LOTERIJ Buitenland. Uit de hand ie pachten Hü Een boerderijtje maolkomsls gevuld zijn, oen donker blauwachtig zwarte kleur aannemen, terwijl die van het in het vooijaarge velde bruingeel gekleurd .zullen worden. «Veldp. gawagggt Frankrijk Dokinnigbeden. Zoo alleen kunnen 'de daden genoemd wor den, welke de Fransehen eicli met het oog pp de komst der Russen veroorloven. Gezwegen nog van de blauw-wit roode en zwartTgele pluimen, welke men maakt als hoed versiering en van de lampions in den vorm van een moejiek kop. waarvan de wogen doorschijnend zijn, maakt men zelfs halsboorden, op elke punt waarvan hel portret van admiraal Avelan en dat van admiraal Gervais gedrukt staan, lte winkeliers, die nog met een voorraad i>or- temonaies .in de maag zitten, etaleeren -ze als zijnde van -cuir de Kussie," laten er aan beide buitenkanten een gezicht op Kroonstad en een op Toulon op stempelen, steken er een kopek in, en zo zullen weggaan als brood, zeg gen de kooplui. To Saint-Elienne sprak Maandag -een persoon, eeua mand dragende, een besteller op een der openbare pleinen aan en zeidc tot hemBewaar die mand eenige ©ogenblikken voor mijmaar laat tiaar vooral niemand zien. Ik kom die dadelijk terughalen. De man haalde een geldstuk uit zijn zak en gaf het den besieJleC, maar uieteeu liet hij eenige bankbiljetten en goudstukken vullen, die hij dadelijk opraapte. Toen dit geschied was ging hij heen. De besteller, wiens aandacht het al ge trokken had, dat de man eene poos om hem heen en weer had gedraaid vóórdat hij hem de mand overgaf, bracht toen hij hem niet zag teiugkomen, de mand Daar hetyioliliebu- reu. Daar werd ontdekt dat zij 150 dynamiet patronen bevatte. Kr werden nu politiediena ren uitgezonden om den man op te sporen, en het is dozen gelukt hem te pakken. Voor den commissaris van politie gebracht, verklaarde hij Baylay te tn-elen en de bommen gokoebt te hebben van zekeren Arras, een mijnwerker. Eene huiszoeking toen bij dezen gedaan, leid de tot de ontdekking vau gelijksoortige Uyna- mieibomaien. Bay lay bekende daarop de hummen gestolen te hebben van de mijnmuat- scbappy te Villeboeuf. -Beide personen werden, zooals te begrijpen Duitselilaud De wijnoogst in iilzas .Lotharingen schijnt zoowel aan hoedanigheid als aan hoeveelheid <je raming wgï te overtreffen. De opbrengst woidt op ten minste 2,ÜOlt.000 IIL. geschat, ter waaide van ruim 70,000,000 Mark. Typhus. In het oosten van Berlijn heerscht de typhus heviger dan ooit; op dit uogenblik liggen 33 lijders in het ziekenhuis Fnediichsbain. De doctoren vermoeden, dat de epidemie toe neemt, omdat in den Bovenloop der Spree groot# wa&scherjjeu zyu<an deze een gedeelte der stedelijke waterleiding besmet hebben. Engeland De eigenaar van eene der grootste papier fabrieken vuil Groot Briltanic maakt bekend, dat, wegens de modelijkheid om kolen te verkrijgen, bet sluiten van zijne inrichting en van veie audere <-piiauden is. Hierdoor zal eeue schaarsckte van papier ontstaan, welke de dagbladdi-ukkers ju grooto moeielijkheid brengen zal, Te Dublin heeft, Iat nagedachtenis van den -ongekroonden koning" van ierland, Parnell, een demonstratie plaats gehad, die de bewering van Sexten en Healy, dat de zaak, die Parnell voorgestaan heeft, een ver geten za.ak en zijn naam een ydele klank ga- worden is, volkomen logenstraffen. Al zijn de trouwe Parnellisten door de hulp der geeste lijkheid lot acht beperkt, de groote massa schijnt hom nog zeer hoog te achleu. De op tocht, die gevormd wa3, had vijf