Buitenland. wollen doken. Houdt hieronder Let transpireert» op, dan kan incn ze af tuigen en met stroo droog wrijven, fleeft men met een tochiigen stal 'te ■doen, dan is het beste ze aan do hand te laten atelappen. totdat het zweelen ophoudt. 1 Mania brengt men het in den stal en wi ijfi. 't d oog. I"akrabben der hoeven c:i uitwasscben der onder- heencn, vooral b.j smtrigen heilem, verdient aanbaveliug, G. Xa ieder buitengewone inspan- j' iig wet voi i'-eude r -si vub_,«n. Whip. België Re minister van Spoorwegen, Van den Peereboom. beeft een bevel uitgevaardigd, waarhy bei verstrekken van jenever aan de buffetten van de stations verboden is. Andere alcoholische tiranken mogen verstrekt worden inaar voor niet minder dan 30 centiem bet glaasje. Men schrijft uit Brussel De manoeuvres in afw isselend terrein of de zoogenaamde grnote manoeuvres van het Bel- giecho leger /uilen dit jaar bijzonder leerrijk ca belangwekkend zijn. Voor de eerste maal zullen de manoeuvres worden gekombineerd mot tien aanval en de verdediging van een versterkte plaats. De troepen die er aan zullen deelnemen ma ken twee afzonderlijke dinsiën uit. De le divisie wordt samengesteld uit vier legiraenleo liuie-infanteiie, een bataljon karabiniers, een kompagnie goiretroepen, een regiment veld- artillerie van 3 batterijen, een regiment lan ciers, een kompagnie trein-, een kompagnie administratie, een sectic veld telegrafisten, het personeel voor de voeding en het onderhoud der troepen, ce» sectie geuiotroppen voor het parkeeren en een ambulance colonne. Al deze troepen zullen den 24en Augustus in hel kamp van Bevorluo vereenigd moeten zijn. De tweede divisie zal op dczelfJe wijze worden samenges'dd en den 31 Augustus te Antwerpen vereenigd worden, lie veronder stelling is dat de 1ste divisie den uitersten lechlervleugcl uitmaakt van een leger, dat bestemd is om Antwerpen aan te vallen daarl"'1 wordt verder aangenomen, dat de sector begrepen nisschcn St. Leonard Schoo ien en dén spoorweg Aiïtwe'ipen—lifeüa, bezet wordt deze sector woidt beschermd door 3 forten, terwijl de positie van Antwer pen beschouwd wordt als in staat van verde diging te zijn. Frankrijk De tentoonstelling van 1900. De lieer Picard, commissaris-generaal der aanslaande wereldtentoonstelling te Parijs, beeft in groote trekken het plan der tentoon stelling uitgewerkt. De directie heeft zich met geen der ingekomen ontwerpen kunnen ver- eenigen, doch met behulp der denkbeelden, baar door de ontwei pers aan de band gedaan, bet volgende plan opgemaakt. Het "Pal ós de l'Indtistrie" zal afgebroken worden, waardoor het mogelijk woidt de Champs Elysèes met de Seine te verbinden door een breede promenade, die aan de eene zijde afgebroken zjI zijn door den heerlijk eehoonen dom van Mansart. muien hofstoet gevolgd. langzaam door de juichende menigte wegreed Spoedig was bot ruime plein ledig. Doch op de trappen der kerk slond nog altijd liet jonge paar, alles om zich heen vergetend. Ludmillii was in hunne nabijheid gebleven en trad nu langzaam nader. -De tijd virstrijkt," zegde zij, »en ik moet den 1 st der keizerin, om ook uwe ouders te gaan uitiu-odigen, vervullen. Komt dan mode naar hen, gelukkigen en dan moet ik u verluien om nog in een ander liois eene vroo- üjkc tijding te gaan brengen. Spoedig zullen wij elkander iu de z.den vau den keizerlijken burg tei ngzicn. Als uir een zoe'.on droom opgeschrikt, sprong Michaël eensklaps recht. -Wamheen, zegt gij wam heen wélt gij mij brengen? Naar Ilma's ouders l Nimmer mug ik dien drempel meer overschrijden, i immer do band aa raken dér moeder, we'-ke ik. al is het ook tegen mijnen wil, het dier baarste heb ontro'fd! Dc ellendigste