HOEST eis omstrekts. Verdraagzaam, De Doos van den Markies. ZATERDAG 8 JUNI 1895. ZESTIENDE JA ARGANG. No. 23. Abonnementsprijs per kwartaal. Prijs der Advertentiën: Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. voor Venray 50 c. franco per post 05 c. voor liet buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Uitgever: L. JA. SA ©SEIST. van 15 regels 30 c. ollio regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Adverteutidn, 3niaal geplaatst, worden 2maai berekend. dvertentien of Ingezonden Stukken gelieve men 's Vrij dags vóór 2 uur 's middags te bezorgen aan het Bureau van «Peel en Maas" te Venray. Een man van karakter kan niet verdraagzaam zijn. Zoo hebben we eens hooren lie veren. En dit vas de toelichting: Er zijn beginselen die wij nooit, het koste wat liet wil, mogrn prijsgeven. Voor ieder ernstig denkend en diep gevoe lend incnsch, is er een waarheid, die hem een heiligdom is geworden, een schat, kostbaarder dan dcfcoin \an allo stoffelijke bezittingen. II jo die waarheid in hem is gegroeid lot een vaststaand feit. langs welken weg hij er too gekomen is, die be ginselen lo aanvaarden als het richt snoer van zijn denken, spreken en handelen, is ni<.; ImoI'é,: ,akwc' zal hot b v.it hein dierbaarder zijn, naarmate hij meer strijd heeft mouten oei en om iiet zich eigen lo maken, doch ook, wanneer opvoeding <;n omgeving do middelen zijn geweest, d.xir welke wij gebracht zijn tol hut standpunt, hetwelk wij innemen, ook dan hechten wij do hoogste waaide aan de overtuiging, die in een be paalden vorm ons zedelijk leven be zielt. Desniettegenstaande zijn de begin selen en de daarmede samenhangende Eeuilloton. NOVELLE ïiit den lijd van Maria Thci'OSia. M. Er is een plechtig -Tc Deurn" gezongen. Waarbij de keizerin met het gutischc bef tegenwoordig is geweest, alsook de nicuwhi!- noemile ridders rler Mm in TlicrcMuordo. Zio daar komen zij juist. Hoera voor Oostenrijks xlappeie krijgers 1" "Hoera voor Oostenrijks dappere krij gers jubelde de volksmassa hein na. 11 ma's hart zwol op van vreugde; onder de in tunen, welke door de vrengdekreleu des volts begioe', bet. kerkgebouw verlieten lUoest zich ook Michael hilar et loofde, be vinden de dank vuil O-is'eiirijk /.ie;: uitend in bot gejubel dei menigte, gold ook huren Michael. Onwillekeurig drong /ij nader; zij %vilJe Lein zien om eenun bhk met hem te wisselen, eeuen blik van trouwe ln-1 Ie. die de sombere wolken van zyn voorhoofd verdrijven zou. Nu gingen zij haar twee nan twee voorbij, doch lo vergeefs zocht haar oog den geliefde. Een koude schrik voer door hare leden. Wat was er van Michael geworden? liet vroeselijko voorgevoel, hetwelk haar bij Michaels schielijk vertrok overvallen was c:i Wiuutbgeu zij troost en balsem was ga-ni zoe ken in het gebed, kwam weer met vcrni»uwdo kracht in haieil geosl op. On'&ield A,arde zij 1 ondom zich, als zocht zij in den dicli'en drom iemand, die in staat ware haar ic's omtrent hot lot des gi liefden mede lo deden Eensklaps viel i:u haar oog op ecue pme bpgiippen aangaantlo tic dingen des hongeren levens velerlei. Welk een oneindige verscheidenheid op het ge bied van den godsdienst als uitdruk king van het bewustzijn onzer betrok king tot de Hoogste Macht en van het besef onzer wcderzijdsche ver plichtingen, welk een stroom van elkander weersprekende méén in gen ten aanzien van den staat en zijne roeping, van de maatschappij en de bevordering barer belangen, welk een verschil van opvatting omtrent de plaats, die wij zelve innemen en het doel van ons aanzijn. En al wat wij daarover hebben nagcdiflhi, al wal het gevoel ons daarvan zegt, hel vloeit samen in èé:i allesbeheerschend denkbeeld, hetwelk de moesten onzer niet eens scherp zouden kunnen for muleeren en dal toch het kompas is geworden waarnaar wij ons richten op onze reis door het loven. Nooit zullen wij