Buitenland. winkel deed vullen mei margarine boter 1 alleen en in het bijzijn van den winke lier zette hij er zijn stempel op (N.N. landbouwer X), om ze dan als echte boerenboter te gaan verknopen; aldus :n Den Haag en andere Hollandsehc stedenook in Deventer Kampen, Zut- phen enz. «En de boterwet danIltvraag, heeft de boterwet het kwaad verholpen? Wij weten beter. Hoe goed ook bedoeld, deze wet heeft aan de verwachtingen niet beantwoord. Er hapert dus iets aan. Over geheel Nederland is niet één deskundig ambtenaar met het toezicht belast en zijn voor de handhaving aan gewezen: politieagenten, veldwachters enz. Iedereen kan zien, wat dat toezicht door niet deskundigen heeft uitgewerkt. Wij haalden het bovenstaande aan, omdat het ten deele toepasselijk is op de toestauden in Limburg. De industrie der poijesboterrondventers is hier wel onbekend, maar geknoeid wordt er toch en de boterwet haalt hier ook niets uit. Daarentegen worden hier, vooral in het zniden, nog al eens landbouwers aange troffen. die zich verbeelden zelf toch betere boter te bereiden dan het de fa briek kan doen. In de eerste alinea hier-- voren kunuen zij zien wat daaromtrent de ondervinding op een zeer groofe schaal dagelijks leert in een provincie, waar de boterinakerij sedert onheugelij ke tijden niet een onderdeel van'i bedrijf maar het hoofden niet zelden het eenig doel was, en waar de boerderijen er op uitstekende wijze voor ingericht zijn. Des te meer dus hier, waar de inrich tingen bij verreweg de meester., allen kleine veehouders, dooi gaans allerel lendigst zijn, zeer weinig boter uit veel melk verkregen wordt en, enkele uilzon dering niet te na gesproken, een product van zeer inferieure kwaliteit. M. v. L. Frankrijk Een anarchist ter dood veroordeeld. Do Franscho »oarchist Mtanier. die ba- gehuldigd verd v>n medeplichtigheid aan'den dynamieiaanslag op den restaurant-Very te Parijs, is door het bof van assises der Seine by verstek ter dood veroordeeld. Een zeer onverstandige daad was die van een algemeen geacht intelligent beambte aan het postkantoor te St. Etienue, die zich uit het venster der derde verdieping op straat wierp. Zijn lijk was akelig verminkt. De on gelukkige had vooraf een brief geschreven waarin hij mededeelde liever te sterven, dan verdacht te worden van een diefstal, die ten poBtkantore had plaats gehad. Duitschland Zondag beeft Von Caprivi uit New-Orleans oen kistje ontvangen, waarin een helsche ma chine zat. Majoor Ebmeyer, de adjudant van den Rijkskanselier, die het kistje wilde openen merkte dat er kruit uit viel, en zond liet naar bet politiebureau, waar liet met de noodige voorzorgen geopend werd. De afzender had Caprivi geschreven, dat bij hem oen kistje zond »met een proefje radijzen van een bijzon der soort." Het gebeurde heeft te Berlijn «ene verba zende sensatie veroorzaakt. Het door de -Norddeutsche Zlg." mee gedeelde bericht, dat de keizer ook een helsche machine ontvangen heeft, heeft in alle kringen een verbazende sensatie verwekt. Te Parijs, verzekert meD, zijn onmiddelijk maatregelen genomen, om den dader of do daders te ont dekken. Overigens gelooft te Berlijn niemand, dat werkelijk oen bewoner van Orleans de machines aan den keizer en Caprivi gezonden heeft; men is overtuigd, dat de afzender op deze wijze de onderzoekers op een dwaalspoor wil brengen. Aan het station te Orleans is een ge streng onderzoek begonnen naar den afzender van de helsche machines aan den keizer van Duitschland en Von Caprivi. Men heeft alleen zekerheid, dat te