fêkbkd im 71IBAÏ, De laatste beleediging. 1 ZATERDAG 9 FEBRUARI 1895. ZESTIENDE JA A RGANG. No. G Abonnementsprijs por kwartaal. vuor Vkkhay franco por post voor het buitenland afzonderlijke nummers 50 c. 65 c. Prijs cter Advertentiën: van 15 regels 30 o. elke rc-gel meer C c. groots letters cn vignetten naar plaatsruimte. Adver'.cntidn. Smaal geplaatst, worden Smaal berekend. Xj. A.. SAS;:EN. Deze Courant verschijnt icdcren Zaterdag. dverfcentien of Ingezonden i Stukken gelieve men "sVrij- «dags vóór 2 uur 's middags te bezorgen aan het Bureau van nPeel en Maas'' te Venray. Dezer dagen, den 21en Januari w as Lel juist 102 jaren geleden dat Frank rijk zijn koning ten schavot voerde. Do iaalslo woorden van don zoon van den H. Lodewijk waren: rMoge mijn bloed niet over Frank rijk kouten!" Helaas! wat hij vreesde en door zijn gebed voor zijn land trachtte af wonden is droevig in vervulling ge gaan. Frankrijk heeft den koningsmoord in bloed, tranen on schande nioeton boelen, cn de boete schijnt nog niet in lang betaald; telkens cn telkens treilen nieuwe rampen, nieuwe verne deringen hot rampzalige volk en het toppunt zijner ellen do is, helaas, dat liet zijn ongeluk en schande niet in ziet, nog niet in zich-zelf treedt, de schuld geeft aan alles, behalve aan eigen schuld en zonde. Zeker, vcelsheeft Frankrijk moeten verduren na den dood van Lodewijk XVI, het doorleefde het Schrikbewind met al zijn gruwelen, hoi kermde onder don druk van Napoleons ijze ren scepter, driemaal zag het zijn grondgebied vertreden door do hielen der indringelingcn, herhaaldelijk zond het zijn vorsten de grenzen over als Bggs=ga^%' - Feuilleton. 1. Hol was een geelgovorfd huisje mot groene blinden. Twee votisters gaven tu'/ivltl op den straat weg dio niet eeltige krommingen naar den heuvel leidde. In do muren, uil gedroog de n steen opgetrokken, waren groole openin- gen, waardoor men een vergezicht had op de omliggende orven, op olijven, lypeséc», iisch- bootuen en wilde rozelaars. Tegen du huifje dal met een rieten dak be dekt was loundeeo» 'Onderin gg ni werk waar van do keitjes en schelpjes dun vorm moesten nabootsen van dwergachtige grotten die door kleine bruggetjes verbonden waren: en om aan bet geheel nog een zonderlinger «aii/ien te geven, beheei schto een buitensporige groole cn vierkante turen liet tuurje. Deze toren zoude de gioolc vergaarbak zijn der zeldzame regens, en was noudig om den tuin vruchtbaar to kunnen houden l)e/.o min werd doorkruist'inót porebooiueit, abrikozen, perziken, die rondom een grcoiou kersenboom stonden en die eon weinig schaduw en cenige vruchten gaven. Ze zouden er zeker meer. voortgebracht, hebben, zoo de mees'er van bel erf zo niet zoo zeer misvormd en op zich clii neesch toegetakeld had, want ze moesten eeno bijzondere lengte, een bijzondoren vorm heb ben. Zooals villa en tuin daar lagen wekten ze do bewondering en de afgunst op bij al de lieden in den omtrek. Want daar niemand zooveel vrije uien te zijner beschikking had als Matius, stak hij met zijne villa, genoemd zij hun vtijheid trachten te besnoeien, of hen niet naar hun wil bestuurden; liet wisselde telkens van regeeriugs- vormen, cn van regeerders, het jam merde onder de vorpletterendo pijn eencr ongehoorde nederlaag, het werd bemofd van twee zijner provinciën en veroordeeld tot het betalen eer,ei' ont zaggelijke krijgsschaltinghet moest dit alles nog veel moer verdragen en kwam het tc boven dank zijn onuit puttelijke veerkracht of liever zijn onverbeterlijke ijdelhcid, die in de donkerste dagen nog lichtpunten van glorie wist te ontdekken. Zoo verdraagt het dwaze volk dan ook al schimpend eu spottend en schouderophalend den slag dal volk toegebracht, het beschouwt d:en nau welijks als een slag, wil er geen be leediging in zien, overlaadt hem, die het hun aandeed met scheldwoorden en is zoo diep gezonken dat het niet eens de pijn voelt