GELUK. Een Slimmerd, ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1895. ZESTIENDE JAARGANG. No. 38. Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. Prijs der Advertentiën: ran 15 regels 30 c. elke regel meer 6 c. groote letters en vigBetten naar plaatsruimte. Advertcntiën, Smaal geplaatst, worden 2maal berekend. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland S5 c. afzonderlijke nummers 6 c. Uitgever: L. -A_. SASSEN. Advertentien of Ingezonden Stukken gelieve men ,s Vrij dags vóór 2 uur ?s middags to bezorgen aan liet Bureau van «Peel en Maas'' te Venray. "Wie jaagt het niet na? Elkeen zoekt het, onwillekeurig. Naar bevrediging tracht de mensch bij al wat hij zint, onderneemt en doet. Voor liet geluk blijft niemand on verschillig. Doch wie vindt hol? Betrekkelijk weinigen slechts; daar zijn er zelfs, die beweren, dat er geen bestaat. In trouwe, zou dat niet al te erg zijn? Hoegenaamd geen geluk op onze planeet? Wat zijn dan die aan geen ander en beter leven gelooven, bitter te be klagen! Uier niets, ginder niets, en toch, onophoudelijk ernaar trachten en «machten! Neen, geluk moet er zijn, ook op aaide. liet slimste van de zaak is, dat die aan geen hiernamaals denken, de eenige kans op geluk hierbeneden jammerlijk verkijken. Want alleen de gedachte reeds, dal na dit leven geen to dicht meer daag', moet hen ver drietig maken, misnoegd, troost- en moedeloos. Daaraan schrijve men hot vreeswekkend toenemen der zelfmoor den toe. Nog eens, geluk moet or zijn, ook op aarde. Feuilleton. 1. «Foei, wat een vervelend slenteren van daag!" -Ja, mijnheer, de wegen z.ijn niet best." - Het paard is lui, Jaap, leg de zweep er nog eens overt" -Maar ziet mijnheer dan niet. dat de wielen tot aan do naaf iu het spoor gaan -Ja. maar vroeger vloog de tuin door zulke wegen." -Jawel, maar de paardeu blijven even min jong als de uienscheu." -Hoe oud zou het paard wel zijn, Jaap?" -Ik deuk zoo om de zestien jaren, mijn heer!" Zoo spraken mijnheer De Brees, kanton rechter en zijn koetsier, onder hel naar huis njdeu. Langzamerhand vie! de avond en het gesprek stokte in het lij'.uig, dat hortend on kiakend door de diepe sporon voortreed. De kantonrechter dacht er over, zijn paaid te verkoopen en overlegde bij zich /.elven, of het lukken zou door een kleine som toe te g'oven, voor zijn oud versleten paat'J een jong dier in zijn stat te krijgen. Een kwartier ialer lueld het rijtuig voor de woning stil. Verschrikkelijk! wat zweet liet dier," «ei de rechter, -nog nooit heb ik het eoo zien bijgen... Zou do ïum soms ook dampig zijn Zonder op deze vraag te antwoorden, maak te Jaap het tuig los en bracht hel arme dier, dat dien avond zuo zijn best had gedaan op den slijkei igen en moddetigen weg. op stal. «Nu, Jaap!" zei de techier, zich in do Wie vindt het? Die huil leven op aarde beschouwen als een tijdperk van beproeving, cn de aarde als een tranendal, juist deze menschen smaken 'een veel hoogere male van geluk dan die zich alle ge nietingen gunnen en, gelijk men zegt, -te goed doen." Beter gezegd; juist deze menschen zijn de eenigen, die wezenlijk tevre denheid in 't hart gevoelen, terwijl de overigen, de -genieters" vruchteloos ernaar hunkeren, evenals Tantalus naar een dronk koelend water. Zonderling! zult ge zeggen. Vind het dan ook zonderling, bid ik u, dat dio tevredenen uitsluitend hun geluk vinden in hetgeen de pi ui- Iers, zal ik maar zeggen, met weerzin vervult, namelijk in liet trouw naleven van hun plicht. Ja, van hun plicht. Ei, melieve, word