Th. JANSSEN, MANUFACTUREN, G-. Maas, ^50 centra SPOORWEGDIENST. Dienstregeling van 1 Oct 1894, in Greenwich tijd. P. M. Sanders, Beste Hollandsche asch HOLLANDSCHE WAAR! Wed. P. A. Boers Aardenbuizen. HANDELSENVELOPPEN Brukwerk, F. NELLISSEN, alle gemaakte Schoenwerken Heeren Schoenmakers!! Henseniusplein, SCHOENWINKEL, Venraai. ANTWERP SCHE «Securitas.» Agent: JQS. AERTS. Verfhandel. P, ARTS, Verver, allerhande V ollen en Katoenen KLEEDJESSTOEFEN. Zomerhoeden en petten, A. M. TAN AARSSEN-CLAASSEN •pf» Koopt geene Naaimachines, KABEL THOMEEK, asutaasiaaïiBs» Petrolithe Marmeren Groote keuze KAHEL DEWEZ. Schommelpaardjes, Jean Kemps, WEKKERS. Wekkers, dat is spotgoedkoop voor eon middel, (lat Teed* vele dni- zenden personen, die lange jaren door smartelijk Rhsnmatisme geplaagd werden hulp en genezing gebracht heeft. Meestal zyn enfcelo inwryvingon met ANKER-PAIN-EXPELLER (60 0., 76 c. cn f 1.35 de flesch) reld-endo. om de hsvigste pijnen Tan Jicht, Rheumabek onz. te doen ophou- dea Een huismiddel, dat heter werkt, dat eemaikelykor aan te wonden is dnn do AN £EB - PAIN" - EXPELLER. is niet denkbaar; daarom is het ook in de moeste huisgezinnen en 6p tal van sahopen aller natiën steed3 voorhan den. Verkrijgbaar by do mcosro Apo- |j thekera aa drogisten Alleen echt met I „Anker? F. AD. RICHTER Cie SS Rotterdam. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. a 68 Cent per mud. Franco station. Amsterdamsche Compost van f 27,50 tot f 35 per waKon Franco S'aüon VENRAY OOSfRLM Van VENLOO naar NIJMEGEN. Vfihlo Blcrik Grabbenvorst KI. Grubbenvurst-Lot. Meerlo-Tienraai Ven rav Vierlingsbeek Boxmeer Rijkevoort Beugen Cuijk Linden-Kat wijk Mook Nijmegen v 544 5501 559 003 012 - 0 22 y 033 043 0 48 - 054 - 702 7 10 7 14 a 720 8 38 9 31 937 940 950 1001 903 10 10 1021 918 1035 925 10 10 931 1054 1103 940 11 15 11 40 1152 1201 1205 1214 1223 12:3-1 1243 12 18 1254 102 1 10 122 .350,7 40 350 k 05 409, 4 18- 127 8 05' 438 448 820 151 505 832 513; 517 529 845 S24 S30 839 843 852 902 913 923 928 934 942 950 1002 Ondergeteekende maakt het geacht publiek van Venrnv en Omstroken bekend al* dat bij hem te bekomeu zijn: 1ste soort tlol- Iniidselie blnnwe en roode dak pannen, alsmedo 1ste soort Hollandsche roode en blauioc plavuizen. Verder to bekomen Verglaasde muui tegeltjes, Engelsche grésbei zen, Gewone verglaasde aardebuiz.en, Cemeut. Gips en parket loeren. STIJGERGE- REEDSCHA1' lo huur per week en por maand l'oneureerende prijr.cn. E. ODENHOVEN. Van NIJMEGEN naar VENLO. Station venray-Oostrmu zijn te bekomen be»U roede cu blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan coneurreerende prijzen. Geitone en hardgebakken, steengoed of gresbuizen, porseleinen en geëmailleer de spoelsteenen, privaat- trechtersenz. V. Fonek. Mijmegen mt»ok Linden-Katwijk Cuijk Beugen Rijke voort Boxmeer Viet lingsbeek Venray Meerlo-Tienraai