-,r De laatste beleediging. De bereiding van Worst. ZATERDAG 16 FEBRUARI 1895. ZESTIENI) JA ARGANG. Xo. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vknkay franco per post voor hot buitenland afzonderlijke u urn uiers r»o c. 65 c. Uitgever: Prijs der Advertentiën ▼an 15 regels 30 c. elke regel meer G c. groole letters en vignetten naar plaatsruimte. Advortcntien, 3maal geplaatst, worden 2maa! berekend. Tj. A. SAKSEN. Deze Courant verscliijnt iedcren Zaterdag. ga dvertentien of Ingezonden Stukken gelieve men "s Vrij- ^dags vóór 2 uur 's middags te bezorgen aan '.et Bureau ven »Pftcl "5n Maas'"1 te Venray. Slol. Weer was do presidenlszetcl vacant niet door de dolk van een moorde naar, niet door de euveldaad van een verdwaasden knaap, maar door den viijeu wil van den man, dien hot volk zich tot hoofd kous. Bijna een stemmig is het oordeel over Perier's ontslag; met de grootsle hardheid wordt hom vervreten, dat hij niet met do boininnelijko onverstoorbaarheid van een Carnot dagelijksche buleedi- giugen, verdachtmakingen en dreige menten wist te verdragen, dat li tj niet laveerde tussehen de schreeuwers, hun geschreeuw niet verkiesdo te hooren, niet met zich liet sollen als een lede- •tap, da; inj niet met over «ikander geslagen armen bedaard het canaille liet woeden en razen, misschien, ja zelfs! wie kan de ontoerekenbare gril len eener coquollo doorgronden, ver wijt zij hem in stille, dat hij geen Napaleon werd, geen coup d'éiat be proefde, haar belhamels gevangen nam, niet met stalen hand regeerde. Casiwir Perier deed niets van dit alles. Ilij had voor korlou tijd het genot kunnen waardeuren aan het hoofd to staan van het land. dat eon- maal het eerste der werold was; hij Feuilleton. 'Mijnhoor Anloon," zeide toon do oud zijwever, -gij kent mij niet, maar ik ken u wol; ik koudo reeds uw vader, wij hebben viocger in de school qp dezelfde bank gezeten. Ilij is later liuïstiminerinan geworden, ni-iar zijn ambacht schijnt u niet bevallen te hebben. -Waarlijk, mijnheer, mijn aanleg lot tookenuii is oorzaak dat..." -Dat do gemeenteraad u oen beurs heeft gegeven om te Parijs u le bekwamen, dat gy toen groole kennis hebt opgedaan en bet worko» u geen afichnk inboezemt." -Integendeel, hot werken geeft mij plei- zier," aulwooidde do jongeling mot levendige stom. - -Wel, zei Mnrius, ik kom u oen voor- stol doen. li wo dubbolo eigoiiNuhap van beeld houwtr eu bouwkundige komt mij juist te pas want kat handelt zich hier om cell gralmonu inent le makeu." Antoon nam eon ernstig gelaat aan en vroeg met gemaakte stem -Dat graf is zeker voor iemand, die u zeor dierbaar is." -Ik geloof van ja," zei Marius, terwijl hij tot groote verbazing van Antoon hartelijk begon to lachen, -ik geloof liet wel, want het is voor mij zalven." -Voor u?" -Maar ja, dat is toch niets vreemds meen ik. Ik zal locli ook eens eindigen, gelijk ieder ander mensch, is niet en daar ik gewoon ben goed gehuisvest te zijn, zoo denk ik na tuurlijk ook aan mijne laatste rustplaats. Als zag do illusio vervuld van lo zitten op de plaats, waar eenmaal de troon stond van Hendrik IV, Lodewijk XIV on de Napoleons, hij dronk uit den beker van het oppergezag, hij voelde zich s'aan, zoo hoog als hij klimmen kon en walg, onuitsprekelijke walg, vervulde zijn gemoed bij het gezicht van den afscliuwelijken poel van on eerlijkheid, grootheidswaan, zwakheid karakterloosheid, winzucht en verraad, die de plaats inneemt van het fegen- woordigo Frankrijk. Geen medelijden vervulde zijn trot- sclie ziel, geeu wenseh om orde te brengen in dien chaos en daaraan zich-zelf ten offer te brengen des noods zooals een Lodewijk XVI in zijn on uitputtelijke liefde, in bot volle besef van zijn plicht tegenover het door Gud hem toevertrouwde volk, van zijn koninklijk gebooiterecbt den dood on derging na vergeefs bcproeld te heb