niet korzelig, wanneer gij dit woord verneemt. Het is bijlange zoo schrikwekkend niet, als gij u verbeeldt. «Ja. maar r— hoor ik iemand bo- weien zijiï plicht betrachten kost moeite, kost ontberingen, kost offers." Dat is volkomen waar, mijn vriend. En soms harde moeite, pijnlijke ont beringen, groote offers. Dat alles geef ik u loc. Maar... plichtvervulling brengt geluk. Het groot loon is dien arbeid over ende over waard. Of belloon gij tot slag van lieden, van wie men-zeggen moet: Eigen zin netje op te volgen, eigen lustje bot te vieren, lichaampje te streelen, te koes leren, te troetelen, ziedaar zijn eeiiig streven en leven? huisdeur omkeerende, -als je bij geval een liefhebber weet, het paard is voor twee hon derd gulden te koop." Jaap gaf geen antwoord, maar mompelde eenige onverstaanbare woorden, die hij onge twijfeld niet hardop durfde zeggen. -Zei jo iets. Jaap?" vroeg de rechter, die zich lueld, alsof hij de beleekcnis van dut gemompel niet begreep. -Niets, mijnheer -Zoo'ii brompot!" Met die woorden ging de rechter naar binnen. De deur was nauwe lijks achter hem dicht, of de sclicllo stem zij nor vrouw liet zich hooren «Wut hoor ik daar, wil je je paard ver koopen? dat zal toch zeker wel niet waar zijn? -liet paard is oud," antwoordde de rechter schuchter, om zijne wederhelft die nog al driftig was, met uit haar humeur te bren gen. -Oud? Dertien jaren, mag dat oud boe ten? Het paard van onzen buurman is vijf cn twintig jaar oud, en 't is nog moedig en rap ter been." -Het paard van onzen buurman is ecne uitzondering; onze ïum is zestien jaren ouJ. en -Dei tien." viel mevrouw hem in de rede. -Zestien." herhaalde de rechter. -Neen dertien," hield mevrouw slaande. -Zestien, zeg ik u." hernam hjj korzelig, «wil je er een bewijs van?" -Dertien, zog ik," sptak zij driftig, -het paard was vier jaren oud toen je het «her <>p stal bracht..." - Welnu I..." -Juist hetzelfde jaar, dat het huis van buurman afbrandde..." -Juist, welnu?" -En dut is vandaag, op den dag af, ne gen jaren geleden." -Neen, twaalf jaren." Dan zoudt gij, oprecht gesproken, den naam van ordentelijk mensch niet langer meer waardig zijn. Dan zoudt gij die kostbare gaven, waardoor de mensch zich verheft-boven de schep selen van minderen tang: rede, ver stand en wil, als waardeloos goed te grabbel werpen. In het vervullen van uw plicht, en daarin alleen, vindt gij het geluk, dat oo aarde is te smaken, in afwachting dat u in een beter leven het eeuwige, het onvermengde, bul eindolooze ten deel vallo. Tevredenheid d»;s harten geniet slechts hij, die met waarheid kan verklaren: ik geef a»?n elkeen: Gode, den even mensch en mij-zelve wat hun toekomt. Slot volgt. Rogge wel kndwikkc. Die in 't voorjaar'irpgge met zand- wikkoti, wil maaif /i,,,, ;ot thans zijne maatregelen nemoïi;,.^.' do zaaitijd begint te naderen. Ieder kent de snijrogge en weet, welk smakelijk voedsel dit in 't voor jaar voor het vee oplevert. Maar als nu eens een gedeelte van de hoeveel heid snij rogge, die rilon dagelijks ver- voedert, door zandwikko vervangen werd, dan zou de smakelijkheid er niet door benadeeld, en cle voedzaam heid er zeer door bevorderd worden. Wikken toch bevatten meer eiwit on minder zolmeelachtigo stoffen, dan snij rogge; daardoor vormen beide te «Neen, negen." -Twaalf zeg ik je. of denk je dat ik dien ijselijker. nacht heb vergeten?" -Negen, negen, negen!" riep mevrouw telkens scheller, -of deuk je dat ik niet meer weet, dat ik dien ganschen Ducht, bibberend van kou, do wacht heb gehouden