Plicht en Geweten» De Doos van den Markies. ZATERDAG II MEI I «05. ZESTIEND'! .TA A HG AND. No. 10.. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vknray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers so c. 65 c. 85 c. 6 c. Uitgever L. A.. SAS--EN. Deze Courant verschijnt" iedoren Zaterdag. Prijs der A.dvertentiën: van 15 regels 30 c. elke regel meer G c. groote letters en vignetten Tiaar i--1 mte. Advertcntiën, 3mual gepIai.L', n r u 2mnaj berekend. p. dvsrfcentien of Ingezonden l&A Stukken gelieve men "sVrij- fcg Limdags vóór 2 uur *s middags te bezorgen aan het BureÜu van »>Peel en Maas" to Venray. Siol. Zie eens dat oudorenpmir, van het welk gvzogd kan worden dat zij let- Uirlijk alles opofferen om hun kinde ren een goede opvoeding te géven, om te zorgen, dat het hun aan niets ontbreekt waar zij behoefte aan heb ben, om hun hel heerlijkste te schenken, dat den menseh m het Jo'cn kan te beurt vallen, een zonnige jeugd. Zelve ontzeggen zij zich allo kostbare genoegens om hun kinderen niet te overladen met waardeloozc dingen, maar om hun te verschatten wat voor de geestesontwikkeling on misbaar is; zeiven waken zij dag en jiaèlit. cm de karaktervorming hunner ?:i: -!oren te leidoiï en niels aan hot toeval over le la Ion.. Die menscheu doen immers meer dan van heit ge vergd kan worden, zij zouden nog als voorbeeldige ouders worden aan gemerkt, indien zij wat minder zorg, wat minder toewijding aan don dag legden, zij doen mcor dan hun plicht! Vertel her hun eens. cn zij zullen de eersten zijn die lmt u uitdrukke lijk betwisten. Wat gij als buitenge woon opval, is voor hen zeer al lo rt angsch. De zaak is, dat zij irtcts Mr.sr.-agff«r'.' -■!- --5- r.~ze -va Feuilleton. NOVELLE ilit den tijd van Maria ThevcsHa. 10. -Is de zaak, dio n van ons wegPAOpt dan 7.oo gcwi.-hlig. dal wj "as slechts eeuigc ongenblikken in uw bijzijn mogen verheugen?" -Ik deuk wol van ja." antwoordde de ritmeester glimlachend; m t. run a an lal krijgs- gozellcn zijn wij legen elf uur ui do keizerlijke l.nrg <mt> 'den, nu uit do handen van Mn ia Tlicresta zelve hot ridderkruis Inner keizerlijke orde tc ontvangen; do goKtló vuist in eert. onze verdiensten te koog, daar wij slechts deden wit de plicht ons voorschreef. -Maria Tiioresia is cehtva->rdig en bil lijk. sptalt de geheimraad liaap scherpe blik woet immer liet juiste to vindm. waar hot er op aankomt tc loonon of te straffen, Laat ons d utrom dc glazen boordevol vullen on het wolzijn d-inkon van d boste der voifitiunen. Leve Maria Theresia -Leve Maria There ia klonk liet uit volle barst en kolder trilden de glazen tegen elkander. -Nog een dronkpiep de ritmeester levendig. Leve en blooie hot huis dor lin teis, do zetel van echten burgerzinMognn de deugdon dor ouders overgang op kinderen on kindskinderen 1 Heil aan do leden van dut huis 1" Nogmaals klonken dc zil veren tonen von hot aangeslagen kristal. Ken hand sliet aan, be vond en sidderend liet w is d" huisvrouw uit wier oog een traan in dea gloeien Jen wijn pecrdroppcldo. andevs kunnen, cn derhalve ook niet anders willen. liet zijn lieusch geen offers die zij •brengen, en als gij er u op toelegt tc doen gelijk zij, dan zult gij do zelfde ervaring verkrijgen. Zij volgen slechts een drang, krachtiger dan alle rcileneering, den drang van hun geweten. Wij zouden uit tal van voorbeelden gelijke conclusie kunnen trekken. Hier is de onderwijzer, dio zich niet ver genoegd met het afgepast aantal les uren aan zijn leerlingen te geven, maar al zijn talent, zijn werkkracht aanwendt om hunne ziel te winnen, hun versland te beschaven, hun geest veredelen, zelis. als de noodzake lijk Smid dwingt, hun stoffelijke belan gen to behartigen. Zeg niet dat dio man dc grenzen van zijn plicht over schrijdt hij zou zichzolven de eer van zijn ambt onwaardig achten, in dien hij minder deed. „Gelijk de vogel de wieken^breed uitslaat in de frisschc vrije