ben redding te brengen. Casimir Perier bedankte voor zulk een lot; liever dan do kanseu le loo- pen van dit hasardspbl, wiorv hij d« waardigheid en do twijfelachtige eer van Frank rijks eerste burger te zijn van zich af; liever zichzelf in de kracht zijner jaren tot werkeloosheid doemen dan langer zich voor zoo een onwaardig volk vernederingen op te leggen, gevaren te trotseeren, zich zelf, zijn gezin en zijn fortuin in ge vaar te brengen, den laagsten laster dagelijks aan t« hooren en zoo stiel bij dan Frankrijk van zich al", ver smaadde haar. hoogste eerbewijzingen. Geen dag, geen uur langer wilde hij haar meester of haar slaaf meer zijn; ik nu het eerst aan u dacht, komt üinrlal ge do z«ou zijt van een oud speelmakker, eu daaren boven mij een goede jongen schijnt te zijn. Daarom ook zul ik, terwijl gij aan miju gruf werkt, ook aan uw geluk werken. Luister dus naar wal ik u voorslei -maak eon si i;e;s voor een grafmonument naar liet mode! vuil - Frisse.'i o Luent", do vila die mij toebehoort; gij kent immers -Frissclie Lucnt" wol?" -Mijnheer, ik herinner mij niet," ant woordde Antoon ceiligszins verlegen. -Hoe, gij kent-F:isselie Lucht" niet, dat huisje met zijn sluukeii toren dat den gan- sclion omtrek versiert?" -Ik ga weinig uit, mijnheer, ik werk veel en...." -Zoo gij -Frissclie Lucht'' niet kent, vriendlief." zeide Marius, terwijl hij zijne zware ha lid op de knio dos jongeüngs liet val len. -zult gij hot loeien kennen, en gij zien dat ik oen goeden smaak heb en veel houd van sierlijke en bevallige netheid. Aldus hen met bang veel sieilijkheid 111 uw Ontwerp te breu- gen en te midden van kransen moot ge mijn borstbeeld aanbrengen. Wal zegt ge er van?" -Zeer belangwekkend," antwoordde do kunstenaar met beleefdheid. -Ik zal voor alles don steen leveren, vervolgde Marius, runiir ge krijgt goen cent -Dan mijnheer!..." -Luister, mijn vriend, ik zeido dat ik u gelukkig wilde maken en zal ook woord hou den. Als ik u betaalde, zou ik u eonigo bank biljetten moeten geven, die ge spoedig ver teerd zoudt hebben, maar door u niet ie be talen w;js ik u aan als mijn eenigen erfge naam." -Maar, mijnheer! -Zoo waar als ik Marius ben," zeide de wever, terwijl hij do hand uitstrekte; -liet geluk bezit geen roodo duit, ik zal u uit den droom helpen, mijn fortuin is 30,000 gulden. vol afkoer en verachting, liet hij haar over aan haar kleingeestig krakeelen en onvruchtbaar twisten, haar roeke loos schelden en Muien met haar ergste vijanden. Casimir Perier slcg zijn laml in het aangezicht en cue slag is mis schien de onteerendsl. door haar ont vangen, misschien oiukt zij er zich niet over wreken kan, omdat zij de schande er niet van vjelt. En weer u as da presidentszetel ledig evenals na Carnot's vermoorden, weer word een opvolger gekozen, maar ach! welk verschil bij zooveel gelijkheidToen eer zetel door hul bloed van ecu op I/el veld van eer gevallene, verheerlijkt, thans een stoel ontsierd door do weigering hom lan ger in te nemen van de.; laatst ver trokkene. liet Elysee" ecu passantenhuis! Wered, maar volkom u waar woord. Felix Faure is in de oogoit van heel Europa geen koning V.ijn voorganger opvolgend, maar eer. .-uilig een bur- g/v:ï«f-:!v>r,. -du- J.-"hem-, dia voor de eer bedankte, innemend. Dit is reeds het gerolg geweest rui Casimir Periers heengaan; do president der Franscho republiek is thans blijkbaar niets meer dan een bezoldigd and tonaar, Al het prestige aan zijn hoogen rang verbonden is verdwenen, evenals Frankrijk's glorie. Zal deze beleediging de laatste zijn en haar eindelijk tol bokenuing barer fou ten en verbetering brengen? Helaas! wie zou den moed hebben dit te durven hopen •behalve do villa Frissclie Lucht", lacht u dat toe?" -Dat is to veel voor mij en ik geloof dat ik droom." "Neon mijn kind, gi.j droomt niet, mijn goeds jongen, laat