m !ESC Ter overdenking, ien partij Schaak, ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1895. No. 34. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers Uitgever Prijs der Advertentiën: van 15 regels 30 e. elke regel meer 6 e. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. L, A. SASSEN. Deze Courant verschijnt icdcren Zaterdag. moeder onthult, wio er tnee te koop loopt, dio bezondigt zich aan zijn eigen naam cn geslacht, dio on;eert en bedriegt zichzelvett. I)je bedriegt zichzelven, want zijn voorbeeld zal maar al te spoedig navolging vinden en anderen verleiden cm met hem te doen, wat liij met auicrcn deed. Die bedriegt en verlaagt z chzelveu, want hoe meer hij zich zonder noodzaak en met een soort van leedvermaak in do beschouwing van andeter kwaad ver lustigt, te grover wedt zijn gevoel \an zedelijkheid, te minder nauwgezet ea teer zijn eigen gevv: ten, hij eindigt mtt zichzelven voor Vi'maakt ie hou den, in het midden vm: een Uedprven en doemwaardigo wereld. Spreken moeten we soms over en legen de zonden van anderen. We moeten soms volgen- de wet der eeuwige en onkreukbare rechtvaardig heid de puntjes op de i. zetten, zodals dat heet, maar dan jfcui'o het zon der Farizecsciteu ho maood, zonder ooit te vergeten, <1---'•'•»-rdic anderen evenzeer menschen zijrr ai'e wij en dat wij nog evenmin engelen zijn als zij! Dan geböure hel nooit uit tijdver drijf, of uit wraakzucht, maar zóó dat wij ons nooit bezondigen aan do wet der eeuwige barmhartigheid en heide! nichten nis geneesmiddelen. In de eerste plaats zijn de druiven te noemen, vooral de blauweze zijn niet alleen voedzaam, maar zuiveren ook het bloed. Daarop volgen do perziken, in ge neeskracht gelijk aan de druiven, maar ze mogen niet ovoriijp zijn; deze gebruike men 's ochtends vroeg op de nuchtere maag. i Een sinaasappel, dagelijks gebruikt is een voortreffelijk middel tegen slechte spijsvertering van dit orgaan en geneest hij voortgezet gebiuik de maag volkomen. De appel is niet alleen voedzamer dan de aardappel, maar hij bevat ook zachte en aangename zuren, dio op het gansche lichaam weldadig werken. Een appeleter zal zelden aan moeilijke spijsvertering of keelziekte lijden. Vooral bevorderend voor de ge zondheid is het, een appel te elen, voor men 's avonds gaat slapen. De appel bezit ook tonische (versterkende) hoedanigheden en bevat meer phosphor dan een igo andere plant. Daarom is hij voor personen, die in steeds ge- prikkelden toestand vorkeeren en niet m slaat zijn tot lichamelijke krachts inspanning oen zeer geschikt en ge- wcnscht voedsel. De appel voedt de hersenen, wekt do werkzaamheid van do lever op en voedt en verfrischt zoo wel geest als lichaam. Met uitzondering van aardbeziën, in hun tijd, kunnen we eer allo andere vruchten te zamen ontberen dan de appel alleen. En toch is de aardbezie maar een tijdelijke vrucht, terwijl de appel, als hij op behoorlijke wijze wordt bewaard, hel geheele jaar duurt en ons verkw ikt door zijne eigenaar digc beter wordende en opwekkende sappen. I)o plaats, die de appel inneemt, kan door geen andere vrucht aangevuld worden. Gekookte appelen zijn voor jeugdigö kinderen uitstekend, want men heeft dan geen poeders of artsenijen voor hen noodig. Hel sap uit houtappelen is van groot nut bij lever- en ingewandsziekten, ter wijl pompoen (kalebas) sap bij koorts en nierziekten helpt. De kracht van den citroen is alge meen bekend. Bij den arbeid in den heelen zomer, hetzij buiten, hetzij bin nenshuis, als de dorst ons het sterkste kwelt, is dit sap, met water vermengd, zeer aan te bevelen, daar bei niet alleen den dorst stilt, maar ook geen schade lijke gevolgen deet ontstaan. Citroensap in een kop sterke koffie doet de hoofdpijn bedaren. En moeders weten heel goed, hoe gunstig de vrucht sappen, met water