Aanbesteding. WEGENS Prijsbeugelen, F. J. Konings, Beste OLIE, Marmeren Melksuiker CACAO FLIKJES in doosjes van 1 ons netto k 20 cents Camps, Drukwerk, Vlechtwerk. KAREI THOIVSEEBj den, 3 OO 2 flinke PRIJZEN, TANKINRICHTING BEKENDMAKING. HANDELSENVELOPPEN Visitekaartjes DE NOTARIS LïNSSEN Abonnementspkij s CARL BEWEZ. De Notaris van den Bergli De Notaris Vanden Bergh Uit de hand te pachten: 0 Op Ülaaii'lag den II Scplemltcr 1S93, des namiddags 5 uren zal ten ver zoeke en ten huize van Al. I-ISliïSB-IT, PtlBUEK WOEDEM AANBESTEED: llcl bouwen van een woonhuis, mei bijlcvei'ing van de benoodigdc MATERIALEN. Aanwijzing op den dag der aanbesteding des voormiddags 11 uren bij JOHANNES SCHAEFFERS. Bestek en teekening liggen van af Zondag 27 Augustus ter inzage bij den aanbosteder M. VBRRIBT. het Feest van Onze Lievo Vrouw GE BOORTE op a. s. YrojHa# zal de Bo- tormijn gehouden worden op DomlerHag dos morgens juiai ten 8 ure. Venray; den 2 September 1893. De Burgemeester, PH. ES SER. Zondag 27 September 1893, om J. Janssen, Eindt. VENRAY. Prima Amcrikaanschc in houten en ijzeren raten, aan uiterst lage marktprijzen. V. Fonck. (t De Ondergeteekende iU\ bericht bet geachte publiek van Venray en Omstreken, dat hij zün NIEUWEN MOLEN gereed beeft, en met maleu be gonuen is. Op verlangen worden bestellingen door hem aan huis of aan ,t station afgehaald en de granen gemalen thuis bezorgd. Maalloon: aan buis afgehaald en terug bezorgd 20sto; aan de molen gebracht 25M0. Hopende door een prompte, nette en vlugge bediening een ieders guust waardig te wor den blyf ik Uw. Dw. Dienaar, MOLENAAR. LEUNEN. Petreleum- en Gasmotoren. Goedkoopste en veiligste be- weegkracht, voor fabrieken, dmkkeri j on, graanmolens, pompen, elecfrisch licht, enz. Revert en plaatst onder garantie F. Fonck. Dagelijks in werking te zien. Echt Torssingw C0ncert-M0ndh.arra3ni.c3 MET OMlREEkBAIlE PA TENT TOiVGEN. Kunstenaars Instrument, Messing Platen, Dubbel toon-octuaf. Nikkel dek, rood en geel gepolitoerd, zuiver gestemd, winkelprijs f-I. voor slechts f 2. In Cartonnen doos, contant ook tegen inzending van postzegels. HENDRIK SCHNEIDERS, tyagazijn van Muziekwerken, Amsterdam. AVederverkoopers gevraagd. Winstgevend artikel. voor Velocipèdes, Naaimachines, Stoommachines, Rijtuigen, Karren enz. aan zeer lage prijzen. V. FONCK. levert L. Laud;/, Venlo. Adres voor VENRAY, JOS- GEOMINL LBIDEN-. HOOGSTE ONDERSCHEIDINGEN: 's Gravenhage 1892, Gouden Medaille. Maagdenburg 18913, Eerekruis met gouden Medaille. Winschoten 1893, Gouden Medaille. VraagBr, Laagea's uit de NEDERLANDSCHE ALBUMINEFABRIEK te Leiden. Gegarandeerd zuiver en onder Controle der Heeren Dr. P. F. [van Hamei. Roos, A. IIarmexs Wz. te Amsterdam. Verkrijgbaar te VENRAAI bij in bussen van 1/2 KG. netlfc a 90 cent. i/s I 25 rt n 1/2 KG. 1/4 KG. ï/s KG. f 1.20 I 0165 r o.35. den hoer en verder bij alle solide Winkeliers in Comestibles. Monsters en Brocburen op aanvraag gratis aan de Fabriek. Schouw der Waterlossingen. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Venray, brengen bij deze ter kennis lo. der onderhoudsplichtigen van de-hier onder genoemde waterlossingon en daartoe behoorende cn daarmede in verband staande voorwerpen of werken, dat op den 4r, 5, 6, 7, en 8 September a. s. tus- seheu 8 uur des voormiddags en 7 uur des namiddags, door hen Schouw zal gevoerd worden over de waterlossingen genaamd de Loobeekschede Oostrumsche en de Casten- raysche beken, voorkomende in de tabel der Waterlossingen onder volgnummers 1, 2 en 3 met hare vertakkingen. Zij herinneren dengenen, die krachtens wettige akten of erkende gebruiken tot het onderhoud dier waterlossingen en de daartoe behoorende en daarmede in verband staande voorwerpen of werken verplicht zijn, en bij gebreke van deze, den eigenaren, vruchtge bruikers en erfpachters der aan die water lossingen grenzende pcrceelen, dat zij inge volge bet voorschrift van art. 21 van het Reglement op de Waterlossingon in dit Hertogdom van den 10 November 1885, (l'rov. Blad van 1886 No. 17) voor die schouw, dus voor den vierden Sep tember a. s. die waterlossingen tc brengen hebben op de in den legger bepaalde breedte en diepte, liaur tot op den bodem to zuiveren hebben van onkruid, waterplan ten, ruigten, boomen en struiken, alsmede van wortels en overhangende takken, dio den gercgolden waterafvoer belemmeren of dreigen to belemmeren-, dat zij insgelijks verplicht zyn, vóór die schouw, do oevers, waar dio zijn uitgezakt, ingestort of a:\nge- z.