Kleermaker, HALT!! Prijsbeegelen J. JANSSEN, Eindt Theodor Hermans. MAAI EES. Beste Zeisen ei Visitekaartjes, De ingezetenen Bekendmaking. Ds Notaris Liussen VOORGRAS. De Notaris Linssen De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Yan dcfl Bergh. P. 1LAASSEI ADVERTENTIES. op Zondag 9 Juni 1895, 's namiddags ten 5 ure, om 2 flinke PRIJZEN. Do onddrgoteekemle be- iyF®*lr richt aan do ingezetenen van Ven ray en omstreken, dat hij zich alhier gevestigd heeft als ten huizo van W. WIJNKOVEN, Langstraat. Door een prompte en nette bediening hoopt hij ieders gunst te verwerven. aan zeer lage prijzen. Voor elk stuk wordt een vol jaar in gestaan, niet goed kan omgeruild worden. V. Fond-, A anbestediny. Het FANFARE GEZELSCHAP rEUTERPE" zal op Dinsdag 11 Junij a. s. des namiddags 4 uur. ten huize van den lieer P. R. LUTTERS architect to Vonray, PUBLIEK' AA.KBSSTBD2ir: Hel bouwen van eeuc SIIZ1KK- ZA.\L mei Inlevering van alle inalci'ialen. Bestek en voorwaarden liggen van at' den 1 'le ter inzage in bovengemeld Café. Do aanwijzing zul plaats hebben op den dag der aanbesteding des voormid- dags 10 uur. De Commissie. Tegenover do prartijk van oen indringenden concurrent die zich niet schaamt aanhoudend mijne naaimachines in een slecht daglicht te phaison om /.omlociide een ander soort die hij uit. de tweede hand ontvang', tegen een ver luizend hongeren prijs aan den man te brengen vind ik mij gerechtigd openlijk le protesteeren ontlui ik mij no machines veel goedltoopcr ver koop en kan verknopen, hclil niet in do min deie kwaliteit, zoeals concurrent goedgeloo- vigen diets wi! maken, doch alleen in liet feit. dal ik mot de host bekende, groo'S'.e fabri kanten direct voordeoligc contracten afsluit, daarbij n.ijnc gewoonte om puike waar met kleine winst te verkonpen bon ik in staai aan zulke fabelachtig Inge prijzen af te leveren. Dat er cliënten gevonden worden die zich aldus talen verschalken niet mooie praai jes. <l"cb fci'olijk minstens ecu dorde te voel be nden, cn dun met bun lieve geldjo spelen is mij een raadsel. Mét recht durf ik beweren dat de Naai on Breimachine van hel Huis L. O. Dietrich to Alteiibuig, Guslftv liner; Ziitan, Velocïpèdun door mij vertegenwoordigd, door allo degelijke vakmannen erkend worden nis eerste, klasse fabrikaat. Ten slo*«och de opmerking dat alle machines uit bovengenoemde fabrieken en met mijn naam voorzien twee jaar gegaran deerd worden. De best.; handnanimoeliines met lioogés m-m kosten bij mij slechts II S S. De boste baridininimncliines.slecltlïj fl fSS. I bófte Trapiiu.'umaehinos niet hongeu ami slechts II *49. Alle machines mot lagen arm fl minder. Alle som t Macliinenaalden, beste smeerolie enz. aan zeer lage prijzen.- Reparation van alle mncliincriön degelijk et) goedkoop. OnJer aanbeveling, V. Fond;. in alle soorten. Tc bekomen bij Yv. v. d. M unek hof-Sassen iDUZFdP)'-" mm; (lozer goinoenle worden bij deze uitgc- nuotligd do dour hun ontvangen be- schrijvingsbiljetlen op bedrijfs en an dere tiikomsten, van Donderdag den D3 dezer bij den hoer Ontvanger der Directe belastingen alhier ingevuld in le leveren. Bij Peter van GERVEN aan het Nieuwhuis, staat ter dekking een schoone SFRINGSTIER, en een schoonen BEER. to VKNRAY, zal op Muimdaig IC& Jaataij 1895. 