Een HUIS, Buitenland. j, van IaRSSEN. MANUFACTUREN. katoen voorzichtig op te zuigen «laar- na droppele men een weinig zoete melk op do inktvlek, en legge be hoedzaam schoonc matten op. om de vloeistof op te zuigen. Mon hurliak* deze behandeling twee tot diie maal. telkens met versche uielk en schoone watten. Ten slotte moet de vlek mei zuiver zeepsop uiige wasscfeen worden en met een schoenen doek droog gewreven -worden. Wanneer de inktvlek reeds van ouderen datum en inge<lroiigd is. moet •de melk er langereu tijd mede in aanraking olijven. België Woensdag is Beernaert tot president der Kamer gekozen, in plaats van De Lantsbeere, die ontslag genomen heeft. Volgens het «Joua. al dc Liège" zal dooi den Belgisci.en minister van Oorlog een ont werp worden ingediend lot ulsehalfimg der plaatsvervanging in liet leger. Dit ontwerp -tal echter eerst Let volgende jaar in behandeling komen. Frankrijk Frankrijk heeft nu zijn nieuwe kabinet- Ribot: Maandagmorgen heeft, liet "Journal Oificiel" de combinatie gegeven als volgt: Presidium eu financiën Ribot; binnenland Leigues; onderwijs en schoone kunsten Poiu- caré; justitie Trmieux: buitenland Hanolaux; koloniën C'liautempS; handel Lebouland bouw (iadauJopenbare werken Bupuy Duietups. Generaal Jamout wordt minister vau oorlog cn admiraal Besnard heeft ten slotte zijne benoeming als hoofd der Murine aangenomen. Bij gelegenheid van het hervatten vati den pailemenlairen arbeid, zyn in de Notie Dame van Paiijs de gebruikelijke openbare gebeden voor Frankrijk opgedragen. De mu ren der kerk waren met schilden en nationale vlaggen versierd. Ongeveer 2UU afgevauidig- den en senatoren hadden in liet transept plaats genomen. Ma liet »Veui Creator" celebreerde de aartsbisschop. Mgr. Richard, de II. Mis. De plechtigheid eindigde met hel geven van den pauselijken zegen. s Maandag is de laatste maarschalk \..n het keizerrijk, Caniobcrt, in den ouderdom van ruim 85 jaar overleden. Hij was liet type van den vroegeren officier, kranig, dapper tot roekeloosheid, stoi uiloo- peude aan liet hoofd der troepen, maar weinig ontwikkeld. Op 19 jarigen leeftijd Saint Cyr verlaten hebbende, was hij op 30 jarigen leeftijd, tengevolge van zijn optredeu in Alge t ië, brigade generaal. Napoleon l.i ;lp lnj krachtig bij zijn coup d'.tatin den Krim- oorlog vocht iiij als een leeuw tegen de Rus sen, zoodnt "Zijn huid er uitzag nis een schuim spaat»", zooals een ooggetuige hel uitdrukte. Vandaar zijn bevordering tot maarschalk. In 1S7Ü gaf hij nogmaals bewijzen van zijn moed. Na dien tijd raakte hij op den achtergrond, tot admiraal Aveliau Frankrijk bezocht, toen de eens zoo flinke officier als een afgeleefd man weer een oogenblik op den voorgrond trad. De -Est.fette" verzekert, dat Casimir Perier binnenkort een brochure zal uitgeven, getiteld "Zes maanden president.waarin hij met de stukken in de hand. du geschiedenis van zijn verblijf up het Eljrsée, zijn dagelijk- sche worstelingen eil interressaiite mededeo ingen, botieii'endo de veikiezingen van Bachi- ïnont en Gérauit-Richatd, zal meededen. Duitschland De Duilsche Keizer vierde jl. Zondag zijn 36en verjaardag, bij welke gelegenheid liij de kelen van de Crysnulhcmum ordo van zijn Japuiischen collega ontving, euno orde welke tol nog toe slechts één meuscli droeg, nl. de Mikado van Japan zelf. Do keizer heeft bij gelegenheid van zijn jaardag beloofd