-ind, te hersteilen en voorts do aarde, die in de waterlossingen gevallen is, benevens allo andere in liet water of op den bodem aanwezige vreemde stollen, alsmede grind en zandplaten, daaruit te verwijderen. Zij herinneren hun verder, dat ingevolge het voorschrift van art. 31 van het anngo- haald Reglement, vóór do schouw, de tot die waterlossingeu behoorende en daarmede in verband staande voorwerpen of werken, in zoodauigen staat moeten hersteld zijn, dat de veiligheid van het verkeer daardoor niet bedreigd wordt en do onbelemmerde afvoer van het water voldoende verzekerd zij. 2o. van de eigenaars, pachters of ge bruikers der op de hovcnaangcwczen water lossingen gevestigde molens of andere water- kcerendc of waterstuwondo werken, dat zij aan de verplichting, hun opgelegd bij art. 25 van meergemeld Reglement, hebben te voldoen door van af den 29 Augustus ten 8 ure des voormiddugs. geheel vrijen afloop aan het water te geven, en daaraan tot dun f3 Sep tember ton 7 ui*a des namiddags voortdu rend den vrijen afloop te laten voor zoover hun door Burgemeester en Wethouders of door den opzichter van den Provincialen Wa terstaat geone andere bevelen worden ge geven. Vknk.yy, den 20 Augustus 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd. PH. ESSER, J. STOOT, Burgemeester, Secretaris. De Burgemeester van Venray, brengt ter kennis van belanghebbenden dat by het heen en weer passeeren der Prui sische Landgrens met paarden door de Prui sische Regeering wordt gevorderd cone ver klaring van den Burgemeester alwaar die paarden thuisbehooren. dat gedurende de laatste 6 maanden in die Gemeente geen besmettelijke ziekte, in het bijzonder de kwaden DROES onder de paarden geheerscht heeft. en van den aldaar practiseerendcn veearts eene verklaring dat die paarden in de laatste 6 weken zijn onderzocht en gezond bevonden. Venray, 25 Augustus 1893. De Burgemeester voornoemd, IMi. ESSI'R. NIEUW NIEUW Patent-Cither Volks-Aeeoord-Cither, met 3 Manualen, 20 Notenhouten gekleurd, pracht-instruraen twondervolle toon, sierlijke uitvoering, in 1 uur te loeren, tegenwoordig meest gezocht instrument. Prijs met onderricht. Citherring, Cither- sleutel. Notenhouten lessenaar, in carton étui verpakt slechts f Contant na toezendend!ng van het bedrag- Prospectus gratis en franco. HENDRIK SCHNEIDERS, Magazijn van Muziekwerken Amsterdam. vierkant formaat bedrukt met hoofd van f 2,50 3,en 3,-50 per duizend. op naam gedrukt, per 10O stuks van 50, 60, 80 en 100 cents. Rekeningen, enz. benevens alle andere soorten van worden in prijzen, conrurreerende met de meest voordeolige aanbiedingen, spoedig, netjes, en accurraat afgeleverd ter SNELPERSDRUKKERIJ VAN W. van den Munckliol-Sasscn. Groote Straat, Venray. Vlugge en nette aflevering van Rouwcirculaires en Bidprentjes. Visitekaartjes in alle soorten. Tc bekomen bij W. v. d. Munekhof-Sassen. Gegalvaniseerde, verlakte, ver tinde en koperen vlechtwerken. Gegalvaniseerd, Blank cn verkoperd IJZER- en STAALDRAAD. Stalen "Puntdraad en Krammen in alle gangbare soorten, voorhanden aan BILLIJKE PRIJZEN, bij V. Fonclc. te HÜUÏL V. FONGK, Be Hotaris liassen te Vkmray, zal ten verzoeke van Heeren Gebrs.Van de Kamp, op IBuaiiHag -I Srpfcinüicr 1893, des namiddags ten 4 ure ter herberge van P. M. Sanders te Oostrnm, PUBLIEK VERKOOPEN: 10 slagen Tapbout, liggende in liet, bosch van P. J. van den Muiiekliof, aan don weg van de Rosmolen naar Oostrum, ter plaal.se -de Lintvennen". te VENRAY, zal ten verzoeke van den Ileer H. Try nes, op l>iii£K<lng; 5 .Scpfeuilicr 1893, 's na middags ten 6 ure, ter herberge van P. J. Rut te* te Venray. publiek verkoopen: 4 slagen HAVER, staande te wassen in het Vlakwater. 