's na middags ten 5 ure, ter lierberge van 'den heer 11. PoelsCamps in de Groote Straat te Veurny, overgaan tot den openbaren ver koop van liet navolgende Ton verzoeke van lo. Mej. de Wed. Frans Acrls. 2 slagen in den Nicuvvmolen. 2 dito in do Smakterspurkt. 2o. Mij. de Wed Peter Janssenvan Rossura. 2 slagen in het Vlakwater naast den weg en Duels (Bosch). 3o. Mej. de Wed. Mal tinus Laui'ünsse. 2 slagen in het Vlakwater, naast den heer Philip Esser en Autonu Berkens. 4o. M«\j. de Wed. Martinus van de Voort 2 slagen in den Nicuwmoleii. Go. Den Heer Peter 2 slagen in do LulKclic Kilden, naast Mar tinus Wismans te Lull en den verkooper. Go. Miclnol Gun mans op de lloek to Meraclo. 4 slapen ui het Broek, naast den heer Wil lem I'i «.Is, de Wed Louis Arts en de Kin deren Kopzorg. 7o. Den heer Ilcnri Poel»In 't Groo- newoll. 2 slagen in liet Vink water. So. Frans Janssen (Brabander). 1 slag in de Langheide, naast du Kinderen Vergeldt, de Wed. Muibis Cox eu den dijk naar liet Vondercn. 9 o. Den heer Martinus Vermalen. 3 slagen in de Laagheide. 10o. Den heer Johannes van der Linden 1 slag in Wcversloscli Bi ukske. 1.1 o. Martinus van Knckevort aan do Schey. 2 slagen aan do Steenenbrug nabij de Scheij genaamd Iietepas, naast den lieer Henri EsserTrvnes en van Rons. 1 Gerard Goemans {Langstraat). 2 slagen in hel Vlakwater naast H, Pools en do Wed. Jacobus Zegers. 13o. Jacobus Smits {Schoolstraat). 2 sliigeu in de Langheide naast den heer I)r. R'.us.si'fiu cn het Molenveld. 14o, Ma'.his VoHcnbsrg to Vel'um. 2 slagen in het Vlakwater, te zamen groot 07 aren 30 centiaren, naast W. vun den Munckliof, W. van Dijck, 1'. Jennesker.s, den weg on den heer A. J. van dei; Boor gaar l. Zegt 't voort. te VKNRAY, zal np Woensdag itï Junij 1895, 'siutmiddags li.r uur, ter h .-rbeigu van don heer Victor Tervooren te Wanssum. PUBLIEK VERKOOPEN: lo. Ten verzoeke van het Burgerlijk A: i;«i:* van Wanssum. Het Voor en Nagras vin den Armenwaard, Stowiniurw.mrd, de Link oei dstraat cn de Kenipweido onder W.iiisauni. 12.-1. Voor Moj. de Wed. Jan Tervooren ca Kinderen. Tiet Voor en Nagras van do Sliiaswaarden, Pesrhweidc, Woerd- slivi.it, Koeweide, Beekweido en Kcmpwoido ouder Wanssum. Zegt 't voort TEN KANTORE van dsn JU-mj-5 .'.J.KR2J le Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE I51-A.I3IT-A.I-.lE3nsr op le Hypotheek verkrijgbaar a. I)es namiddags -1 ure te Swolgon. 30 ."-lagen zwaar deuren lopimut on G slagen schalen, liggende aan de Meerloosehe haan, nabij II. Stevens, in liet boscii af- komsiig van Tliijssen. Vergadering aan No. 1. Daarna te fj ure te Lottum, ten huize van Alphons van Soest. 40 slogan zwaar dunnen tnphnut en 0 slagen schalen, gelegen to Lottum op dun lleiklef, nabij den Homberg, in :t bosun van dun hoer V. J. F. van Dijck. c. Omniddelyk daarna te Gi,2 uur ló Lottuin. 30 slagen tnphout en 4 slagen sclialon liggende aan dun Suhaapsweg nabij do Meer- looscl.e baan, in 't bosch''van Johannus Ren- keus, Vooraf te bezichtigen. De Notaris vun den borgli zal op ^Voegjistlag' den fitS Jnsii 1895, publiek verkcopen Des namiddags 2 ure. ten huize van de Wed. J. Tervooren te Wonssnm. A. Op verzoek van het Burgerlijk Arm bestuur van Horst. Het voor en nagras van de gronlè en kleine waard te Wanssum in 2-1 slagen, liet voorgras van de Begijnenwaard le Well in 3 slagen