Ter overweging, Kippen houden. Prijs der A.dvertentiën: ran 15 regels 30 c. elke regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Adverteutiën, 3maal geplaatst, worden Smaal berekend. Deze Courant verschijnt iedcrcn Zaterdag. Uitgever: Xj. A. SASSEN. 12. Advertentien of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan bet Bureau »Peel en Maas te Venray. Zij, die zich vóór 1 April op deze courant abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschonende num mers gratis. Het uur der wraak schijnt voor Frankrijk geslagen. Geen enkel land misschien kon bogen op zooveel kemelschen zegen als Frankrijk; maar de gekeele wereld bekeul eenparig, dat geer. land zoo zeer den hemelschen zegen versmaad en verloochend heeft als Frankrijk. Onze H. Vader heeft steeds zijne zorgen aan de geloovigen van Frank rijk gewijd; maar de vrijmetselarij heeft aldaar al die zorgen te schande gemaakt, God laat niet met zich spotten. Op aller lippen komt de vraag, of Frankrijk in staat zal zijn, de tegen woordige crisis te boven te komen? Frankrijk werd op het slagveld verpletterd door Pruisen. Toen begon dc straf, toen begon de wraak over het ongeloof. Men verwachtte, dat Frankrijk zou 3tójn teruggekeerd tot het geloof cn tot de zeden van »den ouden God." Maar neen, ongeloof en wulpscnheid waren to zeer ingeworteld, om door dien verpletterenden slag uitgeroeid te worden - De God hatende vrijmetselarij stelde alles in de weer, om het aardsch pa radijs te herstellen, en cene hellevaart werd or uit geboren. Feuilleton. Stalknecht Piet's kloekheid, OP Paardendieven van Kentucky. 18. liet volk zou ziel» van den diof meester trachten to maken en hom ongetwijfeld op hangen, even als men zijn vorige makkers deed. Het is best dat wij zoo iets vermijden laat de wot dozen man bestraffen." Dat werd besloten. Toen de mórgen aanbrak was Tim Bunker reeds zooveel bijgekomen, dat hij gemakke lijk vervoerd zou kunnen worden. Orian llnsscll, bad hem gedurende het overige van den nacht bewaakt. De dief- moordenaar had gedurende die uren geen enkel woord gerept, tenzij nu en dan eene vervloeking, welke hij op het hoofd van den stalknecht laadde; overigons hield hij zich als versuft on droomerig. Reeds vroeg in den dag word hij door ëen sterk gelcido naar de hoofdplaats der county getransporteerd on in du gevangenis opge sloten. Voor den middag nog was het voorgevallene aan de inwoners van Seville bekend en eene andere ovatie ter cere van den stalknecht was het gevolg. Eenige der burgers waren zeer ontevreden omdat men schurk naar de gevangenis had gebracht. Dat paradijs schittert heden in Frank rijk, gelijk het zich misschien weldra in alle landen van Europa zal open baren. Het is zoolang nog niet geleden, dat graaf Albert de Mun den minister van onderwijs. Bourgeois, op ongena dige wijze de les las, en diens lenden striemde met zijn geeselslagen, maar hij klopte aan doovemans deur. Of de Mun toen al met de levendig ste kleuren den ongelukkigen toestand van Frankrijk schilderde: eenen toe stand, dien men te danken had aan mannon, die slechts uitgingen van deze éénc gedachte: noch christelijke onder richting, noch godsdienst; of diezelfde afgevaardigde al op kwam tegen de strekking, waartoe bijna de gekeele Kamer van Afgevaardigen medehielp, dat alles baatte niets. Maar, riep de Mun, de uitkomst zal het bewijzen. En nu? Oud-ministers, ministers in functie, en bijna 200 afgevaardigden zijn be trokken in het Panama-schandaal. Zou Frankrijk's eer meer schade en schande hebben geleden op hot slagveld dun thans