J W. LENSSEN. Hoornvee, Paarden m jjg en Varkens h F EET SUS, Rijksnormaallessen LEERLINGEN Aanbesteding. OPRUIMING PT" Koopt geene Naaimachines, VILTPANTGFFEIS De Notaris linssen Dg Notaris Linssen Dennenboscïi De De Notaris van deu Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Vaiiden Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Be: Het Feest van St. JOSEPH, Patroon der Christelijke Huis gezinnen, van een gelukkigen Ie /ens- staat en van een zaligen dood, te SMAKT-VENRAY, zal dit jaar wederom plechtig gevierd worden. Dinsdag 19 Maart, Feest van St. Joseph zal do II. Famil-o van Venray ter beevaart komen, en de Hoogmis met pi eek oin 9 uur bijwonen. Ka den middag om 3 uur plechtig Lof met preek. Zondag 2-1 Maart, 's namiddags om 3 uur plechtig Lof met preek. Maandag 2ö Maart, hot feest vnn O. L. Vr. Boodschap, om 10 uur Hoogmis met preek Na deu middag om 2\ti uur. aankomst der II. Familie van Vierlingsbeek en ten 3 ure, plech tig Lof met preek. Zondag 5 Mei, l.et beschermfoest van den II. Jiizff, zal dc Congregatie vnn O. L. Vr. uit Venray ter beevaart komen en de Hoog mis met preek om 9 uur bijwonen. Na den middag om 3 uur plechtig Lof mot preek. Maandag 3 Juni, tweede Pinksterdag zal de processie van Ovcrloon ter beevaart komen en na dei middag om 3 uur het plechtig Lof mot preek bijwonen. Op do Woensdagen in de maand Maart en gedurende de Gelaat' van St. Jozel', zal de II Mis hegionen om 8 uur, op do andere dagen om 7 uur. j\ 81 Aan do Pelgrims naar St. Joseph te Smakt wordt in herinnering gebracht, dat het Station Vierlingsbcek (lijn Venlo Nijmegen op 30, en het Station VenrayOostiuin op 50 minuten afstand van de Kapel gelegen is. 11 voor 01' Maandag II Maart a. s. De overtocht over het veer te WELL is VRIJ. Door deze bericht ik liet geachte publiek van Venray en omstreken, dal du Appel- en Peren-Siroop bij 5 pond, 13 cent het pond kost. op don Iloebert. te VENRAY. Met I- April e. li. ^kunnen kweokelingen aan de RIJKSNORMAALLESSEN te VENRAY geplaatst worden die op dien dag den ouderdom van 11 jaren bereikt Lebben. Zij moeten overleggen 1° Hunne geboorte acto. 2e Een of meer getuigschriften van goed gedrag. SI: Eono vorklnting van ouders of voog den, dat zij ben voor het underwijs bestemmen. Een en ander in tc zenden bij den onder- geleekende vuór 85 Klnari li. Van tijd en plaats van tocintingsexamen zal aan de aspiranten nader kennis gegeven werden. De Directeur .T. BEVERS. beneden den ouderdom van 1 1 jaren, die verlangen te worden toegelaten tot den voor bereidenden Cursus dc RIJKSNORMAAL- SCHOOL ie VENRAV.'worden uitgeuuodigd zich vóór 2-1- Klaarb o. k. aan te mel den bij het Hoofd dei' School den lieer VERMEULEN aldaar. De Directeur der Rijksnormaallessen te Vegray, J. BEVERS. PFAPF 2212)2321233 zijn do beste. VERKRIJG DA AR lij Yciiioo, Th. BIEL. Ycnioo. Op Maandag 11 Maart 1895, 's avonds 7 uro, zal 11. VOERMANS, ter herberge van W. WIJNHOVEN, AANBESTEDEN: Hel metselen van een Woonhuis mol shilling, zonder hijlcvcring van materialen. Bestek en Teekening liggen tor in zage bij \V. "Wijnhoven. van puike FRU1TB001V1EN, tegen lngen prijs, eiken ZATERDAG aan de kweekorij van den heer 11. Tiijnes. Zich