msm Nog meer dan hij haver voedering werkt het drinken oiimidtlöUjk na liet eten bij maïs-voedering de vertering tegen, terwijl de ondervinding geleerd keelt, dat mnïs-voedering dan nog meer dan anders koliek veroorzaakt. Men voedeie dus heel voorzichtig maïs en dan alleen als de maïs gued koop en de haver zeer duur is. Ook moet men hoogstens 1/3 der geldswaarde aan haver door maïs vervangen. -Veltij). België De Kamer 'neeft (bij tweede stemming) alle artikelen van het wetsontwerp op de invoer- j echten anngenuraen. Daarna is het ontwerp ■in zijn geheel aangenomen met 78 tegen C-l stemmen, terw ijl 5 leden zich van stemminj onthielden. Frankrijk Maandagmorgen om balfïieii verlieten de president der Republiek en de ministers liet ïilysée, om t ich naar het Panthéon te begeven waar 111 naam der regeetïng een krans neer gelegd weid op de lykkist-van Carnot. De stoat werd gcëscorieeid deor een escadron cavalerie. De presidenten en de bureaux van den Senaat eu do Kamer begaven er zich eveneens officieel-heen. Vele senatoren en afgevaardigden veegden zich in het Panthéon bij hen, benevens de laden van het corps diplomatique. Na de offi- eieele plechtigheid in hel- Pantheon begaf de. president der Republiek aieh naar de Madeleine vergezeld van de officieren van zijn huis, om den lijkdienst bij te wonen, dien mevrouw Carnet deed vieren. Ook de voorzitters van genaat en Kamer, evenals deaninisteis, waren er bij tegenwoordig. De plechtigheden, Maandag 111 het Pan théon en de Madeleine gevierd, bij gelegenheid van den jaardag van den dood van den be treurden president Carnot, gijn zeer treffend geweest. Toon de stoet in het" Pathéon kwam, weid de mai'Bch ter eero van Carnot gespeeld, die liet eerst gehoord was bij zijn begrafenis. De drie zonen van Carnot ontvingen den president tier republiek, die met een diepe buiging voor de lijkkist, een k- jns- neerlegde^et deze nèifcii °uVg, "{lie den rouw des vaderlands ver nieuwt. dozen krans op het graf van president Carnot." Kapitein Carnot dankte, zeer be wogen, den president voor zijn bewijs van hulde. Vervolgens begaf men zich naar de Made feine, De,priester bood het wijwater don pre sident aan, die hel teeken des kruises maakto, Mevrouw Faure en een groot aantal dames waren tegenwoordig. .Na afloop der plechtig heid bereikte mevrouw Carnot haar rijtui langs een gereserveerde trapzij had verzocht van alle begroetingen veischoond te blijven. President Fauio drukte den zonen van Carnot <le hand, waarna hy door twee gelederen politieagenten liet kerkgebouw verliet. De menigte ontblootte liet boofJ, toen de zonen van Carnot voorbijreden. Men schat het aantal bezoekers van het graf op 13 a 20000. Ook Casiroir-Perier heeft daar in persoon een krans neergelegd. Eenige minuten vertoefde hij blootshoofd voor de kist boog zich diep eu verliet daarop het Panthéon. Alle publieke gebouwen ie Parijs en in de meeste steden en dorpen des lands hadden de vlag halfstoks uitgestoken, evenals de Fran- sclie en vreemde schepen in de verschillende havens, Mevrouw Carnot, die met pieusen takt de eerbiedige herinnering aan Frankrijk's vorigen president te leideu en te onderhoudeu ■weet, heeft thans eene bestemming gegeven aan het gelii dat, op verzoek van Frausche vrouwen, voor een Fundatie Carnot is bijeen gebracht. Er is ruim 374,000 francs ïnge komen. Mevrouw Carnot heeft dit kapitaal geschonken aan het -Instiiuut de Frauce" onder den last dat uit de renten jaarlijks op den 24e» Juni ondersteuningen van 200 francs zullen geschonken w 01 den aan weduwen van werklieden. De weldadigheid door Mevrouw Carnot, tijdens liet presidentschap van baron man, uit geoefend, krijgt hierdoor ais het wa-e eene nationale bestendiging, Het g.;Jd is 111 drie percent# Frausche rente belegd. JJuitsehlaiid Opening van het Noord-Oostzeekanaal. Vrijdagmorgen kort voor elf ure stonden de manschappen van alle ooiloguehepen in parade en onrniddeiijk daarop vaarde de keizer, geest driftig toegejuicht door de schepen waar hij voorbijtrok, aan land, oiu zich naar de Hoi- teiiauer feestplaats te begeven. De tribunes waren iuinsschen vol geraak! met toeschouwer.