vermengd, bij kin deten werken. Braambessensap met suiker stilt den hoest, maar ook marmelade van bosch- bessen met suiker en heet water ge kookt, goed geroerd en 's avonds voor het naar bed gaan gebruikt, werkt uit stekend. Bij klieren werkt een aftreksel van sleeën, koud gedronken, het best. Bij builen leggc men er gekneusde aard beziën op en laat ze zoolang daarop liggen, tot ze indrogen; bij geregeld en herhaald gebruik genezen de builen volkomen. De natuur biedt ons dus ook in de vruchten voortreffelijke geneesmiddelen die, op gepaste w ijze gebruikt, onschat bare diensten bewijzen. dvertentien of Ingezonden Stukken gelieve men "s Vrij dags vóór 2 uur "s middags te bezorgen aan bet Bureau van nPeel en Maas"' te Venray. Iets heel leelijks. Daar is zeker geen ondeugd, en hoe dikwijls maken wij zclvcn er ons aan schuldig! die onze samenle ving meer ontsiert en bederft dan het onbarmhartig veroordoelcn cn kwaad spreken van anderen, la allo kringen heersclit dio ondeugd, onder jongen en ouden, onder beschaafden en on- bescliaafden, onder geleerden en on wetenden, op liet platte land en in •de groote steden, ouder rijken cn armen cn.... overal maakt ze tal van ongelukkigen tot haar slachtoffers. En liet is zoo vreemd niet, als liet bij den eersten aanblik wel schijnt. "Waar' v.aarfijk, ntëafis vrbiëuiJeEVÖw onze eigenliefde dan met koud gelaat anderen te minachten, dan op harls- tochlelijken toon tegen liet kwaad van anderen uit te varen, dan op kwistige wijze do geruchten omtrent dn zouden van anderen te verbreiden. Wij zel ve» en dat is do achtergrond van hel kwaad kunnen bij al dat min achten, al dat uitvaren, al dat kwaad spreken niet anders dan winnen! Hoe meer slcenen er op anderen worden geworpen, te minder blijven er over voor ons. Hoe meer tijd er wordt besteed om anderen te veroordeeld! Feuilleton. Koning Filips II speeldo schaak in liet JOsouriuul. Ru,y L-ipuz. een eenvoudig on on bekend priester, die echter in dut spel/.eer bedreven va;,. diende den koning lot party. Door bijzondere gunst, knielde (Ie priester op «en Iluweelen kussen, terwijl de iiovuliiigen in «en kling rondom de tafel stonden met ernst «n wrevel op liet gel.tol. liet. \v;.s «en heer lijke morgenstond, welriekend ..Is l ot zuiden windje dat met do g> u 'eii ui' de '.laujelmsohjes van Cretin da is bel,toen. 1 'e zen .%i hoot kaar strelen op de honge vensters ilei zaal. doch do zware gordijnen temperden haar warmte, cn baar ïeliiji sel geleek meer up de zachte sche mering dan op Let voile ilagi;. h\ 'a Koning* voorhoofd wits bewoUt en het scheen alsof men er van lijd lot lijd Je schaduw der ge dachten over heen zag- trekken, wau; nnJu hol was vervuld. Do hovelingen spraken geen woord, maar wisselden menig teelten van ver standhouding. Kortom do aanblik der ganse.'e groep was koud eu somber, eu eon ei ns iger zaak dan liet schaakbord scheen ieders geest bezig lo houden. ÏSiemand schonk ecmge aan dacht aan het spel dan 's koning* tegenpurlij die ernstig weifelde tusschen een onvermijde lijk schaakmat en den eerbied verschuldigd nun Zijn Katholieke Majesteit Filips 11, heer van hot Spaansch gebied en van vele andere gewesten. De stilte was zoo groot dal men het gerucht van bet verschuiven der stukken duidelijk Icon. hcorun, toen plotseling de deur openging en een matt van een ruw en onheilspellend' voor te minder tijd schiet er over om ook over onze zonden te spreken en over ons gericht te houden. Zeker mensch, die veel in do we reld verkeerde; veel had opgemerkt en nagedacht, zei eens, toen over deze zaak gesproken werd: wanneer ik ergens met anderen ben uitgenoodigd, om een gezellig avondje door te bren gen ben ik altijd gewoon om het eerst te komen en het laatst heen te gaan. Want ik heb bijna altijd opge merkt, dat het meest bebabbeld wor den, die bet