te vprvoegen bij J. REKKERS Houdt zich ook aanbevolen voor het leveren van puiko eenjarige Dennen en Beukenplanten en Zaad. P. KLAASSEN Goud- en Zilversmid, Groot® Straat, Venray, brengt ter kennis aan de ingezetenen van VEN RA V en omstreken, dat bij hom tc bekomen is, eene groote sorleering Goud- en Zilverwerk zooals: Bellen, Broches, Knoppen, Kruizen, Kettingen, Ringen voor Heeren en Dames, enz. enz. Oud goud en zilver wordt steeds aan een booge waardo ingekocht REPARATIËN worden steeds solied en goedkoop afgewerkt. alvorens eenc originccie Phönix-, Feutonia- of Victoria- Naaimachine op proef ontboden to hebben want deze zijn do volmaaksto en duurzuamstc van den to- genwoordigen tijd. '"Opgericht 18G3. Alleen verkoop Michel Baltissen Mr. Smid, VENRAY. Groote keuze, Hoogste bekroo ning. Laagste prijzen. Voorhanden: gegarandeerde prima Naaimachines, Smeerolie, die nooit troebel of zuur wordt, w: aid >or alle deelen blank 011 zuiver blijven. VERTEGENWOORDIGER der Bielefdder Machine Fabriek voorheen Dürkopp Co. Peirolithe verhoogd de lichtgevende kracht der petroleum, be spaart petroleum, bevrijdt de lampen van doorzweeten en walmen, neemt den pe- troleumreuk weg en be hoedt voor ontploffingen. !n doezen a 50 cents, met gebruiksaanwijzing bij V. EONCK. Ontvangen eene ruime keuzo Heeren- en Dames- met eu zonder lederen zoulen cu hakken. JLage prijzen. Ook alle Wollen Goederen. Visite ka arijesj in alle soorten. Tc bekomen bij KV. v. d. Munckhof-Sassen. (e Vkn'hav, zal PUBLIEK VERKOOPEN: IQ Op iHSjoiasjtSiBg- -S ifttaart, 's na- middags 3 iiur, tor bei berge van den boor Wethouder Stevens te Geysteren, ten verzoeke van de Erfg.cn. Peter Loefs. GKM EENTE WANSSUM. Een HUIS met stal, erf en$è3i bouwland, gelegen to Geysteren, groot 8 aren 50 centiaren, Sectiei A nos. 585 en 580, naast deu Peter Hendriks. te VENRAY. zal op Ztifcrrfug ABanrl 1895, 's na middags ten 4 ure, ter herbergo van Mar tin us Thielen te Venray, publiek verkoopen: Ten verzoolto van: 1 Mevrouw de Wed. Frans Esser, geb. A. van den Boogaart. Do Denueboomen, zijnde schoon en zwaar kuilbout, staande te wassen aan den grintweg to Castenray, op het kadastrale no. 1193i der Sectie G. van de Gemeente Venray. ter groote van 2 hectaren, 24 aren 10 cent. rijgenooten de Heeren Coenraad Esser en lionri Esser en de Wed. Hendrik Geurts. 2e. Voornoemde Mevrouw Esser en de Heeren Coenraad Esseryan Wyfick eu Ilomi EsserLoBrun, om uit onverdeeld heid te geraken. Een weeldciig groeiend gelegen aan den Grintweg te Castenray, Sectic G no. 134 der Gemeente Venray groot 5 hectaren, 70 arcu 30 centiaren, naast bet voorgaand perceel. Aanwijzing doet Johannes Claessens te Oirlo. TEN KANTORE van ies 23723)3 (L123332 te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE IKLA.3? op le Hypotheek verkrijgbaar De winkelprijs van beste Amerikaan sche Ret role am is heden 8 cent per liter, do 5 liter 33 cent. V. FONCK. Ten KANTORE van den 23723)3 van den 33232» zijn steeds GROOTE en KLEIXE K A PI T A L E N op 8e Blypollivdi beschikbaar zal op MaantBag den 4 Ataurtf 1895, des namiddags 2 ure, to Horst, op verzoek van den beer notaris Russel. publiek verkoopen: 100 slagen schoon