Th. JANSSEN, MANUFACTUREN Drukwerk, Marmeren «Securitas.» Zomerhoeden en petten, ger 59 ceat Wed. P. A. Boers Aardenbuizen. SPOORWEGDIENST. van 1 Mei 1895, in Greenwich tijd. Dienstregeling alle gemaalde Schoenwerken Heeren Schoenmakers!! Henseniiispleiu, SCHOENWINKEL, Venraai. HANDE1SENVEL0PPEN Borstelwerken, Petroleum antwerpscue Agent: JOS. AERTS. Petroüthe allerhande Wollen en Katoenen KLEEDJESSTOITEN. A. M. van Aarssen-Claassen Schommeïpaardjes, Jean Kemps, F. NELLISSEN, F. M- Sanders, Beste Hollandsclie asch \/ochtpapier3 Behanglinnen, enz. YY iïö MAREI THÖiVlEEBj d^t is spotgoedkoop I voor cod middel. dat reeds vole dui- I leaden rcrsonen. die lasgc iarca door smartriqk Rlicnmatisaie geplaagd werden, hulp en genezing gebracht heeft. Meestal 4 hu enkele in wrijvingen met ANKER-PAIN-EXPELLER f50 Q., 75 C. on f 1.25 de flesch) voldoende, om dc herigste pijnen ran Jieht, Rheunaiiek »nz te doen opkou- dou. Keu huismiddel, dat beter werkt, dat semakkvlcker aan to weuden is dan do ANKIK-TAIN-KXPELLKR, is nut denkbaar; daarom is het ook in de !a kmisgoïinuen en ep tal van j- >hq aller nation steeds voorban- je Verkrijgbaar bij do meeste Apo- S thekers ca drogisten. Alleen eoht met tl „Anker? F. A3. RICHTER Cie Botterdam. Station venray-Oosti'um tijn te bekomen besle roede en blauwe dakpannen zeemede tweede soort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan coneurreerende prijzen Gewone en hardgebakken, steengoed of gresbtiizen, porseleinen en geëmailleer de spoehteenenprivaat trechters, enz. V. Fonclc. Van VENLOO naar NIJMEGEN. Venlo Blenk Grabbenvorst KI. Grubbenvorst-Lot. Meerlo-Tienraai Venray Yierlingsbeek Boxmeer Rijkevoort Beugen Cu ijk Linden-Katwijk. Mook Nijmegen Y 544 8 38; 931 11 46 350 7 40 824 550 937 1152 356 830 5 59 946 1201 '405 S39 603, j 950 1205 409; 843 612 1001 1214 4 18 852 622 903 1010 12 23 4 27 805 902 633' 1021 123-1 138 913 643 918 1035 12431448 820 923 648 12 18 928 654 925 1046 1251)457! 934 702 931 1051 102,505,832 9-12 710 513 714 1103 1 10 ju 17 950 A 7 26 946 1115 122 529 846 1002 Re Ondergeteekciule maakt zijnen gcacliten be- begunstigers van Venraai en omstreken bekend, dat hij grooten voorraad heeft van zoowel in zwaar werk, als in fijne SCHOENEN. Schoenwerk op maat en Ileparatiën, worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt Tevens beveel ik mij aau tot het uitsnijden van alle soorten Zool- en Overleer. Door prompte bediening hoopt hij ieders gunst, waardig te worden. vieiknnt formaat bedrukt met iioefd van t 2.50 3.— en 3,50 per duizend. Rekeningen, enz. benevens alle ancLei'e soorten van worden in prijzen, coneurreerende met de meest voordeelige aanbiedingen, spoedig netjes, en accurraat afgeleverd ter SNELPERSDRUKKERIJ VAN IV. van den Munekhol-Sasscn. Groote Straat. Ven ray Vlugge en nette aflevering van Rouwcirculaires en Bidprentjes. Nijmegen Mook Linden-Katwijk Cuijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Yierlingsbeck Yenray Meerlo-Tienraai Grubbeuvorst-Lot. Grubbeu vorst-KI. Blerik Venlo yklle soorten van het R. C. Blindengesticlit voor Meisjes te Grave, is te verkrijgen bij Zij die van dit borstelwerk koopen voor zien daardoor voor een groot deel in de behoeften van de arme blinde meisjes. W. LEN3SEN. Venlo-Waastrielit Venlo vertrek 613- 912 11 M 130 3 46:700 9 30 Tejrelen 6 21! 