dan ook erkennen dat het oene beginsel even goed. even proefhoudend is als liet andere. Wij kunnen niet van grondgedachte vep amicten, gelijk men van kleed wis selt, en de mcnschen, van wie wij bespeuren dal zij een eenmaal bele den beginsel hebben verlaten, boeze men ons gewoonlijk zeker wantrouwen in, tenzij wij weten, dat die over gang tie vrucht is van nadenken en van strijd. Wat het onze is, dat ver dedigen wij tegen eiken aanval, dat is niet weg te redeneeren, daarvoor willen wij zclls optreden als apostelen om onze overtuiging door onze medc- tncnschen te doen doelen. Laat men bij ons niet aankomen met de verze knets, waarvan do koetsier zich met allo in ipanning door den saamgepakten menschcn- ümni baan Irachte te breken. Zij geloefde ecu oogcnblik te drooinen en toch het kloppen litars barton overtuigde naar, d.it /.ij zich niet bedroog; achter in de reiskoets zit naast een.; schoone jonge dame, li afar verloofde Michael Nadast. Juist voegde de dame haren reisgezel cenige woorden toe, waarop beide uil de koets slap ten en zich oenen weg trachtten te banen naar den hoofdingang der kerk. Kon luidt-jubel kreet weergalmde door dn lucht: Oostenrijks gehelde vorstin was juist uit het portaal ge treden en groette mei, vriendelijk gebaar haar juichend volk. Zij trad vervolgens langzaam naar do op haar wachtende staatsiekoets, welke door zes is iboll.ikleurigo paarden ge trokken werd en waarvan bet zware ver guldsel in den helderen zonneschijn duizenden gensters schoot Eensklaps bleef de keizerin staan, want eoue haar welkekonde stem klonk haar ut liet oor "Gerechtigheid, keizerin gerechtigheid voor eeneri onsehu'dige!" -Hemel!" nep Maria Theresiais dat niet do slem mijner dierbare I.ndtnilla? Ha! daar is zij zelve! doch wat zie ik! ritmeester Nadast bij u r Een duistere wolk van wrevel en misnoegd heid vloog over haar andeis zoo goedig gelual en met een tmtscli gebaar kecde zij zich om, lorwijl zij op ijskoude» toon sprak: «Ik raad liet reeds op mijne uilnnodi- ging kwaamt gij naar Weenon en <jn{jnoeltet d'Zon man, die u zijn leed klaagde: liet spijt mij om hein, doch ik kan hem even zoo mm In lpon als gij liet recht moet zijn loop hoi/hen." Reeds wilde do vorstin haren voet.op de trede der koels zeilen, doch I.ndiuil'.a waagde hot haar bg den keizerlijken mantel terug te kering, dat wij niet do volle, niet de volmaakte, niet dc onomstootelïjko waarheid bezittendat welen we zelf ook wel. Doch wat we e van hebben dat is er toch een deel van, en we voelen dat we op weg zijp. om ook het meerdere lo verwenen. Al wat daarmee in strijd is, dat verwer pen wij. Maar dat is toch een eenzijdigheid een zelfgenoegzaamheid, die do ver dere ontwikkeling van ons denken belemmert Gcenzins het is eenvt ;;dig de uit drukking van onze persoonlijkheid, /ij hot dan in onvolkomen vorm. Maar het belet niet hot verder zoe ken; alleen het uitgangspunt is vast daaraan kunnen we niets veranderen. Voor do har;'having van een heilig geacht begi isel hebben voortreffelijke mannen -n vrouwen niet geschroomd hun levjen meer nog, do liefde on aclnjing hunner naaste betrekkingen op te offeren. Zou men dien mcnschen '.vellicht geen hongeren titel kunnen Vannen dan bekrompen dwepers'? Alaar dezen zijn geweest het zout dor aarde; zij waren het, die het ideaal hoog hiel den, en wier karakter wij huldigen, al is hun overlu g ng niet juist gelijk geweest aan do onze. Niet gelijk aan dc onze. Alzoo is liet toch waar, dat w ij do gevoelens van anderen hebben te eerbiedigen Er hoersclit op dit punt eenig mis verstand. Dia eet bied geldt noch den vorm, noch den inhoud. Wij bewon deren den moed, met welken voor een beginsel is gestreden, maar spreken houden. »\Vij kunnen hom helpen. Majesteit l iep Ludmilla met luider stem pij. door de/en man. den beschut ter der zwak'/en zijne eer terug tc geven, en ik. door elke smet van kwaad vermoeden van hem weg te nemen -Gij 1 iep de keizerin verbaasd -kcut gij dan de hand, welke in den slottuin te VoHait de doos van den markies de la Tour in den zak van den tuinier George Buda liet glijden?' Ja. majesteit, ik ken die handLuide en plechtig klonk de slem dei- jonkvrouw over hei ruime plein, waarop eeno ndemloozc stilte heerschlö. Die hand was do 'mijne Ken kreet van verbazing steeg uit de mo rt i g 1 e op en len hoogste verrast trad Maria Theresia terug. "Zijt gij van uw versland beroofd?" sprak zijof denkt g;.