ScliocrsleeiafltEls Th. JANSSEN, VILTSCHQENWERKEN, ZACHERLIN Vilthoeden en Feiten. SPEELKAARTEN ét G.Maas, Anker Pain Expeller. «i,<j»finker-Pain Expsiier. KUNSTTANDEN Geheeie Gebitten, RudoJf Kurfürst, Naaimachines- P- M. Sanders, Beste Hollandsche ascli Wed. P. A. Boers, blauwe en roode dakpannen Marmeren Venraai, is liet beste middel tegen allerlei Insecten. AUGUST BOEEMANS Reparatiën, HOLLANDSCHE WAAR ANTWERP,SCIIE «Securitas.» Agent: JOS. AERTS. t«rB 50 cent Verzekeringsbank KOSMOS A. M. VAN AAKSKTV HOLLOWAYS PILLEM EN ZALF. W. y. d. Munckiiof-Sassen. KAREL THOMEERj Vlechtwerk. IWnj is do boste inwrijving tegen Jicht, Rhcuntatiek, Lendenpijnen, kortom tegen pijnen van lerlei aard? Wat is met hot best; SUSCtS aan te wenden tegen k '|f Anksr-Pain ËxpsllBr. ieder huisgezin houden.'1 Prijs 50 cent, 75 oout en /T.25 de llosch. Voorhandeu in de meeste Apotheken en bij F. Ad. Richter Co. te Rotterdam. en togen GARANlIE worden geleverd en geplaatst door DENTISTE, Lobberich bij Venlo. Bestellingen worden aangenomen bii Kni el IIKiVEZ, Ho rlogemaker Venray. Prima kwaliteit. Laagste PRIJZEN. V. FONCK. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. a 65 Cent per mud. Franco station. Aarde Buizen, aan inkoops prijzen. SlaSion venrav-Oo.stnim zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede- tweede soort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan coneurreerende prijzen. Aardenbuizeii. Gewone en hardt/dulden, steengoed of gresbtiizen, porseleinen en geëmailleer de spoelsteenen, priraat- freehters, enz. V. Fond:. Station VenraaiOostrum. iiandf.l in: PLAVUIZEN", STEENKOLEN MGEItE STl'KKOLKX en KALK. Alles aan «scuiseeresde Prijzen, l'cvert L. Laudy, Venlo. Adres voor VENRAY, j" os- o- ie2 o imi i 3>t Tc -v-i -&<Sse$ïM3Bê maakt liet geachte publiek van Vexray en Om streken bekend, dat hij ruim voorzien is van alle soorten als: Heer en-Pantoffels met en zonder hakteen, met en zonder leeren zolen. Dames-Pantoffels zeer warm geroerd. Fijne Kinderschoentjes met breede band. alsmede allerhande loeren SCHOENWERK. Kurken Zooien met vilt overtrokken. Alles aan zeer lage doch vaste prijzen. Schoenwerk op maat en Heparatiën, worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt. t25 Dc kenteekenen van bet verbazend werkend fZucherlin zijn: 1. De verzegelde flesch, 2. dc naam „Zacherl" Prijs 25 c. 5o"*cï fl. 1. fl. 2. Zaeherlinbespaarder 40 cent. YEKKUIJGIUAR In Venray n Boxmeer Venloo Helmond Deurne W. van den Munch hof-Sassen. F. Schoth. P. Breidlfddt. S. Muijsers. P. van Erp. M. Van de Morlcl. Uoid- en Zilversmid, op de GR00TE KERKSTRAAT. VENLOO. Steeds voorradig beneden CONCURRENTIEPHiJS a He artikelen in Goud, Zilver en Alfenide. Op aanvraag worden spoedig franco op zicht olie verlangde artikelen toegezonden in mooie ÉT LTS en VERPAKKIKG. zeer spoedig en billijk. Ondergeteekendo mankt bet gPoÉiii» geacht publiek van Ven ray •k™ en Omstreken bekend als dat lij hem te bekomen zijn: 1ste soort IBol- IsjkSscIic blauwe en roode «inli- |»jsd«i3<*bi, alsmede 1ste soort floltandsche mude en blauwe plavuizen. Verder te bekomen Verglaasde muurtegeltjes, Engelscho grashui zen, Gewone verglaasde nardebuizen, Cement, Gips en parket loeren, STIJGHRGE- RÈKDSCUAP te huur per week en per maand toiseurrerewtSe prijzen, E. ODEN4IO VEN. Verzckcri ngs-Maa Isclia ppij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6.300.000. Goedgekeurd door Koninklijke Besluiten van 21) Maart 1810, O September 1886, 28 April 1850 en 7 Mei 1881. De Antwerpsehe Maatschappij -Securitas" de oudst bekende in 't land, verzekert, tegen brand en het hemelvuur evenals tegen ontplnplay van stoommachines, gas- en ver warmingstoestellen, de gebouwen, roerende goederenkoopwaren, oogstree, etc., aan de gematigste premiën. dat ls spotgoedkoop voor een middel, dat reeds vele dui zenden personen, die lange jaren door smartelijk Rhenmatlsme geplaagd werden, hulp en genezing gebracht heeft Meestal zijn enkele inwnjvingon mot anker-pain-expeller (50 c., 75 c. en f 1.25 de flesch) voldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rheumatiek enz. te doen ophou den. Een