Orleans Ouitsclie anarchisten verblijf houden j de aanwezige employés aan 't station hebben niets weten medetedeelen. Te Parijs wordt ook gestreng onderzoek ge daan, doch meu heeft alleen een anarchist kunnen arresteeren, die oproerige papieren bezat en voersohriften tot bet maken van hommen. •s- Uit goede bron wordt verzekerd, dat do keizer aan allen die eertijds min of meer ge moeid geweest zijn in het ontslag van vorst Bismarck, het volstrektste stilzwijgen heeft opgelegd en dat het hun verboden is, hetgeen daarover meegedeeld wordt, zelfs al is dat onjuist, te verbeteren. Engeland In Schotland wordt het aantal treinen, bij gebrek aan steenkolen, zeer beperkt. Uit Glasgow wordt meegedeeld, dal 8000 Schot ten den arbeid hervat hebben, nadat ze een verhooging van een shilling gekregen hadden, maar 27,000 loepen nog leeg. De mijnwer kers dreigen, dat, wanneer de koltnprijzen nog stijgen, zij twee shillings loonsverhooging zullen eischen. Vele fabrieken staan stil, bij gebrek aan steenkolen. De Anarchisten. Men schrijft ons uit Londen Ik verneem van betrouwbare zijde, dat twee der grootste anarchisten-vereenigingcu, hier Ier stede, waarmede do gevaarlijkste en bloed- dorstigsto lieden in verbinding staan, besloten hebben om hun «reglement" zoodanig te wij zigen, dat geen nieuwe leden voortaan zullen aangenomen worden, alvorens er een grondig onderzoek naar hun verleden, hun persoon en hunne bedoelingen is ingesteld. Men vermoedt namelijk, dat vele spionnen der politie zich onder de anarchisten hier te lunde bevinden. Evenoens heeft men aan het hoofdkwartier der boosw ichten hier ter stede, de mededeeling ontvangen, dat sedert de ramp te Barcelona, vele Spanjaarden, welke men voor stille ver klikkers houdt, gevraagd hebben, om lid te worden van de anarchisten-club, doch zonder eenig gevolg. Te Dublin is een moord hegaan, die waar- schiinlijk met den dynamietannslag op de ka zerne in verband staat. Maandagavond tus- 8chen zeven en acht uur werden drie mannen bemerkt, die blijkbaar in hevigen woorden strijd waren. Plotseling werden by een gas lantaarn twee schoten gelost; twee man gin gen op den loop, een viel dood neer. Het lijk werd naar een nabijzijnd ziekenhuis vervoerd, waar geconstateerd werd, dai. de gedoode Pa trick Reed, een metselaar van 35 jaar was, die den vorige» avond nog gezien was in ge zelschap van Shendau, die naar het politie bureau gebracht werd, omdat hij in het bezit was van ontplofbare stoffen. Reed zelf was ook eenigen tijd in arrest gehouden, doch daar niets verdachts op hem gevonden werd, weldra in vrijheid gesteld. Dit wist men echter, dat hij behoorde tot geheime genootschappen, zoo dat het zeer waarschijnlijk is, dat hy gedood werd door zijne partijgenooten, omdat dezen duchtten, door hem verraden te worden. Reed stond op het punt naar het buitenland te vertrekken een zekere som gelds, die hy bij zich bad, is nog op hem gevonden. Een werklooze winkelknecht, John Mearns, is verdacht van bij den moord betrokken te zijn, gearresteerd. Oostenrijk Gemartelde kinderen. Uit het in de nabyheid van Mikeszaszka, in Zevenbergen gelegen plaatsje Sorostye, wordt liet volgende opzienbarende bericht vermeld De 55-jarige welgestelde beambte van graaf Samuel Teleki Albert Egyed, lmwde met lang geleden voor de derde maal. Toen zijn derde vrouw hem een kind had geschonken, begon nen de vader en de stiefmoeder de andere 4 kinderen, waarvan de oudste 8 en de jongste 4 jaar is, op de vreeselijkste wijze te mishan delen. llij stopte de 4 kinderen