en het wislioul langs die pc-rcéelen. Op (leEizelftSeia dag des namiddags 4 ure, ten huize van du "Wed. G. Tax, op do Kooi aan het veer le Well. J i. Op verzoek van Mevr. do Wed. Peter3 le Dourne. Hol. voorgras en de beweiding van de Prop- semnaagdwaard en liet daarmede verbonden Kossolsvvivardjo in o slagen; van do groolo waard nabij de veerpont in 10 slagen; van dio naast den Horsier Armen cn Tervooren in 2 slagoii; van dc waaid naast Kcmiueiiugs en Du ij kers in 1 slag ua van de weide L r-Teveld in 2 slagen; benevens het wis'.iout langs de waardvn. C. Op verzoek van de Kinderen Neujean te Bocholiz. Het voorgras van de Aal weide, in 2 slagen cn nawcide. 1D. Op voizoek van den heer II. I'ouls In't Groeiiewult te Venraai., Het voorgras viui do Rondo weide, nabij do Kooi, in 3 sl igen. H. Op vcizoek van den lieer Mart. Pools te Overloon. Het voor en nagras pui zijne waard nabij du Kooi, groot 02 urén, elk in 2 slagen Alles onder WanSSum gelegen. F. Op verzoek van d»u huur Theodor van den Boogaart te Venraai. Het voorgras e:i de beweiding van de vol gende pereoeleii, allen onder Woil gelegen. Het waardje bij de Munnikenweide te Aijen in 1 slag; het Maasheester waardje tegenover Manshees, in 2 slagen; de Rictweide. in 4 slagen; de groote weide in den Band, in 9 slagen; (Ie waard in den Band, in 3 slagen; aan den Plankcnweg in 1 slagen; de Pas lil 4 sl igeii; du waard aan het Heiligen Huisje in 5 slagen; het voor on nagras van da waard aan dc school, elk in -1 slagen. Dnarna ie T1-2 uur te Bütterswyck, ten huizo van Gerard HermansReijncn. G. Voor de R. C. Kerk te Blitterswijek. liet voorgras in de BouscÜweido in 1 slag on nawcide. Het voorgras in de Asbrocksche weide in 1 slag cn nawoido. J i. Voor de II. C. Armen van Bliüorswijck Het voorgras in (ie Bcuschweide, afkomstig vun Wijnhoven in 2slagen en navveide.; J. Voor den heer Jacob Vos (e Horst. Het voorgras van do Marsweidu. groot 1 licet. 4G aren, in slagen. K. V001 den Notmis van den Borgb. Het voorgras van de veenn.msweidc, naast Schelt us weide, afkonisiig van J. tjunukens, gelegen te Wanssum in du Mms, groot 1 heet. I men, in 1 slagen en naweido Het voorgivs van een p-reeel weiland te Bütferewijck, bij hot Dorp. Inngs de Beuk, in I slag Oil nagras in 1 slag. Do Koopers aau de overzijde der Maas hebben vrij Veer. Zegt het voort. l)c Notaris ran den llvrgh zal op Yrijelag den S-i «Esnni 1895, dos namiddags 4 ure lo Venraai, ter hcrbeige van Jacob Schaetfei'S, aan de Langstraat, op verzoek van J..banflé| Swinkels. publiek verkoop en Circa 401)0 suiks denuehoomen, dienstig voor kuilliout, slaande te wassen te Venrani aan den Nachtegaal, nabij zijn woonhuis. Aanwijzing dte' Johannes Swinkels voor noemd. Zegt 't c<jur(. De Notaris van den liergh zul op Vrijdag den fi-2 Juni 1S95, des namiddags ure ie Venraai in hut Hotel -do Zwaan", publiek verkoopen Het voorgras van de navolgende pcrceelen ouder Venraai gelegen. A. Voor den lieer Coemad Esser van Geffen. 2 slagen in het Vlakwater. 3. Voor Willem Frcnckcn. 2 slngeir in het Vlakwater. C. Vooi Gerard Gmimaiis. 1 slag in het Vlakwater. 11). Voor de WeJPiotcr Potten. 1 slag in het Vlakwater. K. Voor Mej. de Wed. J. Verbeek. 