2 Dito in den Brabander. Vooraf te bezigtigen. Zegt 't voort öe Notaris liassen te VENRAY. zal op Zaterdag September 1893, 's namiddag ten 3 urn, tor herberge van Hen drik Hermans op Hanssenberg te Venray, publiek verkoopen 1. Voor Jan Bloemen teOverloon. Het Nagras van 3 slagen ter plaatse het Hoog Broek afkomstig van Croymans. 2. voor den Heer Henri Trvnes, Het nagras, JlM^Jgonder de Gemeente Venray, van lo. 40 slagen ter plaatse hot Broek, groot 11 hectaren 41 aren Nos. 1—40, 2o. 5 slagen in den ouden Peel, groot 1 hectare 20 aren Nos -11—44 bis. 3o. G slagen ter plaatse Loonsclien dijk groot 2 hectaren 3 aren Nos. 4550. 4o. 2 slagen in het Vlakwater, groot 48,aren Nos. 5155. 3. Voor Mcj. de wed. Jacob Verbeek. 2 slagen Nagras in den Nieuw molen naast den heer Cornelis Randts en de kinderen Derx. 4. Voor Jacobus Zeegers, in huwelijk met Ilendrica Cornelissen. Het Nagras van eene weide gelegen op het Hoogbroek naast den heer Albert van den Boogaart en Peters te Overloon. Zegt liet voort. TEN KANTORE vaa dss te Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITALEIT op le Hypotheek verkrijgbaar. ALOM is de inteelccning opengesteld op den 2711 JAASIGVXG van r>E Katholieke ILLUSTRATIE, in 52 wekelijksche nummers of 12 maandelijksche afleveringen. !)0 cents per kwartaal, vrachtvrij per post f I.OO. Als prijzen voor REBUS No. 1 zijn uit geloofd Tien fraaie Vogelkooien aan bamboesstandaard tevens drager van bloempotten cn voor REBUS No. 2 een keurig Pholoj^raphic-Alhiint op lessenaar. Prospectussen en Proef nummers bij alle boekhan delaren gratis te bekomen. Wordt gevraagd om terstond in dienst te treden een Kindermeisje^ niet beneden de 10 jaren. Adres: Boekhandel W. Van der SLOOT, Venioo. Brillen en Pence-nez, Rallicuowcr glazen, Hoor II.II. Doctoren aanbevolen. Reparatiën spoedig en goedkoop. zal op Donderdag- 14 September 1893, des namiddags 5 ure, tc Horst, ten huize van A. Schellen, in de Herstraat, op verzoek van den hoer Peter Jan Schellen, publiek voor 3, 6 of 9 jaren verpachten Kèiïe vruchtbare BOUWHOEVE elegcn le llorst, aan liet Broek, j|[1' jV^iLbestaande m Huis met stal, schuur, bakhuis, erf, tuin, boomgaard, bouwland, weiland cn hooiland, kadastraal bekend in Sectie C nos. 1037, 1042, 2298, 2304, 2320, 2321 en 2322, samen groot 4 heet. 27 aren 40 centiaren. Te aanvaarden op de gewone tijdstippen in 1894. Zegt het voort. zal op een nader te bepalen dag, te Horst, in de Veestraat, ten huize van Gerard Cup pen, op verzoek van Johannes Van Gijeu en kinderen, publiek verkoopen: Ecne in goeden staat zijnde 1 bouwhoeve, gelegen te Horst, aan j de Melderslo, op de Voorste Loru-f pert, bestaande ie .- Iiuie, stal, schuur, erf, tui», bouwland, weiland, hakhout en heide, kadastraal bekend, Se'-*"} B nos. 232, 233, 234, 235. 2506, 2507, 2508, 2512, 2514, 2517 en 2519. samen groot 3 hectaren 55 aren 50 centiaren. Zegt V voort. Een perceel BOUWLAND, gelegen te Venraai, op het Desselke, groot 2S aren, in pacht geweest bij Gerard Van der PUTTEN. Te bevragen bij den eigenaar Notaris van den Bergli. Ten KANTORE van den van den 23333, sjn steeds GROOTE en KLEINE K A PIT ALEN op le Hypotheek beschikbaar. HORST bij VENLO. MAGAZIJN VAN Garen, Band, Sajetten, Sanella, KlfcrmakcrsfourniUiren; aaaaoaaaasias» met alle toebehooren, enz. Alles aan uiterst lage prijzen. Reparatiën van NAAIMACHINES, netjes. spoedig en billijk. a I" 0 S3 O 09 ►d S3 <5 EI p b H P en ET 3 P sj 05 O O - .O O 3 ndag r" 3 CD CL CD —7 3 2 O P3 Si g- C «S 3 Ui CD 5 CD Z. CO O 3 2 (I) O 3 cL V zx C O T; *1? ct- H ö- P7 2 zSr LL c 0 0 P u S O er ~~T cr? ca H CC' st UJ FFJi-FF aaa jjaaüj J i-i zijn He beate. VERKRIJGBAAR bij Venioo. Th. BLEI,. Ycnloo.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 3