mij u zoo noemen," zeide Mmius, met groote aandoening in zyn stem. Maar om bezit van mijue goederen te kunnen nemen, moet gij u mot coim zaak belasten, dal is namelijk dat go bet graf, wat go voor mij bouwt, iu denzclfdon tocsUmd zult houden, wnuriii ge het bij mijn overlijden vindt." Ma rius eindigde dit verhaal al snikkende. Antoon wist niet -f hij met een gok te doen had of dat liet een buitenkansje Was, rcaur versprak zich om 's anderendaags een plan naar -Frisscno Lucht" te brengen. Toen Marius vertrokken was wreef de jonge kunstenaar zich eens goed de Oogen uit, wmt liij was geheel vaa streek over alles wat liij gehoord had. Ilij had geslopen en was de speelbal van een droom, dacht luj. M uir ueen daar op den vloer lag een knoop van het vest van Marius, die dus van het bestaan van een Marais gptuigde. llaasiig toog Antoon toon aan hot werk, want hot lot ging hem gunstig worden ail do behoeftige kunstenaar zou waarachtig iu een rijken erfgenaam veranderen. Dit fortuintje was hem dos ie miuJor onvoraphillig- om Jut luj gelijk allo jongens van een twintig jaar, ooit zijn i'ORjan had on doze rotn&u by gebrek, aan gold nooit zoude ontknoopt worden. Hij boraindo oen jong meisje dat vroeger met hein gespeeld had in zijne jeugd, maar dat geen ander uitzet had als cou paar zwarte oogen, ceil frisch gelaa-, lange haren eu mooie witto tanden maar de ouders van het schoone kind dachten zeor verstandig dat armoede en ellende cene slechte huishouding vormen. Als Antoon eerst zooveel vcdiendc, d At lijj tiene huishouding kon ophouden, wilden zij ha«r i Omtrent de bereiding der voor naamste soorten van worst, diene het volgende Ora leverworst te bereiden, neemt men oen varkenslever en houdt die ongeveer tien minuten in kokend wa ter, om haar daarna op een zeet fijn te wrijvc-n. Heeft men een flinke le ver, dan voegt men er ongeveer 11/2 K.G. mager varkensvleesch en 1 K.G. spek, vooraf gekookt en aan dobbelstuentjes gesneden, aan (oe; doet or vervolgens wat zout, geraspte nootmuskaat en kruidnagels bij en kneedt dit door elkander. Daarna stopt men bet deeg door middel van een worststopper in good gereinigde varkensdarmon. Is de darm vol, dan laat men bij 't toebinden eenigo ruimte over. daar de worst anders bij 't koken licht berst. Na het koken, dat onge veer oen half uur moet duren, legt men de worst in koud water, waardoor zij 'oen Llaiiku kleur .uiknjgi, saaaruaze voor 't gebruik gereed is. Zo moet evenwel spoodig genuttigd worden, daar oude leverworst nadeeiig is rooi de gezondheid. Tot hot bereiden van bloedworst neemt men warm varkensbloed, dat men bij het slachten van het dier op vangt en waarin men zoolang klutst, lol het koud is. Nu doet meu het door een fijne zeef en vermengt een wille keurige hoeveelheid er van met goed fijngehakt mager en vet varkensvleesch voegt er zout, peper en nagelen aan toe en kneedt dit alles goed dooreen. wel afstaan. Maar Anion» verdiende thans nauwelijks genoeg 0111 zijn eigen lang on tenger lichaam te onderhouden, en hij wilde or ook niet aan denken om aan zijno levensgezellin oen vasten op to leggen dal haar wellicht hu ra bevallige aantrekkelijkheid zou kosten. Muur mei het vooruitzicht op zulk eeno erfenis zou alles veranderen. Spaarzaamheid zoude niet meer noodig zijn en du.ir hot water a 11. ij cl naar de rivier dry ft, zoude hom bol werk ook wel toevloeien, zonder twijfel. Betooverd door die heerlijke vooruitzichten en schoone verwachtingen, maakte Auto-11 een schets vuil een zeer bevallig graf in giiek- sehon stijl, zuiver van vorm en proportion. Zegevierend bracht hij liet naar Muiius. Deze wachtte hem en ontving hem mot lustige ge dienstigheid, maar de glimlach verdween spoo dig van het breed gelaat toen hij liet pluu be schouwde. "Bevalt de scho's u nie' vroeg Antoon gauscli verwonderd, want luj was zeer tevre den over zijn werk »Och neon, dat is niet wal ik gedroomd had, het is veel te s' ijl' en armoedig." -O. gij wouscht versieringen aan te brenger. -Bekijk myn huis mair eens goed. dun zult ge ni'jn smaak wel begrijpen. 