2 slagen in de Xieuwraeulen naast de Kind. Deiks en den beer Corn. Rae tts. 2 slagen aldaar naast den heer P. Bekkers cn het straatje. F. Voor Mej. do Wed. Alb. Stevens. I slag in den Handeiik. De Notaris van den Bergh zal op Maandag den t7 .Dmüïb 1895, des namiddags 5 ure te Horst nan de Nieuwe Lindt, ten huizo van I'etOl' Jan van den Munckliof. op verzoek van Hendrik Rum- bad». publiek verkoopen Ken vruchtbare boinv ■dt;'!-"-—Yrij--aan den Oostenrijk, be- s'aundc in een huis, stal schuur, bakhuis eu erf, tuin, bouwland, weiland, hooiland en slaghout, kadastraal bekend in Sectie A nos. 329. 1551, 2425, 2420, 2428. 2433. 2134. 243G, 2472, 2170. 2479, 2540. 2541, 887;), 2SS0, 2S82, samen ter grootte van 3 heet. SO aren 5 centiaren. Aanvaarding op den gewonen tijd in 1890. 5 van den koopprijs kan als le hypotheek ad 4 daarop gevestigd blijven. zal op Dinsdag den BS Juni 1805, des namiddags 5 uro te lloist, ten huize van G. Van Daal, publiek verkoopen: _-Y Voor den heer Jozof Steegli. Het voorgras van 11/2 hectare, verdc-ld in G slagen, slaande te wassen, aan den llegelsuin nabij Wachtpost 110 13. Hot voorgras van, 4 hectaren, verdeeld in 20 slagen in du Ruindonk. .13. Voor den heer Gu'ard llanssen. Hel voorgras van li .- hecia-o ve-doehl in G slagen staande te wassen aan dun Hegelsnm nabü Willem Knijpers. C. Voor den heer Jacob Vos. 4 slagen voorgras, in den Hofschen baand, nabij liet Hof. D Voor den Notaris van den Bergh. Het voorgras van een perceel wcil ind, in de Hosselen, nabij dc Vrouwenboom, af komstig van Opheïj, in 1 slag. F- Voor den heer Jozef Stecgh. 10 slagen dennen topliniit, liggende in het bosuil van de Erfg. Hendiik Denen aan den rlorstcbeigen. Alles vooraf te bezichtigen. zal op BJinsiiag den Sfi Juni lS'.'ö, des namiddags G ure te Horst, iea hu'ze vin G. van Daal, op verzoek van do Ërfgcn. Egbert van Daal, publiek verkoopen le Koop. Een huis met si al tuin. boomgaard, bouw en weiland gulegeu ie Venraai, ter idais Caötenraai, kmlastrnal hekend Soclie G nos. 180. 181, 1848 en 1411, samen groot 1 heet. 00 aren 60 cent. 2; Konp. Een perceel afgekapt dennen- bosuh aldaar gelegen. Sectie G ao. 131S, groot 1 hed. 4 aren 10 cent. Dc Notaris van don Bergh zal op den 25 1S95, des rnmidddgs 5 ure, te Lot'urn. ten huize van Andiies van du Rijdt, op verzoek vau Ju Erfgenamen Jmi luT Zandt-Coondeis. publiek verkoopen Enne in besten sl \at zijiniu bouwhoeve, grb-g'-n te Lm'-urn, ge <tKu'"''-'-"uy- naaind -du Uondskainp", zeer guiisiig ge legen nabij den grintweg, bestaand» til lo. Een goed 4mi-tiininerd Imis mat ruinin stntlliig. sclmui' en erf, baldmis, tuin, booing.iard en sveiland, in 't Zand, ka.l.imi an] bekendSectio B Uos. 314, 1603, 160-1 en 1605. samou grout 42 aren 20 cuutiaren. 2o. Een perceel bouwland aldaar. Sectie B nu. 1005, groot 3.5 aren 10 cent. greh zonde Jaeob.i M-iij'iorS en iiet vorig perceel. 3n. Een perceel bouwland, in Onder Wielder Sectie B no. 1030, groot 8 aren TO cent. gUM/.êndu Jae. c.ienders eu Jacuba Mutjzurs. i-o. Km perceel bouwland, in Gr. U? Wielder, Suciie 15 nu. 1039, groot 8 ua 90 cent. grenzende Van Boost on Jac-lr* M n ijzers. 5). Een p-ncoel bouwland in der V, der, Sectie B no. 991. gmet 20 aren grenzende Bern. Kclijens en I*. J. M r Go. Een puceel bouw', nu het l'« molenveld. Sectie 1! 110. 1039. groot r a. 30 cent. greiizcMdo Jaeoha Muijzors cn nu Wed. G. Liuders. 