Woorden en Daden. Een partij Schaak, ZATERDAG IT SEPTEMBER 1895. ZESTIENDE JAARGANG. No. 37. Prijs der A.dvertentiën: van 15 regels 30 c. elke regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Adverteutien, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Ven rat franco per post voor liet buitenland afzonderlijke nummers Uitgever: Xj. A. SA-SSEN". Deze Courant verschijnt icdcren Zaterdag. Advertentien of Ingezonden Stukken gelieve men *s Vrij dags vóór 2 uur "s middags te bezorgen aan het Bureau van »Peel en Maas" te Venray. Als een koor gaan tegenwoordig klaagtonen en jammerklachten op, schier onder alle rangen en standen der maatschappij, over den min gunsligen, ja zelfs slechten gang der zaken. Allerwege hoort men klagen over malaise. Malaise in den handel en de nijverheid hoofdzakelijk liet ge volg van de geduchte concurrentie. Malaise in de werkzaamheden welke zich vooral hierin openbaart, clat er een gering weekloon wordt uitbetaald en wat nog erger is dat er zoo weinig werk is. Ook het verkrijgen eoner vas'e be trek king is nllermoeielijkfjfc, want zoo er een enkele dusdanige post open is. treden de sollicitanten daarna bij honderdtallen op. Behoeft het gezegd, dat men, wegens het groot getal van solliciteerenden van overheidswege lichtelijk geneigd is, het salaris aan de vacante betrekking voorheen ver bonden tc verminderen'? In óén woord, op allerlei gebied en onder veelvuldig opzicht hoort men er klachten uiten over den jammerlijken stand der zaken, over do groote malaise der tijden. En inderdaad, al zegt een aloud UoUandsch spreek woord: "Klagers hebben geen nood," men moet liet volmondig bekennen, de velerlei klachten, waarvan hier boven slechts enkele er van zijn op genoemd, zijn geenszins onrechtmatig, missen den grond van beslaan niet. Feuilleton. -Ja, graaf, wnnrloo mijn woorden te herhalen? Hebt gij met l'"n Guz-nm naar de genegenheid v.m dor.ii-t Kslelln gedoi>g<-n? Twee medeminnaars kunnen geen vrienden zijn. De waarheid is. dal wij ui onze raads vergaderingen over dergelijke /.aken niet kun nen spreken, maar wij geven u ons koninklijk wuoid dat /ij de uwe zal zijn; zij zal u al haar bekoorlijkheden en haar schallen brengen Gy zult zien, graaf, dat het onmogelijk zal'zijn uw koning van ondank te beschuldigen, het zal blijken dat wij de ware vrienden van Spanje en zijn koning niet hebben vergeten; want gij waart het. dit zeg ik liior openlijk, dij de san en/wering en do briefwisseling van don Guzman met l-'iaukrijk hebt ontdekt." Don Ramirez scheen niet op zijn gemak; hij durfde de oogen niet opslaan, en als hij de waarheid had gesproken, zou hij gezegd heb ben, dat die lofrede van den koning voor hein een straf des gewetens was. „Site," antwoordde hij", -het was met diepen weerzin dal ik mijn pijnlijken plicht vervulde." Do hertog van Ossuna gevoelde een schok door zijn loden en sloeg met zijn geharnaste vuist op het gevest van zyn degen. -Ec Estella de vrouw van dien man woidt," dacht hij, -zal ik in dat graf liggen waarin wijn Ja, de handel is geknakt, vooral door overmatige concurrentie; de werkzaamheden zijn slap en wat als onvermijdelijk gevolg uit de schaarsehheid van werk voortvloeit, het loon, dat voor den verrichten arbeid wordt uitgereikt, is veel min der overvloedig dan zulks het geval is in de diukke tijden, wanneer de patroon als het ware arbeiders moet koopen. «Klagers hebben geen nood!" Ook dat is geen ijdcl spreekwoord. Want do woorden der menschen over de malaise der tegenwoordige zaken, die woorden, getoonzet op de droevige zangwijzen van jammerklachten en allerlei jeremiaden, stemmen alles be halve met hunne daden overeen. Men jeremiëert over slechte tijden, over