kwartier noodig, om voorbij te trekken. Uil Cork al Jeen ware» 37 Ou man opgekomen, Italië De gevreesde bende. Italië is van oads liet land der geheime ge nootschappen niet slechts der vrijmetselaars en -Carbonari", maar eok der -Maffia" eu .soortgelijke dieven en rooversbcndeii. Zoo is er nu weder op Sicilië een geheim genootschap van socialisten ontdekt, dat zich -Tasci" noemt en in drie maanden tyds reeds 3000 leden telt. Het iE in afdeelingcn en onderaf delingen gesplitst, die allen gehoorzamen aan het wachtwoord van een onbekend hoofd, voor geen gewelddaad terugschrikken en voor het eiland Sicilië afscheiding van hot overige Italië eiseben. De Italinanschc pers houdt zicli siiida eenige dngen levendig met de -Tasci'" bezig, waarvan niet slechts het bestuur, maar zelfs de naam iets geheimzinnigs heeft. Nederland. VENRAY, 14 October 1898, Toe» ""t .Zangerskoor verleden week verga derd was om een glaasje te iedigen bij 't af scheid van kapelaan -Gitraans ak Directeur van dat gezelschip werd eenparig besloten een photagraphie van allen te laten vervaar digen, em deze den heer kapelaan bij zijn vertrek .naar Neer aantebieden. Een photo- grnaf uit Yenlo is Woensdag daartoe-expr.ès overgekomen -en heeft, bij nog al gunstig weder, eeii photographie genomen van de zan gers met den weleerwaarden heer Gitmans in hun miiden. Moge de heer Schomers"t hem opgedrogene netjes afleveren en daardoor eere met zijn werk inoogstec. ■LIJST van brjeven geadresseerd aan onbe kende personen gedurende de 2e Itelft der maand Sept. J89&. en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur Tan hot Postkantoor te Yenray kunneu worden gere clameerd. Van Meerloo F. Berger, Venloo. Met de verbouwing der dorpsschool alhier is men zoover gereed, dat hoogstwaar schijnlijk a. s. Maandag de lessen voor de kin deren hervat zullen worden. De lessen aan don Rijksoursus voor de vrije- en de -ordeoefeningen te Oostram zijn geëindigd. Verschillende lessen werden door den onderwijzer, den-weledel, heer Berendsen, in dou laateten tijd ocg gratis gegever., met hot oog op het aanstaande examen. Ily heeft dan ook de voldoening dat alle deelnemers, dertien in getal, zich aan het examen kunnen onderweigeu. De vorige week is het offerblok van -O. L. Vr. in den Nood", aan de Karaperstraat te Well met geweld verwrongen en van zija in houd beroofd. Op^eeuigeu afstand van wonin gen, is dit -bedebuisjo gelegen aan den den veldweg jiaar Maashees, die dikwyls door passanten naar de bekende Vierlingebeeksche logementen begaan wordt. Om de dieven min der op die vrome giften belust te maken zal de oilerbussen meermalen geledigd worden. Als een "bijzonderheid kunnen wij ver melden, dat door den heer Th. llendrikx, sla ger te Veitio, drie varkeus zijn aangekocht, ieder oud 11 maanden -en 8 dagen, die geza menlijk hot zeldzame gewicht van 1450 pond bereikten. Deze varkens »i;a afkomstig uit den stal Mr. Louis Joseph Ernest Hubert Geradts sinds 1891 burgemeester van Roermond, overleed met volle overgeving in Gods heiligen wil, te Amsterdam, Zondag jl., den 8 October 1893, des morgens te acht uur. Woensdag had te Roermond de plechtige ter aarde bestelling plaats van het stoffelijk overschot van Mr. L. J. Geradis. Was de geestdrift groot bij zijne installatie op 12 Jan. 1892; diep was de rouw en groot de deelno ming bij de/.e treurige plechtigheid. De plaat selijke autoriteiten, een 40-tal corporation en sociëteiten en het gros der burgciy vormden een stoet zooals nog nimmer bij een