van deze bloedige geusclstriem erger nog dezen voel- sctiop. Wij' zagen laatst den politieleen toe stand van Frankrijk iit beelu gebracht onder de gedaante cener fiere vrouw, met verontwaardiging cn minachting haren laatslcn President, die vol schaamlo het hoofd buig!, de deur wijzend. Wij zouden een andere voor stelling verkiezen, Frankrijk als oen veile deern, met een gebaar van walg weggesshopt door hem, dien zij met de hoogste waardigheid bekleedde, want anders dead Casimir Pcrier niet met haar, andero beleekcnis ligt er niet in zijn daad. bijna eenstemmig gebrandmerkt als een uiting van laf -Fnssciio Lucht", alten do loof af. De naam van »I'i issclio Luci.i." paste haar goed. want liet ontbrak cr uict aan wind cn tachlgateii. Daar bot grillig gebouwd huisje op een drogen heuvel muis: een Imogen toren lag, kon het niet onopgemerkt blijven aan do wun- delnais. Toch had de toren, die de trots van Marius was. lieai leelijk gefnpi; hetzij hij du noodigc voorzorgen niet genomen had, lm'zij bij gebrek aan bouwkennisonder-liet houwen had lij. zooals men liet noem', een buiten gc- kregen an toen hij klaar was, kon men onmo gelijk in dit slanke ding binnendringen. Maar daar Marius een dichterlijke ziel had, plaatste hij er duiven in die hen) iu zijn leven van ee- lelmtair ©enig verzet gavou. Op eenenvijftig jarigen Liflijl was Marius nog altijd jonggezel. In zijr.e jeugd was hij teeder opgevoed en bewaakt door cone be zoigdu moeder, aan wie hij geheel zijne kin derlijke liefde op rijperen leeftijd besteed had, terwijl hij met de gioolstc nauwge/.ethoid en spaarzaamheid zijn beroep va» zijdewever uit oefende. Van werkman had hij het gebracht tot patroon en loan hij later zijne oude moeder verloor bezat hij net fortuintje, zcide hut weefgetouw vaarwelen bouwdo zich een eigen luibj-?. l):t huisje was zijn kind. zijn room, zij h hemel Hij was er de ontwerper, do bouwmeester ea schilder van geweest. Thans was hij moest ssïjn tuinier. IIij besteedde al zijn tijd on al zijn zorg om aan -Fnsscho Lucht" verbeterin gen aan te brengen. Eu als bij dan den gari- schon d ig in de brandende zon gewerkt bad, rustte hij op klokslag zes ure in de sch iduw van zijn kersenboom mf. liet korsennat aangelengd mot waler uit zijn regenbak was zijn geliefkoosde drank, die veel op don nectar dor goden geleek, waarvan echter nooit iemand gedronken hooit. hartigheid, de gril van »ou door de Fortuin bedorven kind. Sedert Frankrijk zijn at men koning tor dood leidde, trof <F land geen grooter vernedering, block nooit zijn inwendige zwakheid on verdorvenheid duidelijker dan iu deze oogcnblikken. Toen Carnot zijn tra,, ischen dood stierf, nam de gohoele*'wereld doel aan Frankrijks smart h-bracht hui- do aan do voorlreliëlijlu eigenschap pen van hot ongelukkig'. slachtotFor, dat door zijn sterven hij Ft plaats nam onder do uij der vrong-if.' vorsten en met een car ter aarde ord besteld, slechts een souveréiiï vaardig. Die glans, kwam zijn opvul:, -r ten goede en verlichtte diens toekomstig pod, verhief ook hem bijna tot de ovenknie van Frankrijk's koningei:. Men zag naar den jeugdigen Ver tegenwoordiger van hol gezag op als naar een redder, een held; hij was, lsoopto men, do lang verwachte, die eindelijk aan Frankrijk do oude glorie en don ouden 'ktvloed zou te ruggeven; buiten- cn ^innenland be groetten hèdi iv..* »y;.f -heep er. bewondeting. Ilij-zclf nadat hij met tegenzin den hem opgodrageu last aannam scheen vol moed on lust don Presidents-zctel to willen bc- klecdener was een oogenblik dat- ieder weer met Frankrijk, het diep geslagen Frankrijk meevoelde on zich verheugde dat het thans een betere toekomst to gemout ging. Kn nu nauwelijks G maanden na C.irnot's heengaan i S'.ot volgt. I LAKSEL. i.Sijjgoga-ajT.j-i ysxr.