huismiddel, dat boter werkt, dat gemakkelijker aan te wendon is dan do ANKER - l'A IN-EXPELLER, is niet denkbaar; daarom Ls het ook in de meeste huisgezinnen en op tal van schepen aller nation steods voorhan den. Verkrijgbaar bij de meeste Apo thekers en drogisten. Alleen echt met „Anker!' F. AD. RICHTER Cie gevestigd te Zeist (provincie Utrecht). Goedgekeurd bij Koninklijke besluiten dd. 23 Februari en 17 Juli 1862- Directie: Jhr. F. H. van de Poll en Jhr. F. van Reenen. Verzekeringen van Kapitalen bij overlijden en bij leven Gemengde- en Uitzetverzekeringen, Lijfrenten en Pensioenen. Dc TARIEVEN, goedgekeurd bij Koninklijke Besluiton dd. 14 December 1887 en 19 Maart 1888, zijn volgens de nieuwste gegevens berekend. Bij het aangaan van verzekeringen van minstens l ISO O verzekerd Kapitaal bij over lijden, deelt men in de -winst. Op den 31n Decembei' 1S92 had de Bank een verzekerd Kapitaal van :f 27,026,4:05 tegen oen waarborgkapitaal van 1 5,429,926,SO. Hare aandeele» werden volgens het «Weekblad van incourante fondsen" liet. laatst asm do Beurs verhan deld voor 200 pet. terwijl volgens het jaarverslag over 1892 aan de verzekerden mot aandeden in de winst over dat jaar wordt toegekend een dividend van So/o der jnarlijksche premie. P ROS P ECTUSSEN, FORMULIEREN enz. kosteloos verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij, te Breua bij den Heer H- C- W. KOGENSCHOT Hoofdagent, voor dc provinciën Noord Brabant en Limburg; te Yknhay Ihj den lieer JAC H- F- AERTS en bij de Agenten de iieeren H- L. TILLEMANS te Vknisay. P H. THIJ SSF.N tc Vn.ni.i.Ni;sHKi:K. A. BERENDSEN te BiiKtiHN en A. R1S0UW 'e Boxmeer. Palerstraat, VENRAY. Palerstraat, bericht zijnen geachten begunstigers de ontvangst van een uitgebreid assortiment voor liet WINTERSEIZOEN. Eene groote partij gemaakte Jassen, broeken en Vesten, in alle soorten en in alle grootten. Dangsclic werkbroeken en Jassen, werkkielijcs en Koezeroencn. QA333Ï) 33 37A1223IL GUTTA PERCHA BOORDEN. Machinenaalden en Olie. ^yx.l.l: kolonaile "w^abriet-t Alles aan uiterst lage prijzen. DB PIDLBISr zuiveren het Bloed en herstellen nllo ongerogoidlieden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Ges tollen, en zijn onw.-wudeeriv.nr ter genezing van n'.ie kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DB Z 3L.F is oen onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, zwoeren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhuinatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VERKOUDHEID on IIOKST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Iluidziokton hooft zij gum mededinger, en geneest betoovorend snamgetrokken en stijve Gewrichtou. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li,r., d., 2s. 9d. 4s. 6d.. lis. 22s. en 88s.. en verkrijgbaar bii alle medicijnen-verkoopers door de geheeie wereld, m-,r—Hooper* gelieven het Etiket i"u iedere Doos en Put te onderzoeken. Indien het adres Oxford V'i\v Street er niet op staal, is het hrdrag. in uil© soorten. Te bekomen bij *X.Sg* HORLOGEMAKER. .mm. VENRAAI. OIXTT-VAISr GEN": alle soorten Uurwerken, als: Wekkerklokken van (1 2 tol 10. Metalen Cylinder ljorlogien 5. 12. Zilveren 7i/a - 25. Zilveren v. Dames 9 18. Gouden Gouden v. Heeren Keukenklokkei) met slag Regulateurs 14 dag, loopeqd Nickel en andere Kettingen van 15 tot 40 cl. Alie in liet vak voorkomende Reparatiën worden door mij netjes en sterk uitgevoerd. Voor alle hij mij gekochte Uurwerken, alsook voor Repntiën AB«.WB'IK. OPRUIMING van gouden en zilveren DAMESKETTTNGEN al ".'k RINGEN, KNOPPEN, BELLEN en BKOSCUEN aan zeer lage Prijzen. 18 45. 30 100 5 9. 9 30. IIORST hij VENLO. MAGAZIJN VAN Garen, Band. Sajetten, Sanella, klcmiwkiTsfoiirnimi'cii, u a a j a a 3 n ej 3 3 met alle tocbchooron, enz. Alles aan uiterst lage prijzen. Reparatiën van NAAIMACHINES, netjes, spoedig en billijk. Gegalvaniseerde, verlakte, ver tinde en koperen vlechtwerken. Gegalvaniseerd, Blank en verkoperd IJZER- en STAALDRAAD, Stalen Puntdraad en Krammen in alle gangbare soorten, voorhanden aan BILLIJKE PRIJZEN, bij V. Fonck.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 4