begrafenis daar ter stede gezien is, men telde niet minder dan 75 kransen. De Koninklijke Harmonie bewees ook mede haar voorzitter, in wien zy een krachtigen steun veiloor, do laatste eer. Aan de poort der stad nam de stoet afscheid, terwijl verschillende sprekers een laat6te woord richtten tot den overledene. Een groote reeks van rijtuigen begeleidde het stoffelijk overschot tot Posterholt, waai- bet in den familiekelder werd bijgezet. Hij ruste in vrede. Tijdens de kermis te Ottersum werd aldaar zekere F. G., herkomstig uit Kessel (Pruisen), ter hoogte van liet grenskantoor dood langs den weg govonden Daar de man zich nog al eens aan drankmisbruik schuldig maakte, verneemt men, dat hem onderweg de dood verrast heeft. Hoewel twee rytuigen op dat tijdstip in de richting der grenzen zijn vertrokken, zijn bij de .lijkschouwing geen merkbare verwondingen oiudokt, die op een gewelddadigen dood wijzen; ook van een vecht partij is niets in de gemeente bekend, zoodat men waarschijnlijk nan een toeval moet den ken. De brigadier te Gennep stelt intusschen een nauwkeurig onderzoek in. L. K. Kerkdieven aan het werk. In don nacht van Dinsdag op Woensdag hebben dieven getracht te Klimmen in do kerk in te breken. De kerkdeur hebben zij met ijzer willen forceeren, maar zij heelt weerstand geboden, dank aan de stevigheid van slot en grendels. Het schijnt dat zij met den weg goed be kend waren, want daarna hebben zij getracht van den kant der pastorie in de sacristie to komen en wel door een dakvenster open te breken, dat op de voorplaats der sacristie uit komt. Hier zijn zij evenwel in iiun werk ge stoord ou op dc vlucht gegaan. Men zij elders gewaarschuwd. De Weleerw. Pater Van de Wester- laken, O. C., mocht Zaterdag den dag her denken, waarop Z Weleerw., vijftig jaar ge leden, in dc Orde trad van 0. L, V. vau don Berg Cartnel te Boxmeer. Door zijne verschil" lende betrekkingen tegeuover de Parochianen der Gemeente, als voorbeeldig Biechtvader, ak ijverig verkondiger van Gods vroord, als hartelijke Huisvriend, als welwillend Raads man en Weldoener van allen gedurende een tijdperk van ruim 30 achtereenvolgende jaren, is ZWeleerw. de populaire kloosterling ge worden, die zoowel in als buiten de Gemeente Boxmeer tal van warme vrienden en vurige vereerders telt. Ons Zuiden meldt: Wij kunnen uit zeer vertrouwbare bron mededeelen dat do quaestie vau de vacaluie voor lid der Tweede Kamer in "t Kiesdistrict Roermond is opgelost. Mgr. Everts zou verklaard hebben, zich be schikbaar te stellen als candidaat eu z^iue can didature van de zijde der geestelijke overheid goedgekeurd worden. Er bestaat dus geen twijfel aan -of Mgr. Everts zal bet district Roermond ter Kamer vertegenwoordigen en een waardige opvolger zijn vau Jhr, Mr. Ruys van Beerenbroek. Door den lieer H. N. Ouwerling, hoofd onderwijzer, en onderwijzer aan de openbare school te Deurne, is een cursus voor hoofd onderwijzer geopend. Velen, ook een drietal uit Limburg, volgen die lessen reeds. Het vorig jaar gaf genoemde onderwijzer ook aan enkelen .privaat les, van welke dit jaar reeds voor het hoofdonderwijzers-examen slaagden. Dat zijn y ver immer met gewensehten uitslag bekroond worde! Een hnis voor f 50. Als curiositeit mag zeker worden vermeld, dat in de afgeloopen week 2 buikjes te Grave •zijn verkocht (publiek) voor f 100 te zomen. Eén dier huisjes doet l.50 huur per week^ het andere f0.60 en beide zijn verhuurd. Voor f 1000 koopt men te Grave een heereu- buis dat alle-comfort