst, worden 2maa) berekend. L. A. SASSEN. Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. dvertentien of Ingezonden Stukkon gelieve men *s Vrij- ^"£®dag;s vóór 2 uur 's middags ta bezorgan aan het Bureau vun »Pesl en Maas'1 te Venray. Slot. Waarlijk, niels is er, flat zooveel zorg vercischt als liet opvoeden van Kinderen. Van sommige dingen kunnen tic ons voorstellen, dat eenmaal hel volmaakte zal la-reikt zijn, dat het ge heel af zal wezen. Van de theorie en <lo praciijk der opvoeding zal dat nooit gezegd kunnen worden. Naarmate de menschen hooger rijzen, zullen zij ook /ïoogere eischen stellen aan de vervul ling van dezen plicht, zal meer ernst dat werk bezielen, moer liolde er een warmen gloed over spreiden. Over do fundameiiteöle beginselen zijn wij het vrijwel eensminder over de- toepassing dier giondwaarheden, jlet staat bij ons vast, dat het b-sle wat wij onzen kinderen schenken kunnen is: een gelukkige jeugd. Dal is een weldaad voor het gansche leven. Als een mensch, door onverdiende ram pen of door eigen schuld, in druk ge raakt, dan zal de herinnering aan do dagen der kindsheid, aan de vreugde van hut ouderhuis, aan de gezellige omgeving dor school, een lichtstraal werpen op zijn pad, hem moed geven om den strijd niet op te geven eu kracht om dien te volbrengen. Daarentegeniemand die door ge lukkige omstandigheden en door eigen krachtsinspanning, in weerwil van ver onachtzaming en mishandeling in zijn kindeijaron, een eervolle positie en een gelukkig tehuis heeft veroverd, zal nog vaak over zijn thans zonnig levenspad Feuilleton. Naar het Kxigel^cli 1. De bel klonk voor do taaiste maalDe ma chinist Mullorn kilste zijne vrouw, liep naar rijn» locomotief en met een schril gefluit zette dc trein zich langwam 1:1 beweging. Het dorp, dai hy ai-liter zich lid. bestond uit eeuige alleenstaande huisjes, de woningen van spoorwegbeambten, en do weg weid hoofdzakelijk gebruikt voor bot vervoer van vee en goederen, want weinig reizigers trok ken door dn eenzame oord. De afstand naar Delniatto, niet welke plaats het dorp verbonden was, bedroeg ongeveer vijf en twintig mijlen, en Mattern kwam bin nen drie uur anil, ondanks de duisternis en het onaangename weder. In bet begin van den avond was er een flinke In-ies opgestoken cn tot middernacht woei er een hevige orkaan Zoodra de trein (c Delinnne aankwam, gaven de bellen den boamh'en bet toeken, dal hun d igwerk was afgelonpp», en (lat zij zicli ter rusle konden begeven, daar er zich geen trei nen meer op de baan bevonden. Matiern rustte ook oen oogenblik on keek to in zijne machine nog eens na, wat hem tot elf uur bezig hield. II ij liet zijne machine met een klein vuur fle schaduw zien vallen van de herin nering aan een droovig verleden. Dus dit is de groots vraag: Hoe maak ik de kinderen, aan mijn zorgen toevertrouwd, zoo gelukkig als maar zijn kan! En allen, die zichzelven die vraag stellen, beantwoorden haar op hun wijze; doch niet elke wijze is goud. Ouders, dio elke begeerte bij hun kind reeds trachten te voorkomen eer dezo zelfs een vorm heeft aangeno men, zijn niet op dun goeden weg. De volwassene kan zich onbevredigd ge voelen te midden van den overvloed, en ook met het kind is hot niet anders. Er moet iéts te wenscheu zijn; da mo gelijkheid moet beslaan, dat die wersch niet in vervulling komt. Kinderen zijn vaak veeleisehend, en door hieraan tue te geven, wordt niet verkregen wat er mee bedoeld wordt het aankwee- ken van tevredenheid. Sloe gelukkig voelt zicli niet liet kind der armen, als een