lucht hoog boven de enge ruim ten daar beneden, spant de man. die con laat ons gerust zegge?1 heilige opvatting van den pücht' heeft, al zijne krachten in om al hooger te stijgen; cn hij zou zich ongelukkig gevoelen, als hij dien drang niet kon gehoorzamen. Want toewijding is zijn levenselement. Geen nauwkeurig afgepast program ma van juist omschreven verrichtingen zijn het dus, die voldoen aan hetgoen wo onder -plicht" hebben te verstaan. Zeker, er zijn dergelijke kringen, die getrokken worden door onze maat schappelijke verhoudingen, en waar -Heb ik u onwetend tol treurigheid ge stemd," vroeg do ritmeester, wiens «el.-pon blik <le ontroering der nmtrono "iet ontgaan was, op deelnemend*.") toon. -Mijn G»<1nu begrijp ik hel. zeido hij, terwijl oen diepe zucht zijne borst ontvlood gij licht oca zoon in liet leger! In zoo.Inngcn lijd melden IIma's brieven riiuts van Imren broeder, dj hebt, toch geen slechte tijding van hein out vangen T' Met moeite onderdrukte moeder Fieri cl den tranenstroom, die in haar boezem ?w< 1 en haar do keel dreigde te verstikken en ook hot vroo- I ij i-o aangezicht van den geheimraad werd eensklaps ernstig on somber. Sinds verscheidene maanden zijn wij go liool zonder tijding van onzen Joseph, zoide hij. God weet, waar de ongelukkige jongeling nu mag ronddwalen, in welke handen hij ge- valhm is! Wij weten niets van hem. Kil toch hadden wij op nieuw gehoop', dat hij zich" liet oren zon, want zijne oversten waren over hem tevreden en zijne kamera doc. la.Id n hem als een broeder lief. Hij werd in het void ge roepen cn streed gaaruo voor keizerin oil va derland zelfs werd zijn naam niet tonder eer genoemd. Zekeren dag echter betrapte hom zijn luitenant op een verzuim in den dienst, ongclukkerwijzc had Joseph juist een glas wijn meer gedronken, dan hij voldingen kon. In dolle drift beantwoordt. hij do hem gegeven berisping met hoon cn beleedïging cn in den woordentwist, die er op volgt, vergoot de rampzalige zich zoover, dat hij zijn wapen trek', tegen zijnen meerdere. Krachtige han den grijpen hem vast; spoedig wordt een krijgsraad saamgeroepen en slechts de edel moedige voorspraak dos hrh-edigden iv<!" on zen zoon van eenon schandelijken 'lood, doch niet van eene vcronrd.-cling ti»i langdurige vestingstraf. Doch roods in den nacht op zijn vonnis voLcndo ontvluchtte Joseph zijnen binnen het persoonlijk initiatief eeni- germate aan banden wordt gelegd door de cischen der a menwerking. De s ldaal in de gek lorei», de zee man aan boord, de ambtenaar op zijn bureau, do werkman in de fabriek, ij hebben bepaalde za'.en te,verrich ten en zich met geer, ander in tc laten: het gemeenscha pc!ijk belang dwingt tot zelfbeperking. 10n ook deze bescheiden rol naar lu'. oö«on te ver vullen, vordert een uio' sroringo mate van plichtgevoel, inzu:- Grheid wan neer wo niet machina.'! medcloopen, maar als denkende wc .ons doen wat ons is opgelegd. In liet hooger besef v> :i het mcnsch- zijn vallen dio grenz.r'i weg. Daar gebiedt niet de wil van anderen, daar is hot geweien de.eoj'ge wetgever. En zijn eischcn zijn onafwijsbaar. Wie er zich tegen po óf ft to verzotten, logt ziclizelven dc ,:;tr. 1' op van oen eeuwige onvoldaanheid. Do opmerking kan getankt worden, dat liet geweien gm n ^.feilbare leids man is, cn om dit aittoonen, be- hoeven wc. piet S1 v «-••H-Jucht te nemen bij den wilde, vvion's barbaarsch- heid jegens een oyierwonnen vijand vol strekt niet door zip geweien wordt veroordeeld. Ook ii\ eigen omgeving ontmoeten wij person ft tv, wier handelin gen het vermoeden wekken, dat die inwendige stem niet flii.de spreekt. De volksuitdrukking: een ruim geweten hebben, is niet onbekend. Juist, en daarom is dc groote taak, waaraan met alle kracht moet gewerkt worden door ieder, die; op welke wijze dan ook, door. opvoeding, door pre- !m".v:i';..ui-s. Met hem ontvlood een soldaat, die zich door woistkcid en lm ld