d voor Kerk en Staat, Mevrouw is naar de Club. Hoestende jen. ZATERDAG 2 FEBRUARI 1895. ZESTIENDE JAARGAXG. Xo. 5 Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray franco por post voor hot buitenland afzonderlijke nummers 50 c. 65 c. 85 c. 6 c. Advortentlen of Ingezonden Stukken gelieve men "s Vrij dags vóór 2 uur *s middags te bezorgen aan liet Bureau van «Peel en Maas"' to Venray. Slot. Hoe vaak en vooral in ouzo dagen grijpt de Staatsmacht op hot gebied der Kerk in! Om zijne macht tot conc absolute macht to ontwikke len heeft do Staat eeno onbevoegde opperheerschappij over do Kerk trach ten te verwerven en in toepassing gebracht. Om de Kerk aan hun doel dienstbaar te inakon, hebben worold- lijko machtbekleodors aanspraak ge maakt op het recht Van bepalingen te maken en besluiten ic ncuien in zake van zuivere kerkolijken en geestelij ken aard en dat wel op eeno wijze, ?,valko het bodann der Kerk in hunne, lauden in ft ach» lijk gevaar brengt. Do bekende professor der Staathuis houdkunde, Von Rotlock, een liboraal van de oude school zegt: Reeds do blooto hcersdhzucht ocner regeering, strevende naar do uitbreiding der bur gerlijke macht over allo sferen des levens, kan aan allo kerkelijke vrij heid en zelfstandiglioid den dood toe brengen, en don godsdienst, komende van don Hemel, als don dienstknecht van eene woroldlijk'e tyrannic mis bruiken. Dat de Staat volstrekt niet bevoegd is, zich heorschzuchtig in do zaken des goloofs en des gewetens (o Feuilleton. Wij staan voor het begin tier twintigste eeuw. Do droombeelden oror hervorming van Mevrouw Aslié zijn vervuld. De vrouwen hebben havo onafhankelijkheid veroverd. Zij doctoreer en. gaan stommen, gaan op jacht, rijden op do velocipédo on gaan naar do socie teit. Do mannen stortten bij elkander hunne barton uit en bosveenon hunne ellende. Ziellier een brief van oen man in liet jaar negentienhonderd vijf ien. Mijn goede Paulus! -Indien ik u zoolang niet tnoor geschreven heb is de reden daarvan de zoeken, hierin dat raijn levensgeluk verat oord is. Mijne vmuw beeft bate introja gedaan in do -Korte Jak ken." Dit woo-d 'zegt u niets, u gelukkige bewoners van hel platteland, die begraven ligt in nol frissche gi"C'i, var genoeg van do grocto steden ora er mot door besmet te worden. Beste Vriend, de -Korte Jukken" is eene vereeniging. Eene behaagzieke oude weeuw van ecnen in de O >s'. ges'.nrvon kolonel. dio in een der voornaamste at raten onzer handels stad eeno table d'hö e met spoolïmU hield, kreeg den oitgelukkigea inval, eene. vereeni ging in liet loven te roepen waar de vrouwen zien zuiiden vereenigon root uitsluiting van die schooiers van mannen. Zij h.QU'.le daartoe op de boste ligging der Grooto Straat een deftig lokaal. Voor deze omstandigheden deed /.e baren wed uwen staat een graad stijgen; wijlen Jiaar echtgenoot werd generaal. Deze inovrouw, J e zeer op Jo dubbehjvs Uitgever L. Al. SASSEN. Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. Prijs der Adverlentiën van 15 regels 30 c. elite regel tnecr 6 c. groole letters en vignetten naar plaatsruimte. Advei tcntidn, 3nmai geplaatst, worden 2maai berekend. mengen, bohoeft geen beloog. Hel recht dat eeno Kerk heeft om te be staan, sluit in zich het recht om ?65 to bestaan, als do geloofsbelijdenis dal cischt of medebrengt. Wel kan aan eeno Kerk, dio nog erkend moet worden, de voorwaarde worden ge steld, dat zij zich in zekere dingen moet regelen naar de wetten des lands maar van eene Kerk, die reeds et- kond is of sedert lang met het volste recht bestaat, kan men niet vergen; dat zij in zich, in zake des geloofs of tics gewetens aan wetten onder werpt, die eerst later gogovcn zijn. Wellen, dia tegen hel geloof aandrui- schon, kunnen rechtens volstrekt niet gegeven worden, d. i. hare verbin dende kracht kan zich niet uitstrek ken over