KiESCHHEID* Een moeilijk middel. ZATERDAG 5 JANUARI 1895. No. 1 Abonnementsprijs per kwartaal, voor Venkay 50 c. franco por post 65 c. voor hot buitenland 85 e. afzonderlijke nummers 6 c. dvartautien cf Ingezonden Stukken gelieve men 's Vrij- gs vóór 2 uur 's middags bezoz-g3n aan het Bureau van Peal en Maas" te venray. -Wie spoedig helpt; helpt dubbel." Alzoo weten wij, wat het eerste vcreischlo is. Snel handelen, zonder aarzelen of talmen. Zoodra het ons duidelijk is geworden welke hulp ver- ?«cnd moet en door ons kan worden. Niet eerst nog den langen nacht der "besluiteloosheid laten nederdalen tus- selioi! smcclvcnd oog en de red dende hand. Maar dat is liet eenigc niet. Het tijdsverloop binnen hetwelk bijstand wordt verleend moge van overwegend 1 belang zijn, niet minder gewicht is te Iteciiio.'i aan de wijze waarop het •eschiedt/ ,l£r zijn twintig verkeerde nieren ÓmVcu .voldaad to verrich- er is^l^chts ééu goede. Mn vraagt ruw» naar hot' ItênTnerk tfêzor laatste, een enkel woord diukt bet met juistheid uit. Den gewonen beroepsbedelaar, die oin eon aalmoes komt vragen, kan het niét heel *ecl schelen, in wolken vorm die hem wordt toegereikt, als hij het gevraagde waar te pakken krijgt. De-s 1 erlangd zal hij een hem toegeworpen goldsiuk uit don modder opkrabbelen waarschijnlijk onder ho.l prevelen eener vei wensching, dat gij hem zooveel moeite laat doen. Maar hij heeft dan ook een baantje ter Uitgever-: /jj-jg Xj, A. SAsllbisr. Deze Courant verschijnt ifldoren Zaterdag van 15 regels 30 c. elke regel meer q C- groote lcttoi-3 en vignetten naar plaatsruimte. AdverteriliGii, 3iuual geplaatst, worden 2uiaai Lrtreke l^enilletoii. 1. Op zekeren dag vond de icclifer van instruc tie turn lig op let paleis van juslilio zijn ka binet binnentrad, op de tafel een bundel pa- j ieren waarop met blauw potlood geschreven stond, -zeer diingend," Daar do gntfier nog niut aanwezig was ver nam h:j van den hm .-.aujoiigen d.-t do/.o bundel goo even door een der .vurcturisson van den cur gebracht was mot liet beleefd ver zoek d-tt ile r»c!iler de insti uclio van deze zaak voor alle andere dingen zou willen openen. De ovci lieidsporso»» loog a-inslojlda aan liet werk en begon dc stukken een voor ecu 0 omleivóktn. liet e iste wat bij zag. was ■til i -ippoi t Juor den 'iimiissui is va» p-ditia vooig enm avond uitgebracht- Dezen nacbt liecl't dicht bij de brug een schipper ml bet wliet lijk opgehaald van ecne jonge viouw; zij was goud gekleed en heoft ceue diepe en breeJo wonde onder in d»" linkerborst lie trokken waren opgezwollen door 0011 lang Wldi.if in liet water en zoo misvormd dat zij oiiherkcn aar is; men bcefi "p haar niets go- vouden, nocii papi-r nocli iels vnn waarde; ■Ie ecii'go aanwijzing di? ons op hel spoor zoude kunnen brengen zijn do twee letters J. V. waarmede baar goed go! eek end is; uit bet geneeskundig onderzoek blijkt d:.t de vi'o-nW gedood is met eön suijder.'d vornweip en vervolgens in bol. water geworpnn is. alle onderzoek oiu hare identiteit vast te stellen is zonder resultaat gebleven." Bij dit rapport was een Uriel gevoegd die hanrl genomen, dat het meest geschikt is om het laatste vonkje van eerge voel. van waardigheidsbesef, in zijne ziel to verdoovon. Desniettemin achtten vrij den mail, die zich niet ontziet dezen ongelukkige op vernederende wijze lo begiftigen, zedelijk weinig hooger dan hem, immers die arme is en blijft ondanks de diepte tot welke hij is gezonken, een mensch, eon broeder zegt gij, belijder van hot Christendom, niet waar? Geef hem niet als net u goeddunkt, dat is uw recht eu in zeer veel gevallen uw plicht; maar zoo gij meent hem iets te moeten uitrei kon, doe het dan niet met de gezindheid en het manuaal waarmede men een nijdigen hond een been toesmijt om goon last van het