Th. JAM Anker-Pain-Expeller. Anker-Pain-Expeller. Anker-Pain-Expeller. KUNSTTANDEN Geheele Gebitten, Rudolf Kurfürstj Naaimachines. HOLLANDSCHE WAAR SPOORWEGDIENST. Dienstregeling van 1 Mei 1893, in Greenwich tijd. Wed. P. A. Boers, P. M. Sanders, Beste Hollandsche asch blauwe en roode dakpannen Erwten en Boenen W v, d. Munckhof-Sassen AUGUST BOERMANS Reparatiën, S Ifl h 1 "5 rh 2 0 BS 0 50 cent ANTWERP SCHE «Securitas.» Agent: JOS. AERTS. Bij H. BECKERS, Aardenbuizen A. M. VAN AARSEN. ZOMERHOEDEN P E T*T EN. aaaaata 3D mmsa. Huishoudelijke Artikelen. TUIN MEUBELEN. Victor FONCK, Venraai. Henseniusplein, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. tjtTnf de beste mwrijving tegen Jicht. Rheumatiek, Leudonpijueukortom Wat is met hot testE ICtcei aan te wonden tegen Wat moot dus steeds in ieder huisgezin Prijs 50 cent, 75 cent en ƒ1.35 de flesch. Voorhanden in de meeste Apotheken en bij F. Ad Richter 4 Co. te Rotterdam. en worden tegen GARANTIE geleverd en geplaatst doo.i DENTISTE, Lobberich bij Venlo. Bestellingen worden aangenomen bij Karei UEWEZ, Horlo gemaker Venray. Prima kwaliteit. Laagste PRIJZEN. V. FONCK. Ondergeteekende maakt het geacht publiek van Venray en Omstreken bekend als dat bij hem te bekomen zijn: 1ste soort llol- landsehe blauwe en roode dak pannen, alsmede 1ste soort Hollandsche roode en blauwe plavuizen. Verder te bekomen Verglaasde muurtegeltjes, Engelsche grësbui- zen, Gewone verglaasde aardebuizon, Cement, Gips en parket vloeren, STIJGERGE- REEDSCHAP te huur per week en per maand C'oneureerende prijzen. E. ODENHOVEN, Station venray-Oostrum zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan eoncurreerende prijzen. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. a 05 Cent per mud. Franco station. Aarde Buizen, aan inkoops prijzen. Station Venraai—Oostrum. HANDEL IN: PLAVUIZEN", STEENKOLEN MAGERE STl'kkOLEN en KALK. AÜJ1 aan ajaiursssesda Ptijaas, PUIK KOKENDE Verkrijgbaar bij Van VENLOO naar NIJMEGEN. 936 11 46 3 50 94*2 1152 356 1 951 1201 405 955 1205 4 09 v 544 838 - .550: 559 - 603; I - G12i 1006 12 14 '4 18 622 903 1015 1223 427 633 1026,1231 438 - 643,918,1037 1243 4 48 - 648 1248 654 926 1046 1254 457 858 - 7 02 9 33 1054 1 02 5 05 8 03 9 05 - 7 10 1 513 714, 1103 1 10 517! —914 A 726 946 11 15 1 22 529,816 926 Venlo Bleiik Grnbbenvorst KI. Grubbenvorst-Lot. Meerlo-Tienraai Venray Vierlingsbeek Boxmeer Rijkevoort Beugen Cuijk Linden-Katwijk Mook Nijmegen Van NIJMEGEN naar VENLO. Mijmegen Mook Linden-Katwijk Cuijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Vierlingsbeek Venray Meerlo-Tienraai Grubbenvorst-Lot. Grubbenvorst-lvl. Blerik Venlo 7 11 737 7 43 7 52 756 805 37 8 15 830 51 847 852 V 7,00 10,08 11,42 2.04 ;5,03 6.50 S,19 7,13 11,55 2,lX5,16 7.03 r 11,59 EgO - - 7,23 12,07 2.27 5,28 7,13 8,33 - 7,31 10,27 12,15 2,35 5,36 7.21 8,40 7,37 12,21 -| -?.L>7 - 7.42 10,30 12,26 2,44 5,45 7.32 S,48 7,52 12,35 2,54 5,55,7.44 8,03 10,51 12,45 3,04 '6,06 7,55 9,03 8.13 12,54 3,16 6,15 8,06 - 8,22 1,03 3,23 6,24 8,13 8,26 1,07 3.27 6,28 8,17 8,35 1,15 3,36 6,37 8,26 A 8,40 11,14 1,20 3,41 6,42 8,31 0.20 Goü4« en Zilversmid, op de GROOTE KERKSTRAAT. VENLOO. Steeds voorradig beneden CONCURRENTIEPKIJS alle artikelen in Goud, Zilver en Alfenide. Op aanvraag worden spoedig franco op zicht alle verlangde artikelen toegezonden in mooie ÉTUIS en VERPAKKING. zeer spoedig en billijk. Ld O Ld L_ 0 u X e o ft /S H l tr, 0 Q -u s a - :?o C ból S a I ft £3 R=i dat Is spotgoedkoop voor een middel, dat reeds vele dui zenden personen, die lange jaren door smartelijk Rheumatisms geplaagd werden, hulp en genezing gebracht heeft Meestal zijn enkele inwrijvingen met ANKER-PAIN-EXPELLER (50 c., 75 c. en f 1.25 de flesch) voldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rhenmatiek