Grubbenvorsl-Lot. Grubbeuvorst-KL Blerik Venlo 7,00 10,03 11,42 2.04 5.03 7,13 11,55 2,17 5,10 —11.591 —5.20 7.23 12.07 2,27 5.28 7.31 10,22 12.15.2,35 5,3G 7,37 12,21' ".42 10,31 12.20 2,44)5,45 7,52 12.35 2.51 5.55 .8,03 10,40 12.15 3.04 0, 0.10 0.53 .8.13 ..',S,22 8,201 8,351 a 8,40 11,09 12,51 3.10 0 1.03 3.23 0 1.07 3.27 G 1,15 3.30 0, 1,20 3,41 0 7,03 7.11 7.17 7,22 7 32 7.43 17,57 8,06 8,10 8,19 8,24 S.19 l '8.33 ,8.40 8,48 9,03 9.20 l iet kant formaat bedrukt mot hoofd var 12.50 3,en 3,50 per duizend. Rekeningen, enz. benevens alle andere soorten van worden in prijzen, coneurreerende mei de meest voordeelige aanbiediagen, spoedig netjes, en accurraat afgeleverd ter SNELPERSDRUKKERIJ VAN W. van den Munckhol-Sassen. Groote Straat. Venray Vlugge en nette aflevering van Rouwcirculaires en Bidprentjes. Statiën Venraai—Oostrum. handel in: PLAVUIZEN. STEENKOLEN ÜUCERE STUKKOLEN en KALK. AU» na oiaesirsersods Frijna. Hor lotje m ah et ij, 1 "EXL 0 KlaasslraatXo. 18. Groote keuze in alle soorten van Uurwerken, gouden, zilveren en nickelen Kettingen, Broches, Ringen, enz. Oud goud eu zilver wordt te gen de hoogste «aarde aange nomen. Xickel Baby WEKKERS aan verminderde prijzen. GOUDEN TROUWRINGEN (It kr. goud) vanaf f gld. 80. Echte Nickel Kettingen, vanaf 50 cent. RHPARATIËN, Bpoedig en met garantie. De Ondergeteekende maakt zijnen geaehten be- begunstigers van Vex kaai cn omstreken bekend, dat hij greoten voorraad heeft van zoowel in zwaar werk, als in fijne SCHOENEN. Schoenwerk op maat en lleparatiën, 'worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt. Tevens beveel ik mij aan tot liet uitsnijden van alle soorten Zool- en Overleer. Boor prompte bediening hoopt hij ieders gunst waardig te worden. Vcrzekerings-Maalscbappij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6.300.000. Goedgekeurd door Koninklijke Besluiten van 29 Maart 1819, 9 September 1886, 28 April 1850 cn 7 Mei 1881. De Antwerpsche Maatschappij -Securitas" de oudst bekende iu 't land, verzekert, tegen brand en het hemelvuur evenals tegen ontploffing van stoommachines, gas- en ver warmingstoestellen, de gebouwen, roerende goederen, koopicaren, oogst, vee, etc., aan de gematigste premiën. Levensverzekering- Sank „AMSTERDAM." It ijmslerdan). Hoofdkantoor Kloveniersburgwal 79. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Volteekond Maatschappelijk Kapitaul f300.000,00. - Commissarissen: L. M. Bonnike, Indus trieel le Amsterdam. Mr. J. G. de Biuvb, Oud Lid van de Ënrs(e Kamer der Stnlon- Generaal, te Beek hij Nijmegen. Francois Coenea, Lid der Gedeputeerde Staten van- Limburg, Burgemeester van Weert. Henri Cramer, Directeur der -Maatschappij de Katholieke Illustratie", te 's iiertogeubesah. Aug. J. M. Hendricbs, Voorzitter der Ka mer Tan Kenpliaiidel oh Fabt teken van Amsterdam. Ernest Liane, Lid der Fiiraa W. Liane, Bankier te Roosendaal. Loo C. J. van