biedt. Dat dronkefteden en kinderen vaak op byzondero wijze tegen ongelukken beschermd worden, blykt weer uit bet volgende, Een jon geling van Stratum, had dezer dagen te Eind hoven zeo sterk aan Bacchus geofferd, dat hy tot de loting voor de Nationale Militie niet kon toegelateu werden. De burgemeester lootte voor hem «n bezorgde oen joDgman, die intusschen zyn roes uitsliep, eeu vrij nummer. Waardoor al geen bloedvergiftiging ont staat! De wed. Van Wijk, te Ter-Apel, kreeg boterpekel in een wondje aau den duim, waar door bloedvergiftiging ontstond. Te Groningen is baar thans d» rechterarm afgezet. rvou Or ebtal neeft ie ürcaa plaats gehad. Een vrouw, porster vau beroep was te drie uur opgestaan om eenigo bakkers to wek ken. Van die gelegenheid hebben dieven ge bruik gemaakt oiu f 500, die de vrouw in haar latafeUje geborgen had, weg te nemen. Won der genoeg hebben zij f 300, die eveneens daar bewaard waren, onaangeroerd gelaten. Waar schijnlijk zijn zij in bun bedrijf gestoord, daar ze in de haast nog een ledigen zoutzak hebden achtergelaten. Hoe menigmaal is men reeds gewaar schuwd geene spelden in den mond te nemen, daar dit de jammerlijkste gevolgen kan hebben Vooral zij, die met kinderen omgaan, vinden het gemakkelijk de spelden, bij het ontklee- den der kleinen, lusschen de tanden la verza melen. Dit gebeurde dezer dagen door een dienstmeisje te Kaag, met liet treurig gevolg, dat zij eene speld doorslikte. Wel is het, in 't Academisch Ziekenhuis, gelukt, de speld, wel ke boven de maag vastgeraakt was en zeer veel pijn veroorzaakte, er weder uit te halen maar de wond is nog verre van genezen. Ivon slang in bed In eene bedstede te Exloo (DreDthe) waarin man en vrouw dagelijks sliepen, heeft eene slang van aanzienlyke grootte zich in het bed- stroo genesteld. Het dior bad reeds eieren, (oen het ontdekt werd. Men had nooit iets van die ongenoode gast gemerkt, doch zij kwam nu te voorschijn, bij het schoonmaken van deze slaapplaats. Gemengde Berichten. Ik ben voor niemand thuis, hoor, zei de heer van den huize tot zijn knecht, terwijl hij zich in zijne studeerkamer ging opsluiten om te werken. Een kwartier later schelt hij. Geen antwooid. Hij schelt nog eens. Weer geen antwoord. Woedend doet hy de deur open en roept den knecht in het voorvertrek toeHeb je me niet hooron schellen, lomperd? Ja wel, mijnheer, maar u liadt me gezegd, dat u niet thuis waart, en ik moest u toch meer geloovcn dan de schel. -Hoe lang ben jo al stom geweest?" vroeg een heer op haitelijkcn tooa aan een 'bedelaar die aan dat gebrek heette te lijden. -Vijf jaar, mijnheer," antwoordde dc man, geheel cn al zijn rol velgelende. Ook een compliment HuisknechtHoe laat wil de luitenant inorgun gewekt worden? Luitenant: Ir. 't geheel nietIk word al tijd van zelf wakker. Huisknecht: Sappirloot, wat zou de lui'.e- uant eeu goede huisknecht zijn Ingezonden. Nog een paar dagen en hij is nit ons midden die ons gedurende vijf jaren zoo trouw ter zijde stond. Ken priester neemt van ons af scheid, die wij hoogachten, ten eerste om de priesterlijke waardigheid en ten tweede om den persoon, die waardig is zulke verheven bediening te bekleeden. Ieder onzer weet maai al te goed wat hy voor ons gedaan heeft on daarenboven beeft zijn vricndschappe- lijken omgang met arm en ryk, met de zieken en de gezonden, met dc ouderen van dagen en de kinderen hem bemind gemaakt. Wie herinnert zich niet moer liet jubelfeest bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der H. Kindsheid; wie