H. PINGEN, Oostrni. sim m Daassisiek Vraag: Sr. Langea's Prijsbeugelen, Eet kantoor Op de Kermis A A H IV1 A R K T Melksuiker CACAO FLIKJES in doosjès van 1 ons netto a 20 cents Leerjongen, MOUT MOLEN Marmeren Drukwerk, Vlechtwerk. KABEL THOMEE-Rj Groote keuze Beste OLIE, P. J. Konings, PAARDEN, HOORNVEE, VARKENS, mm ILLUSTRATIE, TANKINRICHTING HANDELSENVELOPPEN Visitekaartjes a a a a ea a s sn si a 3 CARL DEWEZ. Aardenbuizeii. De Notaris VandenBergh De Notaris van den Bergh De Notaris Van (bn Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Dit ie tad te pachten: lie ver, f2 50 tot t 3.80, en per 100 ki.'o f 7.lot f 7.75. 12 Sept. Vee. Aanvoer 11 paarden, 0 Veulens, 1313 magere en 520 vette Run deren, 223 vette en graskalveren, 20 nuchtere kalveren, 874 schapen of lam meren, 475 Varkens, 212 Biggen. Men noteert: Runderen lo kwal. 72 k 2e kwal. 60 a 3e kwal. 60 a cent. Kalveren le kwal. 85 a 2e kwal, 70 a 75 cent. Alles per KG. Stieren f70 a f200, Graskalveren f20 £L f40. Melkkoeien f IG0 a f 230, Kalf- koeien f130 a f240, Vaarzen f70 a f170, Paarden f 45 a f 90, Pinken f af per stuk. Schapen, le kwal. 55 a 2e kwal. 50 a, 3o kwal. a cent per Kg. Varkens, le kwal. 23 h 2e kwal. 22 a 3e kwal. 21 a cent; Licht soort 22 a 23 cent per halvo Kg. Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 9 tot den 10 Sept. 1S93. Geboorten. Godefridus Autonius Gooren Maria An- tonia Verhack .Tohauna Maria Gertruda van don lloogenhol" Franciscus Theodorus Janssen. Huwelijken. Gcrardus Wismans oud 33 jaren en Maria Gertrudis Litjeus oud 36 jaren beiden wonen de te Venray. Sterfgevallen. Petrus Groenen oud 77 jaren weduwenaar van Cathariua binders. ADVERTENTIEN. op Zondag 17 September 1S93, 's namiddags ten 4 ure, van de Directe Belastingen en Ac cijnzen is overgeplaatst naar pand wijk B 124 125 acliter de Groote Kerk. Gedurende de kermisdagen Ant. Schellen-Van der Linden, HOKST, OERSTAAT. Koninklijke Harmonie tan HOEST. CONCERT op Kermis-Zondag den 17 Septem ber 1893, 's avonds om zeven uren in de Harmoniezaal. te HORST, den 17 Seg»<oml>er aanstaande, worden GEENE Orgeldraaiers, Harmonicaspelers en Liedjeszangers toegelaten. Be Burgemeester, J. J. Th, HOUBA. TE HOKST, VOOR op Dinsdag 19 September 1893. LEIDEN". HOOGSTE ONDERSCHEIDINGEN: 's Gravenhage 1892, Gouden Medaille. Maagdenburg 1893, Eerekruis met gouden Medaille. Winschoten 1893, Gouden Medaille. in bussen van 1/2 KG. netto, a 90 cent. n \]s t> n 25 f n 1/2 KG. 1/4 KG. ï/s KG. f 0.65 f 0.35. f 1.20 uit de NEDERLANDSCIIE ALBUMINEFABRIEK te Leiden. Gegarandeerd zuiver en onder Controle der Ileeren Dr. P. F. van IIamel Roos, A. Hymens Wz. te Amsterdam. Verkrijgbaar tc VENRAAI bij den lieer elti en verder bij alle solide "Winkeliers in Comestibles. Monsters en Brochuren op aanvraag gratis aan de Fabriek. Wordt gevraagd een flinke om in het SCHOENMAKERSVAK te worden opgeleid. Th. JANSSEN. Wegens vertrek te koop een zoo goed als nieuwe bij Leon. MOOREN, levert L. Laudg, Venlo. Adres voor VENRAY, TOS. GBOMIIMIc ALOM is de inteelcening opengesteld op den 27n JAlltGHG van de Katholieke in 52 wekelijksche nummers of 12 maandelyksche afleveringen. Abonnementsprijs 90 cents per kwartaal, vrachtvrij per post f I.O». Als prijzen voor REBUS No. 1 zijn uit geloofd Tien fraaie Vogelkooien aan bamboesstandaard tevens drager van bloempotten on voor REBUS No. 2 een keurig Plioiograpliie-Allmm op lessenaar. Prospectussen on Proef nummers bij alle boekhan delaren gratis tc bekomen. VENRAY, Prima linoi'ikaaiisclic in houten en ijzeren vaten, aan uiterst lage marktprijzen. V. Fonck. 