juli «held algemeen gehaat had gemaakt on die m deji Jaatsten tijd do verleider mijns zoons geworden was. Sinds ili'-o nacht zijn heiden spoorloos verdwenen; slecht» eenmaal vernam lit iets van hem uit den mond van een soldaat, die vroeger .mot hern gediend heeft, een goraclit.... ik wil niet denken, dat het iets mee? kan zijn duil een gerucht.,.." Do sfein de- ongelukkige:! vaders stokte en met heide- handen h-dekto hij oogen er. gelaat. -Man beweert hom in woest gezelschap als marodeur gezien tc heb'.on', fluisterde I'.iua haren vei loofde in het ooi'. Als door een adder gesloken, kromp Mtehnül Nadast in een. Marodeur Als een lililc semtlits vloog hem in al deczelts ijselijkheid lat bloedige toonee! in hol slot der gravin Kal kei-burg door den geest. -Tot zoolang wij vrn en vcéuo tijding van hern ontvangen hebben," ant vroor-tide bij met hovende sa-m. mogen wij niet wanhopen hoe gaarne luidde ik hem als broeder in mijne armen gesleten! Restant er gcene beeltenis van hem, opdat ik hem ten minste in den geest begroeten kan?" -- -Wij hadden een klein minitiiiiiirporlrot va i onzen Joseph, antwoordde de vader, het welk kort voor zijn vort sok geschilderd is; d«ch door een ongelukkig toeval is bet be dorven. zooals mijne vrouw zegt. Ilel is nu naar een schilder gebracht, die beproeven zal hot te herstellen." -Ücuoi'vcn is hot portret niet, viel de matrone' haren man levendig in do redo; ik heli het slechts door dc nvcAerhand eons goe dm schilder.» laten vergroolcn. Hot was mij, alsof ik vooraf don wensch van onzen toc- liomstigen schoonzoon ri.-d om Joseph •.en minste in beeltenis Ie zien: ook ik wilde mijn se..erfje or toe bijdragen om den dag van diking, door het geschreven woord, door de uitingen dor kunst in woord en klank cn beeld, gelegenheid geeft aan de veredeling van zijn lijdgenóoton te at heiden, Dc gewetens moeten ver- j nauwd worden. In dezelfde mate als dat geschiedt, wordt het bewustzijn van den plicht ruimer. En wederom zullen de vruchten hiervan zichtbaar zijn door vermeerderde toe-wijding. Zoo hoeft er oen voortdurende werking plaats it: de richting van het ideaal. Honig als geneesmiddel. Pastoor Kneipp, algemeen bekend door zijn veelguvo'gde watcgonoes wijze heeft zich, voor hij optrad als voorstander (lor ^geneeswijze door tic natuur", ook met bijenteelt bezig ge houden, cn zeifs een bijenboekjo" geschreven, dat het bewijs levert, hoe hij ook a!s «iemker" zijn taak ernstig opvatte. Yooial ricliito hij zijn aandacht op de geneeski acht van honig, cn liet is onbetwistbaar, 'dat bij zijn vote, góed" geslaagde genezingen, honig hem de boste diensten heelt, bewezen. 't Is waar, in do moeste- gevallen is honig niet het eenige geneesmiddel maar wel met andere middelen te zamen op geschikte wijze gebruikt, als bijv. mot water, hetwelk door pastoor Kneipp al bijzonder wordt gewaardeerd. Men moge over den man en zijn werkzaamheid als geneesheer donken zoo men wil, zeker is het, dat hij menig lieden feestelijk lo vieren: /.iet of ik gcsl.mgd ben Rij <Jcze woorden ontsloot zij dc dom- ccncr nevenkamer en wenkte de aanwezigen nader tc komen. Ven ast siond de geheimraad van dc sopha op en jjaLaan dc uitnoodigiilg zijnor vrouw gehoor, nuk dc jongelieden traden hand in hand over don droiopd. Aan de blikken des rhm-cstcrs vertoonde zich dc sclioulifte kamer dia het huis der fa milie Hertel hevuticde versim irg. fschoon van allen in het oog valh-ndcii pronk verre verwijderd, gaf Uijknh van hc?chrïden wel stand en van lief Ie voor de kunst, en hare werk rn. Geen scherp afstek oude houtsneden li' loodigden oen goed ontwikkeld kunstgevoel: gnodo schilderijen en enkele standhecldies prijkten aan do muren 9" mdc liet in dien tijd gebruikelijke klavier, waaraan Ilma's hand welluidende tonen wist te ontlokken, werd niet gemist. In het midden der karnen stond juist onder don sierli'kën gulden ooakaude- laar er li schildersezel en daarop liet le-'ens- grooto borat bee ld v.