7o. Een perceel bouwland aldaar B no. 239, groot 15 aren 30 cent. g zonde II. Kenkcns en de erfg. P. J. ven Öu Een perecel bouwland aldaar. Sec tie B no. 1001, groot 17 aren 70 cent grenzende Jocobn Muijzors en P. M. Haulers, 9o. Ivun perceel bouwland ii'tZaa: r heikCj Sectie A no. 1S42, gmot 10 n 70 cent, grenzende Jacobu Muijzets cn L. Janssen. lOo. Een perceel bouwland aid:- r, SïCtie A no. 1844, groot 10 aren 50 cc-a. grenzende Jacuba Muijzors cn de Wed, Ketels. llo. Een perceel weiland en ha'-hu in bet Hooghroek, Sectie A nos. I -JS 1839, groot 34 aren 95 cent. grenzei ds Jacoba Muijzers en Andr. van de Rijdt. 13o. Een perceel liakhont en dennen, in het Höuthuixerhoogveld, kïoctie B un. 105, groot 28 aren 70 cent. grenzende J. van Soest- aan beide zijden. X3o. Een perceel hakhout en heide i:; do Kiefkarapen, Sectie C 110. 1391. groot 50 aren 30 cent. grenzende G. H. Stappers i P. .T. van Hegelsnm. 14:0. Een perceel struwelen, in de IJa- r.onberger Kampen, Sectie A nos. 2009 2010, groot 37 aren 55 cent. grenzende Erfg. II. H. Scbraven en de Wed. 1'. Coenders. löo. Een perecel struwelen aldaar. Sectie A no. 1883, groot 37 aren 60 cent, grenzende de Ei fg. Paul in 't Zandt aan heidu zijden. IGo. Een perceel heide in de liane::- berger beide, Sectie A no. 1835, groot 'dr aven 85 cent. grenzende G. Tniclen c-n Hcrm. Aerls. 17u. Een perceel heide aldaar. Soc-:w. A no. 1107. groot 1 liecf. 38 iwen, gier- zet.'de P. H. Vusbeek en den weg Nijmegen - Venloo. ISo. Eon perceel heide, in de Hout huizer lieide, Sectie B no. 1031. gr- ot t~' aren. gicu/.ondc Jac. Coenders eu den weg naar Horst. De massa grout 0 heel. 13 aren 75 ccn: Te aanvaarden de gebouwen dad 1 k on hot overige stoppelbloot aanslaande. N'.Ü. Het kuilhout van -1 pe:creien wordt daarna afzonderlijk verkocht. z:-llend de aanwijzing daarvan geccltieJen Viijdag- pn Zaterdag voor den verkoop door HaPttrm Ln't Zandt te Lot'um. Daarna terzelfdor plaatse voor genoemde Erfg. In't ZandtCoendors. 5 perceelcn rogge, 2 dito haver, 2 dito boekweit, 2 dito aardappelen, 2 dito hooigras. Vooraf te hcziehligen. Daarna voor de Wed. Peter Ccenders— Groothuis. Het voor on nagras van ccn perceel wei land golcgeD iu de Opperdonk elk in 1 stag. Voor Hendrik Smits. 4 porcoelen rogge, aan de Oppc-rdonk. b'j 'l Imis Hendrix, aan do Papeling en bij var. den lie-ien. zal op Wö£"S5 5cB^i^;, den Jluni 1895,. des DsmiJdags 2 uro to Horst, publiek verkcopen A Voor den heer Isidor Iloubcii. Secreians. Het voorgras van do Knstorswoido aam bot Funderen, verdeeld in 4 slagen. .B. Voor den ZeerEerw. heer deken. L Jansseno. 2 zware lindeboomc en 35 aenr.eboomeu, staande te wassen in deu Donl-ritard. O Vnor hot. Iveükfahriok van Hmst. De afbraak van de Pastorie, zytuie zwa-- b.alken. ribben, opleggers, pannen en brand hout. liggende op he: oud ke: 'V Vergadering aan Nu. t, iu Kastmsweid*. Goud- en Zilversmid, Groote Straat, Vonray, brengt ter kennis aan de in.-.- etanuu va a VEN RAY on omsireken, dat bij hem. to bekomen is, cenu groote sorteering Goud- en Zilverwerk zooalsBellen, Broches, ./noppen, Kruizen, Kettingen, Ringen, voor Keer en en Dames, enz. enz. Oud goud en zilver wordt steeds aan een hooge waarde ingekocht RKPAKATHi.N worden steads soiled eu goedkoop afgewerkt.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 3