9-20 137 3 5408 Bel leid 6 j 'J26 - 1 -12 400 7 14 Reuver 6 31 9 32 1 43 4 0617 21 Swalmen 6 40 9 41 1 56 4 15 7 30 Roermond 6 471, 9 49 1136 2 02 482 7.37 9 62 M.'iasbrueht 7 00,1007 - 2 IS 4 33 i Echt 7 0S1016 2 26 144 805 Susteren 7 15:10 24 2 31 4 5218 12 10 16 Sittard 7 24 10 34 11 59 2 44 5 02S 21 Geleen 7 31110 41 2 51 509,8 2* Beek-Elsloo 7 39110 49 2 58 5 16 8 36 10 20 Geuite 7 46 10 56 3 04 —18 42 BiiÉile" 7 52 11 02 - 3 19 5 27 S 4 Maastricht e. 8 00111 10 12 22 3 17 5 36 3 53 10 41 Van NIJMEGEN naar VENLO. v 7,00 10,03 11,42 2.0415.03 G. 10 8,18 - 7,13. 11,5512,1715,16 (5.53 —11,50 j —5.20 7.23 12,07 2.27 5,28 7,03 8,33 7,31 10,22 12.15 2.35 5,30 7.11 8,40 7,371 12,21 7.17 ".42 10,30 12.2G 2,44 5,45 7.22 8,48 7,521 12,35 i2.54 5,5517.32 8,03 10,45 12,45 3.04 0,07 7.43 9,03 8.13 12,54 3.16 !G', 17 [7,57 3,221 1.03 3.23 0,20 «8,06 8,20 1,07 3.27 6.30 8,10 8,35 i 1.15 3.36 0,10 8,19 8,10 11,08 1,20 3,41 6,45 8,24 9.26 MiuiNlriclil-Venlo Maastricht v <5 00 7 22j 921,1 30 45l{620- 8 3' BunJe Gcnlle llcck-Elsloo Geleen Sittaró Sus'eren Edit Reuver II f Ift'ld Tejr»lcn Venlo 6 00 - 9 3M -I" 5 01 1 - 9 37 1 47 ;,«S| 6 20 7 381 9 44 1 55 5 lj 636 (127 I 9 51 2 02 5 2|! '106 0 34 7 49 9 38 2 09 -.'7 6 47 A 13 G 44 - 10 08 2 18.5 36; 9 22 r»2 - 10 17 2 25 5 40 29 7 01 - SO 26 2 34 c 52' 9 38 7 16 812 10 38:2 48 6 04 "10, 9 52 7 15 -10 16.2 50 612 10 01 7 34 10 55 3 06.6 21H'll 7,0 11 01 3 12 0 271 p» 17 7 46 1106 318 633| 1022 7 53J131 11 12,3 25;6 40;" 32; 1029 zaasssBEMsanasKm levert L. Laudg, Venlo. Adres voor VENRAY, cros. Gr e o nvr i nsr i, Ondergcteekende geeft beleefd ken nis dat hij ZIJNE PETROLEUM uitsluitend en alleen betrekt van tie Amsrina PslwIeina-CciLpany, SatUrdaa en dus alleen prima zuivere dubbel- geraffmeerde Amerikaansche in den handel brengt. Voor flinke verbruikers zijn bij hem prachtige winkel vaten gratin bruikleen te verkrijgen. Level ing franco huis of spoor aan uiterst matige pry- zen. Vraag s. v. p. prijscourant. RECOM MANDEERT VERDER Rijtuigolie, Maehine-olie, Oen- trifugenolie, Xaaimaeliine- en Veloeipècle olie, Lijnolie, C'ar- bool, Oasoline, enz. V. FONCK. ONTVANGEN: voor het aanstaande Seizoen eene ruime keuze 3 Verzckci'ings-.Uaatschappij NaanTlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6.300.000. Goedgekeurd door Koninklijke Besluiten van 29 Mnart 1819, 9 September 1836, 28 April 1850 en 7 Mei 1881. Do Antwerpsche Maatschappij -Securitas" de oudst bekende in 't land, verzekert, tegen brand en liet hemelvuur evenals tegen ontploffing van stoommachines, gas- en ver te armingstoestcüende gebouwen, roerende goederen, hoopicarcn, oogst, ve:, etc., aan de gematigste premiön verhoogd de lichtgevende kracht der petroleum, be spaart petroleum, bevrijdt de lampen van doorzweeten en walmen, neemt den pe- troleumreuk weg en be hoedt voor ontploffingen. In doozsn a 50 cents, met. gebruiksaanwijzing bij V. FONCK. Guttapercha en Linnen Boorden en Overhemden. Bonte Onderhemden, enz. GEMAAKTE KLEEDEREN. ALLE KOLONIALE WABEJST Alles aan uiterst lage prijzen. Paferstraat. YENRAY. Paterslraat, Vei ligdieids- lieel nieuw voer slechts 1.50 per stuk. Tevens alle soorten echte AMERIKAANSCHE StoeleD, Tafels, Tuinbanken, Tuinstoelen, Wasciitafeltjes, Leu ningstoelen, in alle grootten. Alles heel nieuwste model! ïn. Zich te wenden tot Agent v.'or Yenray en omstreken voor de Firma C. II. TEUKL1NCX—MEIJKRS te Oirscliot N.