beest te hebben. Helaas, in veler hulpvaardighils- bctoon is iets te vinden, dat aan het pas aangeduide herinnert. De steun komt wel, en dikwijls in zeer vol doende mate, doch hot is de ruwe hand, dio toegrijpt zonder dat ge vraagd wonlt of or ook iets imudo "rJca~—-.i-tu-vJ-c - VU-.T-y DM-v bivk aan nadenken of gemis van be schaving do oorzaak. Met zekoro plompe goedgeofschhrid brengt men een doel Tan het fijuo en spreekt daarbij woorden, die wellicht r.iot kwaad zijn gemeend, maar toch bij uiinememendheid geschikt zijn om de gevoeligheid des ongelukkige» te trof fen, en de wond, die men zou willen hcelen, op hardhandscho wijzo drukken Dat is zeker nog niet het ergste ge val; de böwcldadigdo kan niettemin ook onJer minder fijne vormen, de natuurlijke goedharligheii bespeuren. Waaraan allcon de nootje kiesch heid ontbreekt om geho jj aan het dool te beantwoorden. B ^nkelijker wordt de zaak, als de wq,pimer zich op een voetstuk plaatst rijzoo hoog mogelijk boven den aiicle^to staan; als hij met trotsche ncderbiging, een olympische godheid gelijk, ijn garen doet nederdalen in het rol omen be sef zijner meerderheid, cn ?lfs in het gebaar, waarmede hij di woorden van dank afwijst, do uitlokking van zijn rnajestueuse voornaAiVid weet te leggen. Met die gëzidheid kan men zeer veel slofTolijk lê.l verzach ten, redding brengen injjler nood, en toch den arme datgenCuithouden, waarop hij in de eerste Maats aan spraak hneft, hot ha van zijn medemensch. voor drio weken door ecu olllcior uit het gar nizoen der stad aan den prefect van politie go- zonden was om hem kennis to geven van bet Verdwijnen van mejuffrouw Lucy V., eeno Engelsche van geboorte, de onderwijzores mijner dochter. -Zoolang deze persoon bij mij woonde, schroef de officier, is baar gedrag nnj niet in bet minst verdacht voorgekomen. De dag. dat ze verdween, ging ze 's namiddags tegen het rallen van don avond voor lutro leerlinge een boodsclmp doen, en zo is niet meer teruggekomen, liet is mij niet gelukt to weten ie komen wat van haar geworden is." Eindelijk was bij deze stukken n*g een rol die bet procos verbaal bevalt» van eene aan houding beli ell'oi:de een jtingmonscb. genaamd Robert B.. twocde klerk bij een Notaris; dozen jongeling had men ccnige avonden na elkaar om bot huis van genoemden officior zien rondslenteien, waar lig dikwijls naar Lucy V. kwam vragen. Gearresteerd vier en twintig uren 11a het ontdekken van het lijk, bad deze jongeling zonder draten zijne verloving mot do gouver nante bekend. Als men bom gel >ovcn mocht, dan wi.rc-n hunne (duties op bet punt van op con huwelijk uit to loopen, toen Lu«y V. plot seling veidwoei). -Door don wonderlijken samenloop dezer foiten, luiddo een erbij gevoegde nota, niet minder dan door do twijfelachtige houding van Robert B. schijnt het logisch te beslui ton dat Lucy V. en de vrouw die uit het water is op gehaald, één en do/.elfde persoon is cu dat bij, Robert li., de moordenaar is." Om zich echter rekenschap van da waatboid de/.er veronderstelling te geven moest do rech ter de jongeling, op wiett zoo zware vermoe dens rustten eerst zien «11 ondervragen. lig gaf daarom bevul hem voor zich te brengen. Wij zouden aarzelen, iiescbheid een aangeboren gave te temen; zij moet worden aangekweekt Mn is zij aanwezig, toont rij liaaujezegcudo werking i» den omg den -jLTpr'- '''"--Md &u naam van döifg^ >^SiT Itaar wezen te omschrijven, is'n/tüh gemakkelijk, omdat zij onder ver schillende vormen optreedt. Gewoon lijk verstaat tnon met dat woord het vet mogen, zich in te deuken in de om standigheden van een ander, niet slechts in die, wolk© een oppervlakkige waarneming reeds doet ontdekken, maar in de inwendige gesteldheid die er mede in verband staat. Daar is vooreerst kennis voor noodig, men- schcnkennis. Do