tot aan den hals in een put, om den hals bond bij ze zware ijzeren kettingen. Een kind legde hij zware steenen op borst, handen en voeten. In het voedsel der kinderen mengde by dagelijks wat kwikzilver. De stiefmoeder hielp den ont aarden vader getrouw in zijn pogingen om de 4 kinderen uit de wereld te doen verdwijnen. In het dorp weet men weinig of niets van dit alles; men hoorde hier en daar slechts mom pelend er over spreken. Ken oude boeren vrouw was echter een en ander te weten ge komen en had er der politie kennis van gege ven, waarop de beambte en zijn echtgenoote gevangen genomen, in boeien geslagen en naar de gevangenis te Karlsburg werden over gebracht. De vier kinderen zagen er uit als geesten, een er van is voor zijn leven onge lukkig. Zij worden than3 geneeskundig be handeld en door liefdadige menschen verpleegd. Spanje Do Cortes zullen tegen den loen December te Madrid bijeenkomen, om de handelsverdra gen met Duitschland, Italië, Zwitserland, Nederland, Zweden en Noorwegen goed te keuren. De regeering meent, dat de goedkeu ring dezer tractaten onmisbaar is, om te ver hinderen, dat de Spaansche voortbrengselen na den len Januari in Italië en Duitschland aan de maximum-tarieven onderworpen wor den. Rusland De Russische regeering zal een der groot vorsten benoemen tot gouverneur-generaal van Polen, ter vervanging van generaal Gurko. wiens gezondheidstoestand geene hoop meer geeft op herstel. Nederland. YENRAY, 2 December 1893. In de jl. Zaterdag gehouden vergadering van den Geneenteraud alhier werd met alge meens stemmen de jaarwedde van het Hoofd der Dorpscljool van 900 op 1000 gulden 'sjaars gebracht. Wy feliciteeren den lieer Vermeulen met deze verhooging. Over het algemeen hebben onze wegen dringend verbetering noodig en zouden er hand- en spandiensten goed te stade komen. Evenwel, veien biyven thuis, als ze aange zegd worden en daarom heeft de Raad be paald, dat voor eiken dag handdienst, die, nadat men aangezegd is geworden, niet ver richt wordt f0,60 boete zul beulen voor eiken dag geweigerden spandienst 3 gulden. Hopen we nu, dat het Bestuur aan dit besluit flmk de hand boude. RIJKSPOSTSPA A RPA .VA'. Aan het post kantoor te Venraai en de, daaronder ressor- teerende hulpkantoren werd gedurende de maand Novemberingelegd f2458,58; terugbetaald f 3715,24. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1078. Zooals uit nevenstaande adrertie blijkt is door Th. Camps, bierbrouwer alhier, aan vraag gedaan tot het oprichten eener stoom- zuivelfabriek. Wij wenschen Th. Camps veel succes met zijn onderneming. Door tot heden onbekende baldadigcrs is Maandagnacht of Zondag avond eene groote dubbele glasruit van de O. L. School te Oiilu ingegooid. De afdiukken der voetstappen waren nog duidelijk zichtbaar. Mogo de politie de daders achterbalen. Tot gemak dor pelgrims naar de genade kapel van Klein Lourdes te Tienraai zal van Venlo naar Tienraai een extrntrein loopeu op den volgenden Feestdag, namelijk: Op den 8. December. Feestdag van O. L. Vr. Onbevlekte Ontvangenis, Patrones van Klein Lourdes, Vertrek van Venlo 's morgens 8 uur 50 minuten Greenwich lijd 9.20 gewone lijd. Vertrek van Tienraai 12 uur 36 minuten. De oud-Commissaris der Koningin ia Limburg, Jbr. Mr. E. J. C. M. de Kuyper, die nog slechts een viertal weken een welver diende rust na een werkzaam leven mocht smaken is Diusdagmorgeu zacht en kalm overleden. Jhr. de Kuyper was een man zonder we- reldgescluc ■udige beleekems, maar vol gueae dad... en dougdon, wiens overlyden ge