* op den reusachtige:! mast, op het feestterrein geplant, wapperde de kei- zerst mdaanl en daaronder de vlaggon van den Rondsiaut «ij vau al de deelnemende nalies. Kanongescimt verkondigde 'net begin der' plechtigheid, en onrniddeiijk daarop losten al de schepen salvo's. Op de feestplaats werd de keizer ontvangen met het spelen Piasentirmarsch en koorge zang. De Sleeswijk-Holsteinsche mannenzang- vereeniging droeg een feestlied voor van den platduitsehen dichter Ivlaus Groth. Z. M. de keizer, in uniform van groot-ad j worden. 1 rairaal, omgeven door de bondsvorsten, de grootwaardigheidsbeklecders en de volksver tegenwoordigers van zijn rijk, door vreemde vlootv loogden, diplomaten en heel den stoet van schitterend uitgedoste gasten, begaf zich naar de plaats waar de sluitsteen van het kanaal moest gelegd worden. Deze sluitsteen is teveus de eerste steen van een gedenkieeken voor den ouden keizer Wilhelm, dat bestemd is om te verrijzen op de plaats, waar de laatste steenblok by de voltoc-iiug der kanaalwerken in een der sluis- hoofden te Hoheuau werd ingemetseld. De keizerlijke prinsen bevonden zich tijdens de plechtigheid bij hunne verschillende com pagnies. De heizerin vergezelde haren gemaal. Voor de ceremonie van don hamerslag hield vrijheer von Buol, voorzitter van den Rijks dag eene redevoering. De keizer sprak daarop do volgende woor den: -Als gedachtenis aan keizer Wilhelm deu Groote doop ik het kanaal Keizer Wilhelm- kanaal." Z. M. gaf daarna due hamerslagen onder het uitspreken van deze woorden: -I11 den naam van God Dneëenig, ter ecre van keizer Wilhelm, tot heil van Duitschlaud, tot welzijn der volkeren." De kanselier, prins von Hohenlohe, las de oorkonde, welke in deu sluitsteen gelegd werd met eenige munten, en waarvan een exemplaar in "s rijks archief zal bewaard wor den. Hel stuk is voorzien vau het handleekcn des keizers en deu keizerlijken zegel. Ook de kanselier heeft het stuk geteekend, dat den datum van 21 Juni 1S95 draag!. De inhoud heeft natuurlijk betrekking op den bouw van het kanaal, en brengt ct>ne geestdriftige hulde nan-keizer Wilhelm 1, die het werk begon, waarop Gods zegen wordt afgesmeekt. Hei gedonder der reusachtige seheepskanon nen besloot de plechtigheid. Terwijl alle offlcieele on private feeste lijkheden tot nog toe een internationalen stempel droegen, daar de vertegenwoordigers von allo naties daaraan deelnamen, werdon do vloottnnnoeuvres van Zaterd.ig slechts uitge voerd door de Duitsche natie en namen er dus geen buitcnlamlschc officieren aan deelze hadden ten doel. 'h,-:•itlerJiK '■•wsteo die -> ,-t^wrTepe met werk gezien hebben, de vloot eens in gevecht te tounc». Om kwart vóór zeven 's morgens scheepte de keizer zich aan boord van de -Kurfüist Friedich Wilhelm" in, nadat om zes uur reeds de divisieschoolschcpen de boeien verlaten had onder bevel van den schout bij-nacht Von Ditdcrich, Deze divisie stolde deu vijand Bijna alle spoorwegen zyn nu in handen der regeering en eene verlaging van de goederen en persóJienUfrieven is er bet gevolg van ge weest. Vim din groot-handel 111 sterken drank is een monopolie gemaakt. Wijn en suiker worden wel niet gemonopoliseerd, maar het gouvernement gaat er ook in handelen en de mededinging van particulieren zal onmogelijk De Duitsche vorston bevonden zich aan boord vau de -Hohenzollern". Om 7 uur kwam de tegenpartij. De torpedo flotillc hud in last, de zee, waar gemanoeuvreerd werd, tot op eon zekeren afstand af te zetien. De manoeuvres werden door het schoonste weer begunstigd, zoodat