kundige arts weet, II. Lenige oogenblikkon later trad, door een bewaker binnengeleid, do handen zwaar ge kluisterd, een jongeling bel.' kubinot biiiiMn, zijn uiterlijk was hoogst fatsoenlijk, terwijl ziiu heldere en zelfs vleiende blik, hem eene grooto aantrekkelijk gaf. -Deze jongeling een misdadiger," dacht de rechter, -het is niet Ie goloaven Hij vatte aanstonds do overtuiging op, dat. zoo Robert B. de mie daad, waarvan men hem beschuldigde, bodrevou had, hij dit uil minne nijd, in eeo vlaag \au woode, doch nooit met koele berekening koude gedaan hebben. Daarom deed hij hem do kluisters afleggen, eu zond den gevnngenbowaarder weg. eer bij het onderzoek opende. .Na de gewono vragen naar naam. oudordom. bedrijf enz. waarop Robert met de groo's c knlrnie en beda. rdho.d antwoordde, vervolgde do 1 echter -Gij weet van welk groot misdrijf aiön u beschuldigt -Ik. weet hot, mijnheer de rechter. Wat hebt gij ie uwer verdediging bij te brengen? Welke bewgzen ter vcrontschuidi- diping heht gi j Do beschuidigdo zweeg eenige oogonbliltken alsof hij naar woordou wilde zookou. Toen zeido hij zacht. -Weike bewijzen Ik heb or geeno." I)c rechter dm eeno ontkenning verwachtte, om zo te weerleggen, kwam door dit onver wacht te antwoord geheel van 3'reek. -Gij erkent u dus schuldig1" -Indien gij wil', mijnheer." -Hoe, als ik wil! gij houdt mij voor den gek -God beware mij; maar wat kan ik ant woorden? Eene vrouw is vermoord, men heeft mij gevat en mij van moord beschuldigd. Zoo de vurige liefde dio ik voor Lucy V. koesterde zoo mijn vlekkeloos vcvlwloa, dc ccr mijner boo en met welke voorzorgen hij een woud moet behandelen, zonder meer dan volstrekt onvermijdelijk is, pijn te veroorzaken. Dn hulpvaardige leek grijpt maar toe en sluit het oor voor do jammerkreten. Kennis is niet het eenjg vereischle: daar is ook noodig een fijn gevoel. Eigenlijk is er goen enkele betrokking waarin de meuschen tot elkander slaan, bij wolke die heerlijkste aller eigen schappen kan gemist worden. Daar is een afgedwaalde terug te brengen van den verkeerden weg. Gij komt tot de overtuiging dat het uw plicht is, daartoe con krachtige poging aan te wenden, en het zou voor u een schoone zegepraal wezen, indien hef u mocht gelukkeu. Nu komt het er slechts op aan, de juiste middelen te vinden: gij moet u toegang verschaffen tot zijn gemoed, u inwerken in zijn zieleleven, vat krijgen op zijn gewe ten Vermaningen en verwijten zijn reeds door anderen aangewend, zon der eenig succes; integendeel, de uitwerking was soms geheel tegengo- sHd ay.n de bedoeling. Van. den I De lïawa 'j - - bogif 'net vefvirou wen 5v ui,.. ^br'i teugels 'ian het zelfbestuur, die hij liooivfaten glippen, moet gij in handen nemen. Wie be grijpt niet, dat het onmogelijk is, hior vaste regelen aan te geven, wel ker opvolging gewis de verlangde uitkomst zal opleveren? Alles hangt af van don zedeli^kau invloed van don eonon mensch op den anderen, en een hart vol liofdu kan all oen do aanwijzer ziju van eiken stap, die tot de overwinning kan leiden. Slot volgt. Vocilwanlsocii cn voedeflijden. Ingevolge de steeds voortgaande vertering van het voeder in het dier lijk lichaam, moet er telkens opnieuw weer voeder ingebracht worden, op dat de verteringswerkluigen werkzaam kunnen b ij ven en de productie vaa vlcesch of molk steeds plaatsvinde. Gewoonlijk bepalen zich do voeder tijden lot drie in getal, hoewel het ook meermalen gebeurt, dat nog een paar daartusschen worden geschoven n.l. als bet blijkt dat er eon1 bijzon dere eetlust bij de beesten bestaat en bet voeder zich in de.produtie betaalt. Ook heeft de aard van het voeder iiir vloed op de meerdere of miudere her haling dor voedertijden. Zoo eischen b.v. alle toebereide voe dermiddelen en even-eer vloeibare eu zeer licht verteerbare