Tli. JANSSEN, n\mm MANUFACTUREN, nr Petroleum, «Securitas.» Wed. P. A. Boers Aardenlniizcii. SPOORWEGDIENST. Dienstregeling ran 1 Mei 1895, in Greenwich tijd. alle gemaakte Schoenwerken Heeren Schoenmakers!! SCHOENWINKEL, Venraai. HANDELSENVELOPPEN Drnkwerkj Borstelwerken^ antwerpsche Agent: JOS. AERTS. Marmeren Petroleum allerhande Wollen en Katoenen KLEEDJESSTOFFEN. Zomerhoeden en petten, A. M. van Aarssen-Claassen Koopt geene Petrolithe Sshommelpaardjes, Jean Kemps, F. NELLISSEN, p. M- Sanders, Beste Hollandsche asch KAREI ÏHOiVlEER, a aaia a a a a a 3 3 hollandsche waar! a®' 3U UBiU -e-w is; dat is spotgoedkoop voor esn middel, dat reeds vele dui- g I zeudcn personen, die lange jaren door Lll smartelijk Rheamatisrae geplaagd werden, hulp en genezing gebracht heeft. Meestal »ju enkele inwnjvingeu met ANKER-PAIN-EXPELL5R (54 6., 75 C. en f 1.25 de flesel») Toldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rhcamatiek ~nz. te doen ophou den. Een huismiddel, dat beter werkt, dat gemakkelijker nns te wonden ls dan de ANKJCR-EAIN-EXPELLKR, is niet denkbaar; daarom is het ook in de moeste haisgozinnen en cp tal van |0 schepen aller nation steeds voorhan- 3 dea. Tcrkrggbaar bij de meeste Apo- gj thektrs en drogisten. Alleen echt met „Anker:- F. AD. RICHTER Cie Rotterdam. Station venrav-Oostrum zijn te bekomen itslc roede en blauwe dakpannen zeomede tweede somt, en AARDEN EU1ZEN plavuizen, Steenkolen, na li coneurreerende prijzen. Gewone en hardgebakken steengoed of gresbuizen, porseleinen en geëmailleer de spoeisteenenprivaat- treehters, enz. V. Fonck. Voiilo lïlü.tlv Grubbenvorst KI. Gnibbenvorst-IiOt, Moerlo-Ticnraai Yenrav Viorlingsbeek Boxmeer Rijkevoort Beugen Cu ijk Linden-Katwijk Monk N ij ui ogen Van VENLOO naar NIJMEGEN. v 544 838 931 11 10 350 7 40 550 937 1152 350 559 946 1201 405 0 03 9 50; 12 05 4 09 0 12 -1001 1214:418 - 022 903 10 10 12 23 1'27 8 05 c,:i.; 1021 1231 438 O 13 918 1035 1243 4 48 8 20 648 12 48 65 1 925 1046 1251 457 7 02 931 1054 102 505 832 710 513 7 j j H03; 1 10,51 824 830 839 843 1 852 902 913 923 928 934 942 950 f26 940 11 15 122 ,529 846 1002 Dc Ondergeteckcmle maakt zijnen gcachten be- begunstigers van Venraai en omstreken bekend, dat hij grooten voorraad heeft van zoowel in zwaar werk, als in tijnc SCHOENEN. Schoenwerk op maai en lleparatiën, worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt Tevens beveel ik mij aan tot liet uitsnijden van alle soorten Zool- en Overleer. Door prompte bediening hoopt hij ieders gunst waardig tc worden. vier kant formaat beJrukt met hoofd van i 2.50 3.cn 3,50 per duizend. Rekeningen, enz. "benevens alle aucloi-e soorten van -worden in prijzen, coiK-urrecrende met de meest voordeelige aanbiedingen, spoedig netjes, en accurrnat afgeleverd ter SNELFERSDRUKIvERIJ van IV. van den Munekhol-Sassen. <3roote Straat, Venray Vlugge en nette aflevering van Rouwcirculaires en Bidprentjes. Nijmegen Mook Li tulen-Katwijk Cu ijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Vierlingsbcek Venray Mecrlo-Tienraai Grubbenvorst-Lot. Grubbenvorst-KI. Blcrik Venlo Vcnlit-lla.