laatst komen en het eerst wordt kwaad gesproken van hen, die het eerst vertrekken. Wie, die vec-1 in de wereld ver keerde, denkt nml: »dic man hoeft het wel bij het roclito eind?" Wie heeft zich niet dikwijls geër gerd over die grove onkieschlieid in een kring van beschaafde men schen? Wie heeft zich niet geërgerd, over oen huichelarij, die zich uiet ontzag- ontzaglijk hartelijk en bemin nelijk de hand tef drukken van de zelfde' ménschon, wier doÓpceëf 5? gelicht was op weinig verkwikkelijke wijs, eer ze soms het huis hadden verlaten? Of ook... wio onzer heeft niet soms meegedaan aan die grove onkieschlieid, aan die verfoeilijke hui chelarij, aan die liefdeloosheid cn on- menseuelijkheid? Ja, aan die liefdeloosheid en on- menscholijkheid, want zij bezondigen ons aan de menschheid door al dal onhillijk-veroordeelen en al dat kwaad spreken, omdat ook zij tot die nienschheid belmoren. Wie niet wel gevallen de zouden van zijn vader of komen door zijn binnentreden een algemeeno opschudding veroorzaakte. liet uiterlijk vun dien man was zooi ongunstig. Ilij was van een forsche gestalte; zyn gelaat verried geen sprankje van geest. Blaar daarentegen waren er de laagste bat tstochien op le lezen, terwijl een groot en diep littockeu, dat van zijn rech ter wenkbrauw tot aan eon stoilon zwarten baard liep waarmede zijn kin begroeid was, niet weinig do woeste Uitdrukking zijner we zenstrekken verhoogde. Bij hot binnen komen vun dozen persoon brak Filips het lnngdui ig stilzwijgen af, daar hij met bovendo stem vu,eg: -Is hij dood?"' ..Keen Sire," antwoordde Fernando Calavar, de scherprechter. De koning fronsde de wenkbrauwen. "Grande vun Spanje, beeft de veroor deelde zich op zijn voorrechten beroepen,*' vervolgde Calavar; -en ik kon een hmii van bel bloed der cdulsio ridders mol te rechtstel leii alvorens een nader be vet van U we Majesteit t« hebben bekomen." Ken gemout, cl van goedkeuring liet zich in de vergadering vernemen. Het was het a ui woord uei' hovelingen in wior uderen hot Spanusche bloed kookte, en dadelijk werd de beweging algemeen. De jeugdige Alonzo do Ossao.i gaf onverbloemd zijn mooning te ken nen, terwijl hij zich fier oprichtte, en zijn voorbeeld word door de mecsten dor andoren gevolgd, wier hoog witte vederbossen op hun hoofden hoen en weder golfden, alsof zy stout moedig wilden verkondigen dat huu meesters zich huu rechten niet zouden laten ontnemen. De koning maakte een gebaar \an gia nscliap en sloeg zoo hevig met zijn hand op do tafel dit do snikken van hel scnaakbord dooi' elkander vlogen. -Hij is door onzen koninklijken raad gevonnist! en ter dood veroordeeld 1" riep Zijn M ijestoib uk. -Wat verlangt du verrader dan i" -Sire." hernam de scherprechter, -hij verlangt door de bijl en op het blok te ster ven en voorts de laatste drio ureu zijns le vens met een priester door te brengen." - Welaan, dat zij hem toegestaan," zeido Filips, reeds tot bedaren gebracht. -Is ouzo biechtvader niet bij hem, gciy it w ij bevolen hebben V' -Ja, Sire, do lieiligo man is aan zijn zijde," hervatte Calavar; -maar hij is niet to vi eden met Don Diaz, do Sal va. II ij weigert van iemand anders dan vun een bissshop absolutie to ontvangen; en dat is het voor recht der edelen die wegens hoog verraad ter dood zijn veroordoold." -Dat is hun recht," sprak do vurige Ossuna stou'-en \vy vordeieii van den koning do eerbiediging van da voorrechten van onzen neef." Dit gezegde was als 'l wme weer 't sein voor de audcicn. -- -Ouzo ree.titon en 's koning* gerechtig heid zijn onafscheidelijk," sprak don Diego Tarraxas, graaf van Valencia, c-ea oud man van een reusaclitigcn lichaamsbouw ia volle wapenrusting cn mot den giuul maarschalks staf van Spanje in du imild. -Ouzo rechten klonk do echo der ho- Telingen. -Bij de beenderen van mijn vooroude!s, bij de ziel van San Ja go, zweer ik spijs noch drank te zullen gebruiken, tot mij bet bloedend hoofd van der. verrader don Guzman wordt gebracht?" nep Filips uit. -Maar terecht heelt don Tarrax is aangemei kt dat tie gerech tigheid des lcnings de rechten zijner onder danen bekrnchiigt. Waar houdt do naaste bisschop zijn verblijf?