cono Kerk, wier vrijheid van geloof on geweten daardoor go- schonden wordt. Daarover kan wel geen strijd beslaan." Hoezeer wijkt deze loer van een liberaal uit do oude school af van hel drijven tier moderne^.bei-alen! Do -strijd, die tegenwoordig lus- schen de Kerk en den Staat woedt, is veroorzaakt door het streven van den Staat, hetwelk in allo eeuwen van de Christelijke tijdrekening terug keert, namelijk hot streven, om door het onderdrukken van do bevoogde macht der Kerk zijne eigene macht Ie verhoogen en op die wijze lot do absolute heerschappij to geraken. Scheiding van Kerk en Staat, zie daar de leuze waaronder dio geduchte wereldsirijd wordt geleverd; maar die leuze moest eigenlijk omgezet worden in deze: Vernedering der- uit was, wachtte zich wel bet publiek te ont hutsen en baar plan onbesclioiden inedo to dooien. In don beginne zoude de Club zijn oen aciilon-swannlige en defiigc plan-s voor Dames waar de huismoeders zich zoudon ontmoeten om oen genoeglijk en vreedzaam praatje over de huishouding te bobben. Zij beetle toen nog heel onschuldig - Dames vereeniging." Voor tijdverdrijf was aangewezen, hakon en tnpgtswerk; de eenige drank was eon kop thee, geen rliuin; voor spel was alleen ge duld bromtol en kaatsbal. Maar, zoo als u begrijpen kunt, dan kon niet lang stand hou don. I)e huismoeders begonnen al spoedig to geeuwen on to gapen by dit naaldwerk. Eenige woreldschgezinda dames, dio daar stillekes met bare vooruitstrevende gedachten van on afhankelijkheid warm binnen geslopen mork- ten schalkse» op d it mon zich evengoed te mus k ui vervelen als in de vereeniging. Eu d »ar had ga de poppen aan 't danson. Zij doden een beroep op hare vriendinnen en weldra was de voreeiiigingszaal stampvol. Eene algemeen® vergadering werd gehouden on do statuten ter dogo herzien. De -Dames- vcreeuiging" werd de -Korte Jakken"; do lollen oa en ballen werden aan een marskra mer verkocht, en op een schoonen avond deed hel kaartspel zijn intocht in eon rookwolk van sigaretten. liet nieuwtje vond buitengewoon bijval, xooats ge kunt denken, want bet grootste pleizinr. bot aardigslo voor cono vrouw is im mers als zo de griilen, die ze bij Je mannen veroordeelen. kuunon navolgen. Tot »p dal nogenbl'k had ik mijne llem iottc nog altijd van de du1» kunnen terughouien. In de wiltobs-nodsdiigoil kostte mij dit natuur lijk wsinig moeite: haar dub.... dat was ik. Maar, on 'rier begint da mUon-r, or kwam oen (■ogenblik waarop /.-j hare vriendinnen weer eens w.i-Je terugzien, om haar mdi '.o de .den, Kerk, verheffing van den Slaat. Want dat is de eigenlijke Djoleg, dat liet boozn ideaal, hetwelk de moderne liberalen met al de hun ten dienste krachten nastreven. Uit dien strijd volgen, 't is waar, voor het oogenblik droevige verschijn selen. Maar uit dien st: ijd volgt van den anderen kant verl<ycndiging van moed. verlevendiging van geloof, op offerende toewijding, in een woord, de ontvouwing van $e heerlijkst bloeiende deugden en in 't eind zal daaruit volgen do glorieuse victorio der Kerk. Dikwijls lijden in dit jaargetijde de kinderen aan een hardnekkige, lang aanhoudendeborstaanijoening met .vee,lvnb.lig.o ho.e.iJjm.'e.fu'J.nkvd.'re fljjgvi s.Uddheid, ouidat de hoestbuien min of meer periodiek optreden, eenigszins op kinkhoest gelijkt, maar daarvan verschilt, omdat do hoest' niet met den krampachtige», kraaiende» haal gepaard gaat, dio bij kinkhoest altijd aanwezig is, niet van zoo langen duur is en niet zoo uitputtend op het gestol van hot kind inwerkt. De ziekte is een erge kwelling voor ouders en kinderen beiden, zij komt veel overeen met den katarrha- len vorm van do griep (influenza in liet Ilaüaansch), en is sen ontsteking van het do luchtpijp bcklcedende si ij ui- begrijpt u, hoe gelukkig zij was, zeiüc zo. Eu te drommel, gij weet he\ beste oude jon gen, nis