der menschen ben tkga Weg van nrj, Ilran, verlaat mij I aan mijne banden kleeft liet blued uws broeders Als marodeur fond ik hem op bet slot P.ilkenliurgbedwelmd als hij was van den wijn stond bij mij naar i.et lezen, terwijl :k hem, door een geheim ge voel gedreven, wilde sparen en redden. Zelf verdediging noodzaakte mij eindelijk mijn degen ie trekken en in blinde woede stortte de jongeling zich daarin tot diep in de borat Toen uwe moeder, Ilnri, mij liet Ic-eld Imais lievelinge toonde, werd ik ais van den donder verpletterd het was mij, nis i b>p zijn mond luij toe -Weg, moordenaar uit het huis der Van de Seine denkt de directie gebruik te maken door langs de oevers paleizen en pa\ i: - j enen op ie trekken, die de l ivior liet aan- zicht zuilen geven van een venetinnnsch kanaal. De feesten zullen evenals in 1SS9 op liet Champs de Mars plaats hebben, waar daartoe een groote open i ui rule gereserveerti zal wor den. Men zal hier p ken aanleggen. De hoofdingang n-iii de Cours de la Reine bij de Place de la Concorde geeft toegang tot een broeden wandelweg, waarlangs aan de rechterzijde het administratiegebouw en hel paviljoen van onderwijs een pi nts zullen v.n- den. Links stroomt de S?ioe langs terrassen met groen en bloemen. De nieuwe promenade van de Gbamps Elysêss naar hel Hotel des Invalides begint met een eere ingang, ter rechterzijde waarvan het gebouw voor schoone kuusten opgericht zal worden. Aan de linker zijde komt een paviljoen voor retrospectieve fiansche knnst. Deze beide gebouwen zullen blijven staan en het -Palais de ('Industrie" kunnen vervangen. Verder zal een monumen tale ij/oren brug van een enkelen boog over de Seine worden geslagen, «iie ook na de ten toonstelling zal blijven voorzien in de behoefte aan een verbinding der beide rivieroevers op deze plaats. De promenade brengt ten slo'te de bezoekers aan een reeks gebouwen, waar de decoratieve kunst een onderkomen zal vinden. Langs de Seine zullen verhoogdo wandel paden worden aangelegd. Tussthen den Pont des Invalides en den Pont d'Alma zuiion de oevers der rivier beltjnd worden door paleizen voor tuinbouw, voor de stad Parijs, voor dc vreemde Mogendheden, leger c» vloot, jacht, visseherij, bosch- en tuinbouw. De koloniën zuilen een plaatsje krijgen in het Trocadói o. Om het Champs de Mars zullen in twee reek sen van gebouwen, afgesloten door een wo tor- kasteel, do groot industrie cn de landbouw onder een dak worden gebracht. Achter hel watorkasteel zal liet pal cis der eleclriciteit verrijzen. Van liet Trocadéro naar dit gebouw zal de grond langzaam oploopen, waardóór tengevolge van een perspectivisch gezichtsbe drog. de ruimte lusschen de gebouwen /eer uitgestrekt zal schijnen. Tevens wordt door de;o helling de lastige en gevaarlijke trappen vermeden een denkbeeld, dat zooveel moge lijk op het gehoele terrein in toepassing zal gebracht worden. De Eifielto-on zal blijven in den tégen woord igon vorm. evenals do machines galerij van 1SS9, die eenter tot feestzaal ingericht zal worden. Het verkeer over den Pont des Invalides en den Pont d'Alma, die binnen hot tuntoon- stel'.ingsterrein vallen, zal niet gestremd wor- deu. Onder de esplanade des Invalides zal ^waarschijnlijk een tunnel voor voetgangers worden gemaakt. Enkele tramlijnen zullen verlegd worden. Op het. terrein zelf zal voor bet verkeer worden gezorgd door een clectri- schen cirkelspoorweg en verscheidene kleinere gp"o i-wegen. De uitroeiing van dit plan zal 100,000,000 frank kosten. Duitscliland Bij een lievig onwedêr sloeg te Hamburg Vrijdag namiddag omstreeks 0 ure de bliksem in een petroleumtank van de Brcmer Trading Company Lim. Vi'f tanks stonden weldra