'Gij moet er goen copie van maken, maar alleen er u door laten inspireoron. Anloon beet zich op do lippen 0111 niet le lachen. -Good zeide hij, ik ga aan den hoek van de tafel, do plaats behoeft mol grout te zijn, een anderu schets nvikon." Ilij martelJo zyue verbeelding 4»f om eeno zonderlinge fautuisie te kiijgen, die Marius met de grootsle belangstelling volgdo. Zelfs gaf hij hier en daar wonkon eu waarschuwin gen auu don kunstenaar. 11 ior moest er oen Daarna slopt men het op de boven om schreven wijze in varkens- of runder darmen en laat de worst vervolgens c-en half uur koken. Zij wordt liefst koud gegeten. Wil men goede metworst bereiden, dan snijdt of hakt men goed doorvloch ten varkensvleesch goed fijn en voegt er op eiken K.G. 3 D.G. fijn zout, 3 G. gestampte peper bij. Men stopt dit mengsel, evenals bij dc boven genoem de worstsoorten, in dunne darmen en laat Jq. worst vervolgens ongeveer drio weken '"^oken in een schoorsteen, waaronder^bij voorkeur hout en turf, doch voorat j^jcen steenkool gestookt wordt. li. Men kan deze worst ook inzouten en verkrijgt dan dc zoogenoemde pekel- worst. De bereiding van runderworst hoeft met dia van metworst veel overeen- komsi. Da verhouding van de verschil lende bostanddcelen is do volgende. Op eik K.G. rundvleesch neemt men i JI.G. niervet, 3 G. peper en 1 G. kruidnagelen. Wanneer dit mengsel goed bewerkt is, laat men liot tot den volgenden dag staan, doet het daarna in do darmen en hangt de worst eindelijk in den rook op. Voor saucisse dc boulognc dient het volgende recept. 1 K.G. ossodeesch, 1 K.G. thager varkensvleesch en 1 MG. spek worden goed fijn gehakt en door- cengeworkt met 4 D.G. peper. (Men kan deze hoeveelheden natuurlijk met e!k willekeurig getal vermenigvuldigen 't Bovenstaande is dan ook alleen om de verhouding der beslanddeelcu to doen kennen) Nu slopt men het meng- Knop of ee» palm aangebracht worden, daar moest een boog of een pyi amide opgoiieht zijn, -Zoo is het goed," zeide hij eindelijk, toen liet borstbeeld van don zijdewever, om vlochten met de gereedschappen van zijn oud ambacht omhink op den top van het vreemdste en nnsvorindste u.or.urnent dat ooit door do stift van aou bouwmeester geieekend is. Een tuintje ingesloten 111 eene stoenen heg met monumenlou bezaaid, moost het geheel orngoven -Dm znl werkelijk het graf zijn van een groot man," riep hij uit. j-Dnï geloof ik wol," zei Anloon, -het graf van Marius." -liet. guit vnn Marius! ganw, voeger gauw nog een wimpel bij met liet opschrift liet graf van Marius! En nu ook aan 11 roijne gift: ziellier, mijn kind, een afschrift van het les'anient dat ik hij mijn notaris heb ueerge- legd en waai in ik u lol mjjn ofgeuuam heb benoemd. Het graf van Marius verwezenlijkte al diens verwiu-litingoii, maar niet zoo spoedig do wen- sclion van don armen Anloon. Zich stork gevoelend door hot. testament van den zijdewèvor ging hij trouwen, e 1 terwijl de juten aan de jaren opvolgden, zag hij spoe dig zijn huisgezin in goial toenemenrzomiat hij et*no vrouw moest onderhouden m.-t nog drie hongerige momlj-s, dm zich niet niet blijde verwachtingen tevreden s'ehlen. Terwijl hij zich met werken afsloofde en zijno haren door de zorgen vergrijsden, ver heugde Marius zich in cute 1 cru'ojwde ge zondheid en werd dik vet. De wandeling die Inj iedcren dag naar iie'. kerkhof heen en teiug niaakto, moet zeer gezond v or hem p oy iest zijn, want nog ivoit had Inj zich zoo frisch en opgeruimd gevoeld Ilij hiold '/elf zijn graf in 01de hij sp.il' c, liiukvé tji hespoeido deu klef-

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1