streken. Liefelijke woorden. £en partij Schaak, ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1895. ZESTIEN Dl JA ARGANG. No. 36. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray franco .per post voor liet buitenland afzonderlijke nummers 50 c. C5 c. 85 e. 6 c. Prijs der Advertentïën: ran 15 regels 30 c. elke regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertcutiën, 3maal geplaatst, werden 2raaal berekend. L. Al, SASSEN, Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag Advertentien of Ingezonden Stukken gelieve men *s Vry- dags vóór 2 uur 's middags 'te bezorgen aau het Bureau van •nPeel en Maas1' te Venray. Slot. En 'toch, sluiten ernst en liefe lijkheid elkander niet uit. Er behoeft geen toorn te zijn in onze terechtwij zing, geen bitterheid in ons vermaan. ■Laat den man, wien wij onze afkeu ring te kennen geven, geen anderen indruk ontvangen, dan dat ongehui chelde belangstelling het woord 'bc- «zielt, dat wij lot hem richtendoe ■hem niet verstaan, dat wij ons boven hem verheffen. Maak het zoo, dat zijn "waardigheid hem niet verbiedt, de •misprezen handeling toe te lichten en ie verdedigen, opdat luj langs den ■weg der redeneenng gc-bracht worde •tot het inzicht van zijn ongelijk; snijd hem niet don pas af, door kwet sende uitdrukkingen, die hem nood zaken zich terug te trekken. Oplre- •dende als censor van anderen, ver dolen wij zoo licht dat wij geenszins ■onfeilbaar zijn, en dat onze kennis van alle omstandigheden, onder welke een gewraakte handeling -is verricht, •onvolledig is. Onder mcnschen, die ■wezenlijk het goede vullen, is het niet moeielijk, zelfs bij verschil van ineening en opvatting, den loon der liefelijkheid te bewaren, mits men in •elkanders oprechtheid vertrouwen stelle. Dissonanten zijn niet altijd te ■vermijden, inaar men zorgo steeds, ■dat zij onmiddclijk worden opgelost «in een rein accoord. Feuilleton. ■Hen geluid van'naderende voetstappen lief, •ziuli vernemen hel hield op de(•tkenliou- 'ten deur kmtrstc op huur hengels en de hertog bleef met een der stukken -in de band nis ver steend zitten bij J»et gozteal van de beuls knechten en Gala.ar. De droom veid.se neiihjj was t«»t de koude «orkelykiaid teruggekeerd. h.-nidi«tige!S rail «l -n schelp ■reenter tuiden binnen.; j droegen zwaaiden en toortsen en een humid plaais'.o op dc litfcl ■een met zwart laken bodem ldo.t. waarvan de 'bestemming maar nl te duideljja. werd autige •wezen door do bijl die ér'o,p lug. - lien ander plaatste de fakkels in de dunrvoui in den muur aangebi ach te nissen, torwijl een derde •een dikke l.-ag zaagsel van cederhout rondom ■do talel strooide. Dat alles was het werk van een oogeublik en gedurende deze toebereidse len werd er geen acht op den veroordeelde ge slagen. Ruy stond op liet gezicht van den scherprechter bleek en bevend op doch dc hertog bleef onbeweeglijk zitten, de oogen strak op het schaakbord gevestigd. liet was zijn beurt te zetten. Calarar bemerkte zijn •onbowegelLjkheid; en terwijl lilj de hand cp zijn schouder legde uitte hij slechts één woord; rnaar in die enkele lettergreep was het verlies van een jeugdig leven, de verwoesting genet' •oleic en schitterende toekomst opgesloten. .-Uw woord zij mol zout besprengd." "Wal w ij te zeggen hebben, moets iels ie denken geven.'' liet is niet altijd mogelijk, onze gesprekken zoo iu te richten dat zij verdienen door een novellist gesteno grafeerd te worden, en gezellig met elkander keuvelende, bezigen wij dikwijls reeksen van volzinnen, die zonder schade verzwegen konden zijn. Maar er is toch reden om ons toe te leggen op spreken dat iels moer is uan praten om den tijd door to komen en de stilte niet Ic doen drukken; uit den rijken schat van ons denker, moeten wij zoo loeren pulten, dat anderen onze gaven gaarne in ont vangst nemen. Wat de Franschon zoo eigenaardig noemen «Tart de causer" is wezenlijk een kunst, en voor haar beoefening bezitten niet allen gelijken aanleg, maar allen hebben we er toch iels van, en nu is het raadzaam dat talent, grooi of klein niet onder de aarde te sloppen, doch het rente gevend te maken. Dat is, meer dan men oppervlakkig zou meeuen, een quaf"".i= van humaniteit, van Zlcli geven; en hoe geringer dc rol is, die onze persoonlijke ijdelheid daarbij speelt, met des te meer genoegen zal ons gese'hcrik, als bijdrage tot het gezellig verkeer, in ontvangst woiden genomen. Hel mag als een axioma worden beschouwd dat niemand het recht bezit om vervelend te zijn; maar wij gaan nog een stapje verder en beweren, dat ieder verplicht is, op het festijn van den -vricndschappelijkcn omgang, zijn beste kleereu aan lo trekken. Met zout besprengd Zou dc gewij de schrijver hier ook gedacht hebben aan de spee-.rij der geestigheid, aan liet Allascli zout der oude Grie ken -Kom 1" sprak hij. De gevongeno deinsde terug nlsof hem een adder had gebeten. -Laat mij mijn overwin ning voltooien." Onmogelijk.f" zeide Calavar. -Maar schurk, ik heli gewonnen riep ■de hertog uil; »ik moet hein eerst schaakmat zotten. Laat mij spelen..." -Onmogelijk!" herhaalde Calavar. »De drie uren zijn verstreken. Wij kernen cm den koning te gehoorzamen." De beulsknechten, ifie op hun zwaarden hadden gerust, tuiden thans nader. De hertog •stond logen den mum- onder het kinine boog venster, zoodat de tafel zich tusschen hem en Cal.ivjir bevond. Toen i.u de drie dienaren des Joods naderden, riep hij met ecu volle en gebiedende slem; -Eerst zal ik dit, spot ein digen en dan krijgt gij mijn hoofd. Tot dusver ben in overwinnaar en ik verlaat deze .plants pas over een hall' uur. Wacht dus." -Hertog, met al den eerbied dien ik u toedraag, kan ik u dit niet vergunnen," sprak Calavar. -Ik zou or meor dan mijn leven bij verbeuren Dou Guzman maakte, een bewering; daarna de juweclen afstrebpends die hij aan zijn vin gers droegwierp hij ze aau de voeten van den scherprechter, terwijl hij achteloos zeide: -Ik wil dit spel afspelen." De ringen rolden in liet houtzaagsel, door den verbaasden en bcgoerigeu blik van don scherprechter gevolgddoch na een koi te poos riep hij uit.: -Mijn bevelen zijn strikt, odcle hertog, en al moesten wij gewold ge- bi uilten, de wet van Spanje en van den koning moet worden ten uitvoer gelegd. Vei laat (lus -•'Geest," iti dezen zin, is inderdaad e n kostbaar toekral, maar tevens veelvuldige vcr- t En onmetelijk dat met de sur- Ltr in zijn 'bezit j. mee, en werpt JmvvoI weg; wio Ikon, dat hij zoo een artikel, dat a; valsckmg blootsta? groot is het kwaai rogalen wordt geda Wie de echte heeft, is er zuini; haar niet met han anderen wil wijs bevoorrecht is, neeufi elite gelegenheid te baat om met zijnige waanden schal te pronken. Het guolg is, dal hij dikwijls kwetst, oiidat zijn zonder nadenken ui'.gestruinde korrelen grof keukenzout den cinstanders in do oogen spatten. Wij hebbon in cléri; grond voortref felijke mcnschen gekend, wien hot niet aan geestigheid ontbrak, doch die zich niet voldolnde hadden ge- •oefend. iu de kunst valzelfbeheerscliing zoodat het hun ceil onmogelijkheid was een aardigheid,! die hun op de lippen zweefde, oMidgcsprokea te laten, zonder er hij' .-.e denken dat hetzelfde woord, M\ don bijval der 'omstanders verwierven, leed toebracht aan dengono tot wien het werd gericht. Do krachtige in vloed, dien zij zouden kunnen uit oefenen op hun" omgeving, ging daar door verloren; en wanneer zij., wat dikwijls het geval is, in rijkdom van gemoed niet beneden bet peil hunner verstandsontwikkeling, staan, dan er varen zij telkens weer dc smart, dat zij aan de eischen der menschlievend- heid te kort hebben gedaan, De cri- liek, in woord en Schrift, zou krach tiger inwerken, indien zij niet veel tijds het wapen eener gezochte gccs tigheid In baat nam om haar ai gu menten te versterken en te verscher- .pen. «Weet, hoe gij een iegelijk moet uw plaats en verbeuzel uv laatste oogenbl.k- kon niet in een ijdelen woordentwist. Spreek tot hom. lieer bisschop, en zeg hem dat hij zich aan zijn lot onderwerpen moet." Er volgde een snel en beslissend antwoord. •Do hisaslmp greep de biji die nog op liet blok lag en ze loven zijn hoofd zwaaiende riep hij uit: -Bij den hemel, hij zul zijn .spel ui'.