in deze schaiidaligli affaire De mannen der Regeering zijn be zweken voor hot goud-argument. Een Parijsch blad resumeert het verhoor van Charles des Lesseps, een der gevangen administrateuren der Panama-maatschappij, in de vol gende gedachte-wisseling tusschen den advocaat-géneraal en den beschuldigde: r-Gij hebt'' zeide eerstgenoemde, »de millioenen der obligatie-houders van Panama uitgegeven, door ze to ver doelen onder sijndicaten, bankiers eir al degenen, wier invloed gij kondt vreezen, en de millioenen hebt gij vrijwillig gegeven." Vrijwillig," antwoordde de Lesséps, «In Seville" zoo redeneerden zij, -hangt men een man op wanneer hij slechts paarden gestolen heeft, doch wanneer een deugniet een jongen steelt en dan nog probeert hem te vermoorden, dan zet men zulkeen slechts in do gevangenis. X. Oom Sferen %-errast. -He daar! He daar zeg ik Hot was na middernacht,, slechts eenigo dagen nadat hetgeen in liet voorgaand hoofd stuk beschreven voorviel, dat de woorden, boven aangehaald, voor het Chedder huis te Sevillo door do lucht klonken. Na een halve minuut werden de woorden herhaald en nog verscheidene malen daarna, doch te vergeefs, er kwam geen antwoord. De bewoners van het hotel schenen in een diepen slaap te zijn gewikkeld. De persoon die had geroepen zat op een schoon paard, en het zwakke licht van do lantaarn, die lussehen een paar posten van de veranda hing, toonde dal het dier met stof was bedekt en zeer vermoeid moest zijn geweest. Dc ruiter was een man van middelbaren leeftijd cn had een zeer treffend voorkomen. Hij zag er uit als iemand die men niet gaarne zou beleedigon, want hij scheen de hoedanig heden van iemand die wraak kon en zou nemen te bezitten. Daar hij hoegenaamd geen antwoord op zijn herhaald roepen ontving, werd hij eindelijk zeer gram, sprong van zijn paard en liep over de veranda tot bij de voordeur. Met den stok zijner zweep, die met lood *Ja, even vrijwillig als men zijn hor loge in den uithoek van een bosch geeft aan een roover!" Deze uitdrukking kenschetst ten volle de zoo geruchtmakende Panama zaak en de hedendaagsche zeden. Bankiers, politie van naam en re- geeringspersoncn klopten om beurten bij den vertegenwoordigers der maat schappij aan, de beurs of het leven vragende. Weigerde men geld te geven, dan volgde de bedreiging, dat de onderne ming op alle mogelijke wijze zou worden tegengewerkt. De Lesseps verhaalde dit alles op zeer nuchtere wijze, op een toon, als gold het de meest gewone zaak ter wereld. Naar zijne verklaringen te oordeel en bestaat het tot de gebruiken in onzen tijd, dat personen van invloed hunne toewijding en steun verkoopen met evenveel onverschilligheid als men een huis of een paard van de hand doet. Het Fransche volk slaat verbaasd de handen te samen, cn v aagt zich af. hoe dit moceliik is. En de Regeering! Het Teöné Minis terie valt op het andere. Men vraagt zich af, of dan geen enkel fatsoenlijk man meer te vinden is, om deel te maken van de regee ring. Dat zijn de mannen, die den Gods- diénst uit de school verbanden, die de Liefdezusters verdreven uit.de hos pitalen en van het sterfbed démarmen; die de Bisschoppen en minilfrè gees telijkheid hun TrAetement oijttrokken; die de kloosterlingen over de grenzen hebb.cit gezet, enz. AyStlcc fatsoenlijfre emïïefttariieden, die mannen, zonder godsdienst, niet waar? Wie zou niet verlangen 'dW zulken ui3, waar de ijzeren stapte een geladen scheen te zijn, sloeg hfe.verscheidene malen op de deur cn wel zoo Tiajd dat ieder slag een teeken in het harde houtjachtorlie t. -He