in vlammen; aan Musschen was niet te denken. De politie beeft veiligheidsmaatregelen ge nomen. De brand in de petroleum tanks woedde Zaterdag voort. Allo vier gevulde tanks, 3000 gevulde, 7000 ledige vaten zijn geheel verbrand. mijnen -Gij vergist u, Michael Nidast riep Ludmilla, daar /.ij Ilma zag vcrbleeken en wankelen. Is dit meisje, ging zij voort, de zuster van dien jongeling, zoo kan ik haar de de boodschap brengen, die mij naar het huis barer ouders voert Joseph Hertel leeft -Hij leeft mijn broeder leeft!" juichte Ilma -o Michael, nu kunnen wij gelukkig zijn De oversie s'nnrl als versteend. -In bet gewoel van den slag i-i het aangezicht des doods heb ik nooit generfd," zegde iiij zacht -nu beef en sidder ik genadige Gij, hoe kan ik ol ik die gunsten verdiend hebben -Onze oude troujye bediende, ging Lud milla voort, had mefi. I jJen met den gevallen jongeling: hij dacht aan zijn eigen zoon. die zich in Amerika bevon l- Hij droeg bet stijve lichaam van Joseph naar zijn bed. ouderanehl zijne wi-nde en bes;.Ja eindcl-jk een /acht. nauw hoorbaar kloppen van bet In:?. Zorg vuldig. als eene moeder h sat kind. verpleegde hij den jongeling. W'-.i stonden hem trouw in zr.ilie pogingen ter zijde; want liet gold riot slechts zijn lichaam te redden, maar ook zijne ziel. Het eene zoowel als bet andere gelukte ons genezen naar het lichaam en gezuiverd naar de ziel, zendt Joseph Hertel, de berouw volle, mij naar Wceneii, om genade voor hem af te srneeken van de keizerin en vergiffenis van zijne ouders. Voorzeker zal Mv. ia The - resia. de edelmoedige vorstin mijne bede ver- hooien en aan een ouderhart klopt een ver dwaald kind nooit ie vergeefs." -Ja. naar hen. naar onze ouders riep Michaël Nadast vu ig. Dat beeld, hetwelk daar Dc brand woeJde orer eene oppcrvlak'e van 300 ineter. Het geheele batsillon genietroepen was op bet terrein. Dc brandweer kon alleen de naburige boe renwoningen beschermen. Het petroleum-magazijn der Araerikannsche Maatschappij loopt geen gevaar, daar de wind de vlammen over de Elbe jaagt. l'it ElberfvlJ wordt gemeld, dal de kruitwagen der hectvu Mömbler, te Ruin- mei'ohl, in de lucht is gevlogen. Tien per sonen werden daarbij gewond. Tien personen werden daarbij gewond. Tot dezen behoort de officier van justitie Uanssen, die juist voorbij ging toen dc ontploffing plaats had. De koetsier, die bet kruit naar het station moest brengen, weid gedood. In de Beiliner- sliiwsso. waar de wagen ontplofte zijn vele huizon beschadigd. Italië In Italië is weder een politieke moord ge pleegd. Het kamerlid Fararl te Rimini is op straat door socialisten aangevallen en met een pistoolschot dooüelijk in den hals getroffen. De herstemmingen in Italië. Zondag 11., zijn geweest een bovestiging van <le uitspraak van Zondag dor vorige weekvan een nu merieke zege Jer regeer ing is weder to ge wagen naast een moreelo nederlaag. Gekozen zijn 29 k-den der regeeringspaitij. 13 leden der zoogenaamde constitiilioncele opposi'-ie, 9 radicalen en 3 sociaal democraten, waardoor de eindresultaten dus zijn330 aanhangers der regeeriiig, 155 oppositiemannen {9S con- S'itutioneelen, 40 radicalen en 17 sociaal democraten). Spanje Op generaal Primo de Rivera, kapitein- generaal van Madrid is M uutdag een moord aanslag gepleegd door een opperoflicter, die volgens sommigen aan vervolgingswaanzin lijdt, maar volgens de -Indépeiidance" inder tijd tevergeefs om de liniul van Prime's doch ter liud gevraagd en zich nu wilde wreken. Ilij loste twee revolverschoten op don kapitein generaal; beide kogels drongen links in de borst en brachten zeer gevaarlijke wonden toe. Dc kapitein Clavijo. die np den kapitein- generaal geschoten hooft, is ter dood veroor deeld. Hij gaf als roden van zijn misdaad op, dat hij een ouden wrok tegen generaal Primo •do Rivera koestorde. Doze is iets botor. Japan Lit Sbnnglr' njvldt men, dat do Japanners geland zijn op Polm-èilhml, in 't noordon van Keltmg, heel in 't uiterste noorden van For mosa. I);\ar boden do -rebellen" heftigen tegenstand, doch dezen moesten locli terug trekken. Van Japansclio zijde wordt de vol komen zoge gemeld van dc Japanscli.