vriendenhand hem het eenvoudige houten paard aanbiedt waaraan zijn jugrtt; -gast is gegaanv" y -i: voorname, nnvei'scnilligh mi bejegent niet vaak een rijkelni's-zoontjo den stroom van geschonken, hem door iedereen als hulde offers gebracht! Indien gij oenig begrip hebt van de waarheid van het gezegdeWie te vreden is, is rijk, pas haar dan zorgvuldig toe bij do opvoeding. (lelijk het lichaam, overladen met spijs niet gezond kan zijn, is ook de ziel krank, in de welke bel ver mogen, om zich te verheugen, door o vei in aal van prikkeling wordt ver zwakt. En gij, die zoo juist weet dc eischen der matigheid te betrachten waar liet de verstrekking van voed sel geldt, waarom zoudt gij liet ook niet doen ton opzichte van do begeer ten, die, gelijk ieder weel, in een rijper levensstadium de bron zullen achter, dbav hij eerst over zes uur naar liet dorp moest lerugkoeron, en had nu gelegen heid om in do locomotiovenloods een du«je lo doen. Toen hij op liet perron van liet station kwam, ontmoette hij dun stationschef, die tol hem wide -Je komt als geroepen. Ik wilde juist iemand uitsturen om je op lo zoeken; er is een telegram voor jol" -Een telegram voor mijt" vroeg Mattern verbaasd. -Ja. kom maar in de wachtkamer." Met bovendo vingers hield M Klem het te- lograra vast. dat als volgt luidde: -Spoed I Stationschef te Delmane, wil zoo goed zijn om den machinist Mal tern te zeggen d it zijn kind hevig aan diphterilis lijdt. Dok ter Zoden is op reis, zoodat alle iiulp ont breekt. Vraag Mattern, 0111 een dokier uit Dehaonc mede lo. 'brengen, als hij morgen ochtend vroeg terughoort." -Mijn kind mijn arrno Charlie!" Lei mde dc vader. -Er is niets aan te doen dan 'c wachten en het beste te hopen, zeido de stationschef wijsgeerig. -Tracht couigo uren Ie gaan slapon. Ik zal je wol wokken. Goeden nachtIll hoop liet beste voor jo... En hiermede liet hij Mat tern alleen achter. In de diepste duis'ernis, terwijl de wind gierde en de rrj.m in zijn gelaat zweepte, stond Mattern als versuft! 't Was holf twaalf Wie zou or nu nog op zijn? Zou or wel oen zijn van veel kwaad, indien zij niet door do opvoeding zijn gebreideld. Dss menschen roeping is, heerschar te zijn over zichzcïvon. Alleen dan kan hij zich gelukkig gc.oelen. Uw kind moet d:il..kjoreif worden, en twee middelen zijn daartoe bij uitnemend heid dienstig. Het een heit matigheid zooals gezegd is,want hei maakt ons de meesters onzer begeerten, het andere heet gehoorzaamheid, want het geeft ons heerschappij over onzen wil. En wie. zonder deze beide, zou willen beproeven zijn kinderen een gelukkige jeugd te bezorgen, zal mis schien naar hut uiterlijk <ln#fin slagen doch in werkelijkheid nimmer zijn doel bereiken. Kast en zijn kr-lcht. Hieronder doelen wij |<!c bestand deden mede van een lp tal bemes tingsarlikelen, die met .voordeel bij ik- groenteteelt kunnen fuikl wor den.' Landbouwers en tuiniers zullen goed doen dit artikel uit te knippen cn zorgvuldig le^bewarenliet kan dik wijls te pas komen! 1. Rundveemest bevat 3 pCt. stik stof, 1 pC'kali en 1 ï/b pCk phos phorzuur. In den herfst ondergespit, is deze in 't algemeen goed voor alle groentesoorten. 2. Paardcr.mest beval. 