alles uitstekend ge lukte. Het is overbodig te zeggen, dat de keizer warm toegejuicht werd. Dit was ook liet geval den vorigen avond, toen een grooto fakkeloptocht, waaraan moor dan 4000 per- touen deelnamen, gehouden word. Do werk lieden, die aan het kanaal gewerkt hadden, leverden het grootste contingent. Bengaalsch vuur verlichtte deu stoet gedurende 2ijn marscli. De keizer blijft nog eenige dagen te Kiel, om met zijn jacht aan de leg.uta's deel te nemen, doch deze uitspanning draagt geen officieel karakter, zoodat de feesten te Kiel geëindigd zijn. Engeland In Engeland beeft het ministerie ontslag genomen, omdat in bet Lagerhuis het wan trouwen uitgesproken is, of de in in is'er van oorlog wel voldoende zorgde voor de Britsclie strijdkrachten. De leiding van zaken komt nu in handen van de conservatieven en er schijnt kans te zijn, dat het geheelo Lagerhuis ontbonden wordt. Rusland Eenigen tijd geleden heeft hot gouvernement van Rusland, om den graanbouw bij te staan, gruote hoeveelheden gia.ui onrniddeiijk van de producenten gekocht. Het gaat hier mode ooi t en liet ministerie van financiën zal wel dra den gruotsten voorraad in liet land bezit ten. Het zal dan moeten beginnen te ver- koopen. De particuliere handelaars maken zich zeor gerust. Wat moeten zij doen, vragen zij. tegenover zulk eene overmachtige mededinging? De regeenog beschikt over de middelen van vervoer. Ook in andere takken treedt het gouver nement als handelaar op. De credictbank te Odessa deelde dezer dngen 4 pet. uit, tegen 10 15 pet. in vorige jaren, tengevolge van de mededinging der staatsbank. Oost-lndië De dood van den radja van Lombok. Aan het -Bat. Nbld. van 21 Mei zijn de volgende bijzonderheden ontleend omtrent den dood en de begrafenis van den radja. Tegen vijf uur iu den namiddag gevoelde de radja zich minder wel, zoodat de schout met de bewaking belast, besloot den geneesheer te roepen. Imussclien was de oude man nog zoo wel, dat liy zonder eenige bulp opstond kort daarna weder to bed ging, na zijn kussens te hebbeu geschikt; men vermoedde niet, dat het eindo 7,00 nabij was-, plotseling een zware zucht, welke dc aandacht van een zijner volgelingen V.-A men snelde toe... de radja was niet ineer! Volgens de Balineesche adat moest dadelyk tot de reiniging van het lijk worden overgegaan, doch dit kon niet geschie den voor en aleer al!e volgelingen zich door oen bad hadden gereinigd. Nadat dit geschied was en schoons kleeding was anngelrokken, werd met de reiniging van hel lijk aangevan gen. Het was werkelijk een mooie doode. de hoogbejaarde, zwaar gebouwde man, zooals hij daar lag, met een knlmen trek op het gelaat, dat geen zweem vail doodstrijd ver toonde. Het lijk werd daarop in lijnwaden gewik keld. Behalve sarongs en andero kostbare kains werd het lichaam met ruim 40 stukkeu wit goed, van ca. 2 a 3 M. elk, omwonden eeist het hoofd, toen de borst, daarna de beeneu. Volgens de adat werden werden de twee duimen aaneen gebonden en evenzoo de groote teenen. De reusachtige kist een van de grootste afmetingen, daar het lijk tot bijna 2 M. was ui'gerekt werd aangebracht en de doode in zijn laatste aardsohe woning gelegd de zware gouden ring, welke hij gewoon was te drag' werd bom in den mond gestoken. Terstond werd daarna de kist gesloten, welke eveneens met wit lijnwaad, sarongs en kuins werd 1 wonden. Een lu'tui aantal bloemen, in jonge klappeibladenu gestoken, omlijstten de kist. De toebereidselen voor de teruardebestell; waren hioimcde afgeloupen. Den gelieolen nacht werd liij hot l'yk gewaakt en gebeden, Des 111 org; even over tienen had op een ,w;, a- gawa's (froegvb hot lyk .ut aan de grcus van het erf; daawerd de baar door inlandeis overgenomen en als by de ternurdebestelluij van den goringsten inlander, do kist tegen do zonnehitte beschermd door twee gewone