©.Maas, ZACHERLIN Th. JANSSEN, Ifaaimachines. P. M. Sanders, Reparatiën, «Securitas.» m LI Anker-PainExpeller. KUNSTTANDEN Gehsels Gebitten, Rudolf Kurfürstj Wed. P. A. Boers, Beste Hollandsclie asch blauwe en roode dakpannen is bet beste middel tegen allerlei Insecten. AUGUST BOERMAKS Agent: JOS. AERTS. W, lenssen, j H. BECKERS, EO :IJ ioillio 50 cent a GRATIS B Verzekeringsbank KOSMOS Directie: Jhr. F. H. van de Poll cn Jhr. F. van Reenen. A. M. YAN A ARS MN. ZOMERHOEDEN P E T"T EN. Henseniusplein, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Lendenpijnen, kortom - finiiSi'-PaiiiExpeüar. Wat is ir.c-r Le: ttstssasas aaa te v-.-:. r-gen tA Anker Pain-Expeller. 1k ei koudlicm Wat moot dus steeds in ieder huisgezin houden Prijs 50 cent, 75 cent en f 1.25 de flcsch. Voorhanden in de meeste Apotheken en bij F. Ad. Richter k Co. te Botterdam. en worden tegen GARANTIE geleverd en geplaatst door DENTISTE, Lobberich bij Venlo. Bestellingen worden aangenomen bij K;;rel I)K\VJEZ, Horlo gemaker Ven ray. Prima kwaliteit. Laagste PRIJZEN. V. FONCK. HOLLANDSCHE WAAR! Ondergeteekende mankt liet HpH®» geacht publiek van Venray en Omstreken bekend als dat bij hem te bekomen zijn: 1ste soort Hol- landsche bSaune en roodc tlak- pannen, alsmede 1ste soort Hollandsche roode en blauwe plavuizen. Verder te bekomen Verglaasde mum-tegeltjes, Engelsche grésbui- zen, Gewone verglaasde aardebuizen. Cement, Gips en pnrLet vloeren, STUGERGE- •REEDSCHAP te buur per weeken per maand C'oneureerende prijzen. K. ODENHOVEN. .Station venrtsy-Ooslruin zijn te bekomen boste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan eoneurreerende prijzen. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Bogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut «fegruttemeel. a 65 Cent per mud. Franco station. Aarde Buizen, aan inkoops prijzen. Station VenraaiOostrum. handel in: PLAVUIZBST, STEENKOLEN MAGERE STIMÜLEV en KALK. AUss aar. tiasaifeerscle Fr:]:e.-,. Dc kcnleekeuen van liet ver-bazend werkend Zacherlin zijn: 1. Dc verzegelde flesch, 2. dc naam „Zacherl" Vrijs 25 c. 50~TT. tl. I. fl. 2. Zacherlinbcspaarder 40 cent. VERKRIJGBAAR In Venray bij den lieer IT. ran den MuncKhof-Sasscn. r> Boxmeer F. Scho'h. r> Venloo r> P. Breidtfcldl r. s r S. Muijscrs. t Helmond P- van Erp. r> Deurne n M. Van de Mortel. ÉIS; Sairi- en. Zilversmid, op de GR00TE KERKSTRAAT. YENL00. Steeds voorradig beneden CONCÜRRENTIEPKIJS alle artikelen in Goud, Zilver en Alfenide- Op aanvraag worden spoedig franco op zicht alle verlangde artikelen toegezonden in mooie ÉTUIS en VERPAKKING. zeer spoedig en billijk. (ANTWERPSCIIE Vcrzekcriugs-Maatschappij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6.300.000. Goedgekeurd door Koninklijke Besluiten van 29 Maart 1819. 9 September 1S36, 28 April 1850 en 7 Mei 1881. Do Antwerpsche Maatschappij »Securitas" de oudst bekende in 't land, verzekert, tegen brand en het hemelvuur evenals tegen ontploffing van stoommachines, gas- en ver te arming sloes tellen, de gebouwen, roerende goederen, koopwaren, oogst, vee, etc., aan de gematigste premiën. PRIMA PRIMA MARGARINEBOTER, a <1:0 en 25 cent por 5 ons, afgewogen. Metworst 30 en 50 cent, Snipperworst 32 cent. A LLi i Z Ld 5 - go iffl ASS i1 e« S' w «G s H 1.0*5 ■y J» r\ e ■Si O - C o s VEN RA Y, Kleermaker, Paterstraat zijn te bekomen: alle soorten STOFFEN als: Barkings, Kaïngaren, Cheviots, halfwollen en ka toenen StoffenBevertings, Pilows, Katoen en alle soorten Voerings, enz. enz. Alles aan zeer lage prijzen. H7'tzpB* De STOFFEN bij mij niet ge- kocht worden nog even als vroeger aangenomen. dat is spotgoedkoop voor een middel, dat reeds vele dui zenden personen, die lange jaren door smartelijk Rkeumatisme geplaagd werden, hulp en genezing gebracht heeft Meestal zijn enkele inwnjvingen met ANKER-PAIN-EXPELLER 150 c., 75 c. en f 1.25 de flesch) voldoende, om de hevigste pijnen vaa Jicht, Rheuinatiek enz. te