te weinig verdienen enz. enz., maar slaat uwé blikken eens naar de openbare vermakelijkheden, die in onze dagen van koortsachtige genot zucht meer dan overvloedig .voorko men Des stomors dag in dag uit wedstrijden, paarden-, wieier-, zang-, schiet-, zwem- en wie weet wat nog meer wedstrijden; de eene tentoon stelling of wereldkennis volgt op de andere en iedereen moet daarvan ge nieten, al komt men ook tot de er varing dat men bedrogen wordt als op de Amsterdam,sche expositie; mu ziekuitvoeringen bij de vleetin de dierentuinen in de parken, op markten tot veredeling van het volk! andore vermakelijkheden van zeer on gunstig allooi zullen we maar niet eens opnoemen. Zijn deze publieke vermakelijkheden werkelijk niet druk bezocht? Bij hon derden en duizenden stroomen de menschen er telkens heen, en allicht zult go onder die bonte menigte vele klageis ontmoeten, die thans in plaats edclo vriend thans sluimert. l)it is de dag vnn hot gerecht, maar morgen zal liet de dag der wrake zijn." -Uw ijver, don Ramirez," vervolgde do koning, -en uw trouw zullen worden beloond. Dc redder van onzen troon en wellicht vnn ons huis verdient racer dan een gewone belomiing. Dezen morgen zijn wij met onze raadslieden overeengekomen u tot den rang van lier log en gouverneur van Valencia to verheffen. Zijn verder mijne stukken ter onderteckeuitig ge reed Don Ramirez verbleekte terwijl nij haastig do knie bnug en een perkament uit zijn wam buis te voorschijn haalde, dat hij den koning aanbood. 11 ij wist maar al te wel dal hl] de eerbewijzen onwaardig was, die op zijn schul dig hoofd zouden worden uitgestort. -De onderteekenirg van deze stukken zal hedeu onze eer-le a-beid zijn," sprak de koning. -Op dit oogenblik. heeft de scherp rechter het verraad gestraft, hot is tijd d.it de koning getrouwheid üeloone," voegde hy er bij. terwijl hij liet perkament ontrolde. Doch plotseling schoten zijn oogen vuur en gilde hij met rauwe, ijzingwekkende stem; -Heilige Maagd! wat zie ik i" I)e partij schaak was uit en Don Guzman had een volkomen overwinning behaald. Op den bepaalden lijd stond bij op en zeide tot Calavar -Ivom, ik ben gereed Do scherprechter zette het blok terecht, terwijl de gevangene voor liet kruisbeeld ne- derknielde en met vaste stem bad -O Memel, mocht deze overijlde, onrechtvaardige daad op liet hoofd van mijn valsci.en beschuldiger van hunne allerdroevigst gecompo neerde jeremiaden aan te hellen, in stemmen met de algemeene feest vreugde, ja zelfs losbreken in luid- galmende jubelzangen. Droevig zijn de woorden, blijde, cjn vreugdevol dc daden! Hierbij komt nog, dat wan neer men voor pleiner aan de open bare vermakelijkheden deelneemt, men dan gewoonlijk niet op een droogje blijft zillen; en., alles kost geld. De verteringen, die men maakt, moe ten betaald wordenen dat in zoo'n slechietSsyarcn tijd. Last not- least, slaat uwe blikken eens naar het publiek verkeer op spoor- en tram weger. We spreken niet van menschen, die voor zaken op reis gaan. Maar de§ Zondags eens: als gepakte haring zit men in de waggons, men is voor zijn pleizier uit! Des avonds moe en mat naar huis... het geld is Verreisd en ver teerd, en dat iu zoo'n slechten naren tijd Waarlijk, als ik ,.J.Idan zc..e> slecht en naar zijn. als dc zaken dan zoo verbazend slecht gaan, dan diende men on de allereerste plaats die on- noodige uitgaven te vermijden. Zeker, een tnonseh mag uitspanning en ver maak genieten, maar op don voor grond moet er rekening gehouden worden met de geldbeursdo uitgaven moeten goëvenredigd zijn aan de inkomsten en in geen geval mogen de inkomsten door de uitgaven wor den overtroffen. Want waar loopen dergelijk© dwaze handelingen anders