® oorlogs macht. Dinsdag II. is een machtige expcditie- afdoeling in do wateren van Formosa aange komen en Woensdag is tot landing bevel gegeven. Toen traden de opstandelingen dreigend op, poogden don toeleg der Japanners te verhinderen, doch scholen in dezo te kort onder bescherming van het geschut dor ka- nomioorbooten, landden do Japan miers cn dezen dreven de hen iu aantal overtreffende republikeinen terug en na een kort, doch bloedig gevecht, waarin vele honderden ge wonden en dooilon vielen. Donderdag rukten dc overwinnaars, die slechts ecnigc gewonden hadden, nut dm hun oigoti takt. en doortas tendheid np San Slipioï a.m. terwijl de overige krijgsmacht eerst Viydag aan land kon komen met de kanonnen en den proviand. Nederland. VEN RAY, S Juni 1S95. De verkoop van 10-1 hectaren grauwe veen. Woensdag alhier gehouden door den WcJEJ. beer Notaris Linsseii, is niet door gegaan. Er werd I 121UÜ geboden. straks mij met afgrijzen heeft vervuld, wil ik nu groeten als lust.beeld eens dierbaren, mij nieuw geschonken brooders. Alles zullen wij onzen dierbaren ouders openbaren wat be sliste over mijn bestaan, wat ons in «'•énen ademtocht ia een afgrond van jammer en ellende stortte en tot hut toppunt vau geluk en vreugde voorde -ik kan d it in één woord samenvatten, s herlste Ludmilla, wier luchthartigheid reeds weder de bovenhand gekregen bad bel :s de doos van don markies de la Tour, die dn alius teweegbracht Te midden dor vreugdedronken gelieven trad zij naar har-; reiskoets. terwijl achter hen iu liet huis des Hoeren, de indruk wekkende toon des orgels zich li Jt hoeren, als een groet uit hongere en bo;cro gewesten, als eene boodschap van geluk cn vrede. En die hou ho i.ip werd bewaarheid. Myrlhe en laurier slingerde zich tot ecu vollen krans om het paar, wier gedachtenis nog heden ondei hunne aframmelingen voortleeft cn mot die gedachtenis nauw verbonden, de geschie denis der -doos van Jen markies". EINDE. Een droevig voorval vond hier Woensdag avond plaats. Zekere P. A., schoenmaker, wilde een geweer afschieten, dat reeds langen lijd geladen was geweest, met bet ongelukkig gevolg, dat bet wapen in stukken sprong. P. A. kreeg ernstige verwondingen aan bet hrofd: hij is van de laatste II. Sacramenten voorzien en Donderdag naar Let Ziekenhuis le Yenlo overgebracht. RIJKÜP OS TSPA A RB A XK. Aan het post kantoor tc Venraai en du. daaronder ressor- teerende hulpkantoren werd gedurende do maand Meiingelegd f 3569,13s terugbetaald f 3902.41 Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1319. Post- en Telegraafkantoor, Yenray. s dagelijks open, ook voor dc Spaarbank van 8l en 3i/s6 ;z (spoortijd). Op Zondagen, ook voor de Spaarbank, van 7i i—Si en 12i;a—Ii's ispoortijd). Voor Wissels en Quitauties alleen op werk dagen van Si,2 voorin, tot 1 nam. (spoortijd.) LIJST van brieven geadresseerd ann onbe kende personen gedurende de le helft der maand Mei 1S95, en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van bet Postkantoor le Yenray kunnen worden gere clameerd. Van Meerlo. J. Yersteijl, Ycnloo. Dinsdag slond voor de arrondissement.? rechtbank Ie Roermond terecht de lGjarige Th. C. dienstknecht geboren te Helden en wonende to Sevenum, thans