ean vrouw behoefte gevoeld oin haar gelui; aan anderen Sc vertellen dan is liet ver trouwelijke naar de maan. De twee beste vriendinnen van mijne IJen- riet'.e, ook gehuwde dames, waren lid van dia club en boden haar natuurlijk aanstonds aan kaar voor ia dragen. Gij kunt u voorstellen welk onthaal die aanvraag bij mij vond. De vriendinnen dron gen hoe langer hoe meer aan, ik bleef bij m ine weigering. Tóen begon bij <le/.e klap- peien een kleine samenspanning van zoetsap pige valschheid en opmerkbaren laster, waar door vrouwen een man in Je gedachten van anderen weet to verkleinen on waartegen wij onweerbaar blijven, daar zelfs zij die wij be minnen er onverbiddelijk mede behept blijven. ly tie beleokenisvello koelheid, die ik bij Hen- nette bemerkte, zag ik dat ik iederen dag van mijn terrein verlor. Daarm w.l-i e eenen prooien siag wagen en zotte heel h-utaal de beide dames ma do dour. Maar dat bekwam mij slecht. Gansch verontwaardigd snauwde zij mij toe: -Daar ik mijne vriendinnen niet racer in huis imp out van gen, zal ik zo gaan zien in do - Korte .Jakkon." D n volgenden dag was zij reeds li Jik had het dus verbaast. 7.oo ben ik dan sinds drie maanden do lieve echtgenoot, eener vr.mw die in] i3 van de club. O. goede vriend, wok ecu loven! In don he g::i:ie moost Henrietto dage! :ks een uur in du clltb zijn om met hare vriendinnen over alier- lei beuzelarij to babbelen. Langznmerrand hrrcht zij er den g-irschen dag door. vervolgons ook nog de avonden en tegenwoordig dejauneort zij er waaraciiii^. Ik eet dus geheel alleen voor ik aan m ju be.tig hei.I ga. In tien miniuei heb ik gedaan; m.-.-.r van de tien keer vergeel tij negen :a.ul v -ar vlies Zij is besmettelijk, zóó, dat meestal alle kinderen in een gezin er aan lijden on zij meermalen over een geheclo buurt of gemeente verspreid is. In de eerste (lagen zijn de kinderen j wat koortsig, vooral 's avonds, zij zijn afgemat en de hoest is droog en pijnlijk, de eetlust is gering. Als do hoest eenige dagen heeft be slaan, dan hoort tnen bij die aanvallen eon slijmreutel on worden er slijm- massa's opgehoest, vooral door oudere kinderen, jongeren slikken die in, zoo dat dïo met de ontlasting hot lichaam verlaten. De hoest is meestal het herigst in don avond en als de kinderen pas in do bedwarmte komen on 's morgens bij hot ontwaken. Wat to doen om don kinderen liet doorloopon van do ziekte gemakkelijk te maken en dit, zoo mogelijk, te be korten Zij moeton verblijven in oen matig verwarmd vertrok, waarin mon een schaal water,, bijv.i op. de kachel, laat, verdampen, want vochtige wattnle werkt gunstig op het los worden van den hoest; kan hot kind, als de in rich ting der woning dit toelaat, in dczelfdo kamer slapen, des to boter, want na het verblijf over dag in een warme kamer, is het to bod gaan in een kil on koud vertrek niet gunstig. Men moet borst en rug, gedurende eenige dagen, 's avonds mot een zuivor vet, bijv. vase line inwrijven, eventueel een lap daar mee besmeerd op de borst leggen. Om de rauwheid van den hoest te verzachten en dien los te maken, maakt men een afkooksel van borstkruide.n in =*?P. mij het eter» te bostellen. En als ik dun vol zorgen en vermoeid weer te luiis kom. en reikhalzend uitzie om danr eene trouwe vrien diu te vinden, ach. dan va! ik ui eon l dig huis. waar do vronlijkc tegenwoordigheid der vrouw verdwenen is. in een «omber, treurig, koud huis, dat incor op eeno gemeubileerde kamer gelijkt- Mijn kamerdienaar, die tegenwoordig in do zaal de courant loost, richt zich op en komt mij te gemoet, ziet mij inet dien onbesdi-min den blik. van medelijden, waardoor onze lieden- dnngsclib dienstboden hunne ondergeschikt heid wreken, aan en spreekt dezen wel voor- zienen volzin uit, die ongelukkig eeuwig de zelfde is; -Mevrouw is naar de Club." Het middaguur is geslagen, zij is er nooit. Ik moet op haar wachten, zij komt een goed uur, Zij var schijnt met dien ininnclitoiideii blik vol plagerijen en geheime beilonling"», met een gezicht, dal zov juist nog kwaad snia.k over do muiuifu in een ui sluitend vruu weli-v gezelschap. Wo gaan mui tafel, de saep i.; koud, bet vloosch uangobi in I, do saix. i iet om ie zog gen. Ais dat spelletje zoo voortgaat doe ik zeker eene mangunisiekiiig met slechte spijs vertering op Kr ontbreekt nog aan dat ik 'ot het me!'