uit zijn pnviuUkns iu den ThiergurWn een rij marmeren standbeelden te zuilen oprichten, voorstellende vorsicn vau Brandenburg en Pruisen, heneveos groote manueu. De koning vau Wurtenberg, de grootlierlog van Baden en de vorst van Waldeck waren naar Berlijn gekomm. Lui'pold van Beieren was ziek en Bismarck durfde niet wegens het ongunstige weer. Deze laatste heeft een vrien delijke brief geschreven aart den keizer, die daarop geantwoord heeft met de belofte dat hij. Wilhelm. Bismarck zal komen bezoeken, als deze zyu 80eu jaardag viert. De conservatieven cn do nationaal libe ralen hebben zich verklaard ten gunste vail het voorstel tol verschel ping der disciplinaire micht van den president der Kniror; de vrij ziauigen, het centrum en de sociaal-democraten verklaarden er zich legen, doch betuigden, veifrouwen te stellen in You LeveUuw. Engeland Eone statistiek aangaande de branden in Londen gedurende 1S9-1 geeft de/.o cijfers: 30G1 brnndnn, waarvan 151 ernstig. Bij 73 branden kwamen S2 mensclien om het loven. Van 17-1 branden was dc oorzaak hot springen of omvallen van petroleumlampen. Italië Zondag verscheen een encyclicn van Z. H. den Paus, aan het Atnerikaansche episcopaat. Z. 11. geeft een geschiedkundig ovorzicht vun de evangelisatie in de Vereemgde Statenhet was, zegt hijleeds do hoofdgedachte van Co lumbus geweest, de bewoners van Amerika u-t liet christendom te brengen. Verder pre dikt de Paus eenheid der katholieken over de gelieek» wereld en beveelt de zending ouder Indinneu aan. liet fijnste zangkoor in do wereld is dat van St. Pialer, in Rome, bekend als het Pau selijk koor. Geen vrouwelijke stem neemt erin devl en toch wornen de moeilijkste klan ken uitgebracht op eeu wyze alsol de groote zangeies, Adelinr Patti leidster was. liet koor is sanmgesield uit zestig jongens. Zy woiden Voor het gezang geoefend van den tijd dat zij het beheer verkrijgen over hunne stemorganen, en sommigen van de beste zangers zijn niet over de 9 juien oud. Als zij 17 jareil oud zijn, houdt nuu diëtist in liet koor op. Oostenrijk Een historisch tafellaken. In een der voornaamste restaurants van Weenen wordt een tafellaken tentoongesteld, dat voorzien is van een honderdtal hauiUoeko ningen. Men leest daarop de namen van de aartslierlogen, van vreemge vorsten eu daur geheel Europa beio.uide kunstenaars en let- toi kundige». De huiidleekeuingen werden oorspronkelijk met potlood op liet tafelkleed geschreven, de directie liet ze telkens borduren en heeft op die wijze een historisch tafellaken verkregen, dat algemeen de aandacht trekt. Rusland Nicolaas Karlovpcli Voii Giers, geheimraad en minister van buiteulaudsche zaken iu Rus land. is bezweken auu de lange en smartelijke ziekte, waaraan hij geleden heeft. Den 9en Mei 1820 in Finland geboren, be hoorde Yon Giers tot een adellijke familie, afkomstig van Gothenburg (Zweden). Op 18 jarigen leeftijd kwam hij aan het ministerie van buitenlandscl.e zaken; in 1858 word hy consul-generaal ut Egypte, iu 1803 te Teheran In IS72 w erd hij gezant le Stockholm, iu 1S75 adjunct van den minister buitenlandselie zaken, vorst Gorlehakow, in 18S2 iioofj vau dit departement, als opvolger van zy» voor malige n chef. Sedert twee jaar was zijn gezondheid zeer zwak, terwijl ook de dood van Alexander III hem diep heeft getroffen. Nieuwe petroleumbronnen. lil een streek Sm ai genaamd, niet ver