tc Roermond ge detineerd en beklaagd van op 31 Maart jl. te Sevenum zekeren J. G. te hebben mishandeld en verwond, tengevolge waarvan deze kort daarna overleed. In deze zaak werden 4 getuigen, waaronder 2 genceslieeren als deskundigen, gehooid. Door het Openhaar Ministerie werd tegen hem eene gevangenisstraf van 3 jaren geëischt. Een diep treurig ongeluk is Zaterdag te Moost-Asteu voorgevallen. I)c 17jarigo P. II. uit Someren. werkzaam aldaar, wilde zich met een paar kameraden door zwemmen wat afkoelen. Hij sprong in 't water oil of hij in de modder bleef steken, dan of hij dooi cm toeval word getroffen weet men niet, maar bij kwam niet meer boven ca werd levenloos opgehaald. Dc ongelukkige was de oudste zoon eencr weduwe met 10 kinderen. Uit Vlijmen wordt, een vroesclijko mis daad gemeld Zekere B. heeft op 25 passen afstand zijne vrouw mot een geweer doodge schoten. De misdaad schijnt in dronkenschap te hebben plaats go', ad. De misdadiger is gearresteerd, doch ontkent zijne vrouw te hebben willen dunden. Ilij kwnm Zaterdagmiddag te bnlf vier uit, 's Hertogonboscli thuis; zijn vrouw, l'etronella Marin van dor Water, stond in don tuin op een afstand van ongeveer 30 motor van de woning. Genoemde Bongers was dronken, hij riep toen, ami de huisdeur staande, met een vloek; -kom in huis, of ik schiet jc dood" daarop ging hij in buis en kwam daarna met zijn een loops jachtgeweer naar builen, richtte liet geweer op zijn vrouw en loste een schot, waarna de vrouw ter aarde stortte. De onbezoldigde rijksveldwachter. Johannes Timmermans, die op het einde van Bougers tuin alles gehoord eu gezien had, ünp naar dc vrouw toe, dio daarna nog een korten tijd heeft geleefd en waarschuwde dc justitie. Hol dertienjarig dochtertje van dcu heer B. te Arnhem weid Maandagavond door de stoomtram nabij de viaduct op dun Oostor- beekschci) weg overreden. Zij had het schui len niet gehoord en word. de rails willende oversteken, door du machine voerlgeduwd en weldra overreden. Een hevig onweder baratlé Zaterdag boven Gennep cu omstreken los, vergezeld van zwaren hagelslag, hi Ilaps werden o. a. tal van glasruiten verbrijzeld, void on tuin gewassen vernield, van daar tiok de bui in Zuid Oostelijke richting over St. Agatha, Middelaar en Mils'-eek onder Olteisum alles verwoestende wat ouder haar bereik lag. Du roggevelden hebben op verschillend» punten zooveel geleden, dat men dc nog Overeind slaande uien telle.km: en de landbouwers zich verplicht zien het redunt voor veevoeder af te maaien. Trekkingslijs' van de Jacobs* freaiiën Kalender. Op onderstaande aommers zijn prijzen gevallen. No. 3100 knn'oorsfodea. no. 15909 fraaie sigareiisn-Mcii. n<>. 13243, liandnaaimaehines. no. 1G43'), lafelscheiien. no. 3314. dnines work tafels, m. 10270. albums met muziek. do. 7375. fraaie schilderijen, no. 18126. vogelkooien met standaards, no 15111. Amstd. Premieloten. no. 16091, twee fraaie beelden. In den namiddag van dun len Pinkster dag heeft zich le Gi.meken oen heer met een revolverschot van het leven beroofd. Een dienstmaagd vond hem aan den Teleringschen Zandberg aan der slootkant, met de revolver iu de hand. De ongelukkige was telegrafist tc Rotter dam. •Zijn outers bevonden zich Maandag avond te Breda, waarheen het lijk is overge bracht. Wat een meusch in baast al niet doen kanl Te Surhtiisferveen heeft iemand, die in haast een kop koffie uitdronk, bij ongeluk mee ingeslikt, twee kwartjes, een dnbbel'jo en vier centen, welke in dc koffie waren ge vallen. Do werkzaamheden in verband met de» aanleg van de eerste internationale telefoon verbinding van Antwerpen met Nederland zijn thans iu vollen gang. Er worden twee draden getrokken, de