daar, gij verduivelde onfatsoenlijke domkoppen, ontwaakt!" Dio woorden wordon geuit téU.enmnle dat iiij op de deur had geslagen Eindelijk hoorde hij iels in het schijnlijk was Oom Steven bogonne bouten los te maken, do reiziger weinig terug. Een paar seconden later werd ft eeD soort van kykgat geopend en de oude) neger stak zijn kroczebol naar buiten, terzei ertijd zeg gende -Donder on bliksem wat sc'eelt er met u? Waarom maakt gij zulk spek »kel, mijn heer'? Waarlijk, als gij met dat awaai met eindigt zal er hier nog iemand beze< :d worden. Hoort gij -Is dit gcon hotel?" -Kunt gij, het uithangborl daar niet lezen? Ja vent, dit is het Chedde hotel, een fatsoenlijk huis, meneer, maar w laten hier zulko boeverij als gij aan don d g legt niet toe, neem dit in acht" »Hm zoo, zoo, dat is fra; maar zoo dit een afspanning is, waarom ailwoordt gij niet op het geroep van een reiziger, die zoo wel als het paard dat ik medebraefc, verzorgd wenscht te worden? Wat zegt gij.slaven rat, gij onbeschofte wc-lkop -Wij hebben bier al paardendieven ge noeg gehad, wy willen er geeie meer, dus maak dat gy weg Er was een schielijke veranderng. "Houd u teruf kerel." png de neger troep geregeerd te worden? Maar, geve de goede God, dat zulk voorbeeld de geweuschte uitvoering niet misse. Frankrijk staat in die schandaleu niet alleen. Volgens het algemeen oordeel zijn de dagen der derde republiek geteld, omdat de dag der wraak van God gekomen is. Zullen andere Staten met hunne vrijmetselarij of liberale unie's het voorgevallene in Frankrijk als eene vingerwijzing van Boven betrachten? Of zullen zij bij hunne godsdienst loze strekking blijven volharden, tot dat zij het onvoorziene lot deelen van land, dat op zulke hechte grondsla gen gebaseerd scheen, dat geen storm het ooit zou hebben aan liet wankelen kunnen brengen, en dat nu bij den geringslen adem Gods dreigt te vallen Of het houden van kippen voordeelig is? »Ja" zegt de jen; «neen", beweert een ander! Ons~duhliT,~da( hét afhangt van de wijze, waarop men ze houdt. Boeren zullen met het houden van kippen zeker wel eene goede rekening maken, te oordeelen althans naar het groot aantal, dat ze eV gewoonlijk van deze vogels op nahouden. Hunjbitgaven zijn noodwendig kleiner dan.die van een particulier, omdat bij hen de kippen frank -en vrij rondloopen, wat één der voornaamste voorwaarden is om gi naéihde beesten rentè'geveud een- heel of -eon groot ha ff ja aj waardoor ze liet dierlijk "voedsel, dat wej.de, hof cn erf zoo ruimschoots ver schaffen, missen. Hoe het ook zij, de meeste menschen Bij den gewoneji Jaurggr zittende QÏ- -xifsuco jegt,.:Tijfelle hokje van lijd tot voort, -ik ben Reen kind, dat zult gij spoedig ondervinden. Ik. bon hier nachtwaker, ik versta myne zaken en daar zal ik oppassen. Houd u terug zog ik!" De man buiten had zijne handen op de deur gelegd en probeerde dezelve door geweld open te breken. "Neen, kerel, dat doet gy niet, gij zijt daarvoor niet in staat Dio woorden werden weer onderdrukt, want een vreeselijkon vuistslag was op het hoofd van den neger neergekomen. Een oogenbhk later vloog de deur open, de neger werd opgenomen eu door den in dringer halverwege op don vloer van de ge lagkamer geworpen. -Daar, gij Afrikaansche duivel? zie eens hoe u dat aanstaat," aldus spr.ik de ruwe inbreker, -cn zoo gij uxve leelijke dikke lip pen ,»Qg eens durft vorroeren sla ik u de tan den uit den mond." De verschrikte neger kroop op handen en voeton weg en wierp terzelfdertijd een blik op den booswicht, die gereed scheen zijne be dreiging tea