ptljongs, ging hel op weg naar Karet, de landsche begraafplaats, slechts door een troepje inlanders, dat toevallig men had het over lijden en het uur der begrafenis geheim ge houden daar passeordo en uit nieuwsgierig heid was blijven staan, aangegaapt. De resident, ads. res. en de schout H. woonden de plechtigheid voor zoover men deze begrafenis zoo kan noemen bij. Op een reservelorrein van Karet, de inlandscho begraafplaats, werd de doode in de kuil te klem bleek en eerst uitgegraven moest woiden neergelaten, waar hij thans naast den, een pnar maanden geleden overledeu poenggnwa rust. Het hoofd der politie heeft de noodige voor zorgsmaatregelen genomen, teneinde te voor komen, dal vuil het graf een kiamal wordt gemaakt. Nederland. VEN HAY, 20 Juni 1805. Niettegenstaande de drukte van den hooi tijd was de jaarmarkt Maandag druk bezocht. Er waren 200 stuks hoornvee aan de lijn. De handel was erg slap, hetgeen te begrijpen is. De pryzeu dio besteed wei den, waren nog al hoog. De biggen in groot getal aanwezig waren voor drie gulden en minder verkrijgbaar. liet heeft II. M. de Keningin- Regentes behaagd baar portret en dat van H. M. de Koningin, bei'ia voorzien van de eigenhandige nnnroteekeiiing van line Majesteiten, te schenken aan den Commissaris der Koningin in Limburg e;i mevrouw Ruys van B> eren - broek, als eent herinnering aan de aangename dagen van 20—24 Mei II. Een groot publiek woonde Maandag dc terechtzitting der arrondissementsrechtbank te Maastricht bij Behandeld werd de zaak tegen den socialist Pietets, uitgever van de - Volkstribude", beschuldigd van beleediging door middel van teschrift, inr. S. aldaar aan gedaan. Door hel O. M. werd tegen beklaagde eene gevangemsjtraf van 10 dagen gerekwi- leei d. Dinsdag stond voor de Rechtbank te Roermond terecht H. L. v. B., 22 jaren, ge boren te Tongeren, laatst wonende ie Mau- malle (België), ontvluchte uit de Rijkswerk inrichting te Hoogstracten {België), wegens gepleegde aanrandingen onder Mieilo, Venray Wanssum en Grubbenvorst. Door het O. M. werd tegen hem eene ge vangenisstraf van 16 jaren geëisclit. Door Ged. Staten wordt aan de Staten ter vaststelling aangeboden eene verordening op de heffing eener provinciale belasting op paarden, muilezels ea trekdieren Tot regeling van deze belasting worden de paarden gerang schikt in vier categoriën. De eerste catagone bevat de paarden, uit sluitend gebezigd voor laadbouw, het trekken van schepen enz. De tweede categorie bevat; a. de paarden, tocbeboorende aan fabrikanten, handel- of neringdoende personen en uitsluitend gebezigd tot uitoefening van hnu bedrijf, eu b. de paarden, gebezigd door landbouwende personen onder het zadel of voor rij- en veeriuigen. die of welker zitplaatsen op veeren of riemen rusteu. De derde categorie bevat de paarden van stalhouders, voerlieden en vrachtrijdeis. De vierde categorie bevat alle paarden, niet in eene der vongc categonen omschreven. De belasting bedraagt jaarlijas wegens een ezel of rund als trekdier gebezigd f 0.75, wegens een trekhond f0,50, wegens een paard le cat. f 1., 2e cat. fö., 3e cat- f 10 en 4e cat. fS. Ged. Staten zijn van oordeel, dat de iavoe- ring dezer nieuws belasting dient gepaard te gaan met de afschaffing der provinciale tollen. H. M. de Koningin-Regentes heeft aan den commandant, de drie oiidci commandanten en den vaandeldrager der eerewacht, welke bij gelegenheid vau het vorstelijk bezoek to Maastricht als zoodanig fungeerden, ieder een groote zilveren en aan de overige leden een grouta bronzen herinnoringsinedaille mei de beeltenis Yan II. M. de Koningin doen toe komen. Ongeluk te Kampen. Een hoogst treurig ongeluk heeft te Kampen plaats gehad in liet land van Rekveld aan den Zwolschen weg. Op oen hooiwagen zaten boven op het hooi, 3 jongens, terwijl een jongen achterop den wagen plaatsgenomen