kan ooit zulk een waar kinderfeest vergeten? Nog hoort men 6oms uit den onschuldigen kindermond de nette melodie, die gepaste woorden -Juich, juich, o Zegenryk Genootschap enz." Wie had toeu durven denken, dat na zoo weinige maanden kapelaan Gitmans ons zou moeten verlaten, aan wien wij do organisatie en 't welslagen van dat feest te danken hadden. En hoeveel andere malen hoeft hij als Directeur van het Zangerskoor ons parochianen vergast op wel luidende kerkmuziek, ten gehoore gebracht onder zijne leiding. Dit weinige zij ons genoeg, willende van niet meer gewagen, om hem onzen oprechten dank aan te bieden voor alles wat Hij gedaan heeft voor ons parochianen van Venray. Geachte heer kapelaan Gitraans neem bij uw vertrek dezen welgemeendcn dank aan van allen, die U els priester, als weldoener, als vriend, noode uit hun midden zien henen gaan. Onze beste wenscben vergczelle U iVenray, 14 October 1893. Dit stuk door ons de vorige week te laat ■ontvangen. Hooggeachte Directeur! Voor eenige dagen vernam men alhier mot leedwezen de tyding, die voor ons als uit do lucht kwam gevallen, dat onze alom ge achte en bemindo kapelaao, J. Gitmans, naar Neer verplaatst was. Over die verplaatsing willen wij niet spreken, wijl het eene beschik king is van Monseigneur Boermans; onkel willen wij een woordje in het midden brengen over 't verlies, dat wij zanger», daardoor lij den. Verliezen de gemeontenaren, de armen, de zieken van Venray io U geachte Directeur, een priesterlijk vader, een weldoener, een troostervoor ons is dit verlies dubbel zwaar, want wij verliezen in U" een waren priester, een y rei ror.vii li. enu..— Gedurende de jaren, dat wy onder uwe lei- déog hebben gestaan, hebben wij U loeren .hoogachten en wie onzer heeft geen liefde voor U opgevat, die getuigon waren van dien on- vermoeiden ijver, van dien altijd opgewekten geest en van die steeds broederlijke behande ling. Eeu zanger alleen weet, Ike Gij U' op geofferd hebt om te arbeiden voor liet belang van ons koor, om met ons te kunnen zingen tot eere van God, om de gemoederen der kerkgangers te treffen en hen optewekkon tot deugd en godsdienstzin. Door Uw rusteloos streven bebt Gij thans vele geoefende zangers en wat meer zegt een geoefend koor gekregen, dat zich meten kan met de beste uit ons diocees. En nu Gy de vruchten plnkken kunt van die jarenlange opoffering, nu moet Gij ons verlaten en wij zijn alleen. Gewis hoeft bet gezelschap een veilies geleden, dat eorsi rocht gevoeld zal worden, als U voorgoed van ons eult zijn heengegaan. Evenwel meenen wij U te hooren zeggen -den moed niet opgegeven, ga voort op den ingeslagen weg," Ja, geachte Direc teur, wy zullen voortgaan op dien weg, wij zullen door vrede cn eendracht trachten te onderhouden, wat U hier in Venray tot stand gebracht hebt en in zulke gunstige omstandig lieden achterlaat. Steeds zal Uw naam met hoogachting door ons genoemd worden en altijd zullen wij toonen een Gitmaus, tot Di recteur te hehhen gehad. Wat hebben wij prettige avonden in eikan ders bijzijn gesleten, wat aangenaam gekeuvel, wat vroolijke melodieën werden dan gehooid. Geheel anders was den avond, dat U van ons afscheid nam, toen hoerschto er geen vreugde; 't was droefheid van Uw kant Directeur, die ons ongaarne verlaat, ais vau onzen .kant, die uw heengaan naar elders diep betreuren. Doch ware vriendschap is bestendig en hoe verre ook gescheiden, immer zullen wij U ge denken. Uw geest zul 't gezelschap bezieion, moge 't daardoor hlijve