..:egion] kom... Dat zou J- mi.it doen ovorloopeu. Hot gesprek is gei.jk .lo inmltyd. Geen vei trot: ren. geen toe-l -r'iei.l. n -oit zal ze m j vragen, hon gaan de zakeil, of iroiit go eenig verdi iet. waarin ik n kan troosten Z j stelt zich terreden mot rn j liet go'mVicl van de club znowat i-i bot bon lerj op te dis iohcn, v.m baiiotug'-s, van .uwerugneIen, van twisten ja vriend, lack mi ir niet wa t' liet gebeurt meonualen Ju d Jijue dames i in 't Im-ir vliegen ju st alsof/.e op de ma-kt waren. E i I in w J en en eeuo In uding... iedere apotheek verkrijgbaar, 15 gram op een halve liter water, dit moet in een trekpot gedurende een half uur koken. Men vrage borstkruiden met wat veel Ioische mos en zoethout er in Oaat na eenige dagen liet los wor den van den hoest, niet voorspoedig, dan 'oogt men bij het koud geworden afgegoten afkooksel, 5 gram dubbel koolzure soda. of 3 gram salmoniak- zout. Terwijl men van het afkooksel, zonder deze laatste middelen, alle uran een lepel geatt, moet men, als een van deze er bijgevoegd is, een paplepel geven, als do kinderen be neden 3 jaar oud zijn. A's do ongesteldheid teneinde loopt on do toestand der aJemhalingswerk tuigen weder normaal is geworden, dan voorzichtig op beschutte plaatsen do buitenlucht lalon genietenzijn de kin deren door den langen duur der onge steldheid verzwakt, dau een voedende kost: melkspijzen, waterchocolade. SpAansohe wijn met water verdund, 1 óp 2 deelcn water, of een wijnglas Vol len ho van's stout, 2 of 3-maal por dag, en, bij langdurig narioeslen, staalwator dat door ziju gehalte aan ijzer en op lossende beslanddeftlen uitstekend werkt Kinderen dio 's winters veel hoesten li an él dragen en voorzichtig gehard worden, door dagelijks, in den ochtend borst en rug met koud water (aanvan kelijk lauw) te wasschen en daarna gord af te drogen. IIiermode moet men 't zomers begin- nen om hot 's winters voort te zetten; gymnastiek, speciaal longen-gymnas- tiek. Veldp. Het verwijderen van Inktvlekken uit tapijten en wollen stoffen. Men slaagt hierin, zonder dat er een spoor van achterblijft vooral wan neer de inkt nog vochtig is door vooreerst al do inkt, die in de slof is ingedrongen, met vloeipapier of wooii's beeft z.ï in de club aangenomen en in mijn ;-a!on overgebracht. Gij weet nog wel dat ik tor wille van haar. om baar genoegen te doen. geheel aan de tabak verzaakt heb. Stel u mijne vei biuering voor telkens als zo mij, mot een beweging van een opgeschoten vlogel zon-lor opvoeding, baren koker met russi<ciio sigaretten aanbiedt en op mijnt wei gering bedaard met een scheef mondje op klnciitig^a toon toeroept-De rook zal mijn heer niet hinderen f Soms als re 's avonds terugkeert, gaat ze zonder een w<>nrd to spreken recht door naar ba-" kamer, laat zich dan '>p een armstoel neervallen en blijft daar liggen mot bleek ge laat. gi'fronsd voorhoofd on strakke oogen. Ik weet dan vooruit waar ik aan hen, zij hoeft bij liet kaartspoi verloren. Want z:j is speel ster boven alles. Als ik vertelde dat ze do vorige week eene kaartsc-huitl vereffend heelt met hoi hum loon onzer knecli en en meiden... Ziezoo, dierbare Paiilu*. nu zijl ge op de hoogte van mijn toestand; hei ergste van alles echter is dat tk liet einde van mijn leed ou wirJi iöE nog niet g'VK'ti heb.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1