| mij door een sprookje tu kunnen misleiden 1 Bewijzen vorder ik, en getuigen "Eene getuige heb ik. uwe nv josteit," aniwoirddo LudnulU onbevreesd; en zelfs zulk eene goed dat zelfs een gerechtshof van koningen haie getuigenis n;ct in twijfel zou duiven trekken en deze getuige heet Maria Tlioresia -Ik!?" klonk het uit Maria Theresia's mond, terwijl dc toom in Imar oog vlamde. -Ik? Dat is teveel! Wat heeft Oostenrijks vorstin met deze zaak te maken?" -Herinnert zich uwe majesteit onze wan deling in don slottuin te Voslau, op den dag, dat mijn oom aankwam om inig naar mijne kranke moeder to goleidcn? Voor eeuen to midden zijner rozenstruiken slapende tuiniers I ngon bleet uwe majesteit slaan en gal zicli over aan eenen sleep van weemoedige gedach ten over do cllendo van don oorlog, die dui zenden en nogmaals duizenden even fiissche en bkeieiiJe jongelingen den koude» dood in daarmede niet uit, dat hef onze er bij achterstaat. Meer nog, een eerlijke overtuiging, hoezeer ook van de onze verschillend, mits zij geen inbreuk make op de voorschriften van zedelijk heid, die voor ieder geldend, zijn, ont houden we onze achting niet, maar r.ogoens de onze blijven wij getrouw. Slot volyt. (iezondiiHiisrcgds voor Paarden. 1. De beweging moet van den .stal af, matig beginnen en langza merhand versneld worden. Vooral is dl noodzakelijk, wanneer de dieren nog kort te voren voedsel of drank gehad hebben. Beweging met volle maag is steeds verwerpelijk, maar wordt nog gevaarlijker bij snelle be weging. 2. Een rustige gelijkmatige draf is het minst vermoeiend en hot ge makkelijkst vol tc houden. Alle andere gingen, zooais galop, gestrekte draf éhz., moet'men nu en dan'mét stap pen afwisselen, om de dieren gelegen heid te geven zich te herstellen. 3 Bij aanhoudenden arbeid, bijv. op reizen, moeten behalve tie gewone vocderlijden nog andere rustpunten gemaakt worden, bijv. om het I1/22 uur. Boe warmer het weer, des te meer inspannend is het werk en des to meer rust moet gegeven worden. Do dieren kunnen zich dan eens ver- frisschcn en weer tot zich zelve komen. Bij deze rustpauzen moei men hot op- loopen van verkoudheden trachten te de armen voeren zou." -Ja, juantwoordde de vorstin -ik herinner het mij volkomen, en do trekken van dien jongeling staan mij nu weer levendig voor den gees'; liet waren de uwe, 1 i; incest er Nadast. Verder. Ludnnlla, verder!" "Herinneit zich uwe majesteit verder, dut ik mijne keizerin verzocht, aan l.ct ontbijt den mui kies de la Tour to willen opvorderen, om de kostbare d -s, hel geschenk uwer ma jesteit aan do aanwezige hoeren te toouen En herinnert uwe majesteit zich ook dal ik be weerde, dat de markios daar toe niet iü Slaat zou zijnIk durfde sioutwcg die bewering uitspreken, want de doos, dio ik achter uwe majesteit op het kiezelzand van hot tuinpad hud opgeraapt, bevond zich in tien zak vau den sluimerenden luiniersjongeB, waarin ilc zo lml glijden, 0111 eens een vroolijk tooneelijo van verwarring te veroorzaken." Miohuül N.id.ist slaakte een gil van vreugd0 -Nu hen in gezuiverd vau dal s; liaudehjk vermoeden!" riep hij; mei eere mag ik mij 1011 ilegcn weder drogen -Gravin Falkenburg, zoo wendde zich de keizerin op strengen toon t»t Ludmilla, wij mogen u eeno gegronde en welverdiende berisping niet besparen; door