bij liet uit gedragen huisraad? Je ziet dus wel dat ik gel^k heb cu het paard slechts dertien jaren oud is." -Tegen jou kan niemand het volhouden. -Omdat ik geiyk heb." -Luister eens, en wordt nu niet zoo drif tig, hoe oud is onze jongste dochter?" -Elf jaren." -Nu, liet kind werd liet jaar na den brand geboren." -Ja. juist daar bob ik ui" -Volstrekt niet..." -Och kom is dat nu niet klaar cn dni del ijk? Negen jaren Negen en vier is der tien." -Nu, je zult gelijk hebben; 'k zeg dan maar. dat liet paard niet oud, maar wol ver sleten i»." -Versleten? En sedert wanneer i3 't anue «lier dau versloten?" -O, J.A is niet van gisteren of eergis teren -Gisteiett of eergisteren hul) ik j'inog zoo hooren roemen, dal jo eon paard onder duizenden luidt." -Vroeger was het een goed paard." -Eu waarom nu mot 1" «Wel, omdat hot bocst versleten en..." «Kom, wie maakt je dat wijst" «Omdat hot siok'ui ia." «Der:ie.i jareuï" «Zestien 1" «Dertien, wat bru je toch eigenwijs!" -Zestien, wat ben je toch onverstandig E u oiu kort tc gaan, zeg ik jo, dal ik vast van I zamen een uitstekend voeder, waarin de verschillende voedingstoffen vrij goed in do geweuschte verhouding voorkomen, en dat rtindvoe en paar den uitnemend bekomt. 4 Het doel is echter niet alleen om in het voorjaar goed stalvoeder te hebben, maar voornamelijk is de op brengst bestemd tot het bereiden van zoet persvoeder, dat 's winters naast hooi uitnemende diensten kan doen. Wordt liet dan op eenigszin groote schaal verbouwd, dan kan die teelt er krachtig toe medewerken om den vee stapel te vergrooten en te verbeteren, en dit is zeker bij de tegenwoordig on gekend lage graanprijzen een zaak van het uiterste belang. De verbouw een mengsel van rogge en zandwikke heeft nog andere voor- doelen. Immers half Mei of althans in 't laatst dier maand, komt liet wikke- roggeland vrij, en op die vrijkomende perceolen kunnen dan nog met vrucht koolrapen geteeld worden. Is 't voor jaar gunstig, zoodat men vroeg kan maaien, dau kan men in vele gevallen ocl'. nog RivrltlFörl»ou.v.-^ _x KV'ilê"tr achter niet óveral goed gedijen; daarom zal men op Imo gen, zand igen bodem en ook op betere gronden anders kunnen handelen. Zoo spoedig liet roggè-wikkemengsel van liet land verwijderd is, ploegt men en zaait dooreen reuzenspurrieen soradella. De eerste kan na 2 maanden gemaaid worden, wat hooger boven den grond dan anders, om de seradellaplanljes, die eerst met do spurrie niet mede kun nen komen, niet te veel te kwetsen. Do seradella ontwikkelt zich daarna snel plan bou 't paard te verkoopen." «Arm dier." -Z'Hi zij den rechter bedoelen?' vroeg de knecht bij zich zelven, die aan de deur do lievige woordenwisseling stond af te luisteren. -Arm dier!" herhaalde mevrouw, -wie weet of het nog niet onder de zweep van rij tuigverhuurder dood neer valt!" Meteen begon zij to weeuen, zoo hield zij van den armen 1 uin. -Vrouwentranen komen spoedig voor dcii dag, maar zijn cok spoedig opgedroogd mompelde de 1 échter, terwijl hij zijn laarzen ging uittrekken zuchtend voegde hij er bij -Als dat zoo voortgaat, zou ik wel eens willen welen, wie hier in huis de baas is, 0)1 of de baas zijn paard ïuag verkoopeij wanneer bij zulks goedvindt, of mot." Daarbij bleef her dien avond. Een paar dagen later werd Jaap ziek en bleef gedurende de heelo week met 111 staat zijn bed te verlaten. -Iö er morgen geen paardenmarkt in de stad?" dacht de iccir.er eu zocht 111 zijn alma nak. -Ju, juist. En nu Ja>p ziek is. zal ik de kwestie maar in een= afdoen." Den