doc-n óphou- den. Een huismiddel, dat beter werkt, dat gemakkelijker aan te wenden is dan do A XKKK -PAIN- EX PELLER, is niet denkbaar; daarom is het ook in dp moeste huisgezinnen en op tal van schepen aller natiën steeds voorhaa- 9 den. Verkrijgbaar bij do meeste Apo- lp ili- k'-i-- en» divjidsteu. Alieen echt met Jt „Anker:' g. AD. RICHTER Cic 1| Gndergeteekende bericht bij deze aan de ingezetenen van Venray cn Omstreken dat hij zich alhier heeft gevestigd als goud- en zilversmid, nabij het raadhuis) ten huize van den heer Jos. Geomini. Mij in een ieders gunst aan bevelende, is bij mij steeds voorradig alle voorkomende goud- en zilverwerk, zooals bellen, broschen, knopjes, kettingen voor hoeren en dames, zoo ook in zilverwerk. Reparation, worden door mij goedkoop en solied afgewerkt. Mij beleefdelijk in een ieders gunst aan bevelende, heb ik de eer te zijn. Uw Dw. Dienaar. P. KLAASSENS. bekomt elke lezer van dit blad het Diet alleen voor zieken maar ook voor gezonden hoogst belangrijke on nuttige book: DE VRIEND DER ZIEKEN. Men schrijve eenc briefkaart aan Richter s Boekhandel to Rotterdam. gevestigd te Zeist (provincie Utrecht). Goedgekeurd bij Koninklijke besluiten dd. 23 Februari en 17 Juli 1882. Verzekeringen van Kapitalen bij overlijden en bij leven Gemengde- en Uitzetverzekeringen, Lijfrenten en Pensioenen. De TARIEVEN, goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten dd. 1-1 December 1SS7 en 19 Maart 188S, zyu volgens de nieuwste gegevens berekend. Bij liet aangaan van verzekeringen van minstens 1 ISO O verzekerd Kapitaal bij over lijden, deelt men in de winst. Op d^n 31n December 1S92 had de Bank een verzekerd Kapitaal van f27,026,4:85 tegen een waarborgkapitaal van 15,429,926,80. Ilare aandeden werden volgens liet -Weekblad van incourante fondsen" het laatst aan de Beurs verhan deld voor 200 pet., terwijl volgons het jaarverslag over 1892 aan de verzekerden roet aandeelen in de winst over dat jaar wordt toegekend een dividend van 8o/o der jaarlijkscho premie. PROSPECTUSSEN. FORMULIEREN enz. kosteloos verkrijgbaar ton kantore dor Maatschappij, te Brj:b.\ bij den Heer H- C- W. KOGENSCHOT, Hoofdagent voor de provinciën Noord-Brabant en Limburg; to Venray bij den heer JAC. H- F- AEPiTS en bij de Agenten de iieeren H- L- TÏLLEMANS te Venray. p. H- THIJSSEN te Vikri.ingsbeek, A- BERENDSEN te Bergen en A. RISOUW te Boxmeer. Palerstraat, VENRAY. Paterstraat. bericht zijnen geachten begunstigers de ontvangst van ecu uitgebreid assortiment voor het ZOMERSEIZO EN. Eene groote partij gemaakte Jassen, broeken en Vesten, in alle soorten en in alle grootten. Daagschc werkbroeken cn Jassen, werkkielljcs en Boezeroenen. 5)23332 32 372122133» GUTTA PERCHA BOORDEN. Nlachinenaalden en Olie. ALLE KOLONAILB NATALREZST Alles aan uiterst lage prijzen. I t verwittigt hiermede zijnen geachten begunstigers van Venray en Omstreken, dat bij hem te bekomen zijn, alle soorten SCHOENWERK, als: Rijg-Milliers van af f2.50, S? sa <od CD o3 CO CD Heeren Bottines f3.75, Werkschoenen f2.35, Leeren Mans Pantoffels f 2.00, Heeren klep-Milliers f2.60, enz. enz. c CD CD LAGE P II IJ Z E X Reparatiën en Schoenwerk op maat, worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt. DE PILLElSr zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E Z FN JLj F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, zweeren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VERKOUDHEID en IIOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft z(j geen mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 3B3 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten on Doozen van Is. 11/2d., 2s. 9d. 4s. 6d., lis. 22s. en 338., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Hoopers gelieven het Etiket 1 HEF' St. '\edere Boos cn Pot te onderzoeken. Indien het adres 633, Qxfnr 'et er niet op .'.gat, is het bedrog.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 4