-Br.; Horlogemaker ij Klaar^traat YESLO. 18. Groote keuze in alle soorten van Uurwerken, gouden, zilveren en nickelen Kettingen, Broches, Ringen, enz. Oud goud en ziher uorill lo gen de liuognte unardc anugc- nouien. Nickel Baby WEKKERS ami verminderde prijzen. GOUDEN TROUWRINGEN (14 kr. goud) v:«n#f I gld. HO. Echte Nickel Kettingen, vanaf 50 cent. REPARATION, spoedig cu wet garantie. Station Venray-Oostruin. KOOPMAN IN: Rogge cn Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemccl. a GS Cent por mud. Franco station. A msterdamsehe Compost van f 27,50 lot f35 per wagon Franco Slation VENRAY OOST RL M Grootste, rijkste keuze, ondenk baar lage prijzen Vochtige muren worden onder ga rantie droog gelegd. Jiaskulen, met vastzetting der brug. Draagkracht 100,200.300,400 kilo Prijs (1. 5,19, 5,75, fi,{0 7,63. Puutdraad, Vlechtwerk, verzinkten draad. V. FONCK. Levensverzekering-Bank „AMSTERDAM." Ie Arcsterdanj. Hoofdkantoor Kloveniersburgwal 78. Goedgekeurd bij Koninklijk Bosluit. YolLeekend Maatschappelijk Kapitaal f300.000,00. CommissarissenL. M. Bonnike, Indus trioel te Amsterdam. Mr. J. G. de Rruyn, Oud Lid van do Kursto Kamer dor Slaton- Generaal, to Beek by Nijmegen. Frampis Coenen, Lid der Gedeputeerde Staten van Limburg, Burgemeester van Weert. Henri Cramer, Directeur der -Maatschappij do Katholieke Illustratie", te 's Heriogenhesch. Aug. J. M. Hendrichs, Voorzitter dor Ka- mor van Koophandel en Fabi token vair Amsterdam. Ernest Liane, Lid der Firma \Y. Liane, Bankier te Roosendaal. Lee C. J. van Ogtrop, Lid dor Firma fl. J. van Ogtrop A Zoon, Commissionairs in Kffcete», te Amsterdam. H. J H. Printen Fzn, In dustrieel te Helmond W. 11. Pyla, Lid van do Eorsto Kamer dor Stalen-Generaal, Bur gemeester van Maastricht. Jhr. L. F. C. H. .M. Ilidder de van der Sthueron, Wet houder te Zevenaar. F. Baron Sloot -tot Fverlo, Arts Ie Hilversum. Directeur-en: G. van dor A i on Mr. Aug. TV. M. Cramer. Adjunct Diructour Aug. J. M. A. Vermons. Geneeskundig Adviseur Dr. J. Hanlo. Wiskundig Adviseur Dr. N. P. Kapteijn. Hoofd Inspecteur voor Limburg Ferdinand Anioldts, te SiUnrd. Inspecteurs voor Noord Brubund cn Limburg C. Van Bakel te Eindhoven, en II. J. Bodonsiafl, te Tilburg. AGENT te YENRAY: M. VER RIET Vrije uitkeering voor kindéren benedon ACHT jaar. Verzekering ook tegen weekpremiëR met dadelijke aanspraak op uitlreoring. IIORST hij VKNLO. MAGAZIJN VAN Garen. Band, Sajetien, Sanella, Klccrinakrrcfoarniliimi, ,i A A 3 a A s m i\ 3 s met alle locbclmorcn, enz. Alles aan uiterst lage prijzon. Reparatiën van NAAIMACHINES, netjes, spoedig en billi]k. HOLLANDSCIIE waar! Ondergeteckende maakt het geacht, publiek van Yenray n Omstreken bekend al* dat bij hem te bekomen zijn: late soort II ol- l::aid*elie blauwe en roede dak pannen, alsmede lste soort Hollandsehe rootle en blauwe plavuizen. Yerder to bekomen Verglaasde muui tegeltje^*Engelsche gidshui zen. Gewone verglaasde nardebuizen. Cement, Gips en parket loeren. STIJGERGK- RKKDSCHAP te l.uur per week en per maand Concurrerende prijzen. L. ODENIIOVLiN.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 4