ZACHERLIN t Th. JANSSEN, 1 Maas. S Anker-Pain-ExpeHer. pptPff- Anker-Pain Expelier. KUNSTTANDEN Geheele Gebitten, iudojf Kurfiirstj Naaimachines. HOLLANDSCHE WAAR! Wed. P. A. Boers, P. M. Sanders, Beste Hollandsche asch blauwe en roode dakpannen W, Lenssen, is liet beste middel tegen allerlei Insecten. AUGUST BOERMANS Reparatiën, I* 1% ioi •sio sy ANTWERPSCHE «Securitas.» Agent: JOS. AERTS, Bij H. BECKERS, ii GRATIS h A. M. YAN AAKSEN. ZOMERHOEDEN P E T'T E N. MAGAZU1T Huishoudelijke Artikelen. TUIN MEUBELEN. Victor FONCK, Venraai. Henseniusplein, Venraai, LAGE PRIJZEN. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Lendenpijnen pjjnen van 'al lerlei aard? Wat is met het beste secses nan te-vonden tegen Hoofdpijn en AnkerPainExpelier. Wat moet dus steeds iti ieder huisgezin Prijs 50 cent, 75 cent en ƒ1.25 de flesch. Voorhanden in de meeste Apotheken en bij F. Ad. Richter Co. te Rotterdam. en ■norden tegen GARANTIE geleverd en geplaatst door DEXTISTE, Lobberich bij Venlo. Bestellingen worden aangenomen bij liarel DEW IÜZ, Horlogemaker Venray. Prima kwaliteit. Laagste PRIJZEN. V. FOXCK. Ondergeteekende maakt het geacht publiek van Venray eu Omstreken bekend als dat bij hem te bekomen zijn: 1ste soort Ilol~ lnudsche blauwe en roode dak pannen, alsmede 1ste soort Hollandsche roode en blauwe plavuizenVerder te bekomen Verglaasde muurtegeltjes, Engelsche grêsbni- een, Gewone verglaasde aardebuizen. Cement, Gips en parket vloeren. STIJGERGE- RE EDSCHAP te huur per week en per maand Conciireerencle prijzen. E. ODENHOVEN. Station venray-Oostrum zyn te bekomen beste roodc ca blauwe dakpannen zoomade tweedG soort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan eoneurreerende prijzen. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &gruttemeel. a G5 Cent per mud. Franco station. Aarde Buizen, aan inkoops prijzen. m Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN MAGERE STIMOLEN en KALK. AUts am eoseminrcads Ftijsaa. PRIMA PRIMA MARGARINEBOTER, k 4.-0 en 25 cent per 5 ons, afgewogen. Metworst 30 en 50 cent, Snipperworst 32 cent. Dc kenteekenen van bet verbazend werkend Zacherlin zijn: 1. Dc verzegelde flcsch, 2. dc naam „Zaekerl" IPrijs 25 c. 50 c. fl. 1. fl. 2. ZacJterlinbespaarder 40 cent. VERKRIJGBAAR In Venray bij den heer W. van den Munckkof-Sasscn. Boxmeer aas F. Schot'h. r, Venloo P- BreidtfélÜ'i r n n 5. Muijsers. a Helmond a a a P. van JSrp.j Gsnd- es SIversmid, op de GROOTE KERKSTRAAT. VENLOO. Steeds voorradig beneden CONCÜRRKNTIEPRIJS alle artikelen in Goud, Zilver en Alfenide- Op aanvraag tcorden spoedig franco op zicht alle verlangde artikelen toegezonden in mooie ÉTUIS en VERPAKKING. zeer spoedig en billijk. S E I Z u X. g O 1 S LU o Ü- a Sfl h :ö- Ai 5 5 -c 1 I H O Vcrzckerings-.Maatschappij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6.300.000. Goedgekeurd door Koninklijke Besluiten van 29 Maart 1819, 9 September 1836, 28 April 1S50 en 7 Mei 1881. De AntwerpscV.e Maatschappij -Securitas" de oudst bekende ia 't land, verzekert, tegen brand en het hemelvuur evenals tegon ontploffing van stoommachines, gas- en ver warmingstoestellen, de gebouioen, roerende goederen, koopwaren, oogst, vee, etc., aan de gema.tigste premiën. O - O •s -2 a H X lü -3 O n«- 50 cent1^ I dat Is spotgoedkoop jl voor oen middel, dat reeds vele dui- J zenden personen, die lango jaren door smartelijk Rhenmatisme geplaagd werden, hulp en genezing gebracht heeft Mec-stal zijn enkele in