enz. te doen ophou den. Een huismiddel, dat bc-ter werkt, dat gemakkelijker aan te wenden is dan de ANKER-PAIN-EXPELLER, is niet denkbaar; daarom is het ook in de meeste huisgezinnen en op tal van schepen aller natiën steeds voorhan den. Verkrijgbaar bij de meeste Apo thekers en drogisten. Alleen echt met Ankert' F. AD. RICHTER Cie Rotterdam. Verzckci'ings-Mnalscbappij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6.300.000. Goedgekeurd door Koninklijke Besluiten van 29 Maart 1819, 9 September 1836, 28 April 1850 öb 7 Mei 1881. Do Antwerpsche Maatschappij -Securitas" de oudst bekende in 't land, verzekert, tegen brand en het hemelvuur evenals tegen ontploffing van stoommachines, gas- en ver warmingstoestellen, de gebouwenroerende goederen, koopwaren, oogst, vee, etc., aan de gematigste premiën. VEN RA Y, Kleermaker, Paterstraat, zijn te bekomen: alle soorten STOFFEN als: Buxkings, Kamgaren, Cheviots, halfwollen en ka toenen Stoffen, Bevertings, Pilows, Katoen en alle soorten Voering», enz. enz. Alles aan zeer lage prijzen. De STOFFEN bij mij niet gc- kocht worden nog even als vroeger aangenomen. Ondergeteekende bericht bij deze aan de ingezetenen van Venray en Omstreken dat hij zich alhier heeft gevestigd als goud- en zilversmid, nabij het raadhuis) ton huize van den heer Jos. Geomini. Mij in een ieders gunst aan bevelende, is bij my steeds voorradig alle voorkomende goud- en zilverwerk, zooals bellen, broschen, knopjes, kettingen voor heeren en dames, zoo ook in zilverwerk. Reparatiën, worden door mij goedkoop en solied afgewerkt. Mij beleefdelyk in een ieders gunst aan bevelende, heb ik de eer te zijn, Uw Dw. Dienaar, P. KLAASSENS. Gewone en hardgebakken, steengoed of gresbuizen, porseleinen en geëmailleer de spoelstecnen, privaat- trechters, enz. V. Fonck. Paterstraat, VENRAY. Paterstraat, bericht zijnen geachten begunstigers de ontvangst van een uitgebreid assortiment voor liet ZOMERSEIZ OEN. Eene groote partij gemaakte Jassen, broeken en Vesten, in alle soorten en in alle grootten. Daagsehc werkbroeken cn Jassen, werkkielljes en Boezeroenen. GUTTA PERCHA BOORDEN. tSIacliinenaalden en Olie. -A-XjIjE koloniale wakeiv Alles aan uiterst lage prijzen. Koper, Tin, Slik, IJzer, Kristal, Glas, Porcelein, fyn Aardewerk, enz. Ssgel&eta, Bsitsche en Aserikaaasche gereedschappen, voo? Timmerlieden, Schoenmakers, Schilders, Metselaars, enz. LANDBOUWWERKTUIGEN Stroosnljmachines, Veevoederketels, Schoppen, Rieken, Gaffels, Zeisen, Zichten, Sckerpmachines, Wetsteenen, enz. Vlechtwerk, Puntdraad, Ledikanten, Wiegen, Kinderwagens, Mangels, Wasch- en Wringmaehines. Sloten, Nagels, Meubelmakers- en bouwartikelen. Bascules, Maten, en Gewichten. verwittigt hiermede zijnen geachten begunstigers van VeniïAY cn Omstreken, dat bij hem te bekomen zijn, alle soorten SCHOENWERK, als: g' j' Rijg-Milliers van af f2.50, Heeren Bottines f3.75, Werkschoenen f2.35, Leeren IVIans Pantoffels f 2.00, Heeren klep-IVIilliers f2.60, enz. enz. cr> cr> o —s po L AGE P 11 IJ ZEN. Reparatiën en Schoenwerk op maat, worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt. DB PILLEN zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, cn zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wenden, zwecren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij gem mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WAY s Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht in Pottenen Doozen van ls. li ft., d., 2-s. 9d. 4s. 6d., lis. 22s. en 33s., en verkrijgbaar by alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Hoopers gelieven het Etiket >on iedere Boos en Pot te onderzoeken. Indien het adres 333, Oxford 1 Streel er niet op slaat, is het bedrog.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 4