uitvoer te brengen, waarin hij eene groolo vreesachtigheid verried. De kleurling scheen in hot geheel niot bo- geerig nog langer met don aangekomene te disputeeren, hij zou veel liever de kamer heb ben ontvlucht. Tot zijn groote verlichting werd eene deur achter in de gelagkamer geopend, en de huis baas trad half gekleed te voorschijn. «Wat hapert er hier nu weer?" vroeg hy, toen hij binnen kwam. -Die schoft van een .kerel wist niet ge noeg om mij binnen te laten, vooraleer ik hem op het platteland en velen in de stad houden er kippen op na. De verzorging dezer dieren laat echter te wenschen over cn daarom willen we met een onkel woord hierop wijzen. Het ras laten we echter onbesproken. Wij voor ons houden de boerenkip in ons klimaat voor de beste. Zindelijkheid en versehe lucht zijn de hoofdvoorwaarden voor het gezond hou den dor kippen. Daaruit volgt als vanzeif dat het hok, voor het getal bodmiers dat men heeft, groot genoeg moet zijn. Men rekent een halven vierkanten meter oppervlakte per kip en daaraan voldoen veel hokken nief. Tochten mag het nooit in de kippenwo- ning. De vloer van hel hok moet steeds met met een 3 a. 4 c..M. dikke laag droog zand bedekt zijn, om de hoenders te be schutten tegen vochtigheid van de poo len en hun uitwerpselen spoedig dioog en hard te doen worden. Het hok wordo alle dagen gelucht en minstens eens per week gereinigd en zoo,jiu en dan eens van binnen bestreken met witkalk, in water of karnemelk opgelost, waarin men tevens een" gram eni bolzuur per "liter $vaier3re6rui!?e.~De zitsiokken mo gen vooral niet te dun zijn, omdat ze anders geen steun genöcg.gc'ven; ook moeten ze gemakkelijk, tér';reiniging, van hun plaats kunnen geiüyhen worden. Voor kuikens, die nognistöp de stok ken kunnen springen, make men liefst een bedje van droog slroo. De leghokjes moeten ruim genoeg zijn; hun bodems bedekke mot een laagje zuivere ascli, bloom van zwavel of insec- tenpó'C'dor, waarop rnen dan eenig hooi tiJd^^'clnigd-.-wjjxdt, behoeft' geen 'be - toog. Wie meent dal een kip graag bij een ei legt, schaffe zich eouige kunst eieren aan. Nooit mogen do eieren in de hokken een grove schudding gaf," zei de vreeemdeling terzelvertyd imar den neger wijzende, die nog altijd op zijne knieën in een hoek zat. -Oom Steven is niet gewoon van dom f'e handelen," ar.twoorddo dc baas, don kleurling op eene vragende wijze annziende, Steven scheen met genegen iets te zeggen, en de vreomdeliug vervolgde: -Ik heb, daar, voor de deur. staan roe pen lot ik er heescb van werd, maar niemand scheen mij te willen houren, dan klopte ik op de deur, en in ptauts vun mij Sinnen te laten begon dio wolkop mij uit te schelden; hij sprak of raasde over paardendieven, en om mij ovor dien hoon le wreken drong ik binnen on guoide ik den kerel daar neer." -Jawel," zei Lange Marten, den vreem deling zeer nauwkeurig beziende, -ja. Zijt gy een reiziger?" «Ik ben van Virginia, ik ben rechtstreeks van daar gekomen, ik heb lang en snel-gere den, Mijn paard, dat ook zeer vermoeid js, staat daar voor de deur, eu het zou graag op stal staan, dat verzeker ik u." - Verlangt gy hier to logeeren?" -- -Ja dat is mijn verlangen." Lange Matten opende het hotel register, nam een pen op en overhandigde die 3an den vreemdelingdan ket-rdo hij zich tot den ne ger eu beval: .Oom Steven, zet het paard van dien heer op stal en zie toe dat het goed verzorgd worde. Gij behoeft Piet niet te roepon." Piet was laat op geweest en de baas wenschte hem te laten rusten." Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 1