3? IF1-A. IF Jr1 zijn de lieste. VERKRIJG HAAR bij Vcnloo. Th. REEL. Vcnloo. NIEUW NIEUW Patent-Cither Volks-Aeeoord-Cither, met 3 Manualen, 20 Snaren, Notenhouten gekleurd, pracht-instrumentwondervolle toon, sierlijke uitvoering, in 1 uur te loeren, tegenwoordig meest gezocht instrument. Prijs met onderricht. Citherring, Citlier- sleutel. Notenhouten lessenaar, in carton èlui verpakt slechts f 5.50. Contant na toezendending van het bedrag- Prospectus gratis en franco. HENDRIK SCHNEIDERS, Magazijn van Muziekwerken Amsterdam. vierkant formaat bedrukt met hoofd van f 2,50 3,en 3,50 per duizend. op naam gedrukt, per 100 stuks van 50, GO, 80 en 100'cents. Rekeningen, enz. benevens alle anders soorten van worden in prijzen, conenrfoerendo met de meest voordeeligo aanbiedingen, spoedig, netjes, en accurraat afgeleverd ter SNELPERS 1)RU KK ERIJ VAN W. van den Muiickliol-Sassen. Groote Straat, Venray. Vlug ge en nette a/leéering van Rouwcirculaires en Bidprentjes. Gegalvaniseerde, verlakte, ver tinde en koperen vlechtwerken. Gegalvaniseerd, Blank en verkoperd IJZER- en STAALDRAAD. Stalen Puntdraad.en Krammen in alle gangbare soorten, voorhanden aan BILLIJKE PRIJZEN, bij V. Fonck. 1IORST bij VENLO. MAGAZIJN VAN Garen, Band, Sajetten, Saneila, klt'ciTiiakci'sfoiii'iiilin'cn, met alle toebehooren, onz. Alles aan uiterst lage prijzen. Reparation van NAAIMACHINES, netjes, spoedig en billijk. in alle soorten Briilen en Pence-nez, Ralhcnower glazen, «looi* IB.II. Doctoren aanbevolen. Reparatiën spoedig en goedkoop. Levensverzekering-Bank „AMSTERDAM" le ^mslerdanj. Hoofdkantoor Kloveniersburgwal 79. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Volteekend Maatschappelijk Kapitaal f300.000,00. CommissarissenL. M. Bonnike, Indus trieel te AmsterdaiW Mr. J. G. de Bruyu, Oud Lid van de Eerste Kamer der Siaten- Generaal, te Beek bij Nijmegen. Francois Coenen, Lid der Gedeputeerde Stalen van Limburg, Burgemeester van Weert. Henri Cramer, Directeur der -Maatschappij de Katholieke Illustratie", te 's Hertogenbosch. Aug. J. M. Ilendrichs, Voorzitter der Iva mor van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam. Ernest Laane, Lid der Firma W. Laane, Bankier te Roosendaal. Leo C. J. van Ogtrop, Lid der Firma II. J. van Oglrop Zoon, Commissionairs in Effecten, tc Amsterdam. H. J. H. Prinzen Fzn, In dustrieel te Helmond. W. H. P.vls, Lid van de Eerste Kamer der Stateu-Genoiaal, Bur gemeester van Maastricht. Jhr. L. F. C. II. M. Ridder de van der Schueren, Wet houder te Zovenaar. F. Baron Sloet lot Everlo, Arts le Hilversum. Directeuren: G. van der Aa en Mr. Aug. W. M. Cramer. Adjunct-Directeur Aug. J. M. A. Vefinons. Geneeskundig Adviseur Dr. J. flanlo. Wiskundig Adviseur Dr. N. P. Ivapteijn. Hoofd Inspecteur voor Limburg Eerdinand Arnoldls, te Sittard. Inspecteurs voor Noord Braband en Limburg C. Van Bakcl te Eindhoven, en II. J. Bodenstaff, te Tilburg. AGENT to VENRAY: M. VEREJET. Vrije uitkeering voor kinderen beneden ACHT jaar. Verzekering ook tegen weekpremiën met dadelijke aanspraak op uitkeering. Bij den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag: DE HOLLANDSCHE LELIE, Weekblad voor Jonge Dames, ONDER IIOOEDRKDACTVE VAN MEVR. S. SI. C. VAX WERMKSKERKEX JUNIUS (Johanna van JVoude.) -I)e Hollandsche L'lieis het eenige Week blad in Nederland voor Dames uit dc hoogste en beschaaftsle kringen; let hierop voor wee adverfentiën. Prijs per Jaargang f4.50 fr, p, p. f5.00, Proefnummers gratis. Amsterdam, L. J. Veen. Gewone en hardgebakken, steengoed of gresbuizen, porseleinen en geëmailleer de