5 a C pCl. stikstof, 5 pCl. kali en 3 pCt. phos- phorzuur. Hij werkt snel, duurt ech ter niet lang. Augurken, komkom mers, meloenen, enz. groeien er het boste op. Met kooionmest vermengd, ie hij geschikt voor alle groeutesoor- ten. 3. Schapen- en geitonmest bevat 8 pCt. stikstof, 7 pCt. kali en I1/2 dokter den volgenden morgen ie krijgen zijn? Na een oogenblik nadenken, schoot hem iele te binnen; hij keerde plotseling om en liep zoo bard liij kon naar liet huis van Dr. Sardo wunr hij aanbelde. De doktor verschorn aan een venster cn vroeg den naam van den laien bezoeker. -De machinist Mattern," was liet ant woord. -Mijn kind beeft diplilcriiis en ver keert in groot gevaar. Dr. Sardo wierp den huissleutel uit hot ream en riep: -Open de deur e:i kom en naar boven, onderwyl zal ik mij klecdon. Mattern zocht naar liet sleutelgat en enkele miiiuton daarna stuud hij voor den doktor, een jong man, dio pas zyuo praktijk begon, -Geef mij oeito beschrijving van d»u toestand van je kind, zooduit ik do unodige middelen mode kan iiemeii. Woon ja hlor in de stad -Neen, dokter, antwoordde Mattern, en vertelde zoo kort magelyk, wat er gêbourd was. -Je zegt, dat du trein niet voor morgen terugkeert?" vroeg de dok'er bijna ongeduldig -Wa-u-om kom jo nnj dan op dit uur roe pen? Wat verwacht je dan, dal ik ondertus 011 zal doen -Kom inot mij mede, dokter!" riep Mat tern, terwijl groote droppels koud zweet op zijn voorhoofd parelden. -U kan aileen mijn kind redden, als ge wilt. Aan het station staat mijne locomotief onder sloom als pij wilt zal ik u in den tijd van eon uur naar mijn pCt. phosphorzuur. Tn den herfst on dergespit, zal hij bij alle planten een snellen groei veroorzaken. 4. Kippen- eu duivenmest bevat 14i/2 pCt. stikstof, 8 pCt. kali en 15i/2 pCt. phosphorzuur. Deze is, al leen gebruikt, te stork voedend, Heter is het, dezen most door andere mest stoffen, bijv. compost, heen tc men gen. 5. Varkensmest bevat 4 pCt. stik stof, G pCt. kali en 2 pCt. phosphor zuur. Ook dezen doet men beter met andere meststoffen te vermengen. 6. Secreetmest bevat 7 pCt. stik stof, 2 pCt. kali cn 21/2 pCt. phos phorzuur, 11ij werkt bij dc meeste groentesoorten uitmuntend, doch men heeft er voor tc zorgen hem niet te gebruiken bij de wortelgewassen, daar deze er branderig van worden en er een slechten smaak door verkrijgen. Booncn en erwten groeien er te sr.el op, terwijl selderij, prei, cn uien er voortreffelijk op gedijen. Het is zeer aan te bevolen den secreetmest ta mengen met. typ/strooisel, eensdeels om den reuk weg te némen, ander deels om dc vluchtige gassen, hoofd zakelijk de stikstof, te binden. 7. Ier bevat 11/2 pCt. stikstof, 6 pCt. kali en 1 pCt. phosphorzuur, bettevens eenigo oplosbare zouten. Alleen bij vochtig wéér of bij betrok ken lucht dient men ier bij de plan ten Ie brengen, daar zij, onopgelost zijnde, eene tc snelle werking te voorschijn roept. 8. Güano bevat 13 pCt. stikstof, 2 pCl. kali en 13 pCt. phosphorzuur. Bij het gebruik van guano moet men zeer voorzichtig zijn, daar deze van alle mestsoorten, naast den kippen en duivenmr-st. de krachtigste v. n allo is. Sommige harer stoffen zijn snel oplosbaar en kunnen de planten daardoor te snol opschieten, In op- kir.d brengen, en bet zal dan gered zijn -Zijl gij krankzinnig? No midden in den nacht, als iedereen slaapt, wil je met je loco motief voorbij do stations snellen, zonder een signaal te gaven? By hot eerst.0 het boste stati-mi zullen' wij ontsporen, omdat de wissels verkeerd zullen gesteld zijn." -Neen dokter, er is geen gevaar, geloof niij. Bij alle stations zullen de wissols gesteld zijn voor den eersten train van morgen, 011 dat is do niijno. Gij behoclt uiets lo vroozon." -Maar du overwogen zijn niet afgestolen en daar niemand nu oen trein verwacht zuilen wij veel schrik veroorzaken." -Neen, ik ken eiken duim grond, en zal mot do grootste voorzichtigheid