heel Limburg smartelijk, moet hebben getrof fen. Gedurende 19 jaren, van af 9 October 1S74 tot 1 November 1893 stond Jhr. Mr. de Kuyper aan het hoofd van dit gewest, na eerst het burgermeesterschap te hebben be kleed van Noord-Brabants hoofdstad I 'a-Her togenbosch. Gedurerido die 19 jaren heeft Jhr. de Kuy per naar best vermogen gearbeid aan het wel zijn, den bloei en den vooruitgang van dit ge west. De eenige aanmerking, die men wel eens op zijn bestuur heeft willen maken, is, dat by te goed was. Eenvoudig en zonder vertoon wijdde bij elk ongenblik van den dag aan zijn ambt, voor iedereen toegankelyk, iedereen tevreden stellend waar het in zyn vermogen was en zijn plicht het hem veroor loofde. Jhr. de Kuyper was Ridder van den Nedorl. Leeuw, kommandeur van de Eikenkroon, kommandant van de Leopoldsorde, Ridder 2e klasse van den Gouden Leeuw vau Nassau en kommandeur van de Orde van den II. Gre- gorius den Groote. Moge de eer hem hier la beurt gevallen voor hem een zwakke voorsmaak zijn ge weest van de eeuwigo glorie der Hemelen. De commissaris der Koningin in Limburg heeft in zake het geschil te Tegelen besloten: A. Urn te doen wat Burgemeester en Wethou ders hadden behooren te doen, te benoemen een tijdelyk plaatsvervanger voor dea overle den gemeente-ontvanger. ZExc. heeft als zoo danig benoemd,' don heer Frans Simons, die ontslag als lid van den Raad genomen heeft; B, Den burgemeester van Tegelen en den lieer J. G. H. M. Create, chef der 1 afd. der Prov. griffie, te belaiten om de boeken van den overleden ontvinger te sluiten en diens kas op te nemen en vervolgens die boeken en kas over te geven aan den nieuwbeooemde. De heer Simons geniet de hooge onderscheiding, misschien wel de eenige gemeente ontvanger te zyn, die nfct door den gemeenteraad is benoemd. Voor de arrondissements-rechtbank te Maastricht stond terecht J. Blokpoel, oud 20 jaren, te Sitlard,gedetineerd, beschuldigd van mishandeling met doodelyken afloop. Uit de geluigenverklariigen blijkt, dat op 1G October 11. ter gelegenheil van de loting voor de nati- ale militie te Sittard, beklaagde zonder eenige gegronde reden atn den raede-loteling Daniels een steekwonde ban het hoofd heeft toege bracht, waardoor bloeduitstorting in de herse nen is ontstaan, die den dood ten gevolge gehad heeft. Beklaagde, die reeds vroeger wegens mis handeling tot 3 maanden gevangenisstraf was veroordeeld, ontkent een scherp werktuig te hebben gebezigd en zegt zich niets van het ge beurde te herinneren. Door het M. is gerequireerd schuldig verklaring aan het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met doodelijken alloop en veroordeeling tot 6 jaren gevannisstraf. De Koninginnnen in Den Haag! De Koninklijke trein, welles locomotief aan weerszijden van vlaggen was voorzien, stoom de Woensdagmiddag precies op tijd het voor het publiek afgesloten perron van het slation der Staatsspoor Den Haag binnen. Hare Majesteiten werden bij het verlaten van den salon wagen het eerst begroet door de groothofmeesteres van het Hof, en vonden voor do koninklijke wachtsalon oen breeden kring van autoriteiten geschaard. Beide Koninginnen onderhielden zich eenige oogenhlikkeu met de meesten der aanwezigen en begaven zich in gesloten hofkoets naar het Paleis. De Koningin plaatste zich zoodanig voor het portierraam, dat zij de talryke menigte, welke zich in twee rijen langs de geheele Rijnstraat had geschaard en op den weg naar het Paleis had post gevat, met hare gewone vriendelijk heid kon begroeten. Vooral op het