spoelsteenen, privaat- trechters, enz. voor Velocipèdes, Naaimachines. Stoommachines, Rijtuigen, Karren enz. aan zeer lage prijzen. V. FONCK. De Ondergeteekende 'bericht bet geachte publiek an Vènray en Omstreken, dat hij zijn NIEUWEN MOLEN gereed heeft, en met malen lie gunnen is. Op verlangen worden bestellingen door hem aan huis of aan station afgehaald en de granen gemalen thuis bezorgd. Maalloon: aan huis afgehaald en terug bezorgd 20s,c; aan de molen gebracht 25sla. Hopende door con prompte, netto en vlugge bediening een ieders gunst waardig te wor den blijf ik Uw. Dw. Dienaar, MOLENAAR LEUNEN. Petroleum- en Gasmotoren. Goedkoopste on veiligste be weegkracht, voor fabrieken, drukkerijengraanmolens, pompen, olooli'isch licht, enz Levert en plaatst onder garantie J Fonck. Dagelijks in werking te zien. zal op Woriistljig den 20 Septciu— 1893, des namiddags 5 ure, to Horst, ton huize van den heer P. Beuijssen, publiek verkoopen: A. Voor den lieer P. Beuijssen. 16 slagen gclintstaken, spurriestaken en brandbom. B. Voor den heer J. Timmermans. 11 slagen zwaar Tophont liggende in het boscli afkomstig van Jacob Joosten. Alles gelegen tasschen den nieuwen weg naar Tienraai en den Eiklenbosch. Vooraf te bezichtigen. zal op Vrijdag den 22 ^epteinher 1893, des namiddags 4 uur, te Blitterswijck tor herberge van Voérmans, op verzoek van de heei-en Gebroeders Lodewick, publiek verkoopen uO SLAGEN zwaar dennen Tuphout, liggende in het bosch afkomstig van den lieer Creemers- Hnfmans te Blitterswijck. Vooraf te bezichtigen. zal op Woensdag den I October 1893, des voonniddngs 9 ure te Horst, aan de Markt, op verzoek van de Erfgenamen Peter Jacob Camps, publiek verkoopen 1 schoon meriiepaard, met getuig. 1 dragende koe. ÜÉÉI^ 1 rund. 1 varken met biggen. 2 scheutelingvai keus. 10 hennen 'net liaan. Keneu zindulijLcn inboedel, als: I secretaire, 1 ninmood, hang- en kleer kasten. ledikanten met veerenbedden, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, huisklok, ka chels, koper, tin, porcelein on glaswerk, winkelopstand en koloniale waren, borstels, witters, kern, kuipen, vaten, emmers* en meer andere voorwerpen. Alle iierberggoricf. 1 net Bossou-karretje, 1 lange cn 1 korte kar, ploeg, egge, wanmolen on meer ander akker en schuurgereedschap. Bene partij hooi, ongcdorschte rogge ea haver. Verder te veld staande aardappelen, wor telen en tuinvruchten. Het vee zal juist te 12 ure verkocht worden. zal op Vrijdag den IS October 1893, des namiddags 2 uur te Venraai, op verzoek van den lieer K. Poels-Van Meijel, publiek verkoopen: 34 sclioone Canadaboomen, waaronder zware, staande tcr^ plaatse Wcverslo. 4 schoone Esschen aldaar. 17 zware Canadaboomen, ter plaatse Laagheide. Vergadering aan No, 1 aan dc Laagheide. •/.al op een nader te bepalen dag, te Tlorst, in de Vecslraat, ten huize van Gerard Cup pen. op verzoek van Johannes Van (jijen en kinderen, publiek verkoopen: Eene in goeden staat zijnde bouwhoeve, gelegen te llorsi, aan f do Melderslo, up de Voorste Lom f port, bestaande in: huis, stal, schuur, erf, tuin, bouwland, weiland, hakhout on heide, kadastraal bekend, Sectie B hos. 232, 233, 231, 235, 2566, 2507, 2508. 2512, 2514. 2517 en 2519. samen groot 3 hectaren 5c» aren 50 ec-nliaivn. Een perceel BOUWLAND, gelegen te Venraai, op het Desselke, groot 28 aren, in pacht geweest bij Gerard Xau dor PUTTEN. Te bevragen bij den eigenaar Notaris van den Bergh. Ten KANTORE van don DlTA&I-i van den -ijn stmts GROOTE en hl.EI XE K A P IT A Ti E N <»p Ie IBypollicek beschikbaar#

Peel en Maas | 1893 | | pagina 3