te wo.k gaan, als wij bij do sluilbnomoii komen. En boven tliun, wio is er in zulk woei hij den weg?" .Maai* fiij handelt, logon allo regalen, en dat zal u uwu botrekking kusten. Bovendien l.en jo verantwoordelijk voor alles wat er ge- bouit." -Wat mant ik daarom, nis ik daardoor mijn kind red! Gij kunt mijn kind alleen rod- don. Ik bid u "p mij no knieën, met mij mede te komen! O, heb medelijden uict mij!..." Do dokter gaf toe. Als eon gpnokgevnnrle vloog do losse ma chine door de dikke duisternis. Mattern had zijn stoker niet gewekt omdat hij elk gedruisch in do machinistonkamer wilde vermijden. Toen de doktor bad plaats genomen, wierp Mattern een kan olio op hel vuur. waardoor de locomotief zich nog sneller ging bewegen. geloslcn toestand werkt de guano het zekerste. Men mengt daarvoor 50 liter water met 1 kilo guano. Onder de 1 aarde gemengd, werkt ze te snel op- j schietend, maar de nawerking is slechts van korten duur. 9. Houtasch bevat ongeveer 12 tot 1G pCt. kali en is aan te bevelen om over hot land te strooien, waar aard appels, knollen, spinazie, kool en sla zullen gebouwd worden. Als meststof alleen ontbreekt er de stikstof aan. Ook deze met compost vermengd geeft goede resultaten. 10. Beendermeel bevat 4 pCt. stikstof, 1/2 pCt. kali en 23—23 pCt. phosphorzuur, Voor boenen en erwten een zeer goede meststof. 11Hoornspaanders en hoornmeel bevatten 10 pCt. stikstof, 56 pCt. phosphorzuur en geen kali, Dezo meststof is vanwege het hooge stik- stofgehalto voor koolsoorten en andere bladgroenten, zooals spinazie enz. zeer aan te bevelen. Ook voor tabak een goede mesbs'of. .12: Oidiiivdueler bevat 15 pCt. rsiiKV,k ói.. ■*••■- snel opki v :.ai is. doel men T.beste. bet alleen in opgeïosten toestand aan de planten te geven. Vele planten zijn er zeer gevoelig voor en gaan ervan bij gebruik te gronde, zoo bijv. alle uiensoorten, alsmede erwten. Eet schimmelen van Worst en Ham te voorkomen. Dikwijls komt het voor dat deze beginnen te schimmelen, wanneer ze bewaard worden in een ruimte die ook maar eenigszins vochtig is. Om dit te voorkomen, of waar bot reeds gebeurd is de schimmel te verwijderen doet men keukenzout, in een diep hord en giet er zooveel water op tot een dunne brij ontslaat, waarvan men een dun laagje over de schimmelige en door do duisternis vloog met eene verba zende snelheid, welke bij het eerste station een weinig geminderd word. Men pnssee'de bet, zonder dat er iels bijzonders gebeurd®. De doktor zat zoo goed en kwaad bet ging, in een book en trachtte zijn afgebroken slaap weder te hervatten, en Mattern wijdde deels zijn attentie aan bel vuur, deels aan den spoed zijnei- machine. Had dokter Sardo een flauw denkbeeld ge had van tiot gevaar, dat hem dreigde, dan zou hij zijn slaap wel'vergeten hebben. Het laatste station werd -eilig voorbij ge sneld.': Nog zeven mijlen, cn zij waren op de plaats tan beslemming. Plotseling kroeg do locomotief eon hevigen schok. Een doordringende kreet volgde. Mattern sprong op en zag om zich Ii»«mi. Bij het van ryne lantarens kon hij zien, dat ee juist een ororloop passeerden. -- »Wnt wiis dal?" vroeg de dokter, die uil zijne dnnunoling weid opgeschrikt. -O. niels. misschien een steun of een ander voorwerp, dat lunchen do rails lag antwoordde Mattern. Binnen eenige minuten zullen wij er zijn. Hij verminderd® don spoed van do locomo tief, maar hij-deed hol werktuigelijk, als in een droom. Die doordringende kreet bad zyn bloed v: n schrik doen sulstaan. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1