-ndridil Van NIJMEGEN naar VENLO. v 7,00 10.03 11,42 2.04 5,03 6.40.8,18 - 7,13 11,55 2,17.5,16 6.53' 11,59 5.20 ,23 12.07 2,27 5,28 7,03 ,31 10,22 12,15 2,35 5,36 7,11 ,37 12,21 1 7.17 .12 10,30 12.26 2,44 5,45 7.22 8,48 .52 12.35 2.5 1 5,55 7.32 8,03 10,15 12.45 3.04 6,07 7.43 9,03 1 -.54 3.16 6.17,7,57 8,33 8,40 - 18.13; 12 1.03 3,23 ;0,26 8,06 8.26 1,07:3.27 6,30'8,10, - 8,35 1 1,15'3.36 6,40'8,191 's,40 11,08; 1,20 3,-41.6,45 8.24 9.26 Slanstriclil-Venlo Venlo vertrek f> l 12 11 14 Te jvteu 0 1 V 20 Bdfet.l 6 26 j V 26 Reuver 6 31, V 32 Smlmnn 0 40 '.'41 0,41; 9 40 11 36 7 «0110 07 zXlle soorten van liet R. C. Blindengesticht voor Meisjes te Or ave, is te vei krijgen bij Zij die vim dit borstelwerk koopen voor zien daardoor voor een groot dee! in do behoeften van de arme blinde meisjes. W. LENSSEN. Roermond Maasbracht Echt Snateren Sitiard Gdcrn Reek-Ebloo G mile 7 dcijlü 16 - -T.jlO 24 - 7 2410 34 11." 7 311041 - 7 39 IU 4'J 7 4'i 10 Tri 7 .V-'' 11 02 - 8 OJtll 10 12 221 1 50!?. 46:7 00 9 30 37!:: 54'7 os 1 42 4 - 7 li 1 4- 411. 7 21 1 554 13;7 31 I?.122:7:-.' sU35 7 5' 2 86 4 44:3115. 3114 5B8 121 2 44 5 02' S 21 2 51'5 09 S2>! S 5 8 5 4 0». 42 10 H> 10 26 Maastricht v.600.7 22 9 81 1 30 4 51<G20 83 lbtnile 60.M 0 31 1 4', 5"! 8 46 G.UUM 0 37 1 47 5OS IW-k-Kldloo C 20 7 38 0 44 1 55 5 15 0 36 (rrlcrll C 27 - 0 51 202::,2ii 00 Sittard 0 34 7 4'.' 0 5* 2 0015 27;6 47 9 13 Snp-ei-en 0 44 - 10 08 218 530 922 E.-Iil 0 52 —'10 17 :2 25.5 431 "2'.' \1 s'.wcbt 7 0i 10 20 2 i 5 52 9 38 Rcerir.ond 7 16 8 12 10 38 2 48.6 04 7 10 9 52 5 ril 7 ;5 1-1 4'i 2 56 1 2 U'01 It-:;, r 7 34 10 55 3 0.7 6 21 11 Hrllrl.l 7 40 -II 01'3 12-627 10 17 ,|,n 7 46 11 06 3 18 6 33 10 22 Venlo 7 5' SS» 11 12.3 25.640 7 32 1029 Verzckerings-.lSaalseliappij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6 300.000- Ooedgekeuid door Koninklijke Besluiten van 29 Maart 1819, 9 September i83ö, 28 April 1S:>0 en 7 Moi 1S81. Do Anlwerpsche Maatschappij -Securitas" de oudst bekende in 't land, verzekert, tegen brand en liet hemelvuur evenals tegen ontploffing van stoom machines, gas- en ver warmingstoestellen, de gelouwen, roerende goederen, koopwaren, oogst, vee, etc., aan de gematigste premiën. jevert L. Laadg, Venlo. Adres voor VENRAY, .TOS- GEOMINI, Onrltrgoteekonde grctffi beleefd k<m- •iia dat hij ZIJNE PETROLEUM .uitsluitend en alleen b:lrekt van do .jLasfisu en dus all. v.t prima zuivere dubbei- gerafiineerde Amerikaansche Sn den handel brengt. Voor flinke verbruikers zijn bij hem prachtige -winkelvaten gratis in bruikleen te verkrijgen. Levering franco huis of spoor aan uiterst matige prij zen. Vraag s. v. p. prijscourant. RECOMMANDEERT VERDER: Rijtuigolie, Maohine-olic. Con- ti'ifugenolie, Naaimachine- en Velocipede olie, Lijnolie. Car- bool, Gasoline, enz. V. FONCK. O N TV A NG F. N voor het aanstaande Seizoen eene ruime keuze Guttapercha cn Lianen Doorden en Overhemden. Bonte Ondcrlicmden, enz. GEMAAKTE KLEEDEREN. ■ALLULE KOLONIALE WAKEN Alles aan uiterst lage prijzen. Paferstraat, VENRAY. Paterstraat, alvorens eene oi-igineeio Pliönix-, Feutonia- of Victoria- Naaimachine op p--oef omboden lo hebben want deze zijn de volmnakste en duiuzjamMe van den tc- geuwoordigen tijd. Opgericht 1803. Alleen verkoop Michel Baltissen Mr. Smid, VENRAY. Groote kmizc. Hoogste bekroo ning. Laagste prijzen. Voorhanden: gegarandeerde prima TNT aaimacliines, Smeerolie, die nooit troebel of zuur wordl. waardoor alle deelen blank en zuiver blijven. Veilig-lieide- liecl nieuw voor slechts 1.50 per stuk. Tevens alle soorten echte AMERIKAANSCHE Stoelen, Tafels, Tuinbanken, Tuinstoelen, Waschtafeltjes, Leu ningstoelen, in alle grootten. Alles heel nieuwste modellen. Zich te wenden tot Afrent voor Venray en Omstreken voor «!