- spelen I" Dooi de/.o woorden en dit gebaar verschrikt deinsde Calavar achteruit. -Zijn drie handlan gers trokken J.un zwaarden er, de bloeddorstige bende mankte zich tot een geveciit gereed doch Ituy, die in een ïlcrkules herschapen scheen, greep zijn stoei en wierp hem op den grond, onder den kreet-Dc eerste uwer dm deze door de kerk gestelde grens overschrijdt is een lijk. Mood gehouden hertog! Aan hol werk Er zyn slee! ts vier van dre eüendeliu gen, en uw laatste wensch zal heilig zijn, al moest ik er mijn leven hij verliezenfin gij huurlingen, gij zult iri den liclschen ;pool go slingord worden wanneer gij niet dadelijk tuv zwaarden opsteekt en eins het spel loat ein digen." Deze aanspraak had een krachtige uit wer king De beulsknechten deinsden ontzei terug en, terwijl C.ilavar voor de machtige gestalte van den woedenden bisschop ineenkromp, he dnclil hij tevens dat het /.under een bevel des kom mts de groo'st mogelijke nmdnnd zou zijn een histehoj) le dooden, waarvoor hem mui alleen op deze wereld, ma.w ook hiernamaals, zware slraf stond te wachten. Ynorziehwglioid ging hier (lus hoven moed. -Ik zal lol den koning gaan," sprak hij. -Loep naai den duivel antwoordde de antwoorden." Bittere discussien ont staan gewoonlijk hieruit, dal wij venijn meenen te ontdekken in het woord dat tot ons gericht wordt, en dan met ge lijke munt zoeken te betalen. Zou niet j veel onaangenaams worden vermeden, als wij in elkanders bedoelingen meer vertrouwen stelden'? Al ligt er in wat men ons lo Jioorcn geeft een schijn van gebrek aan welwillendheid, laat ons toch niet dadelijk daarop ingaan, en liever ons antwoord zoo inrichten, dat we eer gelooven aan gemis van Tia- denken. Zelfs uit giftige bloemen diept de bij honig op, volgen wij dit voor beeld, en wij zullen, ook als de schijn met de werkelijkheid overeen komt, een zwijgend erkende overwinning be halen. Het bekende spreekwoord, dat aan spreken slechts den tweeden rang toe kent in de vergelijking met edele me talen, heeft ongetwijfeld zijn waarde. Doch wy kunnen er naar streven, de verhouding om te keeren. Wie dat doet verwerft een eereplaals in dc .Kobattïiifc. zijïicr .ou2.gev.i u^-. Ilct Sellermkoolzaad. Wijl de granen thans voor zeer la gen prijs moeten verkocht worden, moet do landbouwer zooveel mogelijk het verbouwen van voedergewassen en planten, waai uit de een of andere koopwaar gefabriceerd wordt, uitbrei den. Onder de laatste is het koolzaad nog een der winstgevende. De verbouwing van dit gewas lieöft in de laatste jaren., vooral in België, een groote uitbreiding ondergaan. Vooral het schermkoolzaad, de grootste en moest winstgevende van al de variëteiten, wordt thans op groote bisschop, steeds op zijn hoede. De scherprechter was ten einde raad. Wan neer hij zich naar Zijn Majesteit begaf die op het hoofd des verraders wachtte, eu hem me dedeelde wat er gaaude was, stelde hij zijn leven in do waagschaal. Wanneer hij den •priester en den •gevangene aanviel, zou e>* een hoogst gevaarlijk gevecht ontstaan, dal zelfs bij een overwinning-, voor hem do vreeselijks'.e gevolgen -na dit leven zou hebben. Het was een jnoeielyko Uvuesirijd; doch ten laatste zegevierde de vrees, wellicht ook een sprankje van monschelijhiieid. -Belooft gij woi'kehjk", vroeg hij, -over een Imlf uur te eindigen?" -Ik belonl' het," hernam de bisschop. -Welnu, ga dan uw