voedingomiduelea omdat zij spoedig^ maag en darmen het* etensuur. Óingcke^'^eu-'iToaC bij zeer langzaam verteerd wordend] vooclor, alsmede bij niet werkende of niitt producerende dieren, twee maal tijden per dag voldoende zijn. Ook doet de gewoonte hier veel af.. Wanneer men de beesten aan tw.ee- maaltijden gewend hoeft, dan richt zich. bun organisme daarnaar; dan zullon. zij por keer zooveel eten dat ze in don lusschonlijd niet door honger gekweld worden, lu dat geval duurt do tijd van familie cn de opvoeding die ik gcnoien hul>, ni-t bij rnadite ziju do bewijzen to vernietigen dio de onisiandigliedon tegen mij opgehoopt bobben, waai toe zul ik mij dan verdedigen." -Ik vei lang slechts naar de middelen te luirteren, waardoor gij u zult rechtvaardigen. -Dc middelen daartoe oiübiukeu mij. Men heeft dag en uur dor mLdand niet juist kunnen vaststellen, ik kan dus geen alibi be wijzen." -Muur uit een openhartig verhaal van uwo bel rek kingen met Lu 4' V. kan bij mij de overtuiging voortspruiten dat gij de moor denaar niet zijl." Hoeveel welwillendheid in dezo vraag van den rechter ook doorschemerde, zweeg Robert evenwel; toen liet hij een diepen zucht en viel neer op den stc-el die c'iter hem stond bjj stortte heete tranen 111 riep ui' -In weet niots ie zeggen." -Pas op," hernam de rechter, -dat is eend toestemming: lut op uwe woorden -E-ne toestemming? goed I" zeide Ro bert. terwijl hij plotseling opsprong alsof bij Uiteen vast besluit gekomen was. -Schrijf dan d it ik de vrouw gedood heb. Ik beminde ze, zij bad beloofd met m:j te trouwen. Op bet laatst a oogenbtik wilde zij haar woord terugnemen. Ik smoekto haar mij niet te vurlaluu, ik liep haar allo bewijzen van de tcedersto liefde voor den geest die zij van mij ontvangen bad en waaraan zij beant woordde door een formeel engameuientik w ierp mij voor haie voeten neer. zij bleef on gevoelig vuor mijne tranen, voor mgne wan hoop. Tom heeft eene dwaze woede zich van mij meester gemaakt en het-zachte goedige wozen, wat ik was, werd oen woesteling, een dinr. Ik heb toen du ongelukkige gedood, daardoor verschrokken was ik er nog slechts op bedaeht om iiet bewijs mijner misdaad ie doen verdwij. ea en hob zo m hel water ge worpen. -Ja, zoo mooi de zaak zich wel hebóea toegedragen," bemerkte de roohter, maar ik. heb nog andere vragen aan 11 lo stellen." -Onnoodig mijnbeer," zeido de beschul digde, -ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had. Gij zu!t van mij niets moer vernemen. K11 hij deed zooals hij gezegd had. Noch dien dag, noch de volgende dagen kon men nieuwe inlichtingen uit hem krijgen. -Ik weet niets meer te zeggen," ant woordde hij •nophoudelPk. Moa moest dus de instructie in deze 2aak s'ui'en. Een nota aan de pressti medegedeeld, had aangekondigd dat de moordenaar van Lucy V. ontdekt was. Dit nieuws word als gewoonlijk, door de couranten d«»r geheele wereld toi uggegevcii eu gaf tot de moest verschillende verhalen aan leiding. Robert werd de hold van een droevig toonedstuk, waarvan liet publiek de ontknoo ping met ongeduld afwachtte, want men was algemeen overtuigd dat do beschuldigde nar, do gi-zwoienen wel bijzonderheden zoud be kend maken, dio ng Dij de instructie weigeld© III Bijna drie maanden wachtte Robert in do gevangenis opgesloten, op het oogcnblik dat de kamer van beschuldiging hem naar het hof der Rochtszitiingon zonde verwijzen, toen op het einde van een drukken dag. torwgl do rechter van instiuctio zijn kabinet ïeeds wildo verlaten, hij gewnaiscliuwd werd dat eene vrouw dringend verzocht den rechter to mogen spreken. De rechter gaf bevel haar binnen te laten. Staando boorde hij haar aan, mot den hood in de hand, evenals iemand die li iast heeft oiu weg te gaan en besloten is een ondeihoud.

Peel en Maas | 1895 | | pagina 1