MALE Wi LIEEÜ li E N, K St. JOSEPH, Prijsbeugelen, SfiHAAPSHflNPT M SCHAAPSHOND, Heeren Kiezers. HEEREN KIEZERS. is liet beste middel tegen allerlei Insecten. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Te bekomen verschillende soorten aan zeer lage prijzen bij J. H. Raedts, I f."d Beugelbol en, Tafelpooten, enz. BLOEMZADEN, Ds sterkste palmen BEUGEL- BALLEN, G. WintelSj Meststoffen Hi Poels-Damps* Groots keuze GAEL DEWEZ. B GRATIS H Aarden buizen. De Notaris VandenBergh Burgerlijke Stand. VENRAY Van den 5 tot den 12 Mei 1S93. Geboorten. Jtohanna Jncoba Macssen Anna Catbari- na Dewez. Huwelijken. Peter Johannes Derks oud 25 jaren en Hen- drina Poironella Smiis oud 27 jaren Mar tin us van Kuyk. oud 34 jaren cn Petronella van Dijk oud 24 jaren. Stei-lge vallen. ltegina Fleurkcus oud 21 jaren. Marktberichten Venray, 12 Mei. Aangevoerd 1150 halve kilo'B Boter. Prys per halve kilo 44 a 52 ct. VenlooG Mei. Boter per ï/z kg. 47a o2 ets. Biggeu aangevoerd 122 per stuk 13 6 15 Mk. karnbeek, 8 Mei. Prys der Boter per halve kilo 37 A 51 cent. Aangevoerd 3318 halve kilo's. Aan Heeren Kiezers van een Lid voor den Raad der Gemeente Venray. ADVERTENTIES. Burgemeester en Wethouders van Venray. brengen ter konnis van belanghebbenden, dat d# mannolyke ingezetenen die op den 1 Januari van het loopende jaar hun 25 jaar zijn ingetreden, eu zy, dio ofschoon ouder dan 25, echter hur. 34 jaar nog niet vol bracht hebben, en die sedert de vorige in echryviiig iu de gemeente zijn komen wonen eu uit den dienst ontslagen militairen, voor zoover zij, tijdens bun ontslag, in de jaren der schutlcry zyn, verplicht ziju zich lus- scheil den 15 Mei en 1 Juni 1893, ter Se cretarie dezer gemeente aan te geven om voor de Schutterij lo worden ingeschreven. Venray, 1 Mei 1893. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, PH. ESSER, J. STOOT, Burgemeester, Secretaris. De burgemeester van Venray, brengt ter algemecne kennis, dat op Maandag den 15 Mei 1893, des na middags tusschen 5 tot O uur in het School gebouw (Dorp) alhier zal worden overgegaan lot de KOSTELOOZE ENTING en HER- ENTING der KOEPOKKEN. Veil ray, 12 Mei 1S93. De Burgemeester voornoemd, l»li. ESSER. De Burgemeester van Venray, wijst bij deze de ingezetenen dezer ge- meeuto op het groot gevaar hetwelk thans tengevolge der aanhoudende en strenge droogte, bestaat tot het ontstaan van brand. Noodigt dientengevolge de ingezetenen uit alle mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht tc nemen en de rerbodsbepilingen van ons Algemeen Poliliereglement ter voorko ming van brand zoo stipt mogelijk na te komen, en bijzonder toe te zien dat de kin- doren geen vuur ontsteken nabij bosschen of veengronden, sehuien, stroo, hooi of grnanmijleu, tuil ol houtstapels. Ybnkay, den 21 April 1893. De Burgemeester voornoemd; PH. ESSER. op Zondag 14 Mei, 's namiddags 4 uur, om TWEE flinke PRIJZEN, bij Joh. Schaeffers. L it (te hand te pachten, de PRIVAAT-JACHT van Merselo, (Gemeente Venray. Zich aan Ic melden bij .T. M. MICHELS, te MERSELO. Wegens afschaffing der SCHAPEN, bied ik mijn 3-jarigen te koop aan, en wel aan erg billijken prys. Hij is uitstekend bij de schapen, ruw harig en roodsig van kleur. Een schoon dier. M. HAMMEN. HAPS by KUIK. Voor de aanstaande verkiezing van een LID voor den Gemeenteraad op Dinsdag 16 Mei e. k. ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den Heer I J. CAMPS te Oost rum, neemt de onderge- teekende beleefdelijk do vrijheid zich Can- didaat te stellen. Ant. LOONEN, OOSTRUM. Voor de aanstaande verkiezing op Dins dag 16 Mei, van een Lid voor den Ge meenteraad te Venray, wordt dringend en beleefd aanbevolen, ANT. LOONEN, te Oostrum. Een groot aantal Kiezers van Venray Oostrum cn Omstreken. Aan Heeren Kiezers voor den Gemeenteraad te Venray. Op verzoek van eon groot aantal vrien den, is ondergeteokendo aangezocht, om zich uls Candidaat voor het Lidmaatschap van den Raad der Gemeente Venraai, te stellen. Ik verineen dan, aan dit verlangen te moe ten voldoen en hoop dat de verdienstvolle loopbaan van mynen helaas te vroeg ont slapenen dierbaren vader, een steun moge zijn, voor myne Candidaluur, en de ge dachtenis zyner verdiensten, trouw en op recht, de belangen der Gemeente Venraai, gedurende 25 jaren te hebben voorgestaan, m dankbare herinnering moge gebleven zijn. Ik verklaar dan bij deze, dat, mocht mij de eer to beurt vallen, door U gekozen te worden, ik de voetstappen, van den dier baren Overledene, zal drukken, en steeds alle belangen die de Gemeente Venraai en deszelfs ingezetenen be vorderbaar zijn, zal voorstaan en behartigen. Ik beveel mij minzaam in uwe protectie en teeken, Uw EJ. Dw, Dienaar, GERARD CAMPS. Caudidaat v/d Gemeenteraad. Hoe kan men de verdiensten van iemand die 25 jaren de belangen onzer dierbare Ge meente, met hart en ziel voorstoud, het besie beloonen? Hoe hem nog eeren, die een kwart eeuw, voor de Gemeente Venray deed, wat hij slechts doen kon. Viermaal Kiezers viel uwe keuze op Jo hannes Camps, als uwe vertegenwoordiger uwe belangens, als lid van den raad der Ge- moente Venray. Viermaal hernieuwde! gij zyn mandaat! Hij ontviel u tc vroeg, en zoo gaarne had hy nog veel voor.» gedaan! Uit dankbaarheid dier verdiensten en ten teeken eener ouvergetclyke hoogachting stel len wij U voor, uwe stem unaniem uit te brengen op „zyn zoon GERARD CAMPS", iemand, die, die deugden bezit, die ook hij bezat, die waakte voor uwe stofielyke en ze delijke belangen Op hom hebben wij ons oog gericht, op hem onze hoop gesteld, en hy zal die niet beschamen, manr als waardige zoon van den overledene met dezelfde gevoelens bezield zijn. Kiest dus. GERARDUS CAMPS, den Candidaat diergenen, die genotene weldaden weten hoog te schallen, maar niet to ver geten. Eon zeer groot aantal Kiezers. maak ik het geachte publiek van VENRAY eu Omstreken bekend dat ik, ondorgetee- kende mij ai hier als gevestigd bob en by mij dagelijks is te bekomen, alle soorten van Worst cn Varkensvlceseh. Door prompte en nette bediening hoop ik de gunst van eenieder tc verwerven. M, Beerkens-Joosten. Paterstraat, no. 22 VENRAY. 3? IEP HF1 IF1 zijn tic beste. VERKRIJGBAAR bij Venloo. Th. BEEL. Venloo. De kentcekenen van hel verbazend werkend Zacherlin zijn 1. De verzegelde flesch, 2. de naam „Zacherl" Prijs 25 c. 50 c. fl. 1. fl. 2. Zacherlinbespaarder 40 cent. In Venray Boxmeer r> 1 'enloo Helmond VERKRIJGBAAR bij den heer W. van den Munckhof-Sassen. F. Schoth r> h P. Breidtfeldt. n n S. Muijsers. n -•> P. van Erp DE DILLEjNT zuiveren het Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tc-r genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftyd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. 