gang." zeide Ca lavar, «ataar met langer, denk daar aan." Aldus word de wapenstilstand gesloten, de Spelers hei namen hun plaats en het spel ging voort. De beulsknechten lieten do spelers pot uit liet oog, de toortsen -flikkerden in de nis sen en Gnlavar, zelf oen schaakspeler werd onwillekeurig geboeid en zeide-: -Gy zult als ovei'winnaar sterven.1' Don Guzman kee:t met uiterste koelbloedig heid rond, terwijl hij antwoordde»Sog nocil heb ik in zulk. edel gezelschap gespeeld, en gij zult na inyn dood kunnen verhalen hoe ik Ruv L ipez overwon." Hij glimlachte koel, terwijl hij weder rijn aandacht op liet spel vestigde; doelt de bi» schop, die de bijl nog steeds niet zijn rechter hand hicil ouudeml, dacht bij zichzelveu-,- -Als ik zeker was dat de hertog en ik veilig aan dit tijgerhol zouden ontkomen, zou ik hel uiterste wagen," schaal verbouwd. Het schermkoolzaad heeft op de internationale tentoonstelling; te Ant werpen iu 1894 do gouden medaille •verworven, als zijnde de prachtigste variëteit win terkool zaad. De opbrengst overtreft die van alle andere soorten, ongeveer 400 d 500 K.G. per II.A. Het schermkoolzaad wordt reeds sedert lang als het meest vruchtdra gend erkend. Het wordt zeer regel matig rijp en is zeer eigenaardig wegens de dikke zaden, die het bevat en zijne peulen, die van bovon naar beneden groeien, juist het omgekeerde van andere soorten, die van beneden naar boven groeien. Omdat het gemakkelijk verbastert, is liet noodzakelijk de best ontwikkelde zaden 'te gebruiken. Het -eiseht een zeer vruchtbaren bodem en gedijt het best op vochtigen kalkgrond en kalk» achtigen kleigrond, die gemakkelijk doordringbaar is. De zaaitijd valt m -.Tuli óf Augustus. Men zaait het bij voorkeur op rijen. -10 a 50 c.M. van elkqnder. Waar het. te dik slaat, kan men het dan gemak kelijk overplanten naar plaatsen, die te dun bezet zijn. Dit moet gebeuren van half September tot half November. Door het op rijen te zaaien, verge makkelijkt men zich het werk zeer. Men kan het zeer goed wieden, hetgeen den groei dor .planten aanmerkelijk bevordert. Vliegen. De tijd is er weer dat koeien en paarden in den stal veel last van vliegen en muggen hebben. Men hoede arch er 'tegen, door de vensters gesloten te houden en ze voor do luchtverversching van lijn kogergaas te voorz-en. Maar ook plarrte irten ter zijde van de deuren waluotenboomen. De scherpe reuk eu Waren de uren langzaam verstreken in da cel van den veroordeelde, niet minder traag waren zij in de kamer des konir.gs voorbyge»- gaan. De koning had een overwinning op don •ltantirez behaald, en door de hofvormen ge dwongen waren de' edelen genoodzaakt ge weest bijna in dezelfde houding te blijven staanonder geen voorwendsel hoegenaamd mochten zij do «val verlaten on zij bezweken haast onder het gewicht hunner wopeni'us'ing en den nog zwaai deren l..si eener doodolijke vet veling. Don Tan-a*.as, met half gesloten oogen, was onbeweeglijk als een dor stand beelden waarmede dc vensters waren versierd"? de p-ngé Os-H:ia door vermoeidheid en smart uitgeput, leunde tegen een marmeren pilaar, en de koning liep het ve: o ek met groote slappen op en now, herhaaldelijk stilsiannde om te luisteren of' hy ook voetstappen hoorde •naderen. Iu zenuwachtige spanning wachtte bij dc volvoering van liet beulswerk afen raadpleegde Ieder 'Oogenbli'k hel uurwerk. A'les was siil in hel paltis, want uieiïWand wat zijn rang mocht zijn, dtu l'dczondor vei lof don mond openen. Toen de iaatsie wegvloeien de zandkorrel in den zniidh taper verkondigde dat do noodlottige termijn was verstreken, slaakte de koning ooi» vieugdckioct, en riep-: »De verrader is d«aod. De uren zijn vciloopun cii mol hem, graaf Biscayc. isliw grootst® vijand gevallen." -Mijn vijand, Sire?" vroeg don Ramirez, VTor<& ü.i t olffd,

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1