op uit dan op onrechtvaardigheid, en nog schulden maken, op faillissemen ten, bankroeten, enz. Aan verstandige lieden past het voorwaar, dat hunne woorden met hunne daden overeenstemmen. Het is een kenmerk van verregaande dwaas- komen en niet op hot hoofd van den koning." Ruy Lopez gaf de noodlotlige bijl over; daarna wieip hij zich in oen hook der col ter aardo, bedekte 'zijn gelaat mot zijn mimici en verrichtte hot gobod voor de stervenden. Calavar logde zijn hand up den schouder vau zijn slachtoffer on beduidde hem dat hij zijn hals moest oiilblooien, hetgeen onmiddelyk geschiedde. Toen logde de hertog zijn hoofd op het blok neder en zeide: -Sla toe? ik wacht." De scherprechter bief de bijl op; nog een oogwenk en het recht had zijn io<>p gehad. Daar weergalmden kreten -hy is gered;"'daar klonken voetstappen en vorwurde s'eminen on hielden den arm der gerechtigheid tog/*:i. De deur sprong krakend open onderdon aandrang van eon menigto gewapende edellieden; de Ossuna wierp zich tnssclieii don beul cn den hertog, met den uitroep -Nog in lijds -Ilij leeft," nop graaf Tarraxns. -Hij is gered!' herhaalde de Ossuna. -Mijn neefmijn wiend, dien ik nomt dacht weder te zien, maar de Hemel wilde niet dat de schuldige voor den onschuldige zou om komen. De Heer zij geloofd!" -De Heer zij geloofd!" herhaalden de beu! cn zijn handlangers. -De Heer zij geloofd!" riepen de geza menlijke hovelingen. Toen verscheen Ruy Lopez in hun midden cn juichte luider duu allen -Do lieer zij go loofdl" -Gij zijt nog bij lijds gekomen om mij te zien, mijn kind," sprak de hertog glim lachend. -N'u zal ik meer kracht hebben om hcid zóó te spreken en andere wijze, lijnrecht in den strijd met onze woor den te doen. Maai* dan bevat de spreuk: Pene in/inilus est stullorum numerus, dat wil zeggen het getal dwazen is schier eindeloos! indordaad veel waar heid, want naar de woorden van de tegenwoordige menschen te oordeelen, vervallen de meesteu hunner hoe langer hoe dieper in de armoede; en naar hunne daden te oordeelen zou men zeg gen, dat zij over rijkdommen en nog schatten te beschikken hebben. Losloopemie Koeien in den slal. De ondervinding heeft geleerd, dat kalveren, die zich vrij in hokken kunnen bewegen, beter tieren, dan zij die vastgebonden zijn. Hetzelfde leert de ervaring ten opzichte van onze melkkoeien. Losloopende dieren blijven zindel ijker en worden gladder van huid, torwij! .de pj'.'ll.^pbreogst aan merkelijk vermeerdert. Door den lieer Sclilieman, grondeigenaar te Linde (West-Pruisen), is zoodanige proef genomen. In zijne nieuwe gebouwde stallen zijn boxen aangebracht, die elk aan 3 koeien voldoende ruimte schenken om zich te bewogen en tc leggen. Alleen onder het melken vror en zij vastgebonden. Een bezwaar is evenwel aan deze wijze van herberging verbonden. Of schoon de dieren spoedig aan elkaar wennen, gebeurt het toch, dat zij elkander stooten cn met de horens wonden toebrengen. Ook wanneer een niouwo gezellin in da box gebracht wordt, moeten haar kameraden eenige dagen naast haar vastgebonden wor den. Om deze bezwaren te boven te komen, dient men zijn toevlucht te te s'erven!" Arme man! de tijding was te veel voor bom en Iiij legde zijn hoofd weer op hel blok neder. Ruy Lopez nam hom in zijn armen en droeg hem naar de kamer des konnigs. Al do hove lingen volgden; en toen don Guzman uil zijne onmacht ontwaakte -zag hij zich omringd door een kring bezorgde vrienden, in wier midden de koning stond met dankbare blijde uitdi uk- king op liet gelaat. Ilij meende te druoinen. Hoe kou hij dien plotselingen overgang be grijpen v.m het hlok uaar het bijzijn des konings? Hoe kon bij weten dat don ltamiroz ui de ommant zijner vreugd