voorplein van het paleis wachtte een dichte schare de komst der Vor stinnen af. Toen de Vorstinnen het rijtuig ver lieten, werd de standaard-vlag op het paleis gehesclien en weerklonk een daverend hoera. Koningin Wilhelmina wuifde eenige oogen- blikken later voor een der vensters de menigte too. Er zyn Terscheiden paarden, die zich ongaarne laten heslaan eu men neemt by dat werk dan tot verschillend© middelen zijn toe vlucht. Om dit ongemak zooveel mogelijk te voorkomen, verzuime men niet, reeds van hot veulen vaak de pooten op te lichten en er zachtjes tegen te slaan, opdat het zoo voorbe reid worde voor het latere hoefbeslag. Het jonge dier moet reeds vroeg aan den omgang met den mensch gewennen, Zondag ochtend verspreidde zich het ge rucht dat vlak bij Amsterdam, op de brug aan den Omval, een belangrijk spoorweg ongeluk gebeurd was en dadelijk trokken honderden langs den Amstel om te onderzoeken wat hier van was. Natuurlijk deden dadelijk de meest overdreven geruchten do ronde, zoodat men onwillekeurig een zucht van verlichting slaakte toen het bleek dat de ramp zich bepaalde tot groote stoffelijke schade, doch dat er geen menschenlevens bij te betreuren waren. De goederentrein, die te ongereer zes uren uit Utrecht te Amsterdam moest aankomen, is kwart voor zes aan den Omval in het wator gereden daar de brug niet gesloten was. Zie daar in het kort het feit medegedeeld. Door den gemeentc-veldwachtor en onbe zoldigd rijksveldwachter O. Botting» te Hui- zumis proces-verbaal opgemaakt legen zekere» D. B., mosterdverkooper to Leeuwarden, ter zake dat hy zich heelt schuldig gemaakt aan eene allerergerlijkste vervalsching, door na melijk mosterd te hebben vermengd met niets minder dan zyn eigen urine en de alzoo ver mengde mosterd te hebben verkocht. Leeuw. Ct. Gemengde Berichten. Mevrouw (haar nieuwen hoed passend) Dat is nu de allerlaatste mode. Flits. Huisheer (zuchtende)Dit zou ik wel gaarne gelooven, maar ik kan het niet. Eer wij oen maand verder zijn, is er wcor een audere. Op 'n accoordjo. Huisbaas: De maat is nou vol gemeten, manneke, ik laat je gerechtelijk het huis uit zetten, ul kost 't me vijftig gulden. Huurder (die al zes maanden huur ten acl.ter is)Als u daar toch vijftig gulden voor over hebt, geef er mij dan vijf-en twiotig in 't bandje dan ga ik er vrijwillig uit, Ook een barometer. Een onderwijzer, die met zijne leerlingen den barometer behandeld had, vroeg bij het eiude der les aan een der achteraanzittende jongens -Wel, Klaas! zeg mij nu nog eens, wan neer men op storm kan rekenen -Als Grootje pijn in haar linkerknie voelt was het antwoord. Grootmama (tot haar kleinzoon)-Maar Fritsje, dat is te erg; ik moetje den gansclien dag verbiedon." Fritsje-Ga uw gang maar, grootmama, ik neem het u heusch niet kwalijk." Rechter (tot een dronkaard)-Daar sta je nu binnen een kort tydsrerloop voor de derde maal voor me. Kerel, je moest liever wat méér om je ongelukkig huishouden den ken en je wat -minder" dronken drinken 1" -Ja juist, mijnheer da, rechter, aan mijn huisgezin denk ik -nooit" vaker, dan wanneer ik eons dronken ben geweest. Want dan tur ven mijn vrouw en myn oudste twee jongens zoo lustig op mijn kop en rag, dat ik er nog wel zes dagen lang ann moet denken." Twee brieven uit het jaar 1820. MadameWaardig mijner estimatie. Na consideratie en lange medidatie over de overgroots reputatie, die gij bezit bij de natie, heb ik sterke inclinatie met u te treden in relatie. En na uwe approbatie van deze de claratie, zal ik maken preparatie te