uwe onbedacht zaamheid hadt gij een zware verantwoordelijk heid op u kunnen laden, want wij. mcnschen, zijn in ons oordeel aan dwaling onderworpen dank derhalve den Alwetende, dat Hij die schuld van u beeft afgekeerd -NlichaGl, mijn Miclinöl Met de/.o woorden drong Ilma Hertel, die zich aan getanè ê'iijtit'lLe storende, door den kring der hovelingen en ijlde naar luiren vei loofde. Vast hield de ritmeester hare hand, als wilde bij ze nimmermeer loslaten. -Michael Nadastsprak de keizerin en als oene moeder liet zij haar oog op de beide geliefden rusten -is dat uwe bruid, van voorkomen door verstandig dekken. Het toe te dienen voedsel moet gemak kelijk verteerbaar zijn en toch veel voedsel bevatten, bijv. brood. Nooit mag zwaar verteerbaar voedsel gegeven worden. De grootste hoeveelheid bloed is bij beweging in de spieren aanwezig heel weinig in dc maag, zoodat ook daar weinig verteringssappen zijn, waardoor alleen gemakkelijk oplosbaar voedsel wordt verleerd. Wat het drin ken beli eft, zoo geve men dit niet te koud en niet te veel in eens. liet beste is nu en dan eens over de stang te laten drinken. •1. Overal waar het paard gestald wordt-, om volkomen uil te rusten en gevoederd tc worden, mag dit niet cor der geschieden dan nadat ademhaling, en bloedsomloop woei tot hel normaio zijn teruggekeerd dus: «stapvoets" naai den stal. Vooral wanneer de stallen dampig zijn, en de dieren niet eeniger- rnato lot bedaren zijn gekomen, treedt bot zoo vermoeiende nazweeten op. Ook op tochtige stallen is dit gowenscht wegens het voorkomen van verkoud- vhe'i('en. - - 5. Een bijzondere verpleging ver dienen sterk bezweete of nat geworden paarden. Vooral deze zijn zeer vatbaar voor kou vatten, wanneer ze in de rust komen. Beeft men een goeden, war men, tochtvrijen vrijen stal cn voldoend personeel, dan neemt men ze direct :u den stal, tuigt ze af, verwijdert het zweet met een zweetmes, wrijft ze daarna met slroowissen droog en dekt zo vervolgens met een wollen deken. Ia er gebrek aan personeel, dan tuigt men zo niet af, maar gooit over het tuig eon. wio men mij gesproken heeft, de dochter van. een mijner trouwste ambtenaren Als eenig antwoord hoog Nadast het hoofd, zijn hart was tc vol, dan dat zijn mond woor den vinden kon. -Mirhsgl Nadast ging Maria Theresia voort -ik ben 11 ceiheistelling schuldig do ritmeester Nadast is voor immer uit Oosien- rijkselien dienst ontslagen de overste vo» Nadast. die van heden tot de:i adelstand be hoort, ga voort, (rouw als vroeger, liet, vader land lo dienen, en dit kruis, hetwelk hij zoo- ruimschoots verdiend heeft, zij hom eone her innering aan den huidigen dag." Bij doze woorden nam de vorstin een kruis van diamanten van hare borst eu liet aan Ilma. OVei'icikond, sprak zij "Hot. eerelccke.r der dapperheid heehte do liefde op de boist des dapperen Gij gravin Falkenburg, begeleid het jonge paar in mijnen naam naar de wamdige ouders u alle», ook den geheimraad en zijne gade, wacht ik heden bij mij op den hofburg aan latei, Zijt gij tevreden, overste v >n Nadast Aan de voeten der keizerin stortte zich de overste en oedekte hare hem vriendelijk aan geboden hand nut kussen, terwijl hij over stelpt van vic-ugde ui'riep -Niets andcis, uwe majesteit, weet ik Ie zeggen, als wat mijne lippen en mijn hait eenmaal tin jubelden, toen die kreet uil de verte tot mijn oor doordrong, die kreet, waarbij ik de deuren mijns kerkers open wiet p om voor oer en recht te strijden -A/oriaviur pro noslro rer/e, Morin Theresia Eu luide riep de menigte liet hem na, zoo dat liet als het tollen des donders door do zuivere lentelucht weergalmde. Was liet om de traan tc verbergen, die haar oog ontvlood, (lat Maria Theresia liet hoofd op dc borst liet zmken, terwijl zij in bate staatsiekoets steeg tu do >1 den sclii to-

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1