waartoe U hot ge bracht iicbt en moge het U op uw verder levenspad welgaan. Welaan hooggeachte Directeur, ontvang ons aller hartelijkon dank voor de moeite en opoffering U getroost, dank voor de liefde en achting, waarmede U ons immer behandeld hebt, dank voor de vele aangename, genotvol le en leerryke avonden onder uwe leiding doorgebracht, dank ten laatste voor alios wat U gedaan hebt voor de zangers en 't koor van Venray. Dat hot U eeuwig wolga 't ZANGERSKOOR, Venray 14 October 1893. O van het Geïllustreerd Zon- li f drty*bla<l, dat doze woelt tl- verschijnt, bevat het Eerste- d-ü Hoofdstuk Tan den boeiende» roman Het Testaisent van Mr. Meeson,. opgeluisterd door twee fraaie gravures. Voorts komt in datzelfde nummer eene afbeel ding voor van rHuiilo Bill" en hot slot van- het Geïllustreerd verhaal, getiteld -Het ge heimzinnige Hoofdkussen". Verder -Het straatleven in Londen mei UinsCratie, -In de Fooistreken (met illustratie) aa. tuit vau andere interessante onderwerpen. Anecdoten. Met inachtneming der vormen: De heer Goedhals als schoorsteen veger'jmofe 2 illustraties). De kleinste dumc?veet. - Het noodlottig snuifje (met illustratie). De Prijswiuner van raadsel LV. Hoe meit 200 jaar oud wordt. Oplossing van Prijs raadsel LX11I. Weg met den kellnerrok. Onder collega's. Troost (met illustra tie). Newtons verstrooidheid. Nieuw Prijsraadsel LXVII. Schaakrubiiek. Mededeelingen. In !\o. -12 wordt ook de ui'slag bekend gemaakt van den routen WctlstrijiB In het Schoonschrijven en in ver band daarmede de Pryswinnere opgeroepen. Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 7 tot den 14 Oct. 1893. Geboorten. Tcter Johannes Hubert us Baten Christi na Minten. Huwelijken. Geene. Sterfgevallen. Antonettha van den Boom echtgenoote tan Joannes van den Borg. Marktberichten Venray, 13 Oct. Aangevoerd 1425 iialve- kilo's Boter. Prijs per halve klit 57 a 63 ct„ Horst 13 Oct. Aangevoerd 30ü halve kilo- boter. Prijs 55 a 60 cent. Sarnbeeh. 9 Oct. Prijs der Boter per halvo kilo 53 a 67 cent. Aangevoerd 3526 halve kilo's. ROTTERDAM, 9 October. Granen. Tarwo. Puike f G.25, minJore en goede f5.tot f5.75, en per 10t) kilo f7.tot f7.80. Rogge f t.— tot f5.—. Haver, f 2.50 tot f 4.20, en per 100 kilo rr.— ra.— 10 Oct. Vee. Aanvoer -16 paarden. 8- Voulens, 1974 magere en 600 vette Run deren, 427 vette en graskulvercn, 40 nuchtere kalveren, 1096 schapen of lam meren, 514 Varkens. 261 Biggen. Men noteort: Runderen lo kwal. 70 a 2e kwal.-61 a 3e kwal. 58 cent. Kalveren le kwal 93 a 2® kwal, 80 K 85 cent. Alles per KG. Stieren f70 a f120, Graskalveren f35- a f60, Molkkreien f 140 ii f210, Kalf- koeien f 1G0 a f230, Vaarzen f af Paarden f -10 a f 80, Pinken f 100 a f 130 per stuk. Schapen. Ie kwal. 50 a 2e kwal. 45 a 3e kwal. a cent per Kg. Varkens, le kwal. 24 a 2e kwal. 23 a 3e kwal. 22 a cent; Licht soort 23 a 24 cent per halve Kg. ADVERTENTIEN. VOOR DKN Bouw eener KERK, Ie GRIENDTSVEEN (halte Helenaveeij). Tot het nemen van Loten a SO cent» het Lot, en het schenken van PRIJZEN, noodigt uit J. Jeuken, Pastoor te America (gemeente HORST.) Aan het Bureau van dit Blad zijn loten ver krijgbaar, tevens worden geschenken aange nomen. aan de Zandbleek te VENRAY, groot cirea 14 morgen. Thans in pacht by RELOE. Te aanvaarden met PASCHEN aanstaande. Een perceel Bouwland, aan St. Jozef, groot 35 roeden en 50 ellen. In pacht geweest bij de Wed. Clabbers. Dadelijk to aanvaarden. Te bevragen bij A. v. d. Boogaart tö MAASHEES,

Peel en Maas | 1893 | | pagina 2