wrijvingen met ANKER-PAIN-EXPELLER (50 c., 75 c. en f 1.25 de flesch) voldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rheumaiiok enz, te doen ophou den. Een huismiddel, dat beter werkt, dat gemakkelijker aait te wenden is dan de ANKER-PAIN-EXPELLER, is niet denkbaar; daarom is het ook in de I meeste huisgezinnen en op tal 3 schepen aller natiën steeds voorhan- den. Verkrijgbaar bij de meeste Apo- the kers en drogisten. Alleen echt met g ..Ankeri' F. AD. RICHTER Cie tSb*Banaie"] Rotterdam. VLNRA V, Kleermaker, Paterstraat zijn te bekomen: alle soorten STOFFEN als: Bnxkings, Kamgaren, Cheviots, halfwollen en ka toenen Stoffen, Bevertings, Pilows, Katoen en alle soorten Yocrings, enz. enz. Alles aan zeer lage prijzen. De STOFFEN by mij niet ge- kocht worden nog oven als vroeger aangenomen. Ondergeteekende bericht bij deze aan de ingezetenen van Venray en Omstreken dat hij zich alhier heeft gevestigd als goud- en zilversmid, nabij het raadhuis) ten huize van den heer Jos. Geomini. Mij in een ieders gunst aan bevelende, is bij mij steeds voorradig alle voorkomende - en zilverwerk, zooals bellen, broscben, knopjes, kettingen voor hoeren en dames, zoo ook in zilverwerk. Reparatiën, worden door mij goedkoop en solied afgewerkt. Mij belecfdelyk ia een ieders gunst aan bevelende, heb ik de eer te zijn, Uw Dw. Dienaar, P. KLAASSENS. gond bekomt elke lezer van dit blad het niot alleen voor zieken maar ook voor gezonden hoogst belangrijke on nuttige boek: DE VRIEND DER ZIEKEN. Men schrijve eene briefkaart aan Richter'e Boekhandel te Rotterdam. Paterstraat, VENRAY. Paterstraafc» bericht zijnen geachten begunstigers de ontvangst van een uitgebreid assortiment voor liet ZO 31 EB SEIZOEN. Eene groote partij gemaakte Jassen, broeken en Vesten, in alle soorten en in alle grootten. Daagsclie werkbroeken en Jassen, werkkielljes cn Boezeroenen. aa&aaia sa GUTTA PERCHA BOORDEN. Macbinenaalden en Olie. -A-LILE KOLONTIALB WAREIsr Alles aan uiterst lage prijzen. van Koper, Tin, Blik, IJzer, Kristal, Glas, Porcelein, fijn Aardewerk, enz. Engeische, Xtaitiche ea Amsrikaansche geredsshappsn, year Timmerlieden, Schoenmakers, Schilders, Metselaars, enz. LANDBOUWWERKTUIGEN Stroosnijmaehines, Veevoederketels, Schoppen, Rieken, Gaffels, Zeisen, Zichten, Scherpmachines, Wetsteenen, enz. Vlechtwerk, Puntdraad, Ledikanten, Wiegen, Kinderwagens, Mangels, Wascb- en Wringmachines. Sloten, Nagels, Meubelmakers- en bouwartikelen. Bascules, Maten, en Gewichten. verwittigt hiermede zijnen geachten begunstigers van Vexiïay en Omstreken, dat bij hem te bekomen zijn, alle soorten SCHOENWERK, als: g I Rijg-Miiliers van af f2.50, "2, oo O i=- Heeren Bottines f3.75, Werkschoenen f2.35, Leeren Mans Pantoffels f 2.00, Heeren klep-Milliers f2.60, enz. enz. E" Reparatiën en Schoenwerk op maat, worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt. DB PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, zweeren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zy geen mededinger, en geneest betooverend eaamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in .Thomas ITOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht-in Potten en Doozen van Is. li/i., d., 2s. 9d. 4s. 6d., lis. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheelo wereld. Koopers gelieven het Etiket ran iedere Doos cn Pot te onderzoeken. Indien het adres 533, Oxford -'-at, is het bedrog. KT Street er n iet o

Peel en Maas | 1893 | | pagina 4