had. Bij het uitrijden van het land brak de wagen en kantelde het hooi. De jongens vielen er af, en kwamen in de sloot terecht en worden kedekt door bol hooi. He gevolgen waren vrccselijk. Dj ie van do vier jongens zijn verdronken Mét zeiferneia veffiéeml "món7 orrc' tic plechtige uitreiking der eereteekbiis aan de dapperen van Lombok is bopnald op Zaterdag middag 6 Juli a. 6. in het Malieveld in Don Ilaag (vermoedelijk ton 2 uur). Aan de zijde van do tentjes zal een groote tribuun verrijzen waarop de liooge staatscolleges zullen plaats nemen. Rechts van de tribune zal opgesteld wordeu eon detachement van het corps mari niers en links een der koloniale reserve. 1111. MM. de Koninginnen zullen van de zijde van de Bosckwachl hel terrein binnen rijden en op de tribune plaats nemen, waar voor de gedecoreerden zijn opgesteld. 11. M. dc Koningin zal zelf de eereteekens op de borst der helden hechten en H. M. de Koningin- Regentes zal hen toespreken. Daarna zal een défilé der opgestelde troepen worden gehou den. Maandagmorgen werd te Helmond uit do rivier de Aa, nabij sluis 110. 8, levenloos opgehaald, J0I1. v. N. Deze persoon, vroeger concierge aan do Rijks IJoogere Burgerschool in dio gememle, wegens verregaand misbruik van sterken drank ontslagen, kwam wellicht duor dronkenschap om het leven. Zaterdag morgen omstreeks G uur had te Mierlo een treurig ongeval plaats. De met selaar Thcod. v. Lieshout was bij den land bouwer A. v. G. op 't Hout, bezig een ouden muur te sloopen. Hij stond met een ladder tegen de muur en meende een anker los te slaan, toen eensklaps de muur viel, do ladder omverwerpende, waardoor v. L. ruggelings op eenige meters afstand met een hevigun slag met bet achterhoofd op den grond gesmakt werd. Ale levenloos werd hij opgenomen, erg bloedend door neus, mo:id eu ooien. Direct werd geneeskundige en geestelijke hulp inge roepen, docli de ongelukkige was hceiemaal buiten kennis, zonder spraak ot beweging. Men vreest liet ergste en is ten zeerste be gaan met zijn talrijk gezin, alie nog jeugdige kinderen. De moord te Bussum. Het gerechtshof le xVrnsterdam deed uitspraak in de znak tegen Henriëtte Murnber en Hen drik Coelman, beklaagd van moord op bet dochtertje van den heer Meindcrs te Bussum gepleegd op 19 Augustus 1894. Gelijk men weet, had de urroadissement- rcchtbaiik alhier beide beklaagden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Bij de behandeling der zaak in hoogor be roep voor dit kof achtte net O. Al. in zijn re quisitoir bewezen, dat Coelruan schuldig was aan moord cn eisrhte tegen hem levenslange gevangenisstraf. Beklaagde Momber was meende hij, alleen schuldig aan poging tot inbraak, weshalve het O. Al. tegen baar des wege «Heen cischtc eene gevangenisstraf voor den tijd van tier jaren. liet hof, uitspraak doende, achtte voor be* klaagde Momber onbewezen de poging tot doodslag en de tweede inbraak, «Joch veroor deelde haar wegens de eerste poging tot inbraak cu in aanmerking nemende dat op 19 Aug. jl. nog geen vijf jaren waren verloopen dat zij wegens diefstal veroordeeld was tot eene ge- j vangeniseiraf voor den tijd van vier jaren. Ten aanzien van bekl. Coelman achtte het hof bewezen den eenvoudigen doodslag en de poging aan de eerste inbraak 011 veroordeelde hem tot eene gevangenisstraf voor den tijd van vijftien jaren, hem teveus voor den tijd van zeventien jaren vervallen verklarende van den militairen stand. Voor het hof werd Momber verdedigd door mr. A. II. Worst eu Coelman door oir, H. J. Biederlack. Een limmerroansgezel uit Eindhoven liet Maandag te Woeosel op droevige wijze liet leven. Nabij 't zoogenaamde Withuis was hij iu een boom geklommen en moest daar zijne waaghalzerij met den'dood bckoopcii. Ily zou van den eenen boom op den anderen wippen en sprong herhaaldelijk van tak tot tok, tot dat hy eindelijk