3D IE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wondon, zweeren cn Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van 'kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zy geen mededinger, en geneest betooverend s.iamgetrokkcn en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li;s.. d., 2s. 9d. 4s. 6d., lis. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle mcdicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven ktt Etiket ran iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indian het adres 533, Oxford Street er niet op staat, is hst bedrog. en SEVENUM Handel in ijout en Büuwnjalerialen. Tevens verkrijgbaar BESTE PALMENHOUTEN De Ondergeteekende bericht het geachte publiek, van OOSTRUM en Omstre- .- ken, dut hij mei 1 .blei een Men vrago prijsopgaaf. Steeds voorradig alle soorten van do boste kwaliteiten tegen ongekende LAGE PRIJZEN- Tevens eeno mooie sorteering in verschillende soorten. Onder beleefde aanbeveling, Jo.s. GEOMINI Schoolstraat, VENRAY zal openen. Voor goede dranken cn nette bediening zal worden zorggediageo, Aanbevelend, Joh. Tacken, OOSTRUM. Verkrijgbaar PRIMA PRIMA MARGARINEBOTER, a 4-0 en 25 cent per 5 ons, afgewogen. Metworst 30 en 50 cent, Snipperworst 32 cent. Gegalvaniseerdeverlakte, ver tinde en koperen vlechtwerken. Gegalvaniseerd, Blank en verkoperd IJZER- en STAALDRAAD. Stalen Puntdraad en Krammen in alle gangbare soorten, voorhanden aan BILLIJKE PRIJZEN, bij Het Feeet van Patroon der Christelijke Huis gezinnen, van een gelukkigen levens, siaat en van een zaligen dood, le SMAKT-VENRAY, tót Jil jaar wetL-rom PLECHTIG gegierd vordva. Maandag 22 Mei. tweede Pinksterdag na den middag aankomst der processie van O ver loon en om 3 uur plechtig Lof met preek. IVII. Aan de pelgrims naar St. Joseph te SMAKT wordt in herinnering gebracht dat het Sfation Vierlingsbeek op 30 minuten afstand van de Kapel gelegen is. zijn te verkrijgen bij TE SAMBEEK. Bij den Ondorgcteekende zyn van af heden te bekomen allerhande soorten aan concurreerende prijzen. in alle soorten Brillen en Pence-nez, Ralhcnower glazen, door II.II. Doctoren aanbevolen^ ReparatiSn spoedig en goedkoop. V. Fonek. bekomt elke lezer van dit blad het niet alleen voor zieken maar ook voor Qezonden hoogst belangrijke en nuttige boek: DE VRIEND DER ZIEKE». Men schryve eene briefkaart aan Richters Boekhandel te Rotterdam. Gewone en hardgebakken, steengoed of gresbuizen, porseleinen en geëmailleer de spoelsteenen, privaat- trechters, enz. V. Fonck. zal op bfluaiidug den 29 Mel 1.893. dos namiddags 2 ure, te Lotium, iu de Straat, op verzoek en ton huize van Chris tina Hermans, weduwe van Piet Schraveu, publiek verkoopen Kasten, kisten, stoelen, tafels, huisklok. 1 kolom en andere kachels met toebohooren. 1 voerketel groot 65 liter, koper, tin, por- celein en glaswerk, 1 groote koperen waich- ketel tn andere ketels, ledikanten met bed- degoed, wasobknipen, soerkuipeu, tonnen, vaten, emmers, liiopen, bylen eu aksen. 1 lange kar, kruiwagen, wan, schuppen, rieken, zichten, zeisen, vlegels, gaffels ea meer andere vooiwerpen. Zegt 't voort Ten KANTORE van den J imtm van den 33Ö13JL zijn steeds GROOTE cn KL EIK E K A P I T A LE N op le Hypotheek beschlkb**?.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 3