volgenden ochtend, voer dag en dauw was de rechter al op tie been. Hij voederde zelf h :l paard, tuigde lint op, spande het toen voor de tilliu y en reed alleen weg. Bij tyds kwam lij in de stad", liet Stijn paard door den knecht van dc uiispannirg op de markt brengen en bleef 111 de omgeving van he' dier ron Jloopen, teneinde de koopeis niet to laten ontsnappen. Er waren meer dm twee duizend paarden op de markt cn ook liet aantal koopers was byzender groot. De Üuitsciie joden, die honderden paarden kochten, schéhen het paard van den rechter niet cp le merken en de Fransche kooplieden zagen glimlachend naai bet langharige, vuile cn kan in den herfst nog een goede snede opleveren. Of men kan in Mei spurrie zaaien cn later, als die gemaaid is, nog gele mosterd, enz., terwijl op betere gronden met goed gevolg ook haver met gewone wikken volgen kan op dat rogge-wikkegewas. Op deze wijze is 't mogelijk drie, of althans twee oogsten in een jaar van zijn land te halen. Behalve koolrapen, zijn al de genoemde gewassen geschikt om geperst te worden 't Spreekt van zelf, dat de aangege ven vruchtopvolging ook gelden kan. wanneer men alleen rogge als versch- of persvoeder verbouwt, maar behalve dat dit laatste dan minder krachtig is, geeft het uitzaaien van een mengsel rogge eu wikke nog een ander voor* deel. Rogge alleen toch verbetert den grond niet, wikke echter wel, want ze is een vlinderbloemig gewas, van welke plantenfamilio men weet, dat zo den bodem verrijkt met stikstof uit de dampkringslucht. Bijgevolg zal bet bedoelde mengsel den grond in mil der vruchtbaarheid achterlaten, dan r<Aü-go alleen dit \doen kan. Wieden iii~dèö f" Meent ge misschien, dat zulks niet noodig is? üa dan eens rondzien op Uwe akkers, ja zelfs in uwen tuin! Daar ziet ge zo staan, die re.rze.11 onder hun familie, met hunne ontel bare zaden Straks worden deze rijp eu vallen af, om in het volgend voor jaar liet aanzijn te geven aan even 7.00 vele onkruidplantjes. Trekt ge nu ■deze volwassen onkruiden uit vóór het zaak is uitgetallen, dan vernielt ge (lier, maar loonden geen kooplust. Eindelijk kwamen er een paar mannen bij liet paard staan. De rechter hield hen voor roskammers, echte paardontuischers, juist do kooplui die bij moest hebben. Een van hen keek het paard in den bek, dien fcij had opengetrokken, de andere sloeg het met zijn lederen zweep om de heupen oni to zien of cr 111 zijne spieren en gewrichten, nog beweging zat. -Laat het beost den weg opdraven," zei dc een. Toen de ruin weer op zijne plaats terug kwam, vroeg de eene - Wat vraagt ge voor dat beest?" -Twee honderd gulden", antwoordde de rechter, die nadeibij kwam. -Wai? Twee honderd gulden", schreeuw den de paardenschachti'aars, terwijl zij den réchter verbaasd aankeken. -Is dat te veel? Do paarden zijn duur." -Ja, j >nge paarden, maar do oude knol len met uw paard is misschien twintig jaar oud." -Ho. bo! da; is overdreven." -Dal heest is stokoud en versleten." «Neen. ik verwed er onder wat gij wilt, dat er geen twee betere loopers op de markt zijn." -Waarom houdt gij hot dan zelf niet Wilt ge vijftig gulden voor uw ouden knol V' De ia zijn eer gekrenkte vrederechter draai de zicli om ou gaf ge-n antwoord. Een poosje later liet een sjovelo vent het paard afdraven en bood er veertig gulden voor. ilet was iemand die door de twee eerste koaplui met hunne lange lederen zweepen was afgezonden ca geduiig herhaalde, dal oude knullen haast geeu pi ijs waard waren. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1