vasten voet verloor, en zoo zwaar gekwetst op den grond terechtkwam, dat hij na enkele oogenbhkkcn een lijk Was. Personeele belasting! Naar bet -Vad." mededeelt heeft bij hot onderzoek in de afdeelmgen der Tweede Ka mer van het wetsontwerp op de personeele belasting, behalve het vooigeeragen stelsel van aftrek voor kindei en. ook de label van de indeeling der gemeenten vrij algemecu afkeuring ontmoet. Zaterdagavond had te Kuilenburg een treurig voorval plaats. Terwijl eenige Kinde ren op een stapel boomeu zatea te spelen, rolde er een boom naar beneden, met bet on gelukkig gevolg, dat liet zoontje van v. L. er onder raakte cn op een vreeselijke wij zo ge kneusd werd. Hei kind bleef op de pluais dood. Ingezonden. Ha, Ha!! dc Generaal wil zyn scherpsnij dend zwaard neerleggen en Vrede sluiten zulks is hem zeker vim hoogerband gelast, anders deed by liet niet, doch alvorons ik het mijne in de schede steek, laat ik het publiek nog eens oordeelen Is het niet eerlyk Genernal dat ik op eeno fatsoenlijke wijze tracht door do woreld to komen Heb ik niot even goed het recht om myno degelijke, goede waar don menschen aan to bieden als U? doch neen, dit vcroor- 1—II ij -rv. VijnlJtfn iwiol 't»,uv>n jjyij en woo hij, die het waagt zich tegen U op to zetten; ik heb toch-niets anders gedaan dan myno degelijke, goede e>i sol ede Naaimachi nes liet geëerd publiek aan le bieden I eu nu komt gij Ilah I Man, ik bob er my wel in gedrongen, doch dit. laat ik aan myno mindero met toe; ik zul U. toonen Uwe meordcre te eerbiedigen en laat dadelyk in hot eerstvol gende Weekblnd opnemen dat Gij Uwe wuar uit do 2o hand krijgt eu een 3o te hoog in prijs is, dar. zal hel publiek wel mideic ge- dachien krijgen, ik vraag U, Generaal is dut edel? Neen Generaal, liet gaat 1' als Uw naam genoot in Frankrijk hij ook wilde door zijn bluf geheel Frankrijk redden, doch helaas, wat is van iiem geworden? Wie was hij loon hem het masker werd afgerukt Niets dan valsclio sciiijn en eigen speculatie, 0111 zijn ouedelen naam te verhellen. Ook bowoerl gy dat ik met spek schiet, doch daarmede doodt men geen menschen, wat wel helaas door ander schiettuig te betreuren is, hiervan zijn treurige bewyzen. Ik haat U niot, zooals mis schien sommigen van meening zijn, doch gy bewijst dat gij inij baat. Te betreuren is bet Generaal, dat onze geëerbiedigde Koninginnen Venraai niet hebben aangedaan, evenals Venio en Maastricht, voorzeker ook zou U dan wel ocno eer te beurt gevallen of wel ecu ndder- leekcn toegekend zijn. Doch vorücs den moed niet. Ik zal voor Uwe bddli.ilïighuid en lov.ilo handelwijs een gedenkpenning smeden mot do inscriptie. -Voor bewezen»» weldudeu aan do Gemeente Ve.iruai en inwoners", eu wanneer dit ditu op Uwe siorlyhe borst zul gehecht worden, dan zuilen wy dien ouwen klare diiukcu, (die is toch ouk zeker uit de ceisle band; ik kum alleen Generaal, Co. heb ik niet, dal geluk is mij nog niet beschoren, ik ben zoo gelukkig niet uls gij, wel is die mij aan geboden, doch voorloopig pas ik, cu daarom is Uwe beschuldiging van Kocruui en Co. valscli, onwaar, doch dit is bij U geen nieuws. Ten slotte Generaal, HocgEdelGestieiige, ik beb mij reciuut genoemd 011 dut ben ik toch ïmmeis maar tegenover U, doch waar schuw L' bij deze, zoo gij nog oens mijne goede en degelyke waar gaal bekladden, dat ik dun niet Co kom, en dan bekend zal maken uit welke handgj Uwe goederen trekt, dan kan liet publiek oordeelen. Ook beweert gy, dat er zyn die U naar dc Alaau wenschen. Ja, Generaal daar legt gij hel naar aan, want gij komt alle vakmannen en neringdoenden ia deu weg, doch ik wenseit dit 11.ei, gij zoudt haai' licllyk licht en gl ns. haar door den Schepper gegeven, ontnemen, luij ware hel 111 (j rt" 3 inziens beterdat >jj er cedtter *at, Jff. Balüssen.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 2