van Baku heeft men petroleurapulten or.tdukt, van tot nu toe ougekuiideu rijkdom, op eene diepte van omtrent 100 meters. Deze ontdekking gebeurde terzelfder tijd als dc in exploitaticslelling der bronnen vau Gromy (bij Vladikarskoz). Bij liet boren sproot de petroleurn met kracht in de lucht, iioogci' dan den toren vau de St. Jsnakskurk te St. Petersburg. Eon schaap slachten. Twee boerenkinderen uit het district Beli- cholfsk haddeu hun vader een schaap zien slachten. Het meisje vroeg eanige dagen later aan het jonger broei ke "Willen wij dat spel ook eens doen?" «Welk spel vroeg de kleine. "Schaap slachten. Gij zult schaap zijn." Hel jongske ging op dun grond liggen en het meisje sneod liet dc keel dour, zooals het den vader bij het schaap had zien doen. Azië Japan cc China. De -Times' verneemt uit ShanghaiOffi- cieele Chinuesclio bêrioh'ou melden, dat. de Japanners den 26eu t\ e malen Wei llai Wei aanvielen aan de westzijde, maar werden te ruggeslagen. Maandag deden zij een aanval aan de oost zijde, maar moesten terugtrekken. De Japan ners wilde» de forten van CbifOe aantasten, maar werden daarin vmliindcrd door de Euro- puesclte violen. Uit Sjanghai wordt gemeld dat men een volledige insluiting van Wei lini-Woi ver wacht tegen het einde dezer week. Tot dusver hadden alleen schermutselingen plaats. De Japansche vloot ut de Sjuutsengbani om vat twintig, alle lot lading van geschut he kwamc oorlogsschepen, negentien u-anspoi t- scliepeu cn twintig torpedobooten. Vele vreemde oorlogsbodems zijn aldaar, alsook le T-jéfoe, hetwelk de Japanners thans het voor nemen hebben te bezetten. Zij zouden alleen de achter de stad gelegen hoogten willen be zetten, teneinde de Chnieezcn een uitval tegen de Jupanschc gomeenschapslijuen le beletten. De •Timea" verneemt, dat de schikkin gen voor eene 0 pCls. Cliiueesche goud leening van 3 raillioen p. st. gewaaiborgd door de douane inkomsten feitelijk voltooid zyn. Nederland. VENRAY, 2 Februari 189Ö. LIJST van brieven geadresseerd aan onbe kende personen gedurende de lo helft der maand Jan. 1895, en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van hot Postkantoor lo Venray kunuen worden gere clameerd. Ferd. Thijsscn, Amsterdam! Het Jocus comité te Yenlo heeft het voornemen te kennen gegeven, om op vasten avond Maandag een optocht te houden. Allo aldaar bestaande gezelschappen zullen hiertoe worden uitgenoodigd. De jongeheer Hubert Nusselein te Roer mond. is het tweede offer, dat dit jaar door het ys aldaar gevraagd werd. In de nabijheid van Mijnheerkeus zakte de 13j*rige jongeling Maandagmiddag dorr de brooze ijskorst, en het mocht zyn vriendjes met gelukken hem eenigo hulp te verleend). De knaap scheen door het ijskoude; water onmiddelijk bewus teloos te zijn geworden en niet in staat, om den riem, dien men hem toewierp, lo grijpen. Voor het aanstaande bezoek der beide Koninginnen heeft zich to Maastricht eene eciewacht gevormd. Tot commandant daar van is gekozen de lieor Arnold Bonhomine, wethouder. Benoemd tot betaalmeester tc Roermond 11. J. Bidman,, surnumerair bij den d.cnst van *s Rijks schatkist te 's Gravenhugc. Door de politie te Maastricht is Zondag ochtend op heeler daad betrapt de 19jaiige gasblnzer 11. li. aldaar, terwijl hij iu de St. Soi vntiuskei k bezig was de oflbrhussen te verbreken cn van haren inhoud te boiooven. Dc aangehoudene heeft bekend ook