-vx Ofschoon hij zijn huid? '.rouw bewaakte, bracht i:ij cr toch van tijd tot lijd een viicnd om hem het een of ander versiersel te tonnen. Een dezer vrienden, verrukt over de schoon heid dei' plekveiwondcrdo zich dal. Alarius er zoo alleen iu huisde. -Wel, zeide deze, als men een mooi kooitje bezit, haalt men er ook een vogeltje in." Alari03 schudde ontkomend hbt hoofd. Ily had evenwei geen slechten dunk van zich zelve maar na twee vruchteioozc pogingen was hij zonder veel spijt lerujrgi.koeid. Het octst mis lukte het lie iu bij eeke welgestelde wcfiuwe, looil ü'.'p hij een blauwtje bij een schoon cn zacht jong meisje, die zijn rooi gelaat, zijn vergrijsde haren, gr otc km; oogon, /.wv.ro handen cn dikken huik mot iiad kunnen ver leiden. Hij bad (oen zijn dagelijksche workzaanvho den van ceu wijze jonggezel weer horvat, dio zeker door cents vrouw zouden veranderd zijn geworden. Do tijd ging voorhij. De winters volgden aan de zomers op en Marius smukte immer zijn liuhje met nieuwe versierselen op. Op zekeren dag had hij hot vatj alle kat)teil bo scln uwd oil vond niets meer ie verbeteren. Hot pronkstuk was voltooid, zoo moest hol Idbven. De imn was goed U-plan;, o.i !>»pool de iepen, met kunst gesneden, behoefden slechts onderhouden te worden Wat nu gedaan Hoé nu in ds volgeudo jaren don tijd gedood Want toen hij de zes tig voorbij was, was Mas ius nog frisch en gezond en de dood dreigde hem nog van uit de verte. Toch was hij op zijn lot bedacht. Of schoon hij goed was, veel aan de armen gaf en conige vrienden bctat. interesseer'de liij zich oindut hy allijd alleen geleefd i.ad, ook maar voor ecu persoon-, dio dan zijn naam moest bewaren. Over lic-t verlcdéuc was zij" geweten gerust, het tegenwoordige bevredigde zijn Dat baksel lijn gesneden stroo of gesneden grof hooi is, weet ieder. Men snijdt hooi. stroo en grof hooi 3 tot Laksel, om het gemakkelijk met ander voedsel tc kunnen vermengen. Daar in do wintermaanden do maal tijd van bijna alle koeien steeds met een goede portie Laksel vermengd is, en de meeste paarden hun geheel© leven door dagelijks hoofdzakelijk baksel eten, is liet misschien niet van belang ontbloot aan dit voedsel een paar regels te wijdon. Als de genntiigdo spijzen l ij den mensch cn bij de dieren goed zullen verteren, dan moet het goed gekauwd worden eu met sou voldoende hoeveel heul speeksel vermengd zijn, voor het wordt doorgeslikt. We welen, dat we anders meer van do maag vorderen, dan wol goed is. Het voedsel is dan niet in dien slaat, waarin de maag het noodzakelijk moet hebben, om gemakkelijk en goed te kunnen verteren. Woijlt nu het baksel tc fijn gesne den, dan slikken do koeien en ook wel de paarden, doch deze niet zoo licht, dit voedsel to spoediger door. liet is dan niet voldoende mot speeksel ver mongd cn geeft, daar het droog on hard is cn dus niet gemakkelijk ver tec-rt, zeer licht aanleiding tot indigestie mon heeft licht kans óp verstopping, enz. Voor kooien en schapen moet bet baksel op zijn minst oen lengte hebben van £.5 c.M.' Ja, indien men over vloedig stroo heelt, kan men (iit nog eigenliefde van route me.-, maar sedert hij zijn werk voltooid bad, verontrustte bom de loc komst. Hij gevoelde thans bitter zijne conzanmhoid Eens van deze aarde weg, wie zou dan nog aan hem deuken'? Niemand, dan misschien do nieuwe eigenaar van Lel ei lj dat zijn trots was, en dan misschien m«g alleen om ie den ken -Was bij gek, die Marius. urn zo.) een lorcn'ju lo bouwen." Wat hein zijn ganseh leven gespeten had, z-..u ook de spijt zijn van zijn opvolger. .Maar, kom, kom, dnehl. hij, welk mensclion- werk is ook volmaakt, en wat kan bet mij schelen, dat een otinoozcle hals mij iator een gek noemi. Nochtans zou bij gaarne willen d-it. zijn naam aan iets beters verbonden bleef dan aan dien mislukten toren o.i dat iemand, die later met zijn dm tigduizecd guidon on zijn erf mopi weer speelde, ook zongen zoude v.