en zwaar brandhout, boonstaken en rek hou', en 50 slagen strooisel, liggende in zijn bosch in de Reindonk, Amerika. Vergadering aan No. I. zal op S>i»s<!ag den 5 «Saart 1895, des voonniddags 10 ure te Horst, in de Locvestraat, op verzoek en ten huize van den WelEorw. heer H. Drabbels. publiek verkoopen Een goed onderhouden inboedel, bestaande hoofdzakelijk iu 4 kleerkasten, 1 kast met eene partij boe ken, 3 commodes, 1 groote ronde uittrek tafel, 6 andere tafels, S kersenhouten stoelen mot rieten matten en dito fauteuil en meer andere stoelen, 3 ledikanten met veeren bedden en locbelioorcn, nacht en waschtafels, I kolom kachel, fornuis en andere kachels, 1 pendule. I huisklok, spiegels, schilderijen, tapijten, karpotton, matten, meubel en rolgordijnen, koper, tin, pprcelejn en glaswerk, 1 koperen marmiot, 1 koperen waschketel, potten en pannen, ijipren ketels en meer ander keuken gerief. Verder ecnige kippen, tuingereedschap, eene partij schnpenmest en wat meer zal worden te berdo gebracht. zal op l&instlliig den 5 52nur3 1895, dee namiddags 4 ure. te Lottum, ten huizo van den lieer Ant. Bos, op verzoek van den lieer Jos. Steegh. publiek verkoopen 10 slagen zwaar tophout. liggende in liet bosch van de Gebroeders Coeuders, nabij de Schansgaterweg. 10 slagen tophout en schalen, in het bosch van H. 11. Keukens, aan de Mcerlosche baan, aan Scbnnsgalerweg. 25 slagen zwaar tophout en schalen, nabij Wachtpost 58 iri 't beseh afkomstig van Ger. Hubert: te Neer. 30 slagen buitengewoon zwaar tophout en schalen, gelegen op den Homberg in 4 per- cecleii, nabij liet huie van de Gebrs. Keukens, Alles vooraf te bezichtigen. zal op Woeins«3ag den $3anri 1S95, des namiddags 2 ure te Horst, op verzoek vnn&Mevr. do Wed. Dr. Peters. publiek verkoopen 120 slagen sclioone boonenstaken, latten, spun iestaken en brandhout en S0 slagen SOjarig strooisel liggende in haar bosch aan do Castcnraaische passen. Vergadering aan No. 1. De Notaris van den Bergh zul op Vrijdag den 8 Isnart 1895, des namiddags 2 ure, te Venraai, op verzoek van den heer Karei Ncfkens. publiek verkoopen 80 slagen boonstaken, enkele en dubbele latten, rekbout, spun iestaken en brandhout, liggende in zijn bosch ter plaatse de Giese- vcnneii, nahijgde grens..ran Overloon. Voor Mart. Derks. 50 slagen bonnsiaken, latten, spun iesta ken, rek en brandhout, gelegen aan de Giesovenneiï vermeld. Vergadering aan No, 1 in bet bosch V9n den beer Kef kens. I)c Notaris van den Bergh zul op Vt'ijdng deu Xtanrt 1895, des namiddags 3 ure, le Venraai, op ver zoek vnn Jacobus Muijzers. publiek verkoopen 120 slagen boonstaken, enkele en dubbele latten, rek en brandhout, liggende :e Venraai in dc Gicscveunen, naast bet bosch van den heer Ncfkcns. Vergadering aan No. 1. 35 slagen dennenhout, diens'ig voor rek- I hout, lathout, spumestaken en brandhout, gelegen te Horst, in Reuels'oerg. 20 slagen strooisel aldaar. Alles vooraf te bezichtigen. zal op Maandag* den Q 31aar( 1895, dos namiddags 0 ure, te Horst, ten huize van peler Jacobs, aan de Middalijk, op verzoek van de Kinderen Heudiik Denen, publiek verkoopen: le Koop. Een HUIS met tuin, gelegen te Horst, aan de Middelijk, kadastraal bekend in Sectie A ioi. 2171 en 2172, groot 2 aren 90 centiaren. 