de dader te zijn van do diefs'uilen, welke iu den lual- steu tijd in die kerk zijn gepleegd. MoorJ met voorbedachten rade Bij beschikking van de arrondissements rechtbank te Maastricht zijn naar de torecht zitting verwezen lo. Theresiir Josephina Cliaulillon, weduwo van J. J. Polzer, oud 31 jaren, en 2o. Leonard Cruis, ouJ 22 jlren. arbeider, beiden wonende te Bucholtz iLimburg), gedetineerd, verdacht van op 13 Augjalus 1891 met nog een derden onbekuud gil pe: o. :m:i, na vooraf hun vooi nemen tc "nebbeD te kennen gegeven om J. J. Pelzer. eclitgenoot van dc eerste be klaagde, te dooden, dezen geworgd en daarna to Oir»bad), (1'ruisen) opgehangen te hebben. Valsciie obligation. Eo rechtbank te Utrecht deed uitspraak iu de zaak betredende dc valsche obligation der gemeente De Bilt, waarvoor terecht hebben gestaan de gemeente ontvaugcr Takken en de gemeente secretaris Rooijes (heiden geschorst en in verzekerde bewaring), beklaagd van het opzettelijk .naken of doen maken van die objigutiëu en liet gebruik van die vervalsche stukken, waardoor nadeel kon worden teweeg gebracht. De tiscli tegen heide beklaagden luidde 5 jaren gevangenisstraf. Do rechtbank heeft thans Takken schuldig verklaard san al het ten laste gelegde en hem veroordeeld tot 4 jaar govungeiiisstraf; Root jes werd schuldig veiklaard in vereeniging acht obligiitiën vervajscht te hebben cn ver oordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Dubbele viouwenmoord tc Scliagen. Overeenkomstig den eisdi v.m het O. M. veroordeelde de rechtbank tc Alkmaar Woens dag Nicolaas Boes, wegons moord op de wed. Bute en haar Dichtje Anna Beijers, lol levens lange gevangenisstraf. Zaterdagnacht om 12 uur klopte te Ro- zendaal de keiealegger Koevoels bij den bar bier van Tilburg aan i.et raam om geschoien tc woiden. Vati Tilburg weigerde op dat uur de deu" nog te openen, "waarop door Koevoets do ruiten werden ingeslagen, mot hot gevolg dat hij zich do p dsader doursneed. Zondag morgen werd hij stervende gevonden in de heg van liet kei kliof. Ecu hall' uur later was de ongclukkigo een lijk. Dc ra-ui ging nog gehukt, onder vier processen verbaal wegen overtreding der drankwet. Nu trachtte hij zijn debat hierboven maar te schikken, Zaterdagavond was do rechorciieur van politic Van den Doorn aan hot, commissariaat op liet Alexandcrveld te 's-Gravenbage bezig •zijn revolver schoon to maken, niet wetende dal or zich nog eeu scherpe patroon op bevond toen hei wapen afging en de kogel hem naast het rechteroog trof. Door de geuecsheoren Speijn Parvé en Beu ketua Andreae werd de eerste hulp verleend, doch de kogel was tot in do hersenen doorge drongen cn kun niet verwijderd worJcn. J)e verwonde werd spoedig per radorbaar naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij ecnige oogcnblikken later overleed. llij laat ecno vrouw met negen kinderen achter. Wereldtentoonstelling van Hotel- cn Rei s wezen Dat Engeland niet zou achterblijven bij de inzouders uit andere lauden, was te verwach ten en mon is nu dan ook reeds zeker vun de deelneming van 22 groote Engelselie firma's. Bovendien rekent het bekende expeditie-kan toor Cook and Sons op een zoo grooten toe vloed van toeristen, dat deze firma zieh thans reeds heeft verzekerd van 270 kamers, zoo hij purticuheic-n als in hotels le Amsterdam, waarover zij dc beschikking zal hebben tijdens de tentoonstelling, boven