•- Firma C. li TKL'RLIXCX MKJJKKS te Oirscliol N.-Br. Ilorlogemaket ijVENL 0 Klans>ii-anl Xo. IS. Groote keuze in alle soorten van Uurwerken, gouden, zilveren en nickiilen Kettingen, Broches, Ringen, enz. Oigil gouii ca zilver wordl tc- gcii dc iioo^slc waarde aange nomen. Nickel Baby WEKKERS aan verminderde pi-ijzen. GOUDEN TROUWRINGEN (14 kr. goud) vanaf I gld. Echte Nickel Kettingen, vanaf 50 cent. REPARATION, spoedig en mei garantie. verhoogd de lichtgevende kracht der petroleum, be spaart petroleum, bevrijdt de lampen van doorzweeten en walmen, neemt den pe- troleumreuk weg en be hoedt voor ontploffingen. In doozen a 50 cents, met gebruiksaanwijzing bij V. FONCK. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Kogge Roggemeel. en Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. a 08 Cent por mud. Franco station. A mslerdaimche Compost van f 27,50 tot /"35 pi Franco Station VENRAY v wagon OOSTUl" M. I.eccnsrerzekering- Bank „AMSTERDAM." Ie ^rr.slerdanj. Hoofdkantoor Kloveniersburgwal 79. Goedgekeurd hij Koninklijk Besluit. Volteekcnd M.iatschappelgk Kapitaal f300.000,00. CommissarissenL. M. Bonnike. Indus ti-ieel te Amsterdam. Mr. J. O. de Bniyn, Oud Lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, to Beek bij Njraegen. Francois Coenen, Lid der Gedeputeerde Staten van Limburg. Burgemeester van Weert. Honri Craiuer. Directeur der -Maatsclinppij de Katholieke Illustratie", te 's llertogoHbeseh. Aug. J. M. Hendrichs, Yooisitter der Ka- mor van Koophandel en Fabiieken van Amstcidam. Ernest Lanne, Lid der Fuma \Y. Liane, Bankier te Roosendaal Leo C. J. van Ogtrop, Lid der Firma H. J. van Ogtrop A Zoon, Commissionairs in Effecten, te Amsterdam. II. J II. Pnnzen Fzn, In dustrieel te Helmond W. II. Pyls. Lid van de Eerste Kamer dor Stalen-Generaal, Rjr- gemeerter van Maastrichi. Jhr. L. K. C. 11. M. Ridder de van der Sibiieron, W«'.- houder tu '/.evenaar. F. Baron Sloot tv t 1"verin. Arts to Hilversum. 1 Diic-cleuien: G. van der Aa en Mr. Aug. W. M. Cramer. Adjunct Directeur Aug. J. M. A. Yermonf. Guiiceskundig Adruenr Dr. J. H.uilo. Wiskundig Adviseur [>r. N. P. Kapteijn. lloofd Inspecteur voor Limburg Kci-dinand Arnohlts, te Sittard. In>pectenrs voor Noord Bi ibiind en Limburg C. Van Bake! Ie Eindhoven, en II. J. Bodensluïl, le Tilburg. AGENT te VENRAY: M. VElilt 1 El Vrije uitkeerlug voor kinderen bonedon ACHT jaar. Verzekering ook tegen weekpremiën met dadelijke aanspraak op uitkeering. -L tl HORST bij VENLO. MAGAZIJN VAN Garen. Band. Sajetten, Sanella, Klrrrmakcrsfonriiiluren, met alio tocbeboorcn, onz. Alles aan uiterst lage prijzen. Reparation van NAAIMACHINES, notjos. spoedig en billijk. Ondorgetocltpnde mankt het PaSseS* geacht publiek van Venray en Omstreken bekend als dat bij hem tc hekomen zijn: 1ste soort Hol* InudKrhc blauwe en rootle diili- paiuicii, alsmede 1ste seert Holland*! he roode en blauwe plavuizen. Vorder te bekomen Verglaasde liiuui tegeltjes, Engelsche grésbui- zen, Gewone verglaasde aardebuizen. Cement, Gips en pur'tri vloeren. S'I'IJGERGK- RELDSCHAI' te huur per week on per maand Coneiarecrende |irij/.cn. V.. OPKNIIOVLN.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 4