-or zijn nalatenschap. Iij w as er altijd voor ge weest d.it zijn huis netj-s was; al wat Lom omgaf zag cr hof en snoepeiig uil; Lij weiisch te dat bet zou altijd zou blijven. Eindelijk flikkerde er een lichtstraal in zijne duistere gedachten en meer opgetogen dan ooit sloeg hij op zekeren morgeit vroolijk en opgewekt zingend den \v. g in naar de stad. Neuriënd dnr.LIo Lij den straal weg af van - Erissche Lucht'' en sloeg eau zandweg in. Gewapend met een w itto parasol en bivoden hoed. een zakdoek om den huis gebonden, taittc Lij de stralen dor brandende zon en ver volgde zijn weg onder bot gezang der krekels die bij dien warmen voormiddag feest vierden, Links van den weg. dion Al alius volgde, ver hief zieli weldra een boogmi muur waarlmveij do toppen dor deunen en de stompe kruinen der cipressen liocg uitstaken. Hij 'dcef staan voor de groote pn-uT. diegaiukkig open stond, hij deed de parasol dicht, nam den zakdoek weg, droogde zijn gezicht af cn staple dsj! beter den dieren in zijn geheel in de voederkribbc geven. Ze zoeken ervoor hun smaak hot beste uit, terwijl dan hot overblijvende als strooisel kan dienen. Paarden kunnen zonder nadeel het baksel korter gebruiken, daar doze niet zoo licht geneigd zijn het voedsel gul zig in ie slikken. Een lengte van 1.5 of 2 c.M. is voor deze dieren voldoende De Opzetteugel. Do opzéttougel is een folterwerktuig voor een paard. Dozo teugel kwc.il niet alleen 't dier op de wreedste wijze, maar belommert ook zijn werkkracht, bederft zijn aard en maakt hel onbruikbaar vóór zijn tij.i. Hij boleodigt den bek, veroorzaakt stijfheid dor boenon en dikwijls rugge- mergskwaTè;', dio zelfs den dood van het dier kunnen iu weeg brengen. 'i Voortdurend terughouden van 't hoofd en den hals in een gedwongen houding, terwijl hart en longen door het werken in beweging zijn, maakt het ademhalen cn den bloedsomloop in 't hoold moeilijk. Do halsspieren zijn in voortdurend pijnlijke spanning, de luchtbuis wordt vernauwd, do knieën worden voor waarts gebogen. 't Vuot wendsol dat vurige paarden den opzetlettgel noodig hebben, om ge makkelijk bedwongen te worden, gaat niet op. Integendeel zal een opzetlougeL een vurig paard juist eerst prikkelen en onrustig maken. De t'pzelU'Ugel is een dwaze mode, door Engelsclic cn Amerikaansehe za delmakers tut eigen voordeel uitgedacht drempel over van dit verblijf vnn rust. Want bet was een kerkhof, stil en schaduwrijk, dat in ccn groole omheining lag. Onbeschroomd trad hij met (linken tred lungs een (loclhof vnn -graven, tot hij op ceno onbewoonde plek sliet waar de tnaagdenpulm en i:is nog uisschen schilderachtige braam struiken gloeide; slingerplanten en klimop sclier.en er welig lo groeien. Daar maakte Marius ponige insnijdingen in de hoornen om* er zijn -l'i isseho Lucht" af te teekenen. Ik heb mij niot bedrogen, dacht hij bij zich xelvon, mijn villa toekent zich hier juist af. Deze grond wordt do mijneeu zijne slappen wat grooter iio:r. nde, moetle hij een vierkant on trad voldaan uit den d iodenakker. Een klein uurtje latei beklom hij geheel builen adem cin dorde verdieping van een effen on lctlijk gewit buis op uoue eentonige slraat der stad. Toen hij op bet trapportaal kwam zag bij vorschillende deuren. Koiiq dozer droog bet opschrift-Anloon Sclireinemakor. beeldhouwer bouw kundige. Hij kln|)ló aan. -Diuiiei:!" riep een jeugdige, marmclijkq stom. Marius dranido d<> kruk om en stond tegen over ecu langen mail niet jong uitzicht; hij had Oen kiel aan en was bezig een model iu was af to drukken op eene tafel die verder nog bedekt was met papier, plannen en schetsen. De jonge man stond haastig op om den be zoeker to ontvangen. Misschien een klan', dacht hij, terwijl hij mot zijne magere artis- tê.uiiMid dóór het bruine haar stieek om zo een beetje tc schikken, trok zijn Liol over de lange, slanke gr-stnDe nii on bood Marius een der tweo sleden van zyn werkplaats aan. Worrlt vervolgd.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1