2e Koop. Een perceel bouwland, aldaar. Sectie I) no. 2705, groot 13 aren 90 centiaren grenzende C. Hoomans, G. Helzon en den grifffweg. De Massa groot 16 aren 80 centiaren. Aanvaarding op den gewonen tijd de-zes jaars. Dc Notaris van den Bergh zal op IJaaasdag den 12 $3aarl 1895, des namiddags 1 uur te Blittcrswijk, nabij de Kapel, op verzoek en ten huize van den lieer W. G. Schut. publiek verkoopen Allerhande nette huismeubels, als: Kasten, commood. stoelen, tafels, kachels mot toebehooren, ledikanten, spiegels, schil derijen, huisklok, koper, tin, ijzer, glas, pnrcelein en aardewerk, potten en pannen, kuip en vaatwerk, enz. Verder 2 geiten, klein akkergereodschap, eene partij mest en wat meer zal worden aangeboden. Oniuiddolijk daarna ter herberg® van Hermans—Reijnen. Een perceel te veld staande rogge. Zegt 't voort. zal op Woensdag den 13 .IDnaa't 1895, te Hors', op verzoek van het Ed.Aehlb. Bestuur der Gemeente Horst. publiek verkoopen 50 slagen tophout en 3 slagen zwaar eiken slaghout, liggende in het gemeente bosch, aan de Castenraaische Passen. 10 slagen tophout in de St. Martens berg. 10 slagen tophout aan den voerweg van P. M. Geurts. aan de Borg en •1 slagen sckoone boonstaken nabij 1'. M. Geurts. Vergadering aan No. 1, aan de Casten raaische Passen. Dc Notaris van den Bergh znl op Vs-ijdag don 15 Maart 1895, des namiddags 3 uur te Venraai, ten huize van Derks aan de barrière, op verzoek van den heer Jos. Steegh. publiek verkoopen 60 slagen buitengewoon zwaar dei non tophout, liggende aan den grintweg van Vcniaui, aan de grens van Maashees, nabij den Spoorweg, iu het bosch afkomstig v&n den IJWGeb. heer Baron do Weichs do Wcnne. Vooraf le bezichtigen. Zegt het voort. zal op Maandag den SI 32aar( 1895, dos namiddags 2 ure te Horst, ton huize van Johannes Hagens, aan liet Brook, op verzoek' van Meju 16ouwen Cueile Cuslers en Carolina Reeoyeur. publiek verkoopen: 90 slagen dennenhout, dienstig voor lat hout, boonstaken, rek- en brandhout, lig gende in hun Lose i nabij Dennenoord te Grubbenvorst. Z'gt het voort. zal op Maandag den SS Maart 1S95, des namiddags 2 ure, te Horst, op verzoek van den Zeer Eerwaarden Heer oud Pro fessor Russel. publiek verkoopen 80 slagen strooisel, boonstaken en brandhout, liggeude in zijn bosch aan don Veldoostenrijk naby Johannes Peetere. Vergadering aan No. 1. Zegt t voort. zal op fMnsdag den flO Staart 1895, des namiddags 2 uur te Seventim. ter plaatse dn B-'rgen, op verzoek en ten huize van Chrisiiauu Stollen. publiek verkoopen Een kast, 2 kisten, broodtrog. stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, kachel met loe^ behooren, huisklok, koper, tin, porcelein, glas, aardewerk, potten eu pr-nnen, 2 voer- ketels, kuipen, tobbe kern en meer veaU werk, enz. Verder een ezel met getuig, lange en korte kar. ploeg. ergo. wanmolen, sehup on riek. Kfliie gioo'e partij beet huO». rogge en harerstroo, 25 hectoliter haver, eve eu inggo en cone partij cade steenen en dakpannon. Daarna 1 notenboom bij hot huis, 1 esse- boom ill lie Katslanrlendeze vooraf tc bo- 1 zich'.igeU. Zegt T twi'L

Peel en Maas | 1895 | | pagina 3