-' -Sii e," ik tich moer met liet. Icgei-dan met de kerk te doen." antwoordde hij. -Uwer Maj es toil's ualmoCi.cn icr, dun Silvus, zul l:\v Majesteit beter bescheid kunnen geven dan ik. -Sire," sprak do aalmoezenier, de bis schop van Segovia is aan 's koiiings hofhou ding verhouden; uiaar hij die du ambt be kleedde is verleden week gestorven en do raadsvergadering diu zijn opvolger moet be noemen is nog niet bijeen gekomen. Onze Heilige Vader, de Paus, begeeft zich naar Valludolid oin daar een vergadering van de vorsten der kerk te beleggen"; reeds is de bis schop van Madrid derwaarts vertrokken." -Wij zijn Koning, cn onze Heilige Va der is nog etmigszins in onze schuld," spiak Filips wij vreoz.eii dus zijn afkeuring niet over do daad die wij thans zullen verrichten. Aangezien de koning van Spanje iemand tot vors; kan maken mag liy zeker een bisschop benoemen. Sta op. don Rny Lopez. Ik be noem n tot bisset;, p van Segovia! Sta op, priester ik beveel het u. Aanvaard uw lang ais kerkv ist van dit oogenblik af!" De verbazing was ten top gestegen. Don Kny stond op, moer bedroctJ uan verheugd. Zijii hoofd iluitclde; lij t. acht to te spreken doch de koning kwam hem voor. -S ilie, heer bisschop I" riep hij. -Ge hoorzaam do bevelen m.i uwen suuveicin. Do formaliteiten lot aanvaarding vun uw nieuwen rang, zuilen op een audè: uil dag plaats neb ben. Begeef U thans met Calavar Uuar do ctl van den veroordeeldeverlos de ziel van den zondaar en lever zijn lichaaia na verloop van drie uren aan de by! vail liet gerecht over. Daarna zal do schei pi ochlcr ons het hoofd van den verrader brengen, want don Guzman, prins van Calaitava lieiiog van Medina, moet nog heden s ei von, zoo zul het recht zyu loop hebben. Hier is onz.e zegelring, opdat de her tog a.n uw woorden geloof moge schenken. Welnu, mijne-hecrou, du-ft g'j nog uan do gerechtigheid van uw koning twijfelen'?" vroeg hij. Doch niemand antwouj'Jde. i^gz» Ruv Lopez, volgde den scherprechter; en nadat do koning zijn vorige plaats w eer had ingenomen en een zijner gunstelingen had ge wenkt Lel spel met hem vooit te zetten, kniMdo don Ramirez op hot fluweelen kussen neder. -Met het schaakbord, mijne heeren, zal ik mij aangenaam den tyd korten." z.eide de koning lachend; en, ik verlaag dat r, iemand onze tegenwoordigheid verlate vóór de terug komst van Calavar. Het zou or.s een groot gemis zyu als oen Uwer hier ontbrak." Ofschoon hij op weg met Calavar zyn uit wendige kalmte had teruggekregen, stapte do nieuwbenoemde bisschop voort zonder ergens acht op te slaanmen zou hein niet dat be drukt gelaat eerder voor een misdadiger dan voor een vertrooster heb'oen gehouden. Do waardige man was in een vlaag van ver strooidheid. Waaklo of di'.munlo Lij? Telkens- rees er weer ecu twijfel in hem op; doe.; in zijn hart verwcnsv.Lie hy do daad die de ko ning ha l veirictit. Ja. Lij was bisschop san Segovia; in; ar tot welken prijs had hij dio waardigheid gekocht Wat had don Guzman loch gedaan om lo doodstraf te verdienen? l)->n Guzman, do grootste schaakspeler van Spanje! Ruyd .oLt daarover gaandeweg na eu bud d«t. oer hij als boodschapper van 's koning* wreed bevel mocht verschijnen, de aarde zich openen en hem levend iuzwelgen mocht. Dit gebed was oprecht, doch vergeefs. De prins van Calatrava, in een der kerker- holen van het Kscuruwil gevangen gehouden, wacht to vol verlangen op de komst van deq rykspricslcr. Wordl vervolgd.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1