Oglrop, Lid der Firma II. J. van Ogtrop Zoon, Commissionairs in Effecten, te Amsterdam. H. J H. Prinzen Fzn. In dustrieel te Helmond W. H. Tjrls, Lid van de Eerste Kamer der Statcu-Genernal, Bur gemeester van Maastricht. Jhr. L. F. C. H. M. Ridder de van der Scl.ueren, Wet houder te Zevenaar. F. Baron Sloet tet Fverlo. Arts le Hilversum. Directeuren: G. van der Aa en Mr. Aug. W. M. Cramer. Adjunct Directeur Aug. J. M. A. Verntens. Geneeskundig Adviseur Dr. J. flante. Wiskundig Adviseur Dr. N. P. Kapteijn. Hoofd Inspecteur voor Limburg Ferdinand Arnoldts. le Siitard. Iirpccteura voor Noord Braband en Limburg C. Yan Bakel te Eindhoven, en H. J. Bodenstuff, te Tilburg. AGENT te VENRAY: M. VERRIET Vrije uitkeering voor kinderen beneden ACHT jaar. Verzekering ook tegen weekpremiën mut dadelijke aanspraak op uitkeering. Ondergeteekende maakt het geachte pu bliek ven VENRAY en omstreken bekend, dat bü hem te bekomen zijn. ulle soorten drooge en in olie aangemaakte verfwaren, vensterglas, Behangselpapier, en alles wat t"t het vak behoort. ONTVANGEN: voor het aanstaande Seizoen eene ruime keuze Guttapercha en Linnen Boorden en Overhemden. Bonte Onderhemden, enz. GEMAAKTE KLEEDEREN. KOLONIALE ■WLA.IRIE.ISr A lies aan uiterst lage prijzen. alvorens eene originecie Phönix-, Feutonia- of Victoria- Naaimachine op p-oef ontboden te hebben want deze zijn de volmaakste en duurzaamste van den le gen woordigen tijd. Opgericht 1863. Alleen verkoop Michel Baltissen Mr. Smid. VENRAY. Groote k«uze. Hoogste bekroo ning. Laagste prijzen. Voorhanden: gegarandeerde prima Naaimachines, Smeerolie, die nooit troebel of zuur wordt, waardoor alle deden blank en zuiver blijven. HORST bij VBNLO. MAGAZIJN VAN Garen, Band, Sajetten, Sanella, Kloerniiikpi'sfoiiriiiliireii, inet alle toebohooi cn, enz. Alles aan uiterst lage prijzen. Reparation van NAAIMACHINES, netjes, spoedig en billijk. verhoogd de lichtgevende kracht der petroleum, be spaart petroleum, bevrijdt de lampen van doorzweeten en walmen, neemt den pe troleumreuk weg en be hoedt voor ontploffingen. In doozen a 50 cents, met gebruiksaanwijzing bij V. EONCK. Paterstraat, VENRAY. Paterstraat, levert L. Laudg, Venlo. Adres voor VENRAY, JOS. GEO HVT I 3ST I, in alle soorten Brillen en Pince-nez, Rnlhciioivcr glnzcn, door II II Doctoren aanbevolen. Reparatiën spoedig en goedkoop. V eiligheids- heel nieuw voor slechts 1.50 per stuk. Tevens alle soorten echte AMERIKAANSCHE StoeleD, Tafels, Tuinbanken, Tuinstoelen, WasclVafeltjes, Leu ningstoelen, in alle grootten. Alles heel niruwsie inodcllm. Zich te wenden tot A.ent v.ior Venray en Omstreken voor te Firma C. li TKLKLINCX—MKIJKRS, de Oirschol N -Br.l Ontvangen eene grooie parly cclile BABY Junghans met koper vernikkelde kast. Eerste kwaliteit. Deze Wekkers worden aan zeer I.igè prijs ouder garantie verkocht. V. Fonek

Peel en Maas | 1895 | | pagina 4