eene do zoogenaamde spreekdrard, do andere de retourleiding of ook wel grotidleiding. Door dit systeem heeft men het voordeel, dat bij storing in een' der draden men toch nog over do andere kan telefonecren. hoewel niet zoo duidelijk. Te Woenscl is de bliksem geslagen in een huis, uit drie woningen bestaande cn toe» behoorende nan J. Van Rooi. Het gebouw brandde gedeeltelijk af; van inboedels werd veel gered. Alles was verzekerd. Voorts bracht hot hemelvuur nog aan eenige gebou wen schade zonder echter meer brand tc ver oorzaken. Te Oudenhoorn word de watermolen door deu bliksem getioff.-n Een bliksemstraal doorboorde den buitenmuur, vermelde voor een gedeebo een venster, vervolgde zijn weg door den sclioorstcenmuur en sloeg van daar uit boven in den molen, waar o. o. een zware eiken ba'k is gespleten. Op eigenaardige wij/.o werd op een kamertje der bovenverdieping huisgehouden, bijv. een tafel op een 3ial plaatsen ecnigs/.ins beschadigd, stukjes vau een luciferspotje en een aschbukje afgeslagen, een paar schoenen door het vertrek gesmeten enz. De schoors'een werd van roet bevrijd, dat zelfs tot np den vangstok werd gevonden. Gelukkig werd niemand van het talrijke gezia geleoflbn. Op geregelde tijden desjanrs wordt io Ro/.endnal cuti drukke bedevaart gehouden, die reeds meer dan honderd jaren tol in verre streken bekend is. Y Gansclie jaar door ziet men een ingetogen menigte in een weide bui ten de plaats om de hulp van O. L. Vr. in te roepen. Vooral door koortslijders wordt de Ilulp dor Christenen om bijstand gesmeekt. Thans heeft ter plaatse een onverlaat een beeld dor H. Moeder Gods op lago wy/.o Ito - smeurd, docii dc straf bleef niet uil. 't ls reeds 1-1 dagen geleden en de mnn lijdt al dien tijd vreeselijke smarten. Al. Ct. Nachtelijke aanranding! De beide kneclria van den slachter P. fo Alkmnar reden Woensdagnacht van Beverwijk naar Alkmaar, toen zij door een hun onbekend pe.-soon werden staande gehouden. Er schijnt eene woordenwisseling te z.yn ontstaan, waar bij do onb.okende op den wagen klom en bei- don met een mes verwondde. Den oudste K» K., werden niet minder dan vijf steken in den rug toegebracht, terwijl do andere eene min der ernstige wonde bekwam Hevig bloedende wisten zij nog bun woning te bereiken, waar dr. M. do wonden aannaaide. De justitie ving oumiddelyk con onderzook aan. Do Hoer M. Nnssololn-Hmtben to Horst bij Vcnlo behaalde op do internationale ten- loonslelling v-or homion in 't Paleis voor Volk\dijt te Amsterdam met zijne bekend.» fox-terriers wederom vier bekroningen, waar onder oen eerste prijs voor dc boste koppel. Marktberichten Venray, 7 Juni. Aangevoerd 300 nalve kilo's Beier. Prijs per halve kilo 81 <v 39 ct. Sawleek, 4 Juni. Aangevoerd halve kil.és boter. Prijs dei Botor per halve kilo 33 a 42 rent. ROTTERDAM, 4 Juni. Vecprij/on waren als volgt Runderen lc kw.i). GS a 2e kwal. 62 a 8e kwal. 56 a cent. Kalveren lo kwal 92 a 2e. kwal 70 A 80 cent. Alles per KG. Slieren I 90 i f 170, Grasknlveren f h f M 'lkk r;.>n f ITO a f200, Kalf- koeien f ISO a f240. Vaarzen f 110 a f150 Pair.h'ii 00 a i 110, Pinken f50 a f95 per stuk, Srbaprn. le kwal. CO a 2e kwal. 5' a 3e kwal. a cent per Kg. Varkens. Iu kwal. 30 a 2e kw.«l. 23 a 3e LwaI. 20 a cent; Licht soort 26 ii 30 cent per KG. Burgerlijke Stand. VENRAY Van Jen 1 lot den 8 Juni 1805. Geboorten. Lodewyk Johannes Hubcrtus Krispijn. Geertrui Gruu'jes. Huwelijken. Peter Johannes Hebben landbouwer oud 57 jaren en Gct iruJa Theodora Claassen oud 26 jarau. StorlgóvalJen. Allegonda Geeiun oud 53 jaren cchtgenouto van John:.nes Hubc-itus Lcupoldiis vau dc i'.isch.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 2