-jji cone» jongeling in nnilorm; het wai-en welgevormde,"vriendelijke trokken en onwillekeurig moest de toesehou- wei' symplmtiu opvattoii voor don blondlok- kigen !;i ijger. -Joseph! mijn J"sep!i!'' riep degel:ciin- raad. *Mijn arme broeder 7t-.de ihna diep- gesciiokt. Miehrul Nadast ha de hand zijner verloofde losgelaten s'.eoli's met reusachtige uraelitsin- spaiiniug ond'-rd ruk to h ij dun snijdenden gil, die zijner borst, dreigde te ontsnappen. Zijné 1 ia rep rozen 'e horge en zulk een do.oil<dijk bleek overdek'e zijne trokken, dat Ilnia, wier neg juist dat 'des geliefdon zocht, lievig ver schrok. -Om Godswil! wa' deert iiT'fluisterde zij; uwe vingers vija koud ais i.,-'z.ijt gij op- lij ler van smarten heeft bevrijd, en buitengewoon de aandacht heeft, ge trokken van do meest uitc-enloopendo richtingen. Over hóing als geneesmiddel zegt hij: De vro'-gero geslachten beweerden, dal jonge lieden niet te veel honig moesten gebruiken, omdat die veel lo sterk isaan .oude lieden geeft do honig nieuwe krachten. Ik heb den honig veelvuldig toege». past en steeds bevonden, dat hij hij/on der krachtig werktoplossend, zuive rend cn versterkend. Met thee gemeng gebruikt men den honig reeds lang tegen katarrhc en verslijmingèn. Op l platte lam! wordt honigzalf ge bruikt tegen uitwendige zweren. Die mot dc vaardigheid bezit dergelijke zweten met water te behandelen, meet bepaald deze zalf gebruiken, boven iets anders. Het gereedmaken ervan is zeer eenvoudig. Men heeft hall' honig, halt tarwemeel, roert het mengsel door toe- giétari van water goed dooi een. Honig zalf moet tamelijk stijf, niet vloeibaar zijn. ihNvehtlig-gobi AvM&Wtof»- heilzaain bij vele. kwalen. Kleine ontstekingen in de maag wor-, den er spoedig door genezen. Men go- br-uikc dan den honig niét onvermengd, maar met thee. Zonder er iels bij la voegen is hij te sterk, voor hij door de koel is. schrijnt deze dan reeds. Wie moeilijk kan slikken wegens keelaandoening of iets dergelijke, koke. een paplepel honig in een vierde liter water Eik zanger hoeft, zoodoende het heerlijkste en zoetste gorgelwater. pnsrselij',; -Niets, nic-fs. pene duizeling, liet is reeJs gednnn. stotterde b'i. docii met zijne haml z.-ie'it hij weikluigeüik de leuning vaneen stML'l. om een steun te vinden om niet nee'- to. stor! cn. -J:i, Jat is hij. dat is Joseph 7,00 de oude Hertel het woord op. Ken moester- hand gaf deze tiekken naar bet kleine minu- tuurj'orlret terug. e:i toch, Snoedcr, ik wilda er liever liet beeld eens doodon. in zien. ge vallen in een oei Eiken strijd, dan dal van reu vogelviij verklaarden, die onzen r.amn mis schien reeds c-r-n plaats gaf in dc jaa-bocken, der misdadigers." «Spreek zoo niet, riop zijne echlgcnoop'; uw hart meent niet wui uw mond zett! Jo seph is niet verdorven. Gods hand k.m liern n<vnii den .Heelden weg ter■uiriwungen zoo lang <le menfeh leeft is er immers nog hoop.'1 -Jk koester gemie hoop meer. zegde dn gcilmiimand tieniig: kwam iemaml in mijn h'.us. "lie mij nau'/iomligde. dat Jo^ej li ilen dood "dis dapperen gestorven was op hot veld van eer. ol.' rusti? op zijn ziekbed den eeuwi gen slaap was ingegaan, ik zoude den hoda zegenen ja, 'trml er een S" Mnaf des vijands voor mij, die mij zegde: -Doze hand in f uwen zoon in een open, eerlijk gevoel t ik zou zelf dio hand zegenen, wm; missohicn redde zij mijn zoon van een fot.-ind"Uïk - loos li V' ii. l>n straal van vreugde ging r." over Mieli'cls Ir. kkeri en *irh Uillcud N ren blad. lot de oude dame wendend, vroeg hij met. een ontroering in de slem, die hij eok met de grnof.ste inspanning iiiel bedwingen kon zKn g;j'? z.oiplt ook gij de hand piot vlookpn, van nem die pw zoon liet leven ont nam in rechtvaardige tegenweer, misschien 701 fgedwongen doop de eigen schuld des ongciukliigen i" lip Kt'! vervolgd.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1