liet gewone logies dat zij steeds voor haar reis-klanten aldaar openhoudt. Vun Oud Holland zijn nu 1G huisjes in go- raamte verrezen (do ganschc knul aan liet Rijksmuseum', en over acht dagen zullen er zeker 40 iu aanbouw zijn. Dat liet oude stad huis van Amsterdam ook te midden der ge houwen van Oud-Holland zal prijken, is thans zeker; hel stadhuis van Dc Rijp zal daarvoor komen te vervallen'. Een moorddadige aanval Zondagavond omstreeks 12 uur keerde de heer F. bewoner van de Martelaarsgracht te Amsterdam met een vriend uit «Nu Slmls- schouwburg huiswaarts. Op den Nieuwendijk gekomen, werden zc lastig gevallen door eon aantal opgewonden lieden, blijkbaar met slechte bedoelingen, daar hurhaaldelyk gepoogd werd kostbaarheden machtig te worden. Do lieer F., geen politic iu de nabijheid ziende, verdedigde zien, toen men hem met messen bedreigde, krachtdadig, maar kou tegen de sterke overmacht niets uitrichten. Hij werd op verschillende plaatsen gewond on had alleen do voldoening, dat hy met een steviger, wandelstok, die koiteu klein werd geslagen, zijn aanvallers bloedigu wouden kon toebrengen. Door eeu later ter plaatse verschijnend po litieageni werd h:j naar het Gasthuis geleid eu daar verbonden. In een stal by de woning van den vleesch- houwer R. te Hiufflomincrmcer werd Donder dagavond diens 22jai ige zoon in zittende hou ding dood gevonden Uit de lijkschouwing door de plaatselijke geneeskundigen bleek, dal een messteek in het hart hot jonguieusuh oumnldclijk gedood bad. Naar aanleiding van het hovenstaande werd Zondag door de Hanrlutusche jusMlio een nader onderzoek en to Halfweg een verhoor iugo sield, dat v;ui 's morgeus 10 lot 's avonds 8 uur duurde, on waarin behalve do liiiisgeiloo fin verschillende personen werden gehoord. Do duistere wak werd niet opgehelderd. Wnnischuwing voor kinderen! Bekend is hot, hoe «vasthoudend" ijzeren voorwerpen bij strenge vorst zijn. Zoo kwam het, dat een klein meisje te Groningen, op weg naar school aan een ij/eren hok begon te likken en... de gevolgen ondervond. Haar long bleef aan het ijzer vastkleven. Goede raad was duur. maar daagde toch op in den vorm van een schipper, die met groote vocrzichiigheid en heet water, het ijzer ver warmde eu zoo hel meisje iu staat stelde, lang zaam haar tong weer los te werken. Een vreeselijke bezoeking! Te Harlingen zyn in de laatste 11 dagen plotseling 4 personen blind go worden. Middvn onder hun bezigheden was het, ulsof eensklaps hot licht uil hun oogen verdween. Eeu der patiënten, die op de wandeling was, vei beeld de zich ecnige malen, dat hel siei k weerlichtte cn na do laatste maal was hij stekeblind. Tot nog toe is geen der patiënten iets heter. Met open wondjes moét men voorzichtig zijn Tc Naaiden kreeg iemand o-n onbeduidend wondje, kort daarop ontstond bloedvergiftiging tengevolge waarvan zijn arm voor een groot gedeel'c is afgezet moeten worden. Een tabnkshlaadjo. dat in den aanvang op de wond was gelegd, wordt als de vermoede lijke Oorzaak der bloedvergiftiging beschouwd Bedrijfsbelasting. Er zyn nieuwe omwerpen in bewerking van do formulieren voor aangifte bij de bedrijfsbe lasting. Daarbij zal, voor zoover de wet iue- lnut, rekailing worden gehouden mot de wuii- schen naar moer eunvoudiglieid. Een wetsontwerp omtivnt het subsidiee ren van scholen middelbaar onderwijs voor meisjes is b.j den minister van Binnen).md.