en verwin ring liet verkeerde p-ikkel had gegrépen en dat, toen hij den koning de stukken uwvijii rangs verbooging meende aan te bieden, hij de be wijsstukken vuil zijn schuld en de onscnuid van zijn medeminnaar had overhandigd Want hij was liet die de liaudteekeimig vau don Guzman had nagemaakt cn do eigenlijke aan legger der samenzwering was. Gu/.mau wist van dat alles uiets. d ich hij begreep hel loon drie dagen later don Ramirez, graaf vau Risenye, door Calavar werd onthoofd als ver iader en verklikker. Hij begreep het teen hij zich to midden zijner vrienden bevond en de koning met ongewoon gevoel zyn hand vat tende. lot hem zeide; -Guzman, ik beu zeer onrechtvaardig geweest; ik zal mij zei ven nooit do behandeling vergeven die ik u Leb doen ondergaan." »Siie,gaf hij ten antwoord, -daarvan zal bij mij nooit meer sprake zijn, want zulke woorden, door mijn koning gesproken, zijn duizend lerens waaid. nemen, lor het onthoornen der 'lieren. Na talrijke pogingen heeft de heer Schlieman het volgende afdoend middel toegepast. Zoodra het wratje der horens zich vertoonde, eii flit geschiedt gewoonlijk na G ;'i 10 weken, wenlen de haartjes rondom dit wratje afgeknipt Daarna werden de randen gedurende 2 a 3 minuten ingewreven met bijlende potasch (kalium causticum fusuin). Do bijtende werking van de potasch doet zich reeds onder deze kunstbewerking gevoelen de bovenste huidlaag cn liet wratje worden zeer week. Na do kunstbewerking is het kalf onrustig; het loopt, schudt met den kop, kwis pelt met den staart en gaat eindelijk zonder to eten, rustig liggen. Na ver loop van enkele uien is hot kalf weer normaal en kan men met dc punt vau een of ander instrumentje do hoornach tige scheede, die nu heel los zit. uil- lichten. Na nog enkele malen wrijvens is de bewerking afgeloopen en de horens komen niet meer te voorschijn. De heer Schlieman heeft navolgers gevonden. Véél veefokkers iiV'zijn.©" buurt hebben zijn middel ook toegepast en weldra zal het ongehoorude rundvee in West-Pruisen geen zeldzaamheid meer zijn. Het nut van liet onthoornen is ieder een bekend, die dc natuurlijke neigingen van do dieren, om elkander te stooten, kent. Onze huisdieren worden genoeg zaam door den mensch beschermd en verzorgd, zoodat zij do wapenen, hun door do natuur geschonken, gerust ontberen kunnen. Om vliegende insekten uit kamers te verdrijven. Een stukje kamfer wordt boven een brandende lamp gehangen, doch zoo, dat liet niet kan ontbranden. De ver dampende kamfer jaagt terstond allo insekten uit dc kamer. Veldp. -Vriend," zei dc koning. -hef. is ons ko ninklijk verlangen en bevel dat van heden af do herinnering aan uw hyna wonderdadigo redding op een wapenschild hewm-d zal bl:;- vcn in den vorm eeuer zilveren lnjl op oor azuren schaakbord, dat. gij binnen weini-zo maanden met donna E. l- lla in het. huwelijk, zult treden, en dat de fees'en bij die gelegen- hei 1 zullen worden gegeven m ons jaleis. bet Eseuriaal." Zich daarna tot Ruy L"pez wendende, ver volgde hij -Ruy, ik geloof da', de Ke: k een goed dienaar za! vinden in i aar nieuwen bis schop. Gij zult weldra de wijding om vangen, en dal zal een gering loon zijn voor uw party schaak." -Sire." sprak de bisschop. -h«*deil vort» bet eerst in iuijn lewn ben ik verheugd schaakmat te zijn gezel." -En nu mijn hecre»,*" zcidu de koning met een glirul eh die op bef gelaat van al do hovelingen weerkaatste, -noodigon wij u allen aan onzen koninklijken disch, en wenschcn alleen dat de hert»g aan onze rechter- en do bisschop van Segovia aan onze linke-zijda worde geplaatst. Uw arm. don Guzman." Zoo eindigde deze gedenkwaardige partij schaak.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1