veranderen mijn situatie, en te reizen naar uw statie om u te toonen mijn admiratie, en als zulke vene- ratie is waard uwe observatie en uwe consi deratie, dan zal dit zijn eene gratificatie, die zonder calculatie zal brengen vreugdo en exullatie aan de uwe Zoxnr.it Dissumelatie. Axtwoor». Mijnheer: Ik onderzocht uw oratie met veel deliberatie over de infatuatie uwer iraa- ginatie, om te toonen zulke veneratie zonder zoo weinig foudalie. Maar na examinatie en ernstige contemplatie uwer complicatie, ver onderstel ik, dat uwe antimatie was gemaakt in recreatie en als petentatie uwer educatie, door vreemde enuineratie van woorden van dezelfde terminatie, hoewel van groote variatie in hunne significatie. Nu, zonder disputatie, uwe groote applicatie in zulke lastige occupatie verdient recommandie, en ik denk, dat imitatie in eene voldoendo gratificatie, en genoeg rumuneraUé. Ik vei blijf zonder sensatie, Mkt Moderatie. ft van het Geïllustreerd Zon- Ja (1 daysbladbevat behalve het lJ-iI vervolg op den roman van Rider Haggard, getiteld: Het Testament van Mr. Meeson, wederom tal van belangwekkende illustratien en boeienden tekst, als De berooving van een trein in Colorado (met illustratie). Nelson in den slag van Sint Vincent (met illustratie). Minimum en maximum. De oorsprong van Ut re-mi. Voor het gerecht (illustratie). Een avon tuur uit de wittebroodsweken. In de opera (met 2 illustraties). Het getik in oude meu belen. De gewaande aanranding of hoe hy haar kreeg (met 6 illustraties). Een won derlijk getal. Curiosa. De letter Q. Voor de huishouding. Een slimme burge meester. Een promotie (mot illustratie). Uit het leven van Fredenk Wilhelm. Uit gefloten. De Brilslang. De gelukkige vader (met illustratie). Hol oog van den Lord. Voorts Puzzle. Anecdoten. De Prys. winner van Raadsel LXVII. Oplossing van Prijsraadsel LXX. Nieuw Prijsraadsol LXXIV. Schaakrubriek Mededoclingou. IVIarktoerichten Venray, 1 Dec. Aangevoerd 1370 nalve kilo's boter. Prijs per halve kilo 52 a 65 ct. Horst 1 Dec. Aangevoord 700 halve kilo boter. Prijs 54 a 63 cent. Sambeek. 27 Nov. Aangevoerd 4316 halve kilo's boter. Prys dor Boter per halve kilo 45 a 59 cent. NIJMEGEN, 27 Nov. Biggen f5.a f 9.per stuk, volte varkens 21 a 23 cent, vette kalveren 24 A 25 cent per iji Kg., scholtelingen f 13 a f 20, nuchtere kalveren f6 a flO, graskalveren fa fdrachtige varkens f af schapen f af en hokkelingeu f af per stuk. ROTTERDAM, 27 November. Granen. Tarwe. Puike f 6.25, mindere en goede f5.tol f5.70, en per 100 kilo f7.- tot f7.70. Rogge f4.tot fo. Haver, f2.50 tot f4. en per 100 kilo fO.— tot fO.— 28 Nov. Veeprijzcn waren als volgt Runderen le kwal. 70 a 2e kwal. 62 a 3e kwal. 54 a cent. Kalveren le kwal. 95 h 2e. kwal S3 a S8 cent. Alles per KG. Stieren f 70 af 190, Graskalverbn f 25 4 f80. Melkkoeien f170 a f 280, Kalf- koeien f160 a f260, Vaarzen f70 a f170, Paarden f 20 a I 75, Pinken f a f per stuk. Schapen, le kwal. 50 a 2e kwal, 45 a 3e kwal. a cent per Kg. Varkens, le kwal. 48 a 2e kwal. 46 a 3e kwal. 44 a cent; Licht soort 47 a 49 cent per KG. Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 25 Nov. tot den 2 Dec. 1893. Geboorten. Anna Catharina Huberta Duykers Wil helmina Petronnella Anna Maria Bceren Leonard us Hubertus Peter Johannes van Kijt Gerard Joseph Janssen, Huwelijken. Gcone. Sterfgevallen. Anna Maria Arts weduwe Tan Jan Derckx en echtgenoote van Martin Brans oud 86 jaren Pieter Johannes Jenneskens echtgenoot van Johanna Poels oud 63 jaren,

Peel en Maas | 1893 | | pagina 2