-cuo Zaken in bewerking, liet zal bij dc Kamer ingediend worden zoodra dit mogelyk is. De Minister van Builcnlnudscbo Zaken zegt, in zijn antwoord op hot nl'dcelingsvcr- slag, dal mot den minister va» Biuuoujaiidsche Zaken wordt overwogen, in hoever het moge lijk zal zijn uan de vniigrensende Stalen eene regeling voor te stellen, volgens welke alleen bepaaldelijk aan te wijzen trustige veeziekte niet mond- on klauwzeer ill het vervolg een reden zou mogen zijn lot sinning dor grenzen. Voor de maand Februari voorspelt Falb droog en koud weer. Betrekkelijk weinig sneeuw zal vallen, hel meest omstreeks den 12cn dier maand. Marktberichten Venray, 1 Fubr. Aangevoerd G20 nalve kilo's Boler. Frys per halve kilo 52 n 57 et. Sambee/i. 28 Jan. Aangevoeld halve kiln's boter. Prijs der Boter per halve kilo 4U a Gü cent. NIJMEGEN, 28 Jan. Biggen f4.— a f7.— per s uk, vette vaikens 17 a 20 cent, veile kalveren cent per na Kg., schottoliiigen 1' 10 a f 13, mica tere kalveren 14 a i'8, graskalveren f£a f—drachtige varkens f 35 a f 15, schapen f af en hokkelingeii f af per stuk. ROTTERDAM. 29 Januari. Veeprijzen waroii ais volgt: Runderen le kwal. G2 a 2e kwal. 50 a 3c kwal, 50 a cent. Kalveren le kwal 93 a 2c. kwal 75 A 85 cent. Alles por KG. Slieren f 75 a f 130, Graskalvcrtn f a f—Meikk.-eïon f 150 a f 200, Knlf- koeien f170 a f230. Vaarzen f100 a f110 Paarden f40 al 90, Pinken f 40 a f 95 per stuk. Schapen, lo kwal. 55 a 2e kwal. 50 ii 3e kwal. a cent per Kg. Varkens, le kwal. 37 a 2e kw.il. 35 a 3e kwal. 33 a centj Licht soort 34 a 30 cent per KG. Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 2G Jan. tot den 2 Februari 1895. Geboorten. Franciscus Hubei'tus Webor. Antunius Hubertus vau Osch. Hu welijken. Arnoldus Martmus van der Biescn wedu wenaar van Elisabeth Janssen landbouwer oud 52 jaren wonende te Beugen en Anna Maria Bus weduwe van Pielor AMoon Gourijeus oud 42jaien wonende te Venray. S her/gevallen. Gcene. ADVERTENTIEN, Voor do volo bewijzen van doolnomin<i', ondei-vondcn bij de ziekte, het oveidijdon en do bejri-aleniïs van onze iimi*; gre- lielde Kohtfgenoote eu Moeder, betuigen wij onzen hai-telijkerr dank. Uit aller naam, \V. v.\x DKN MUNCKilUF-SASSFN. Vknuav, 2 Februari 1S95. Instrumentaal en Vocaal 3 :A) 3 B ÏTÏ met TOONEELVOORSTELLING, door de Fax fake „E UTE ItPE", met welwillende medewerking van het Zangerskoor, op Xnfmiiig Febi'iinri BS»5, 's avonds "3 uur preci-'s, in de MUZIEKZAAL. UKT IilCSTi'i'U. TE HUUR: waarin Herborg met Vcrgurning, met schuur, stal. werk plan's en tuin, zeul' gunstig ge legen aan dc Gr-mto Markt. Tc aan vaat den den I-ten Mei a. s. OPItüIMUSÜ IIENRI JANSSEN, in Manufacturen to Beugen, zul op dun O Ft»-» hrunr! en den volgenden dag, op Bloii- «Kïi-chsy:. telkens van dos vonrmiddags uur lol 's avoinJs 5 uur. hij den lieer Al* BS. 'B' Ifl 3 Ui S. B-i i\ ui het Koffiehuis 'O Venraai, a conlant legen uiterst LAGE Prijzen uit de hand persoonlijk verkoopen, eeno groote party Manufacturen, «als Bukskins, japonstofi'en, dekens, vricsbontcn heddebonten, mantels, boordun, baaien, bevers, flanellen, onderbroeken, borstrok-kun, vele lnnisie lappen, pa rap luie.®, fransch merinos, bo.i's, katoenen- en wollen garens, kleermnker-ifouriiiltuen, witte heel ea half linnens, blauwe linnens. Sokken, haudcchoö- nea, linten, enz. enz.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 2